Farklı Düşünme ve Öğrenme Türleri: Bilişsel Alan

Different Kinds Of Thinking And Learning: The Cognitive Domain

Bilişsel kuram ve eğitim alanındaki araştırmacılar 1950’lerden beri Bloom’un (1956) öğrenme sınıflamalarını kullanmaktadırlar. Bazı önemli çalışmalarda Bloom ve arkadaşları üç öğrenme alanı tespit etmiştir:  bilişsel alan, duygusal alan, psikomotor alan.

Since the 1950’s, researchers in cognitive theory and education have used Bloom’s (1956) taxonomies of learning. In a number of landmark papers, Bloom and colleagues identified three learning domains:  the cognitive domain, the affective domain, the psychomotor domain.

Bilişsel alan her türlü düşünmeyi kapsamaktadır. Duygusal alan hisleri, duyguları, tutumları, değerleri ve motivasyonları kapsamaktadır. Duygusal alandaki seviyeler farkındalıktan davranışlara ve kararlara yön veren değerlere bağlılığa kadar çeşitlilik göstermektedir.  Psikomotor öğrenme alanı fiziksel hareket, koordinasyon, motor ve duyusal becerileri kapsamaktadır.

The cognitive domain involves thinking of all sorts. The affective domain includes feelings, emotions, attitudes, values, and motivations. Levels within the affective domain range from initial awareness to a commitment to values that guide behavior and decisions. The psychomotor domain of learning includes physical movement, coordination, motor-, and sensory-skills.

Öğretmenler tarafından ders tasarımı ve öğrenci değerlendirmesi için sıklıkla kullanılmasına rağmen, Bloom’un sınıflaması günümüzde önemli bulunan bazı yeni öğrenme türlerini içermemektedir (öğrenmeyi öğrenme, iletişim ve liderlik becerileri, uyum yeteneği gibi). Tartışmasız, Bloom sınıflamalarının en çok kullanılanı bilişsel alanla ilgili olandır. Bloom bu alanı hiyerarşik sırada altı anlama seviyesine ayırmıştır.

Although widely used by instructors for course design and student assessment, Bloom’s taxonomy does not include some of the new kinds of learning deemed important today (e.g., learning how to learn, communication and leadership skills, adaptability). Without question, the most widely used of Bloom’s taxonomies is for the cognitive domain. Bloom divided this domain into six levels of understanding in a hierarchical sequence.

Bloom’a göre, bilgilerin edinilmesi anlamanın sadece başlangıcıdır. Yeni durumlarda kullanılmadan (uygulama) önce, bilgiler anlaşılmalıdır (kavrama). Bilgiler, yeni fikirler oluşturmak için kullanılmadan (sentezleme) önce düzenlenmelidir ve örüntüler belirlenmelidir (analiz). Son olarak, çelişen modelleri veya delilleri ayırt etmek için öğrenenin bilginin veya fikirlerin değerini ve geçerliliğini değerlendirebilmesi (değerlendirme) gerekmektedir.

According to Bloom, the acquisition of facts (knowledge) marks only the beginning of understanding. The facts must be understood (comprehension) before they can be applied to new situations (application). Knowledge must be organized and patterns recognized (analysis) before it can be used to create new ideas (synthesis). Finally, to discriminate among competing models or evidence, the learner needs to be able to assess (evaluation) the relative merits and validity of information or ideas.

Anlamaya Yönelik Örnek Soru

1 Bilgi “Mineral” terimini tanımlayın.

2 Kavrama (anlamları anlama) Bazı kristal yüzlerinin neden diğerlerinden daha hızlı büyüdüğünü açıklayın.

3 Uygulama (yeni durumlara uygulama) 1994 yılında Minnesota’da meydana gelen sel için, bu büyüklükteki bir selin tekrarlama olasılığını hesaplayın.

4 Analiz (düzen ve örüntüleri görme) Okyanus ortası sırtlarındaki depremlerin dağılımını dalma bölgelerindekilerle karşılaştırın.

5 Sentez (genelleme, yeni fikirler oluşturma) Mississippi Nehri boyunca oluşan kaya dizilerini kullanarak Paleozoik dönemin başlarında deniz seviyesindeki değişiklikleri gösteren bir model yapın.

6 Değerlendirme (delillerin değerini belirleme) Mars’tan gelen göktaşlarındaki fosil hayat delillerini destekleyen ve bunların karşısında olan delilleri değerlendirin.

Example Question That Targets Understanding

1 Knowledge (facts) Define the term “mineral”

2 Comprehension (understand meanings) Explain why some crystal faces grow faster than others

3 Application (apply to new situations) For the 1994 flood in Minnesota, calculate the frequency of flooding of this magnitude.

4 Analysis (see organization and patterns) Compare the distribution of earthquakes along mid-ocean ridges with those of subduction zones

5 Synthesis (generalize, create new ideas) Use the sequence of rocks exposed along the Mississippi River to construct a model of the changes in sea level during the early Paleozoic.

6 Evaluation (assess value of evidence) Evaluate the arguments for and against the evidence of fossil life in meteorites from Mars.

Bloom ve arkadaşları bilişsel alanda altı seviye belirlemiştir. Anderson ve ark. (2001) Bloom’un bilişsel alandaki düşünme seviyelerini 1’den 6’ya kadar yeniden düzenlemişlerdir. Bu sınıflama sentezin (oluşturma) en yüksek düşünme seviyesi olarak görülmesi dışında değiştirilmemiştir.

Bloom and colleagues identified six levels within the cognitive domain. Anderson et al. (2001) revised Bloom’s levels of thinking, from lowest (1) to highest (6), in the cognitive domain. This taxonomy remains essentially unchanged, except that synthesis (creating) is considered the highest level of thinking.

  Bilişsel Süreçler  
Bilgi Boyutları 1-Hatırlamak 2-Anlamak 3-Uygulamak 4-Analiz Etmek 5-Değerlendirmek 6-Oluşturmak
Olgusal            
Kavramsal            
Prosedüre Dayalı            
Üstbilişsel            

 

Sonra, Anderson ve ark. (2001) bilişsel alanda her biri farklı öğrenme türleri gerektiren dört kategori olduğunu ifade etmişlerdir. Başlıca dört bilgi türü belirlemişlerdir: olgusal, kavramsal, prosedüre dayalı ve üstbilişsel.

Subsequently, Anderson et al. (2001) pointed out that there are four categories of knowledge within the cognitive domain, each requiring different kinds of learning. They identified four principal kinds of knowledge: factual, conceptual, procedural, and metacognitive.

Olgusal bilgi izole ve soyut içerik unsurlarından oluşmaktadır. Kavramsal bilgi daha karmaşıktır ve sınıflandırmalar, kategoriler, ilkeler, kuramlar, modeller ve yapılar gibi şeyler içerir. Teknikler, yöntemler ve beceriler gibi “bir şeyin nasıl yapılacağına” dair bilgiye prosedüre dayalı bilgi denir. Üstbilişsel bilgi “kişinin kendi bilişinin farkında olması ve bu konuda bilgi sahibi olmasıdır.”

Factual knowledge consists of isolated and discrete content elements. Conceptual knowledge is more complex and organized, including such things as knowledge of classifications, categories, principles, theories, models, and structures. Knowledge of “how to do something” such as techniques, methods and skills is termed procedural knowledge. Metacognitive knowledge is “knowledge about cognition and awareness of and knowledge about one’s own cognition.”

http://www.macalester.edu/academics/geology/wirth/learning.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s