Buluş Yoluyla (Keşfederek) Öğrenme Nedir? Jerome Bruner Kimdir?

What is Discovery Learning?

Keşfederek öğrenmede öğrenenler bazı bilinmezlik unsurlarıyla karşılaştıkları zengin bir bağlama girerler; meraklanırlar ve deneyimlerini kendi keşifleriyle anlamlandırmaya başlarlar.

Keşfederek Öğrenme, Jerome Bruner tarafından ileri sürülmüştür ve bir Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yöntemidir.

Bu popüler teori öğrenenleri geçmişteki deneyimlerinden ve bilgilerinden yararlanmaya, sezgilerini, hayal gücünü ve yaratıcılıklarını kullanmaya ve olguları, korelasyonları ve yeni gerçekleri keşfetmek için yeni bilgiler aramaya teşvik etmektedir. Öğrenme söyleneni veya okunanı özümsemeye değil, aktif olarak cevap ve çözüm aramaya eşittir.

Discovery learning – learners are immersed in a rich context where they encounter some element of mystery; they become curious and begin to make sense of their experience through their own exploration.

Discovery Learning was introduced by Jerome Bruner, and is a method of Inquiry-Based Instruction.

This popular theory encourages learners to build on past experiences and knowledge, use their intuition, imagination and creativity, and search for new information to discover facts, correlations and new truths. Learning does not equal absorbing what was said or read, but actively seeking for answers and solutions.

Keşfederek Öğrenme Modelinin 5 İlkesi

Problem Çözme.

 • Öğretmenler öğrenenlere mevcut ve yeni edinilen bilgileri birleştirerek ve bilgileri basitleştirerek çözüm arama konusunda rehberlik etmeli ve onları bu yönde motive etmelidir. Böylece, öğrenenler öğrenmenin arkasındaki itici güç olurlar, riskleri, problem çözmeyi ve denemeyi teşvik eden aktivitelerle becerileri için aktif bir rol oynar ve daha geniş uygulama alanları belirlerler.

 

Öğrenen Yönetimi.

 • Öğretmenler katılımcıların tek başına veya başkalarıyla çalışmalarına ve kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermelidir. Bu esneklik öğrenmeyi derslerin ve aktivitelerin statik olarak sıralanmasının tam tersi haline getirir, öğrenenleri gereksiz stresten kurtarır ve öğrendiklerini hissettirir.

 

Entegre Etme ve Bağlantı Kurma.

 • Öğretmenler öğrenenlere önceki bilgilerini yeni edindikleri bilgilerle birleştirmeyi öğretmeli ve onları bu bilgileri gerçek dünyayla ilişkilendirmeye teşvik etmelidir. Tanıdık senaryolar yeni bilgilerin temelini oluşturur ve öğrenenleri bildiklerini arttırmaya ve yeni bir şeyler bulmaya teşvik eder.

 

Bilgileri Analiz Etme ve Yorumlama.

 • Keşfederek öğrenme süreç odaklıdır ve öğrenmenin sadece bir olgular bütünü olmadığı varsayımına dayalıdır. Öğrenenler aslında doğru cevapları ezberlemek yerine, edinilen bilgileri analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenirler.

 

Başarısızlık ve Geribildirim.

 • Öğrenme sadece doğru cevapları bulduğumuzda gerçekleşmez. Başarısızlıkla da gerçekleşir. Keşfederek öğrenme doğru sonucu bulmaya değil, süreçte keşfettiğimiz yeni şeylere odaklıdır. Ve geribildirimde bulunmak öğretmenin sorumluluğudur çünkü geribildirim olmadan öğrenme tamamlanmaz.

The 5 Principles of Discovery Learning Model

Problem Solving.

 • Instructors should guide and motivate learners to seek for solutions by combining existing and newly acquired information and simplifying knowledge. This way, learners are the driving force behind learning, take an active role and establish broader applications for skills through activities that encourage risks, problem-solving and probing.

 

Learner Management.

 • Instructors should allow participants to work either alone or with others, and learn at their own pace. This flexibility makes learning the exact opposite of a static sequencing of lessons and activities, relieves learners from unnecessary stress, and makes them feel they own learning.

 

Integrating and Connecting.

 • Instructors should teach learners how to combine prior knowledge with new, and encourage them to connect to the real world. Familiar scenarios become the basis of new information, encouraging learners to extend what they know and invent something new.

 

Information Analysis and Interpretation.

 • Discovery learning is process-oriented and not content-oriented, and is based on the assumption that learning is not a mere set of facts. Learners in fact learn to analyze and interpret the acquired information, rather than memorize the correct answer.

 

Failure and Feedback.

 • Learning doesn’t only occur when we find the right answers. It also occurs through failure. Discovery learning does not focus on finding the right end result, but the new things we discover in the process. And it’s the instructor’s responsibility to provide feedback, since without it learning is incomplete.

Keşfederek Öğrenme Modeli Teknikleri

Keşfederek öğrenme eğitim oturumları iyi tasarlanmış, çok deneysel ve etkileşimli olmalıdır. Öğretmenler merak ve ilgi uyandıracak hikâyeler, oyunlar, görsel yardımcılar ve diğer dikkat çekici teknikler kullanmalı ve öğrenenleri yeni düşünme, davranma ve ifade yollarına yönlendirmelidir.

Keşfederek Öğrenme modelinde kullanılan teknikler değişebilir ama amaç hep aynıdır: öğrenenlerin nihai sonuca kendilerinin ulaşması. Öğrenenler durumları kendileri inceleyerek veya yönlendirerek, sorularla ve anlaşmazlıklarla kendileri baş ederek veya deneyler yaparak kavramları ve yeni edinilen bilgileri daha iyi hatırlayacaklardır.

The Discovery Learning Model Techniques

The discovery learning educational sessions should be well-designed, highly experiential and interactive. Instructors should use stories, games, visual aids and other attention-grabbing techniques that will build curiosity and interest, and lead learners in new ways of thinking, acting and reflecting.

The techniques utilized in Discovery Learning can vary, but the goal is always the same, and that is the learners to reach the end result on their own. By exploring and manipulating situations, struggling with questions and controversies, or by performing experiments, learners are more likely to remember concepts and newly acquired knowledge.

Keşfederek Öğrenme Modelinin Başlıca Avantajları ve Dezavantajları

Keşfederek öğrenmenin aşağıdakiler gibi pek çok önemli avantajı vardır:

 • Motivasyonu arttırır, aktif katılımı ve yaratıcılığı teşvik eder
 • Öğrenenin hızına göre ayarlanabilir
 • Otonomiyi ve bağımsızlığı destekler
 • Bilgilerin daha çok akılda kalmasını sağlar

Bununla birlikte, tüm modeller gibi keşfederek öğrenme modelinin de aşağıdaki gibi özetlenebilecek bazı dezavantajları vardır:

 • Somut bir çerçeveye ihtiyacı vardır çünkü sonsuz cevap arayışı kafa karıştırıcı olabilir.
 • Ana öğretim modeli olarak kullanılmamalıdır çünkü uygulamada bazı kısıtlı tarafları vardır ve eğitim için yeterli olmayabilir.
 • Öğretmenlerin gelebilecek sorulara iyi hazırlanmış olmaları ve soruları tahmin edebilmeleri ve doğru cevapları verebilmeleri veya doğru yönlendirmede bulunabilmeleri gerekmektedir.
 • Belirli bir seviyede tüm öğrenenlerin öğrenmesi gereken önemli bilgiler ve beceriler olduğu fikrini reddetmektedir.

The Discovery Learning Model Key Advantages And Drawbacks

Discovery learning has many key advantages, such as:

 • It encourages motivation, active involvement, and creativity
 • It can be adjusted to the learner’s pace
 • It promotes autonomy and independence
 • It ensures higher levels of retention

However, as all models, it has also few drawbacks that can be summarized as follows:

 • It needs a solid framework, because the endless wandering and seeking for answers might be confusing.
 • It shouldn’t be used as a main instruction method, because it has limitations in practice and might produce inadequate education.
 • Instructors need to be well prepared and anticipate the questions they may receive, and be able to provide the right answers or guidelines.
 • At a certain level, it rejects the idea that there are significant skills and knowledge that all learners should need to learn.

http://elearningindustry.com/discovery-learning-model

JEROME BRUNER

Jerome Seymour Bruner 1 Ekim 1915’te doğmuş, eğitim psikolojisinde insanın bilişsel psikolojisi ve bilişsel öğrenme teorisine, eğitimin tarihine ve genel felsefesine önemli katkılarda bulunmuş Amerikalı bir psikologdur. Bruner, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kıdemli araştırmacıdır. Lisans eğitimini 1937 yılında Duke Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini de 1941 yılında Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır.