ÖĞRETİM VE ÖĞRENİMİ AYIRT ETMEMİZE YARDIMCI OLAN ŞEY DEĞERLENDİRMEDİR

 

IT IS ASSESSMENT WHICH HELPS US DISTINGUISH BETWEEN TEACHING AND LEARNING

Öğrenmek için değerlendirme öğretmenlere öğretim ve öğrenme aktivitelerini değiştirmek ve farklılaştırmak için bilgi verecek şekilde tasarlanır. Değerlendirmede her öğrencinin kendine özgü şekillerde öğrendiği kabul edilir ama aynı zamanda birçok öğrencinin takip ettiği öngörülebilir örüntüler ve yollar olduğu da kabul edilmektedir. Öğretmenlerin sonuçta elde edilecek bilgileri sadece öğrencilerin ne bildiğini belirlemek için değil, aynı zamanda öğrencilerin bildiklerini nasıl ve ne zaman uyguladıklarına ve uygulayıp uygulamadıklarına dair fikir edinmek için de kullanabilmeleri için değerlendirmeyi dikkatli bir şekilde tasarlamalarını gerektirmektedir. Öğretmenler bu bilgileri öğretimi ve kaynakları tasarlamak ve yönlendirmek ve öğrencilere öğrenimlerini ilerletmelerine yardımcı olacak geribildirimde bulunmak için de kullanabilirler.

Assessment for learning is designed to give teachers information to modify and differentiate teaching and learning activities. It acknowledges that individual students learn in idiosyncratic ways, but it also recognizes that there are predictable patterns and pathways that many students follow. It requires careful design on the part of teachers so that they use the resulting information not only to determine what students know, but also to gain insights into how, when, and whether students apply what they know. Teachers can also use this information to streamline and target instruction and resources, and to provide feedback to students to help them advance their learning.

Öğrenme olarak değerlendirme öğrenciler için üstbiliş geliştirme ve üstbilişi destekleme sürecidir. Öğrenme olarak değerlendirme öğrencinin değerlendirme ve öğrenme arasındaki kritik bağlayıcı rolüne odaklanmaktadır. Öğrenciler aktif, katılımcı ve eleştirel değerlendiriciler olduklarında bilgiyi anlamlandırırlar, önceden bildikleriyle ilişkilendirirler ve yeni öğrenimler için kullanırlar. Bu, üstbilişteki düzenleme sürecidir. Öğrenci kendi öğrenimini izlediğinde ve bu izleme sonucunda edindiği geribildirimi anladığı şeyde düzenleme, uyarlama ve hatta büyük değişiklikler yapmak için kullandığında meydana gelir. Öğretmenlerin öğrencilerin kendi öğrenimlerini eleştirel bir şekilde analiz edip düşünce geliştirmesine, düşünme alıştırması yapmasına ve rahat düşünmesine yardımcı olmalarını gerektirir.

Assessment as learning is a process of developing and supporting metacognition for students. Assessment as learning focuses on the role of the student as the critical connector between assessment and learning. When students are active, engaged, and critical assessors, they make sense of information, relate it to prior knowledge, and use it for new learning. This is the regulatory process in metacognition. It occurs when students monitor their own learning and use the feedback from this monitoring to make adjustments, adaptations, and even major changes in what they understand. It requires that teachers help students develop, practise, and become comfortable with reflection, and with a critical analysis of their own learning.

Öğrenimin değerlendirilmesi özetleyici yapıdadır ve öğrencilerin müfredat çıktılarını karşılayıp karşılamadıklarını ve bazen de başkalarıyla ilişkili olarak nerede bulunduklarını göstermek için öğrencilerin ne bildiğini ve yapabildiğini teyit etmek için kullanılır. Öğretmenler bilgiyi alanların bilgiyi mantıklı ve savunabilir kararlar verecek şekilde kullanmaları için değerlendirmede öğrencilerin yeterlilikleri hakkında doğru ve sağlıklı ifadeler kullanılmasını sağlamaya odaklanırlar.

Bu çalışmada öğrenmek için değerlendirme üzerinde öğretmenlerin kişiye özel, doğru öğretim ve değerlendirme sunmaları gereken öğrencilerinin bilgilerini sistematik olarak geliştirmelerini sağlayan bir araç olarak durulmaktadır.

Öğrencilerin katılımını sağlayacak ve öğrenme olarak değerlendirmeyi sürecin ayrılmaz bir parçası olarak destekleyecek stratejilere yer verilir. Öğrenmek için Değerlendirmenin Faydaları Çalışmaları öğrenmek için değerlendirmeyi kullanmanın öğrenci başarısını arttırmaya önemli katkıda bulunduğunu ve gelişmenin en çok başarı seviyesi düşük olan öğrenciler tarafından kaydedildiğini göstermektedir (Black & Wiliam, 1998).

Assessment of learning is summative in nature and is used to confirm what students know and can do, to demonstrate whether they have achieved the curriculum outcomes, and, occasionally, to show how they are placed in relation to others. Teachers concentrate on ensuring that they have used assessment to provide accurate and sound statements of students’ proficiency, so that the recipients of the information can use the information to make reasonable and defensible decisions.

This paper focuses on assessment for learning as the tool that enables teachers to systematically develop the knowledge of their students that they need to provide personalized, precise instruction and assessment.

It incorporates strategies to engage students and support assessment as learning as an integral part of the process. The Benefits of Assessment for Learning Studies have shown that the use of assessment for learning contributes significantly to improving student achievement, and that improvement is greatest among lower-achieving students (Black & Wiliam, 1998).

Öğrenmek için değerlendirme çeşitli yaklaşımlar veya “değerlendirme araçları” kullanarak ve delilleri hem öğretmenin hem de öğrencinin aşağıdakileri belirlemelerini sağlayacak şekilde yorumlayarak bir öğrencinin öğrenimi hakkında farklı kaynaklardan delil toplama sürecidir:

 • Öğrenci öğreniminin neresinde;
 • Öğrencinin nereye gitmesi gerek ve
 • Oraya en iyi nasıl ulaşabilir.

Öğretmenler ancak öğrencilerinin belli bir zamanda ne bildikleri ve yapabildikleri ve en iyi nasıl öğrendikleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sahip olurlarsa öğretim stratejilerini, kaynaklarını ve ortamlarını tüm öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olacak şekilde etkili olarak değiştirebilirler.

Öğrenmek için sürekli değerlendirme şu önemli bilgiyi sağlamakta: farklılaştırılmış öğretimin temelini sunmaktadır. Araştırmalar öğrenmek için değerlendirmenin öğrenimi geliştirmeye ve standartları yükseltmeye yönelik en güçlü araçlardan biri olduğunu doğrulamaktadır çünkü öğrencilerin daha çok öğrenmesine yardım etmeye dayalıdır.

Assessment for learning is the process of gathering evidence about a student’s learning from a variety of sources, using a variety of approaches, or “assessment tools”, and interpreting that evidence to enable both the teacher and the learner to determine:

 • where the learner is in his or her learning;
 • where the learner needs to go; and
 • how best to get there.

Teachers can adjust instructional strategies, resources, and environments effectively to help all students learn only if they have accurate and reliable information about what their students know and are able to do at any given time, and about how they learn best.

Ongoing assessment for learning provides that critical information; it provides the foundation for differentiated instruction. Research confirms that assessment for learning is one of the most powerful tools for improving learning and raising standards, because it is rooted in helping students learn more.

Öğrenmek için Değerlendirmenin Bileşenleri  

Öğrenmek için değerlendirme tanılayıcı değerlendirmeyi ve biçimlendirici değerlendirmeyi kapsamaktadır:

Tanılayıcı değerlendirme hem sınıf (eğitimle ilgili) değerlendirmeleri hem de mümkün olduğu durumlarda uzman değerlendirmesini (yani, öğrenmeyi etkileyen belli durumlar hakkında bilgi veren ve/veya tanı koyan konuşma dil değerlendirmeleri ile medikal ve psikolojik değerlendirmeler)  içerebilir. Tanılayıcı değerlendirmeler öğretim başlamadan önce uygulanır ve öğretmenlere öğrencilerin öğrenmeye hazırbulunuşlukları, ilgi alanları ve tutumları hakkında bilgi verir. Bu bilgi yeni öğrenimin başlangıç noktasını belirler ve öğretmenlerin ve öğrencilerin uygun öğrenme hedefleri belirlemelerine yardım eder. Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme konusundaki güçlü yanlarına, gereksinimlerine, ilgilerine ve öğrenme tercihlerine hitap edecek şekilde farklılaştırılan ve kişiye özel hale getirilen öğretimi ve değerlendirmeleri planlamalarını sağlar.

Components of Assessment for Learning

Assessment for learning includes diagnostic assessment and formative assessment:

Diagnostic assessment can include both classroom (educational) assessments and, where appropriate, professional assessments (i.e., speech and language, medical, and psychological assessments providing information and/or diagnosis of specific conditions that affect learning). Diagnostic assessments are conducted before instruction begins and provide teachers with information about students’ readiness to learn, and about their interests and attitudes. This information establishes the starting point for new learning, and helps teachers and students set appropriate learning goals. It enables teachers to plan instruction and assessments that are differentiated and personalized to meet students’ learning strengths, needs, interests, and learning preferences.

Tanılayıcı değerlendirme öğrencilerin kendi öğrenimlerine genel olarak veya belli bir dersle ilgili olarak neler kattıklarını belirlemeye yardımcı olur.

Biçimlendirici değerlendirme öğrenme boyunca sık sık ve devamlı olarak yapılır ve öğretimin öğrencilerin bireysel güçlü yanlarına ve gereksinimlerine göre düzenlenebilmesi ve öğrencilerin öğrenme stratejilerini veya farklı hedefler belirleyebilmesi için öğretmenlere ve öğrencilere doğru ve zamanında bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Değerlendirmenin bu kullanımı öğrenimin değerlendirilmesinden toplanan bilginin öğrencilerin gelişmesine yardım etmek amacıyla öğrenciler hâlâ bilgi edinirken ve beceri alıştırması yaparken kullanılmasıyla ayrılmaktadır.

Diagnostic assessment helps identify what the student brings to his or her learning, in general or with respect to a specific subject.

Formative assessment is conducted frequently and in an ongoing manner during learning and is intended to give teachers and students precise and timely information so that instruction can be adjusted in response to individual students’ strengths and needs, and students can adjust their learning strategies or set different goals.

This use of assessment differs from assessment of learning in that the information gathered is used for the specific purpose of helping students improve while they are still gaining knowledge and practising skills.

Değerlendirme öğrenmenin bir parçası olarak görüldüğünde öğrenciler öğrenme sürecine işbirliği partneri olarak dâhil edilirler. Biçimlendirici değerlendirme öğretim stratejilerinin ve belli müdahalelerin öğrenciler için bireysel ve grup olarak uygunluğunu teyit etmek için bir ölçüt olarak kullanılır. Önceki uygulamalar üzerine düşünmeye ve gelecekteki öğretim hakkında sağlıklı kararlar vermeye yön vermek üzere bu ölçütlere dayalı olarak bir boşluk analizi yapılabilir.

When assessment is viewed as integral to learning, students are engaged as collaborative partners in the learning process. Formative assessment is used to provide benchmarks to confirm the suitability of instructional strategies and specific interventions for individual students as well as groups of students. A gap analysis can be performed on the basis of these benchmarks to guide reflection on past practice and aid in making sound decisions about future instruction.

Öğrenmek için değerlendirmenin güvenilirliği şunlara bağlıdır:

 • Öğrenme hedeflerinin öğrenci dostu bir dille tanımlanmasına, açıklanmasına ve paylaşılmasına;
 • Öğrencinin bu hedeflerin başarı kriterlerini net olarak anlamasına
 • Öğrencilerin iyi yapılan, geliştirilmesi gereken hususlar ve bunları geliştirmek için ne yapmak gerektiği hakkında bilgi vererek yeni öğrenimi pekiştirmelerine yardımcı olan tanımlayıcı geribildirime;
 • En iyi nasıl öğrendiklerini etkili bir biçimde savunabilmeleri için öğrencileri daha dikkatli çalışmaya ve kendi öğrenme hedeflerini fark etmeye motive eden öz değerlendirmeye.

The reliability of assessment for learning depends on:

 • the identification, clarification, and sharing of learning goals in student-friendly language;
 • the student’s understanding of the success criteria of these goals in specific terms – what successful attainment of the learning goals looks like;
 • descriptive feedback that helps students consolidate new learning by providing information about what is being done well, what needs improvement, and how to take steps towards improvement; and
 • self-assessment that motivates students to work more carefully and recognize their own learning needs, so that they can become effective advocates for how they learn best.

Öğrenmek için değerlendirme öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında birlikte çalışmayı içerir ve öğrencilerin zamanında müdahale ile en iyi öğrenme şekillerine uygun öğretim yaklaşımları ve kaynaklarıyla gelen başarıları deneyimlemelerini sağlar. Her iki faktör de öğrencilerin güven kazanmalarına yardım edebilir ve onlara kendi öğrenimleriyle ilgilenmek ve buna odaklanmak için gereken teşviki ve desteği verir.

Öğrenmek için değerlendirmeyi desteklemek için çeşitli başarı ölçütlerinden yararlanan okullar “öğrenmenin değerlendirilmesine” karşı “öğrenmek için değerlendirmenin” öğretmenlerin değerlendirme uygulamalarının sürekli desteklenmesiyle öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ve eleştirel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yardım etme üzerinde daha çok durulmasıyla sonuçlandığını bulmuşlardır.

Assessment for learning involves collaboration among teachers, parents, and students, and enables students to experience the successes that come with timely intervention and with instructional approaches and resources that are suited to the ways they learn best. Both factors help build students’ confidence and provide them with the incentive and encouragement they need to become interested in and focused on their own learning.

Drawing on a Variety of Achievement Measures to Support Assessment for Learning School boards found that a focus on “assessment for learning”, as opposed to “assessment of learning”, along with ongoing support of teachers’ assessment practices, resulted in a greater emphasis on helping students develop higher-order thinking skills and critical literacy skills.

Öğrenmek için değerlendirmenin sınıfta kullanılabilmesi için bir kontrol listesi

 • Program beklentilerini uygun öğrenme hedefleri oluşturacak şekilde bölün ve/veya birleştirin.
 • Öğrenme hedeflerini ve başarı kriterlerini belirlerken öğrencilerle birlikte çalışın.
 • Her dersin öğrenme hedefleriyle yakından ilişkili ve öğrenci gelişimini ve başarısını doğru yansıtan değerlendirme stratejileri uygulayın.
 • Öğrencilere kendi gelişimlerini değerlendirirken daha bağımsız olmalarına yardımcı olacak düşünme süreçleri konusunda örnek olarak zamanında, tanılayıcı geribildirimde bulunun.
 • Öğrencilerin gelişimini izleyin, çeşitli formlarda delil toplayın, sürekli belgelendirmeyle öğrencilerin öğrenimini ve gelişimini gösterin ve öğrencilerin kişisel öğrenme sürecini anlamalarına diyalogla, düşünerek ve analizle yardımcı olun.
 • Öğretimi– ve uygun olduğu durumlarda, öğrenme hedeflerini- değerlendirme verilerine dayanarak döngüsel, entegre bir değerlendirme süreci ve duyarlı, doğru ve kişiye özel bir öğretim bağlamında düzenleyin.
 • Öğrencileri kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu üstlenmeye, başarılarını kutlamaya ve başarılarıyla gurur duymaya, akranlarıyla, öğretmenleriyle ve velileriyle öğrendikleri hakkında iletişim kurmaya teşvik ederek ve genel olarak başarılarını arttırma konusundaki yeterlilik anlayışlarını geliştirerek onları öğrenme sürecine ortak edin. (Adapted from Stiggins, Arter, Chappuis, Chappuis, 2005) 33 4.

A checklist to guide the use of assessment for learning in the classroom

 • Break and/or combine curriculum expectations to create appropriate learning goals.
 • Collaborate with students to construct learning goals and success criteria.
 • Apply assessment strategies that are closely tied to the learning goals of each lesson and that can accurately reflect student progress and achievement.
 • Provide students with timely descriptive feedback, modelling the thinking processes that will help them become more independent in assessing their own progress.
 • Monitor students’ progress, gather evidence in a variety of forms, illustrate students’ learning and growth through ongoing documentation, and help students understand their personal learning process through dialogue, reflection, and analysis.
 • Adjust instruction – and, if appropriate, learning goals – on the basis of assessment data in the context of a cyclical, integrated process of assessment and responsive, precise, personalized instruction.
 • Engage students as partners in the learning process by encouraging them to take responsibility for their learning; to celebrate and take pride in their achievements; to communicate with their peers, teachers, and parents about their learning; and, in general, to develop their sense of efficacy with respect to improving their achievement. (Adapted from Stiggins, Arter, Chappuis, Chappuis, 2005) 33 4.

http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/LearningforAll2013.pdf

Öğrenmek için Değerlendirme 

 • Öğretmenlerin öğrencilerin bildikleri, anladıkları ve becerileri hakkındaki bilgileri kendi öğretimlerine yön vermek için kullanmalarını sağlar.
 • Öğretmenler öğrencilere öğrenimleri ve kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda geribildirimde bulunur.

Öğrenme olarak Değerlendirme

 • Öğrencileri kendi gelişimlerini izledikleri, sorular sordukları ve becerileri uyguladıkları öğrenme sürecine dâhil eder.
 • Öğrenciler öğrendikleri hakkında düşünmek, anladıklarını pekiştirmek ve öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için öz değerlendirmeyi ve öğretmen geribildirimini kullanır.

Öğrenmenin Değerlendirilmesi

 • Öğretmenlerin öğrenme hedefleri ve standartları karşısındaki öğrenci başarısını değerlendirmek için delil kullanmasına yardım eder.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s