Öğretim Stratejileri ve Öğrencilerin Özellikleri

Eğitim sisteminin karşılaştığı en zor sorunlardan biri de öğretim etkililiğiyle ilgilidir. Öğretmenler belirli yaş gruplarına, belirli derslere, belirli akademik becerilere, vs. göre yetiştirilirken öğrencilerin farklı özellikleri gibi kavramların karmaşıklığı yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır. Öğretmenleri farklılaştırılmış öğretim stratejilerini daha çok kullanarak öğretimi öğrencilerin farklı becerilerine, öğrenme stillerine, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uyarlayacak şekilde eğitmeye çok ihtiyaç vardır (bk. Complexity in the Classroom).

Öğretmenlerin daha farklılaştırılmış öğretime hazırlanmasının yanı sıra, öğretim kaynakları da daha farklı kullanılabilir. Kayda değer öğretim geleneksel sınıf öğretmenlerinden başka kişilerin avantajlı sonuçlarıyla yapılabilir. Örneğin, değerli öğretim farklı yaş gruplarından ve farklı becerilere sahip akranlarla yapılabilir. Veliler, büyük anneler ve büyükbabalar ve akrabalar da öğretim sürecine katılabilir ve katkıda bulunabilirler.  Ayrıca, öğretim gönüllüler, emekliler ve bilim, iş, mühendislik, tıp, kamu hizmeti, eğlence ve diğer alanlarda uzmanlık bilgisine sahip kişiler tarafından da zenginleştirilebilir. Multimedya teknolojisi, bilgisayar programları, telekomünikasyon, internet, işitsel-görsel teknikler ve diğer ileri teknoloji kaynakları da faydalı seçenekler sunabilir. Öğrenci öğrenimi –yakına veya uzağa- seyahat ederek; farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, farklı mesleklerden, farklı hayat tarzlarından ve farklı görünümlere sahip insanlarla etkileşim kurarak da çok geliştirilebilir. Şüphesiz, mevcut olasılıkların birçoğu öğrencilerin özelliklerine uyarlamak için çeşitli deneyimler ve alternatif stratejiler sunarak öğretim ve öğrenme sürecini daha etkili ve daha faydalı hale getirebilecek olmalarına rağmen, sıklıkla uygulanmamaktadırlar.

Teaching Strategies and Students Characteristics

Among the most difficult problems faced by the education system are those associated with teaching effectiveness. The current preparation of teachers for specific age levels, specific subject matter, specific academic skills, etc., does not take into consideration sufficiently the complexity of factors such as students’ various characteristics. There is a strong need to train teachers to adapt instruction to the diverse student abilities, learning styles, personality traits and needs by using more differentiated teaching strategies (See also Complexity in the Classroom).

In addition to the preparation of teachers to more differentiated teaching, there could be more divergent use of teaching resources. Worthwhile teaching can be done with advantageous results by persons other than the traditional classroom teachers. For example, valuable teaching can be done by peers of different ages and abilities. Also, parents, grandparents, and relatives could participate in and contribute productively to the teaching process. Furthermore, teaching can be enhanced by volunteers, retirees, people with various areas of expertise from the worlds of science, business, engineering, medicine, public service, entertainment, and others. Also, high-tech resources such as multimedia technology, computer programs, telecommunication, the Internet, audio-visual techniques, and others can provide beneficial options. Student learning can be greatly enriched further by traveling – near and far; interaction with people of different cultures; different geographical areas; different occupations, different ways of life; different outlooks. Undoubtedly, many possibilities exist that are not often implemented even though they could make the teaching and learning process more effective and more beneficial by providing a variety of experiences and alternative strategies for adaptation to students’ characteristics.

Beceri düzeyleri ve farklı beceri örüntüleri. Hâlihazırda, bazı okullardaki uygulama (genellikle başarı testlerine veya psikolojik testlere göre belirlenen) öğrencilere homojen gruplardaymış gibi davranan öğretmenlerin ders verdiği benzer seviyelerde öğrencilerden oluşan sınıflar veya gruplar kurarak öğretimi farklı beceri seviyelerine adapte etmektir.  Bir öğrenci grubu oluşturulunca bu grubun homojen olması düşünülemez. Örneğin, iki öğrencinin IQ seviyesi aynı bile olsa, farklı beceriler profili oldukça farklı olabilir ve pek çok diğer kişilik özelliği öğrencilerin öğrenmeyi etkileyen özelliklerinin farklılığına katkıda bulunabilir. Günümüz öğrencilerinin beceri farklılıklarına ve diğer özelliklerine uyarlama yollarının aşırı basitleştirilmesi birçok öğrencinin akademik performansında birçok zorlukla sonuçlanmıştır. Bazı durumlarda bu “öğrenme zorlukları,” “tutum sorunları,” “davranış bozuklukları” ve “kaygı ve okul fobileri” gibi olgulara neden olmuştur. Öğrencilerin performansını “yavaş” öğrenenler “hızlı” öğrenenlere karşı amaçlı koşullar altında ölçen araştırma çalışmalarının ve anketlerin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda bu meselenin karmaşıklığı açıktır. Öğrenme hızındaki belirgin farklılıklar farklı koşullar altında çalışan farklı becerilere sahip öğrencilerin sadece bir özelliğidir. Örneğin, öğretim türünün ve şeklinin farklılık gösteren etkileri vardır: çok yetenekli öğrenciler yönergeli olmayan öğretim yöntemleriyle daha iyi performans sergilerken daha düşük beceri seviyesine sahip öğrenciler yönergeli yöntemlerde daha başarılı olma eğilimindedir.
Ayrıca, eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde öğretirken zihinsel becerilerin çokluğu ve farklılığı göz önünde bulundurulmak zorundadır. Öğretimi çeşitli zekâlara (örneğin, Gardner’ın yedi zekâ türü ile ilgili çalışması ve Sternberg’in üçlü zekâ çalışması; Goleman’ın duygusal zekâyla ilgili çalışması) uyarlamanın ve özel öğrenme gereksinimlerini dikkate almanın önemi de giderek daha fazla kabul görmüştür.

Ability levels and patterns of different abilities. Presently, the practice in some schools is to adapt teaching to different ability levels by forming classes or groups of students of similar levels (usually based on achievement tests or psychological tests) taught by teachers who tend to treat the students as if they were in homogeneous groups. Obviously, once a group of two students is formed, it cannot be considered homogeneous. Even if the two have an identical IQ, for instance, the profile of different abilities can be quite dissimilar and many other personality characteristics add to the dissimilarity of the students’ attributes that affect their learning. The over-simplification of today’s ways of adaptation to students’ differences in abilities and other characteristics has resulted in many difficulties in the academic performance of many students. In some cases this has led to phenomena such as, “learning disabilities”, “conduct problems”, “attitude problems”, “anxiety and school phobias”. The complexity of this issue is apparent as one considers results of research studies or surveys measuring students’ performance under conditions aimed at “slow” versus “fast” learners. The differences evident in rate of learning are only one aspect of the diverse effects of students with different abilities studying under different conditions. For instance, the type and manner of teaching has differential effects: students with higher ability tend to perform better under non-directive teaching methods while those with lower ability tend to do better under directive methods.
Furthermore, the multiplicity and differentiality of mental abilities must be taken into consideration when teaching at any level of the education system. There has been a growing acknowledgement of the importance of adapting teaching to a variety of intelligences (e.g. Gardner’s work on the seven intelligences and Sternberg’s work on the triarchic dimensions of intelligence; also see Goleman’s work on emotional intelligence), as well as providing for special learning needs.

Zihinsel beceri örüntülerinin çeşitliliği günümüzde iyi bilinmektedir, ancak öğretimi bu çeşitliliğe uyarlamaya yönelik uygun koşulları geliştirmek için az çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin belirli beceri örüntülerine uygun seçenekler sunan ve uygun esneklikte öğretim stratejileri ve öğrenme materyalleri tasarlamak mümkündür. Böylece, öğretim stratejileri çeşitli beceri örüntülerini farklı açılardan kolaylaştırabilir. Belirli beceriler ve belirli öğretim stilleri arasındaki etkileşim öğretim ve öğrenim sürecinde değişiklik uygulamanın farklı seçeneklerini düşünürken önemli olabilir. Öğretmenlerin stiliyle öğrencilerin beceri örüntülerini eşleşmesinin de öğrencilerin tutumları, motivasyonu ve başarıları üzerinde önemli etkileri olabilir.

The diversity of patterns of mental abilities is well recognized today, yet little has been done to develop adequate conditions aimed at adapting teaching to this diversity. It is possible to design instructional strategies and learning materials that provide options and flexibility for matching students’ particular patterns of abilities. Thus, teaching strategies can be differentially facilitating various ability patterns. The interaction between specific aptitudes and specific teaching styles can be important in considering the various options of implementing changes in the teaching and learning process. Also, matching teachers’ styles with students’ ability patterns can have significant effects on students’ attitudes, motivation, and achievements.

Öğrenme stilleri ve tercihleri öğrencilerin herhangi bir göreve yaklaşımını ve farklı koşullarda ve farklı öğrenme ortamlarında çalışma şekillerini etkiler. Yansıtıcı/dürtüsel, alana bağlılık/alandan bağımsızlık, zihinsel öz yönetim gibi öğrenme stilleriyle etkileşimli görsel veya işitsel sunum tercihleri veya bilgiyi sunmanın başka şekillerini tercih etmenin öğrencilerin akademik performansı üzerinde etkisi vardır (bk. Kagan’ın dürtüsel ve yansıtıcı bilişsel stiller hakkındaki çalışması, Witkin’in alana bağlı stil hakkındaki çalışması, Sternberg’in zihinsel özyönetim stilleri hakkındaki çalışması ve bilgisayar simülasyon tercihleri hakkındaki çalışma). Bazı eğitimciler öğretim stratejilerini öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uyarlamanın önemini kabul etmeye başlamıştır, ancak bu ümit vaat eden girişime yönelik herhangi samimi bir adım atılmamıştır. Öğretimin öğrenme stillerine uyarlanması sadece daha uygun farklılaştırılmış öğretim stratejilerini içermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin ne öğrendiğini değerlendirme ölçümlerini güvenilirliğini de arttırabilir. Böylece, öğretmenin öğretim stratejilerini öğrencilerin öğrenme stillerine uyarlamasıyla öğretimin etkililiği ve öğrenme başarılarının değerlendirilmesinin uygunluğu arttırılabilir.

Learning styles and preferences affect the way students approach any task and the way they function under different conditions and different learning environments. Learning styles such as reflectivity/impulsivity, field-dependence/field-independence, and mental self-government, as well as preferences for interactive visual or auditory presentations, or other ways of representing information have effects on students’ academic performance (See Kagan’s work on impulsive and reflective cognitive styles, Witkin’s work on field dependent style, Sternberg’s work on mental self-government styles, and the work on computer simulations preferences). Some educators have begun to acknowledge the importance of adapting teaching strategies to students different learning styles, but no earnest efforts have been devoted to this promising endeavor. The adaptation of teaching to learning styles may include not only more appropriately differentiated teaching strategies but also may add to the dependability of the evaluation measures of what students have learned. Thus, the effectiveness of teaching and the pertinence of the assessment of learning achievements can be enhanced by teachers’ adaptation of instructional strategies to students learning styles.

Kişilik Özellikleri. Eğitimciler özgüven, tutumlar, kaygı, bağımsızlık, duygusal istikrar gibi kişilik özelliklerinin öğrencinin öğrenme başarıları üzerinde farklı etkileri olduğunu bir yere kadar kabul etmektedir. Öğrencilerin kişilik gereksinimlerine ve farklı kültürel geçmişlerinin belirli taraflarına dikkat edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte, kişilik özelliklerinin öğrenme üzerindeki etkileri önemliyken, öğretimin öğrencilerin farklı kişilik özelliklerine ve gereksinimlerine uyarlanması ile ilgili olarak çok az şey yapılmış veya önerilmiştir. Bunun nedenleri arasında ölçmek için çok çeşitli testler gerektiren çok fazla sayıda özellik olması ve bu testlerin geçerliliğinin beceri testlerinden daha az olması yer almaktadır. Ayrıca, kişilik özelliklerinin öğrenmeyi etkileyen farklı diğer faktörlerle etkileşimlerinin karmaşıklığının da ele alınması zor görünmektedir. Birçok eğitimci ve eğitim yöneticisi sınıfta çok boyutlu öğretim stratejilerini uygulamanın çok zor olduğu konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, öğrencilerle öğretmenlerin özellikleri arasındaki etkileşimleri analiz etmek ve sonuçta ortaya çıkan farklı öğrenme çıktılarını yakından incelemek mümkündür. Örneğin; kendine güvenen, bağımsız, kaygı seviyesi daha düşük ve yüksek beceri seviyelerine sahip öğrenciler farklı öğretim ve öz yönetimli öğrenme koşullarında daha başarılı olma eğilimindeyken, bağımlı ve kaygılı daha düşük beceri seviyelerine sahip öğrenciler yakınsak öğretim koşullarında açık yapılandırma ve yönlendirmeyle daha başarılı olabilmektedir. Öğretim ve öğrenme sürecini etkileyen çeşitli faktörler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu gibi etkileşimlerin daha çok incelenmesi gerekmektedir. Bu gibi bir incelemenin çıktıları öğretimin etkililiğini ve öğrenci başarılarını arttırma açısından çok faydalı olabilir.

Personality Characteristics. To some extent there is recognition among educators that personality characteristics such as self-reliance, attitudes, anxiety, independence, emotional stability have differential effects on students learning achievements. There is some acknowledgement that attention should be paid to students personality needs and to particular aspects of students different cultural backgrounds. Nevertheless, while the effect of personality characteristics on learning is significant, very little has been done or even suggested regarding the adaptation of teaching to students different personality traits and needs. Among the reasons for that is the very large number of traits with a wide variety of tests to measure them and the problem of their lower validation than the ability tests. Also, the complexity of the interactions of personality characteristics with various other factors affecting learning seems too difficult to tackle. Many educators and educational administrators are convinced that it is very difficult to implement multi-dimensional teaching strategies in the classroom. However, it is possible to analyze the interactions between students’ and teachers’ characteristics and closely examine the resulting different learning outcomes. For example, students of higher ability levels who are also self-reliant, independent, with lower anxiety tend to do better under divergent teaching and self-directed learning conditions, while students of lower ability levels who are also dependent, and anxious, tend to do better under convergent teaching with clear structure and much direction. Such interactions need to be explored further to find more about the various factors affecting the teaching learning process. The outcomes of such exploration can be very helpful in the search for enhancing teaching effectiveness and students achievements.

Kısacası, öğretim stratejilerini öğrencilerin özelliklerine uygun hale getirme girişimleri öğretim ve öğrenim sürecindeki belirli zor problemlerin çözülmesine yönelik kritik birer adım olabilir. Kabul etmek gerekir ki, öğretim stratejilerini öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlama girişimlerinde sadece öğretmenler değil, aynı zamanda idareciler ve politika belirleyiciler de pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Ancak, karmaşık sistemler alanı yöntemleri ve kavramları eğitim sisteminde reform yapma girişimlerinde bu gibi değişiklikleri uygulamanın yollarını sunabilir.

In sum, the attempts to match teaching strategies with students characteristics may become critical steps toward dealing with some of the particularly difficult problems of the teaching and learning process. Admittedly, many difficulties are faced not only by teachers but also by administrators and policy makers in the endeavor to adapt instructional strategies to students characteristics, but the methods and concepts of the field of complex systems can provide ways of implementing such changes in the attempts to introduce reforms to the education system.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s