Disiplinlerarası Müfredat

Günümüzün bilim dünyasındaki en heyecan verici gelişmelerden biri araştırmacıların disiplinler arası işbirliği çalışmalarına gittikçe daha çok katılmaları ve farklı bilim dallarından fikirlerin ve araştırmaların daha fazla bir araya gelmesidir. Disiplinler arası bilimsel çalışmaların faydaları paha biçilmezdir ve çeşitli uygulama olanakları sadece bilim için değil, günlük yaşamın birçok alanı için de ümit vaat edicidir.

Bu gelişmelerin eğitim sistemi üzerinde doğrudan etkileri vardır. Okullarımızdaki eğilim, bilgileri belirli disiplinlerle ilişkili olarak öğretmektir. Disiplinlerarası bakış açısına göre, müfredat farklı alanların örüntülerini, etkileşimlerini ve birbirine bağlılıklarını yansıtan konular etrafında entegre edilebilir. Bu, öğrencilerin içinde bulundukları dünyayı daha benzer ve daha bağlantılı kavramlarla ve fikirlerle incelemelerini ve kavramaya çalışmalarını sağlayabilir.

Artan disiplinlerarası işbirliği çalışmaları ve farklı alanlara ait bilgilerin işbirlikçi bir şekilde paylaşılması ile global sorunlara pragmatik çözümler bulma girişimlerinin eğitim üzerinde pek çok etkisi vardır. Öğrencilerin çeşitli toplumların yaşadığı, farklı ekonomik koşulların, çeşitli kültürel, dini ve etnik grupların ve başka pek çok faktörün bulunduğu bir dünyada verimli olacak şekilde yetiştirilmeleri üzerine de önemli etkileri vardır. Ayrıca, öğrenmeyi problem çözme, eleştirel düşünme ve farklı çalışma alanlarından ve gerçek yaşam koşullarının farklı yanlarından doğan sorunları ele almak etrafında düzenlemeye eğitim sürecinin erken bir aşamasında başlamakta çok fayda vardır.

Inter-Disciplinary Curriculum

One of the most exciting developments in the world of science today is the growing involvement of researchers in interdisciplinary collaborations, and the increase in cross-fertilization of ideas and research endeavors of people in different fields of science.. The benefits for cross-disciplinary scientific work are invaluable and the various application possibilities are promising not only for science but for many aspects of daily living.

These developments have direct implications for the education system. The tendency in our schools is to teach bits and pieces of information related to particular disciplines. In view of the cross-disciplinary trends, the curriculum can be integrated around topics that reflect the patterns, interactions, and interdependencies of the different fields. This can provide students with ways to study and attempt to comprehend the world around them through concepts and ideas that are less disparate or disconnected.

The growing inter-disciplinary collaborations and cooperative sharing of information from different fields and the efforts to find pragmatic solutions to global problems have further implications for education. There are important implications for the preparation of students to function and be productive in a world with diverse populations, different economic conditions, multitudes of cultural, religious and ethnic groups, and many other different factors. Furthermore, it is highly beneficial to begin early in the educational process to organize learning around problem solving, critical thinking, and dealing with issues arising from different fields of study and different aspects of real life conditions.

Entegre, disiplinlerarası bir müfredatta çeşitli konular arasında müfredattaki ünitelerdeki konularla ilişkili olarak bağlantı kurulur. Bilgiyi öğrencilerin ilgisini çeken konular etrafında ilişkilendirmeye ve sentezlemeye önem verilmesi öğrencilere farklı disiplinlere ait bilgilerin ilgili kavramlarla ve fikirlerle edinilmesi için uygun koşulları sunmaktadır. Entegre müfredat üniteleri öğrenciler tarafından öğretmenle beraber seçilir ve öğrenci takımları ortak hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak işbirliği içinde çalışırlar. Küçük gruplar, ikililer veya bireyler başka öğrencilerle paylaşılabilecek ve akran-akrana öğrenmeyi mümkün kılacak görevler ve materyaller üzerinde birlikte çalışabilirler. Takım üyelerinin ünite amaçlarına katkıda bulunmanın faydalarını deneyimlemesi öğrencilere yetki vermekte ve onları tatmin etmektedir, ayrıca onları geleceğin dünyasında çalışmaya da hazırlamaktadır. Ayrıca, her öğrenciye verilen güçlü yanlarını kullanma fırsatı daha çok öğrenmeyi istemeleri ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmaları için güçlü bir motive edici olabilir.

An integrated, inter-disciplinary curriculum links a variety of learning subjects as they are related to the topics of integrated curriculum units. The emphasis on connecting and synthesizing information around topics of interest to the students provides favorable conditions for the acquisition of knowledge from different disciplines through congruous concepts and ideas. Integrated curriculum units are chosen by the students with the teacher and involve teams of students working cooperatively toward common goals. Small groups, pairs, or individuals can work on relevant tasks and materials that can be shared with the other students and yield peer-to-peer learning. Experiencing the benefits of contributing to the goals of the unit by members of the team is empowering and gratifying and is also a beneficial way of preparing them for future functioning in the world. Moreover, the opportunity given to each student to capitalize on his/her strengths can become a strong motivating factor in pursuing further learning and further giving to others.

Öğretim stratejileri açısından, entegre bir müfredat eğitim sürecine çok boyutlu bir yaklaşımı teşvik etmektedir ve çoklu yakınsak ve ıraksak öğretim stratejilerini düzenli olarak birleştirme eğilimindedir. Öğretmenlere sınıf öğretmenliği görevi verilmesi konusunda da çeşitli seçenekler vardır. Öğretmenler birey olarak herhangi bir sınıfta, küçük sınıflarda bile, ders verirken çok boyutlu stratejileri uygulamayı zor bulabilir ama öğretmenler kendi belirli becerilerine, bilişsel stillerine ve kişisel özelliklerine uygun farklı öğretim stratejilerini kullanarak takım halinde çalışabilirler. Gönüllülerin, uzmanların, meslektaşlarının ve öğretim sürecine katkıda bulunabilecek diğer kişilerin yardımıyla da çeşitli öğretim deneyimleri düzenleyebilirler. Farklı öğretim ve öğrenim durumlarına uyarlanmış yapı ve ortamlar açısından, öğrenme merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler, açık alanlar, kamu kurumları, iş yerleri, müzeler ve çeşitli kuruluşlar gibi alternatif öğrenme yerleri olabilir.

Öğrenci topluluğunun yapısı ve düzenlemesi küçük ve büyük gruplar; öğrenci çiftleri ve bireysel çalışma düzenlemeleri şeklinde olabilir. Kendi aralarında ve diğer gruplarla alışverişi fazla olan heterojen gruplarda sosyal alternatifler mümkündür. Elbette, öğrenci grupları yaş, kültürel ve sosyo-ekonomik geçmiş, özel ilgi alanları ve özel gereksinimler bakımından farklılık gösterebilir.

In terms of teaching strategies, an integrated curriculum encourages a multi-dimensional approach to the educational process and tends to combine regularly multi-convergent and divergent strategies of teaching. There are also various options in the way teachers are assigned to classroom teaching. Individual teachers may find it difficult to implement multi-dimensional strategies in teaching any class, even when small in size, but teachers can work in teams using different teaching strategies compatible with individual teachers’ particular capabilities, cognitive styles and personality characteristics.. They can also organize various teaching experiences with the assistance of volunteers, specialists, peers and others who could contribute to the teaching process. In terms of the structure and settings adapted to different teaching and learning conditions, there can be alternative places for learning, e.g. learning centers, laboratories, libraries, outdoors, community institutions and businesses, museums, and various organizations.

The structure and organization of the student body can be in the form of small and large groups; study pairs; and individualized study arrangements. Social alternatives are possible in heterogeneous groups with a great deal of interchange within them and between them and other groups. Clearly, student groups may vary in age, cultural and socioeconomic background, special interests and special needs.

Entegre bir müfredatta yer alabilecek çeşitli öğrenme türü alternatifleri vardır:

Bazıları öğretmenin didaktik sunumlarının yanı sıra programlı öğretim, multimedya teknolojileri, bilgisayar programları, videolar ve teknolojik yenilikler içeren diğer teknikler kullanılarak yakınsak bir şekilde öğretilen dersler ve temel akademik beceriler.

Bazı dersler ve akademik beceriler öğretim yöntemlerinin öğrencilerin farklı yeteneklerine, gereksinimlerine ve ilgilerine uyarlandığı çoklu yakınsak bir şekilde öğretilebilir. Örneğin, dilsel zekâ, mantıksal-matematiksel zekâ, mekânsal zekâ, müzikal zekâ, bedensel-kinestetik zekâ ve diğerleri gibi farklı zekâlar üzerinde durulabilir.

Programın büyük bir bölümü öğretmenlerin ve öğrencilerin beraber seçtikleri entegre disiplinlerarası müfredat ünitelerine ayrılabilir. Bu üniteler öğrencilerin farklı disiplinlere ait bilgileri ve becerileri öğrencilerin ilgilendikleri bir konu etrafında anlamlı bir şekilde öğrenerek edinmelerini sağlar. Ünitelerle ilgili çalışmalar karar alma sürecinde aktif olarak yer almaya ve becerilerini en iyi geliştirebilecekleri, ilgilerini tatmin edebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ünite özelliklerine odaklanmaya teşvik edilen öğrenci grupları tarafından üstlenilir. Her öğrenciye grubun ortak hedeflerine katkıda bulunmak için kendi güçlü yanlarını (akademik veya değil) kullanma fırsatı verilir. Bu entegre gruplarda çalışırken, gerektiğinde yönlendirmeli ıraksak öğretim kullanılır. Üniteyle ilgili bir çalışma süresinin sonunda, grup ünite çalışmasının sonucunu ve elde ettikleri başarıyı diğer öğrencilerle, velilerle, yöneticilerle ve çalışmaya dâhil olan diğer kişilerle kutlayabilir. Gruptaki her öğrenci kutlama aktivitelerine çalışmalarını çeşitli performanslarla, sunumlarla, sergilerle, videolarla ve başka herhangi bir şekilde sunarak katılmaya teşvik edilir. Bu gibi kutlamalar öğrencinin öğrenme başarılarını değerlendirmek için faydalı olabilir.

Öğrencilerin kendi seçtikleri konularda çalışacakları ve istedikleri yerde güçlü becerilerini ve yeteneklerini uygulayabilecekleri bireysel olarak seçilen projeler. Öğrenciler proje çalışmalarını gruba eğilimlerine uygun herhangi bir şekilde sunmaya teşvik edilebilirler. Öğrenciler çalışmalarını akranlarına ve öğretmenlerine bir sergi, sözlü sunum, yazılı materyal, oyun, video veya başka herhangi bir bilgi aktarma ve yayma yoluyla sunabilirler. Bu bireysel olarak seçilen ve sıklıkla bağımsız olarak yürütülen projeler için ıraksak öğretim yaklaşımı kullanılır.

There are various alternatives in the types of learning that an integrated curriculum can include:

Required subjects and basic academic skills some of which are taught in a convergentway, using, in addition to teachers’ didactic presentations, programmed instruction, multi-media technologies, computer programs, videos, and other techniques involving technological innovations.

A number of required subjects and academic skills can be taught in a multi-convergentway where methods of teaching are adapted to students’ different abilities, needs and interests. For example, different intelligences may be emphasized such as, linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, and others.

A major part of the program can be devoted to integrated inter-disciplinary curriculum units chosen by teachers and students together. These units enable students to acquire knowledge and skills associated with different disciplines through congruous meaningful learning revolving around a topic of interest to the students. The work on the units is undertaken by groups of students who are encouraged to take active part in the decision-making process and focus on aspects of the units in which they can best develop their capabilities, satisfy their interests, and fulfill their needs. Each student is given the opportunity to use their strengths (academic or non-academic) to contribute to the common goals of the group. In working on these integrated units, guided divergent teaching is used as needed. At the end of a period of work on the unit, the group can celebrate with other students, parents, administrators and others involved in the school, the conclusion and accomplishments of the work on the unit. Each student in the group is encouraged to contribute whatever they can to such celebrations by presenting their work through various performances, presentations, exhibits, videos and other contributions to the festive activities. Such celebrations can become useful ways of evaluating the students’ learning achievements

Individually chosen projects where the students can work on topics they have chosen and where they could apply their strong skills and competencies, wherever they lie. Students can be encouraged to present their work on their project to the group in any way compatible with their tendencies. The students can present their work to their peers and teachers as an exhibit, as an oral presentation, as written material, as a play, a video, or any other means of communicating and disseminating information. Divergent teaching is the approach used for those individually selected, and often independently pursued, projects.

Yukarıda bahsedilen öğretim ve öğrenim yollarındaki değişiklikleri uygulamaya yönelik tartışma eğitim sisteminde reforma yönelik mevcut girişimlerin genellikle etkisiz olmasının kabul edilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Karmaşık eğitim sisteminin sorunlarını ele alırken basit büyük kuvvetleri (standart testler gibi) kullanma girişimleri başarısızlığa mahkûmdur. Şüphesiz, bu çok yönlü karmaşık problemler için basit, genel çözümler yoktur.

Yukarıda ileri sürülen bazı farklı değişiklik yapma olanakları bu gibi özel, farklılaştırılmış yaklaşımların çok faydalı olabileceği ve eğitim sistemimizdeki öğretim ve öğrenim süreçleri üzerinde önemli olumlu etkiler yaratabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

The above discussion of ways to implement various changes in the approach to teaching and learning grew out of the recognition that the current attempts at reforming the education system tend to be ineffectual. The attempts to use simple large forces (such as standardized testing, for example) in dealing with the ills of the complex education system are essentially doomed to fail. Undoubtedly, there are no simple general solutions to those multifarious complex problems.

The above suggestions of some different possibilities of implementing changes, stem from the conviction that such special, differentiated approaches can be very beneficial and can have significant positive effects on the teaching and learning process in our education system.

http://necsi.edu/research/management/education/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s