Sınıf ve Öğrenci Profilleri 

CLASS AND STUDENT PROFILES

Sınıf profilleri ve öğrenci profilleri geliştirmek öğretmenlerin her öğrencinin öğrenmesini ve başarılı olmasını sağlayan günlük değerlendirmeyi ve öğretimi planlamalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenme için Evrensel Tasarım ilkelerine göre, sonuçta ortaya çıkan stratejiler ve yaklaşımlar “bazıları için gerekli ve herkes için iyidir.”

Developing class profiles and student profiles can help teachers plan daily assessment and instruction that enables every student to learn and achieve success. The resulting strategies and approaches are, according to principles of UDL, “necessary for some, and good for all”.

Okumaya devam et

3. SINIF ve FEN BİLİMLERİ

THIRD GRADE AND SCIENCE

Çocukları fen alanında geliştirmekle genel olarak etraflarındaki dünyaya dair kavramsal anlayışlarını derinleştirmek, bilimin nasıl uygulandığını daha iyi anlamalarını sağlamak ve bilimsel araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir. Yetişkinler destekleyici bir ortamla çocukların bu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Çocuklar daha iyi okumaya başladıkça ve dil becerileri geliştikçe, bilgileri çoğunlukla kavramları anlamadan ezberleyebilir hale gelirler. Ancak çocukların bilimi anlamak için sadece okuduklarına veya duyduklarına güvenmemeleri gerekmektedir. Artık çocuklardan olguları birinci elden araştırmalarını ve incelemelerini istemek daha erken yaşlardaki kadar önemlidir. Çocuklar dil becerilerini ne düşündüklerinden bahsederek ve düşüncelerini savunmak için deliller kullanarak anlayışlarını derinleştirmek için daha iyi kullanabilirler.

Okumaya devam et

1. SINIF ve YARATICI SANATLAR

FIRST GRADE AND CREATIVE ARTS

Resim                                                                                   

  • Farklı renkleri, şekilleri ve çizgileri bir araya getiren resimler yapar. Desenler yapmak için şekilleri düzenli bir biçimde yerleştirebilir (örneğin; bir kesik veya yırtık kağıt kolajı yapar). İki boyutlu veya üç boyutlu sanat çalışmaları yapmak için çeşitli materyalleri kullanabilir (örneğin; sulu boyayla kolajı birleştirir, kartondan yaratıcı bina maketleri yapar). Sanat eserleri için fikirler üretir. Kendi başına yeni aktiviteler deneyerek daha bağımsız olmaya çalışır. Sık sık başkalarının nesnelerin resmini gerçekçi yapma yeteneğini takdir eder.
  • Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve basit süreçler (yaratım sürecinin bir parçası olarak materyallerin eklenip çıkarıldığı eklemeli ve çıkarmalı heykel gibi) arasındaki farklar hakkındaki bilgisini geliştirir. Resim araç-gereçlerini gittikçe daha güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanabilir. Farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkilere neden olduğunu basit bir dille tanımlar (örneğin; “Resimdeki mavi renk bana kendimi üzgün hissettiriyor” der). Resmin yapıları ve işlevleri ile anlamı aktarmak için kullanılan araçlar ve teknikler hakkında temel tercihlerde bulunur (örneğin; köpek resmi yapmak için kurşun kalem ve kağıt seçer).
  • Aileleri ve grupları gösteren resimleri sık sık seçer.
  • Farklı araçlar kullanarak bir resim çalışmasındaki basit fikirleri bulur (örneğin; “Bu bir çocukla köpeğinin resmi.” der). Doğadaki ve yapay çevredeki renk, doku, şekil, çizgi ve vurguyu belirler. Düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve resme bakanda farklı tepkiler uyandırmak için farklı araçların (yağ, sulu boya, taş, metal gibi), tekniklerin ve süreçlerin kullanılabileceğini fark eder. Farklı kompozisyon ve ifade özelliklerinin (neşe, hüzün veya öfke duyguları uyandıran renkler veya konular gibi) ve düzenleme özelliklerinin (tekrar, denge, vurgu, zıtlık, bütünlük gibi) resme bakan kişide farklı tepkiler doğurduğunu fark eder.
  • Tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan ihtiyaçları) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkileyebileceğini bilir. Toplumdaki sanatçıların ayırt edici rollerini belirler (örneğin; “Sanatçılar bakacağımız ve üzerinde düşüneceğimiz şeyler yaratır.” der).
  • Aileleri ve grupları gösteren sanat eserlerini sık sık tercih eder. İmgeyle ilgili olan veya olmayan kişisel sanat çalışması hakkında fikirlerini ifade edebilir (örneğin; şematik bir çizimi (baş ve gövde için birer yuvarlak, çizgiden kollar ve bacaklar) köpeğinin yemek yerken ki resmi olarak tanımlar). Sanat eserlerini sevdiği ve sevmediği yanları bakımından tartışır. Arkadaşlarının ve başkalarının orijinal sanat çalışmaları, protfolyoları ve sergileri hakkındaki basit düşünceleri belirler (örneğin; “Çiçek resmi yapmış.” der).Görsel sanat çalışmaları yapmanın çeşitli amaçlarını bilir (örneğin; kendini ifade etmek için, bir fikri aktarmak için, ritüellerde ve kutlamalarda, vs). Belli sanat eserlerine karşı farklı tepkiler verildiğini bilir (örneğin; bir kişi Monet’nin nilüfer tablosunu güzel bulurken, başka biri çirkin bulabilir).
  • Görsel imgeleri metin tanımlarına göre çizer ve tartışır. Görsel sanatlarda tasvir edilen bazı edebi ve tarihi konuları belirler. Görsel etkiler yaratmak için ışığı ve renk yelpazesini dener. Artistik tasarımlar yapmak için temel geometrik şekillerle çalışır.

Okumaya devam et

Fen Bilgisi Öğretiminin Esasları Ve K-12 Fen Bilgisi Öğretiminde Kavramsal Değişiklikler

The Essentials And Conceptual Shifts In K-12 Science Education

Eğitim bilimin öğretebileceği en önemli dersi –şüphecilik- vermekte ciddi anlamda başarısız oldu.  – David Suzuki

Önyargıları Ele Almak

Öğrenciler derse dünyanın nasıl işlediğine dair kendi fikirleriyle gelirler. Bu önyargılar öğrencilerin kendi gözlemleri de dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan geliyor olabilir.  Bazı eksik fikirler yetişkinlikte de önyargı olarak kalır.

Addressing Preconceptions

Students enter the classroom with their own ideas about how the world operates. These preconceptions may come from a variety of informal sources, including students’ own observations. Some incomplete ideas persist as misconceptions into adulthood.

Bilim “Yapmak”

Bilim süreçleriyle ilgili önyargılar, genellikle süreçler kendi içinde bir amaç olduğu, bilimin temel kavramlarından ayrıldığı durumlarda ortaya çıkarlar. Öğrencilerin bilim “yapmayı” öğrenmesi için gözlem, hayal etme ve akıl yürütmenin rollerini anlamaları gerekmektedir.

Okumaya devam et

Farklı Düşünme ve Öğrenme Türleri: Bilişsel Alan

Different Kinds Of Thinking And Learning: The Cognitive Domain

Bilişsel kuram ve eğitim alanındaki araştırmacılar 1950’lerden beri Bloom’un (1956) öğrenme sınıflamalarını kullanmaktadırlar. Bazı önemli çalışmalarda Bloom ve arkadaşları üç öğrenme alanı tespit etmiştir:  bilişsel alan, duygusal alan, psikomotor alan.

Since the 1950’s, researchers in cognitive theory and education have used Bloom’s (1956) taxonomies of learning. In a number of landmark papers, Bloom and colleagues identified three learning domains:  the cognitive domain, the affective domain, the psychomotor domain.

Bilişsel alan her türlü düşünmeyi kapsamaktadır. Duygusal alan hisleri, duyguları, tutumları, değerleri ve motivasyonları kapsamaktadır. Duygusal alandaki seviyeler farkındalıktan davranışlara ve kararlara yön veren değerlere bağlılığa kadar çeşitlilik göstermektedir.  Psikomotor öğrenme alanı fiziksel hareket, koordinasyon, motor ve duyusal becerileri kapsamaktadır.

Okumaya devam et

Farklı Düşünme ve Öğrenme Türleri: Duygusal Alan

 

Different Kinds Of Thinking And Learning: The Affective Domain

Krathwohl ve ark. (1964) Bloom’un ve başkalarının duygusal alan dedikleri şeyi tanımlayan çığır açıcı bir kitap yazmışlardır. Duygusal alan, temel düşünmenin yanı sıra öğrenmeyi sınırlayan veya geliştiren her şeyi içermektedir. Duygusal alan bir hissi, duyguyu veya kabul veya reddetme derecesini vurgulayan öğrenme hedeflerini tanımlamaktadır. Duygusal özellikler dikkatini vermek gibi basit özelliklerden kişilik ve vicdan gibi karmaşık özelliklere kadar çeşitlilik göstermektedir.

Okumaya devam et

Science, Math, and Technology Video Sites

Green Energy TV: On Green Energy TV, you’ll find learning resources and videos for the green movement, including a video version of the children’s book Living Green: A Turtle’s Quest for a Cleaner Planet.

BioInteractive: Find free videos and other resources for teaching “ahead of the textbook” from BioInteractive, part of the Howard Hughes Medical Institute.

ARKive: Share images and videos of the world’s most endangered species with your students, thanks to ARKive. These wildlife films and photos are from some of the world’s best filmmakers and photographers, sharing stunning images that everyone can appreciate.

MathTV: Students who need extra help with math can find support on MathTV. This site offers videos explaining everything from basic mathematics all the way to trigonometry and calculus.

Okumaya devam et

Put Together Your Lesson Plans With The Help Of These Useful Video Sites

Teachers’ Domain: Join the Teachers’ Domain, and you’ll get access to educational media from public broadcasting and its partners, featuring media from the arts, math, science, and more.

Meet Me at the Corner: A great place for younger kids to visit, Meet Me At the Corner has educational videos, and kid-friendly episodes, including virtual field trips and video book reviews by kids, for kids.

WatchKnowLearn: WatchKnowLearn is an incredible resource for finding educational videos in an organized repository. Sorted by age and category, it’s always easy to find what you’re looking for.

BrainPOP: On this education site for kids, you’ll find animated educational videos, graphics, and more, plus a special section for BrainPOP educators.

The KidsKnowIt Network: Education is fun and free on this children’s learning network full of free educational movies and video podcasts.

Khan Academy: With more than 3,200 videos, Khan Academy is the place to learn almost anything. Whether you’re seeking physics, finance, or history, you’ll find a lesson on it through Khan Academy.

Okumaya devam et

21. Yüzyıl Becerileri ve İlkokul Derslikleri

İlkokul çağında olan ve okyanusla ilgilenen bir grup çocuktan oluşan bir 21. Yüzyıl ilkokul dersliği düşünün. Öğretmen çocuklara ne öğrenmek istediklerini sorar ve sınıfın deniz canlılarıyla ilgilendiğini öğrenir. Öğretmen, öğrencilere okyanus hayvanları hakkında bilgi vermek yerine, öğrencilere deniz canlıları hakkında nasıl bilgi edinebileceklerini sorar. Birçok öğrenci okudukları kitapların adını söyler, bazıları internete bakmayı önerir, bazıları da video izlemeyi önerir.

Öğretmen benzer ilgi alanlarına sahip çocuklardan küçük gruplar oluşturur. Öğrencilerden bir hayvan seçmelerini ve bu hayvan hakkında bilgi toplayıp öğrendiklerini sınıfa anlatmalarını ister. Öğrenciler internette resimler bulmaya ve buldukları resimlerden bir slayt gösterisi hazırlamaya başlarlar. Diğer öğrenciler bilgileri not eder ve öğretmenin yönlendirmesiyle kendi kitaplarını hazırlamaya başlarlar. Bazı öğrenciler de okyanus hayvanlarıyla ilgili bir film yapmayı önerirler ve bir senaryo taslağı hazırlamaya başlarlar.

Okumaya devam et

İlkokul Öğrencilerinin İyi Karakterli İnsanlar Olmalarını Sağlamaya Yardım Edecek Bazı Fikirler

 

Olumlu kişilik özellikleri sergileyen öğrencileri övmek ve takdir etmek için bir Karakter Duvarı oluşturun.

Çocuklardan “Büyük annelerimizin-büyük babalarımızın veya diğer akrabalarımızın üzerimizde ne gibi etkileri var?” sorusunu araştırmalarını isteyin. Çocuklara büyük annelerinin-büyük babalarının kuşağıyla ilgili röportajlar yaptırın, filmler izlettirin ve kitaplar okutturun.

Ailelerin birlikte hazırlamalarını gerektiren bir aile bilim fuarı düzenleyin.

İki-üç haftada bir eve bir “aile ödevi” gönderin.

Okumaya devam et