1. SINIF ve YARATICI SANATLAR

FIRST GRADE AND CREATIVE ARTS

Resim                                                                                   

 • Farklı renkleri, şekilleri ve çizgileri bir araya getiren resimler yapar. Desenler yapmak için şekilleri düzenli bir biçimde yerleştirebilir (örneğin; bir kesik veya yırtık kağıt kolajı yapar). İki boyutlu veya üç boyutlu sanat çalışmaları yapmak için çeşitli materyalleri kullanabilir (örneğin; sulu boyayla kolajı birleştirir, kartondan yaratıcı bina maketleri yapar). Sanat eserleri için fikirler üretir. Kendi başına yeni aktiviteler deneyerek daha bağımsız olmaya çalışır. Sık sık başkalarının nesnelerin resmini gerçekçi yapma yeteneğini takdir eder.
 • Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve basit süreçler (yaratım sürecinin bir parçası olarak materyallerin eklenip çıkarıldığı eklemeli ve çıkarmalı heykel gibi) arasındaki farklar hakkındaki bilgisini geliştirir. Resim araç-gereçlerini gittikçe daha güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanabilir. Farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkilere neden olduğunu basit bir dille tanımlar (örneğin; “Resimdeki mavi renk bana kendimi üzgün hissettiriyor” der). Resmin yapıları ve işlevleri ile anlamı aktarmak için kullanılan araçlar ve teknikler hakkında temel tercihlerde bulunur (örneğin; köpek resmi yapmak için kurşun kalem ve kağıt seçer).
 • Aileleri ve grupları gösteren resimleri sık sık seçer.
 • Farklı araçlar kullanarak bir resim çalışmasındaki basit fikirleri bulur (örneğin; “Bu bir çocukla köpeğinin resmi.” der). Doğadaki ve yapay çevredeki renk, doku, şekil, çizgi ve vurguyu belirler. Düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve resme bakanda farklı tepkiler uyandırmak için farklı araçların (yağ, sulu boya, taş, metal gibi), tekniklerin ve süreçlerin kullanılabileceğini fark eder. Farklı kompozisyon ve ifade özelliklerinin (neşe, hüzün veya öfke duyguları uyandıran renkler veya konular gibi) ve düzenleme özelliklerinin (tekrar, denge, vurgu, zıtlık, bütünlük gibi) resme bakan kişide farklı tepkiler doğurduğunu fark eder.
 • Tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan ihtiyaçları) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkileyebileceğini bilir. Toplumdaki sanatçıların ayırt edici rollerini belirler (örneğin; “Sanatçılar bakacağımız ve üzerinde düşüneceğimiz şeyler yaratır.” der).
 • Aileleri ve grupları gösteren sanat eserlerini sık sık tercih eder. İmgeyle ilgili olan veya olmayan kişisel sanat çalışması hakkında fikirlerini ifade edebilir (örneğin; şematik bir çizimi (baş ve gövde için birer yuvarlak, çizgiden kollar ve bacaklar) köpeğinin yemek yerken ki resmi olarak tanımlar). Sanat eserlerini sevdiği ve sevmediği yanları bakımından tartışır. Arkadaşlarının ve başkalarının orijinal sanat çalışmaları, protfolyoları ve sergileri hakkındaki basit düşünceleri belirler (örneğin; “Çiçek resmi yapmış.” der).Görsel sanat çalışmaları yapmanın çeşitli amaçlarını bilir (örneğin; kendini ifade etmek için, bir fikri aktarmak için, ritüellerde ve kutlamalarda, vs). Belli sanat eserlerine karşı farklı tepkiler verildiğini bilir (örneğin; bir kişi Monet’nin nilüfer tablosunu güzel bulurken, başka biri çirkin bulabilir).
 • Görsel imgeleri metin tanımlarına göre çizer ve tartışır. Görsel sanatlarda tasvir edilen bazı edebi ve tarihi konuları belirler. Görsel etkiler yaratmak için ışığı ve renk yelpazesini dener. Artistik tasarımlar yapmak için temel geometrik şekillerle çalışır.

Art

 • Creates images that combine a variety of colors, forms, and lines. Can place forms in an orderly arrangement to make designs (e.g., creates a cut or torn-paper collage). Is able to manipulate a variety of materials to create 2-D or 3-D artwork (e.g., combines watercolor with collage, constructs inventive model buildings from cardboard). Selects ideas for works of art. Seeks to increase independence by trying new activities on his or her own. Often appreciates others’ ability to depict objects realistically.
 • Develops knowledge of the differences among art materials (e.g., paint, clay, wood, videotape), techniques (e.g., overlapping, shading, varying size or color), and simple processes (e.g., additive and subtractive sculpture, where materials are added and taken away as part of the creative process). Is increasingly able to use art materials and tools in a safe and responsible manner. Describes in simple terms how different materials, techniques, and processes cause various responses (e.g., says, “The color blue in the picture makes me feel sad.”). Makes basic choices about the structures and functions of art, as well as the media and techniques used to convey meaning (e.g., chooses a pencil and paper to draw a picture of a dog).
 • Often selects artwork that show families and groups. Can express ideas about personal artwork (e.g., identifies images in a drawing by saying, “This is a picture of my cat and my dog.”).
 • Identifies simple ideas expressed in artwork using different media (e.g., says, “This is a picture of a boy with his dog.”). Identifies color, texture, form, line, and emphasis in nature and in the manmade environment. Recognizes how different media (e.g., oil, watercolor, stone, metal), techniques, and processes can be used to communicate ideas, experiences, and stories, as well as evoke different responses in the viewer. Recognizes how different compositional, expressive features (e.g., colors or subjects evoking joy, sadness, or anger), and organizational principles (e.g., repetition, balance, emphasis, contrast, unity) cause different responses in the viewer.
 • Knows that history, culture, and the visual arts can influence each other. Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork. Identifies distinctive roles of artists in society (e.g., says, “Artists create things for us to look at and think about.”).
 • Often prefers artwork that show families and groups. Can express ideas about personal artwork that may or may not refer to the image (e.g., describes a schematic drawing (circle for head, circle for body, lines for legs and arms) as a picture of her dog eating). Discusses artwork in terms of likes and dislikes. Identifies simple ideas about original artwork, portfolios, and exhibitions by peers and others (e.g., says, “She painted a picture of flowers.”). Knows various purposes for creating works of visual art (e.g., for personal expression, to communicate an idea, in rituals and celebrations, etc.). Understands there are different responses to specific artwork (e.g., one person may find Monet’s painting of waterlilies beautiful while another may find it messy). Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork.
 • Draws and discusses visual images based on text descriptions. Identifies some literary and historical subject matter depicted in the visual arts. Experiments with light and the color spectrum to create visual effects. Works with basic geometric shapes to create artistic designs.

 

Müzik

 • Çeşitli müziklere uygun hareketlerle karşılık verir (örneğin, sallanmak, sekmek, dramatik oyun, resim).
 • Bazı şarkıların sözlerini ve melodilerini hatırlayabilir. Bu şarkıları tek başına veya grup olarak söyleyebilir veya enstrümanlarla çalabilir. Bir grup performansında, partner şarkıları (aynı anda icra edilebilecek iki ayrı şarkı), birkaç sesin birbiri ardına söylediği şarkılar ve şarkı boyunca tekrarlanan kısa müzik kalıplarını (ostinato) icra edebilir. Şefin talimatıyla başlar ve durur.
 • Basit bir tempoya alkışla eşlik eder. Kısa bir melodi veya ritim verildiğinde, aynı stilde başka bir melodi veya ritim doğaçlayabilir. Beste yaparken sınıf enstrümanları, elektronik sesler ve beden sesleri gibi çeşitli ses kaynaklarını kullanabilir.
 • Basit müzik formlarını dinleyebilir ve belirleyebilir (örneğin; AB formu: bir şarkının sırayla çalınan iki farklı melodisinin olması). Müzik notalarının unsurlarını belirlemeyi öğrenebilir (örneğin; tam, yarım, noktalı sekizlik, çeyrek ve sekizlik nota; es, 2/4, 3/4 ve 4/4’lük ölçü işaretleri). Basit müzik notası örnekleri de yazabilir. Bazı enstrümanları görüntüsünden ve sesinden tanıyabilir. Müzik performanslarında daha yüksek/daha düşük, daha yüksek sesli/daha yumuşak, daha hızlı/daha yavaş ve aynı/farklı ayrımını yapmaya başlar.
 • Müzikal performanslarda uygun dinleyici davranışları sergilemeye başlar. Belli müzik çalışmaları ve stilleri için kişisel tercihlerini bilir.
 • Farklı kültürlerin farklı müzik türleri ve stilleri olduğunu bilir. Müziğin belli kullanımlar için uygun olabileceğini bilir (dans, düğün, filmler gibi).
 • Müzik ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıları görür (örneğin; yabancı diller: farklı dillerde şarkılar söylemek; dil ve anlatım: yoruma dayalı okumalarda müziğin anlatımsal unsurlarını kullanmak; notaların, eslerin ve zaman işaretlerinin matematiksel değerleri; fen: müzikte ses çıkarmak için kullanılan tellerin, davul derisinin veya hava sütunlarının titreşimi; coğrafya: farklı ülkelerin veya bölgelerin şarkıları).

 

Music

 • Responds through purposeful movement (e.g., swaying, skipping, dramatic play, painting) to a variety of musical selections.
 • Can remember the words and melodies to a number of songs. Is able to sing or play these songs on instruments in an expressive manner, either alone or with a group. In a group performance, can perform partner songs (two separate songs that can be performed simultaneously), rounds, and short musical patterns that are repeated throughout a song (ostinatos). Will start and stop as directed by a conductor.
 • Claps in time to a simple beat. When given a short melody or rhythm, can improvise another in the same style. Can use a variety of sound sources when composing, such as classroom instruments, electronic sounds, and body sounds.
 • Can listen to and identify simple music forms (e.g., AB form: when a song has two distinct melodies that are played in sequence). Is able to learn to identify elements of music notation (e.g., whole, half, dotted half, quarter, and eighth notes; rests in 2/4, 3/4, and 4/4 meter signatures). Can also write simple examples of music notation. Is able to identify a number of instruments by sight and sound. During music performances, starts to distinguish between higher/lower, louder/softer, faster/slower, and same/different.
 • Begins to practice appropriate audience behavior during musical performances. Knows personal preferences for specific musical works and styles.
 • Knows that different cultures have different types and styles of music. Knows that music can be suitable for specific uses (e.g., dances, weddings, in movies). Recognizes some roles of musicians in society (e.g., orchestra conductor, folksinger, church organist).
 • Sees connections between music and other disciplines (e.g., foreign languages: singing songs in various languages; language arts: using the expressive elements of music in interpretive readings; mathematics: mathematical basis of values of notes, rests, and time signatures; science: vibration of strings, drum heads, or air columns generating sounds used in music; geography: songs associated with various countries or regions).

Dans

 • Bir tempoya göre hareket uydurur ve taklit eder. Ritme (davul vuruşu gibi) ve müziğin hızındaki değişikliklere (tempoya) göre hareket eder. Vücut şekillerini taklit eder (gerilme, kıvrılma, bükülme gibi). Temel lokomotor (zıplama, yürüme, kayma gibi) ve lokomotor olmayan (eğilme, bükülme, dönme gibi) hareketleri yapabilir. Hareket becerilerini sergilerken vücudunun bilincindedir, ancak konsantrasyonu sınırlıdır. Sözlü ipuçları karşılığında dansın mekansal unsurlarıyla ilgili faktörleri inceleyebilir (örneğin; kişisel ve ortak alan, yerin üstünde farklı seviyelerde hareket, odada farklı yönlerde hareket etme, hareketin büyüklüğü). Dans öğretimine yeterince maruz kalarak temel hareket unsurlarını tanımlayabilir (örneğin; dansçının yerden yüksekliği, hareket yönleri). Hareket sıralarını hatırlayabilir.
 • Öğretmenin yönlendirdiği problem çözme çalışmalarında düşüncelerini ve duygularını fark eder ve ilişkilendirir (örneğin; öğretmen “Müziğin hızındaki veya tempodaki değişikliklere göre vücudunuzu yerden kaldırın” der). Lokomotor ve lokomotor olmayan hareketlerin bazı anlamlara gelebileceğini ileri sürer (örneğin; hafif, hızlı sekmeler mutluluğu ifade eder).
 • Doğaçlamanın hareket keşfetmek ve yaratmak için nasıl kullanıldığını gözlemler. Temel partner becerilerini sergileyebilir (örneğin; kopyalama, öncülük etme ve izleme, yansıtma). Kelimelere, seslere, resimlere, yardımcı materyallere ve/veya hikayelere uygun hareketler yapabilir.
 • Dansın diğer insan hareketlerinden (örneğin; spor, günlük el kol hareketleri) ne farkı olduğunu bilir. Dansın, dansçının kastettiğinden farklı yorumlar ve tepkiler doğurabileceğini bilir. Bir veya iki dans çeşidinin teknik ve artistik bileşenlerini bilir.
 • Birçok kültürün kendine özgü dansları olduğunu bilir. Birkaç dans çeşidinin, özellikle de kendi toplumundaki dansların, kültürel ve tarihsel bağlamını bilir.
 • Beslenmenin ve güvenliğin dans yeteneğini nasıl geliştirebileceğini anlayabilir.
 • Hareketin diğer disiplinlerdeki ilkelerin anlaşılmasını nasıl sağlayabileceğini dener (örneğin; matematikteki şekiller, fendeki kalıplar, bir şiirin ruh hali). Dansa karşılık vermek için diğer sanat formlarını kullanır (örneğin; bir dans stilini gösteren bir resim yapar).

 

Dance

 • Creates and imitates movement in response to a musical beat. Moves to a rhythmic accompaniment (e.g., drum beat) and responds to changes in the speed of music (tempo). Imitates body shapes (e.g., stretched, curled, angular, twisted). Can perform basic locomotor (e.g., hopping, walking, sliding, etc.) and nonlocomotor (e.g., bending, twisting, swinging, etc.) movements. Shows body awareness when performing movement skills, but has limited concentration and focus. Is able to explore factors of dance’s spatial elements (e.g., personal and shared space, movement at different levels above the floor, moving in various directions around a room, size of movement) in response to verbal cues. With adequate exposure to dance instruction, can describe some basic movement elements (e.g., the height of the dancer from the floor, directions of movement). Shows early ability to remember movement sequences.
 • Recognizes and relates ideas and feelings in response to teacher-directed problem-solving tasks (e.g., teacher says, “Move your body at different levels from the floor in response to changes in the music’s speed, or tempo.”). Suggests meanings that locomotor and nonlocomotor movements can convey (e.g., light, quick skips suggest happiness).
 • Observes how improvisation is used to discover and invent movement. Can demonstrate basic partner skills (e.g., copying, leading and following, mirroring). Shows early ability to suggest appropriate movements in response to words, sounds, pictures, props, and/or stories.
 • Knows how dance is different from other forms of human movement (e.g., sports, everyday gestures). Knows how a dance may elicit various interpretations and reactions that differ from the meaning intended by the dancer. Knows the technical and artistic components of one or two forms of dance.
 • Knows that many cultures have their own dances. Is familiar with the cultural and historical context of a few dance forms, especially those found within their community.
 • Is able to understand how nutrition and safety can enhance the ability to dance.
 • Experiments with how movement can show understanding of principles in other disciplines (e.g., shapes in math, patterns in science, the mood of a poem). Tries to use other art forms to respond to dance (e.g., creates a painting that reflects a style of dance).

 

Tiyatro

 • İnsanları, hayvanları ve çeşitli nesnelerin kullanımlarını taklit etmek için belli hareketler ve sesler kullanır. Basit metinleri tekrarlayabilir ve dramatizasyonda başkalarıyla işbirliği yapabilir.

 

 • Etrafındaki basit nesneleri/materyalleri kullanarak ortamı dramatik oyuna uygun hale getirir (örneğin; havlu pelerin olur, legolar piknik malzemeleri olur). Müziğin, yaratıcı hareketlerin ve görsel unsurların (kostümler gibi) dramatik oyuna katkıda bulunabileceğini fark eder. Karakter yaratmak, duyguları ifade etmek, ilgili nesnelere yer vermek veya doğal olayları taklit etmek için mekanı, hareketleri ve sesini kullanmanın yollarını gösterir.

 

 • Uygun izleyici davranışlarını öğrenebilir.

Theater

 • Uses specific actions and sounds to imitate people, animals, and the use of various objects. Is able to repeat simple text and cooperate with others in a dramatization.

 

 • Adapts the environment for dramatic play, using simple objects/props from the environment (e.g., a towel becomes a cape, blocks may represent items in a picnic). Recognizes that music, creative movement, and visual elements (e.g., props, costumes) can contribute to dramatic play. Demonstrates ways to use space, movement, and one’s voice to create characters, express emotions, incorporate relevant objects, or to imitate natural events.

 

 • Can learn the characteristics of appropriate audience behavior.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s