Çoklu veya Kişiye Özel Öğrenme Yolları

 

Tekil olarak kullanıldığında, öğrenme yolu öğrencilerin mezun olana kadarki eğitimleri boyunca aldıkları belli dersleri, tamamladıkları akademik programları ve yaşadıkları öğrenme deneyimlerini ifade etmektedir.

Çoğul kullanıldığında ise, öğrenme yolları terimi –veya yaygın olarak kullanılan eş anlamlıları olan çoklu yollar veya kişiye özel öğrenme yolları– okullar, toplum kuruluşları veya öğrencilerin akademik kredi kazanmasını ve mezuniyet gerekliliklerini karşılamasını sağlayan yerel işletmeler tarafından sunulan çeşitli dersleri, programları ve öğrenme fırsatlarını ifade etmektedir.

When used in the singular, learning pathway refers to the specific courses, academic programs, and learning experiences that individual students complete as they progress in their education toward graduation.

In its plural form, the term learning pathways—or any of its common synonyms, such as multiple pathways or personalized pathways—typically refers to the various courses, programs, and learning opportunities offered by schools, community organizations, or local businesses that allow students to earn academic credit and satisfy graduation requirements.

 

“Öğrenme yolu” kavramı eğitim seçeneklerinin öğrencilere neredeyse her zaman tarihsel olarak sunulan sıralamanın dışına çıkarılmasını ifade etmektedir.

Bu kavram en çok stajlar, çıraklıklar, bağımsız araştırma projeleri, online dersler, geziler, toplum hizmeti projeleri veya ikili kayıt deneyimleri gibi geleneksel sınıf ortamı veya okul binalarının dışında, genellikle lise seviyesinde gerçekleşen eğitim deneyimlerine uygulanmaktadır.

Birçok okul öğrenciler için alternatif öğrenme seçenekleri yaratmakta veya böyle seçeneklere programlarında yer vermektedir, ancak akademik dersler çoğu okulun sunduğu temel öğrenme deneyimleri olmaya devam etmektedir; bu yüzden, akademik dersler hala öğrencilerin kullanabileceği “öğrenme yollarından” biri olarak düşünülmektedir.

 

The “learning pathway” concept nearly always implies an expansion of educational options beyond the course sequences historically offered to students.

The concept is most commonly applied to educational experiences, usually at the high-school level, that occur outside of traditional classroom settings or school buildings, such as internships, apprenticeships, independent research projects, online classes, travel, community-service projects, or dual-enrollment experiences, for example.

While many schools are either creating and incorporating alternative learning options for students, academic courses remain the foundational learning experiences offered by most schools; therefore, they would still be considered one of the “learning pathways” available to students.

 

Bir öğrenme yolu farklı ortamlardaki çeşitli eğitim deneyimlerini kapsayabilirken bu deneyimler genellikle okul dersleriyle ve programlarıyla (yani, öğrencilerin okulda öğrendikleriyle)  bağlantılıdır ve öğrencileri mezuniyet gerekliliklerini yerine getirmelerini de sağlarlar (en azından terimin eğitim topluluğunda ağırlıklı olarak kullanıldığı anlamda). Öğrenciler bir öğrenme yolu deneyimini tamamladıkları için not, kredi veya başka bir akademik kabul kazanmaktadır.

Bir öğrenme deneyimi okul programlarından tamamen bağımsızsa, bir öğrenme yolu olarak görülebilir de görülmeyebilir de.

 

While a learning pathway may encompass a wide variety of educational experiences in diverse settings, these experiences are typically connected to school courses and programs (i.e., what students are learning in school), while also allowing students to satisfy graduation requirements (at least in the sense in which the term is predominately used in the education community). Students typically earn grades, credit, or other forms of academic recognition for completing a learning-pathway experience.

If a learning experience is entirely disconnected from school programs, it may or may not to be considered a learning pathway.

Reform

Bir reform stratejisi olarak, öğrenme yolları öğrencilerin eğitiminin sadece öğretmenler tarafından verilmek veya geleneksel sınıflarla sınırlı olmak zorunda olmadığı fikrine dayalıdır; öğrenme farklı zamanlarda ve farklı yerlerde gerçekleşebilir.

Öğrenciler toplumda, bir iş yerinde veya doğal yaşam alanlarını gözlemleyerek öğrenebilirler; mesela, öğretmenlerin yanı sıra iş profesyonelleri, esnaflar, bilim adamları ve toplum liderlerinin rehberliğinde ve himayesinde öğrenebilirler.

Okullar öğrenciler için uygulanabilir eğitim seçenekleri olarak “çoklu yollar” veya “kişiye özel yollar” geliştirerek bazı öğrencilere daha uygun olabilecek alternatif öğrenme deneyimleri oluşturabilirler, bunu yaparken bir yandan da öğrencilere sundukları öğrenme seçeneklerinin sayısını ve türünü de arttırabilirler.

Reform

As a reform strategy, learning pathways are premised on the idea that the education of students does not have to be delivered exclusively by teachers or confined to traditional classrooms; learning can occur at different times and in different places.

Students can learn in their community, in a workplace, or by observing natural habitats, for example, and they can learn under the guidance and tutelage of business professionals, tradespeople, scientists, and community leaders in addition to teachers.

By formalizing “multiple pathways” or “personalized pathways” as viable educational options for students, schools can create alternative learning experiences that may be better suited to some students while also expanding the number and type of learning options they make available to students.

 

Öğrenme yolları öğrenim başarılarının sürekli tanınması, ödüllendirilmesi veya bu başarılara değer verilmesi gerektiği ve bunun öğrenciler okulda, okul dışında veya online olarak öğrendiklerinde eşit olarak yapılması gerektiği fikrine de dayalıdır.

Örneğin, bir öğrenci bir kavramı okuyarak veya araştırarak öğreniyorsa, başka bir öğrenci ise aynı kavramı bir gönüllülük çalışması deneyimiyle veya staj programıyla öğreniyorsa, okul her iki “yola” da aynı “değeri” verebilir – not, kredi veya akademik kabul şeklinde.

 

Learning pathways are also premised on the idea that learning accomplishments should be recognized, rewarded, or valued consistently and equally regardless of whether students learn in a school, outside a school, or online.

If one student learns a concept through reading and researching, for example, while another student learns the same concept through a volunteer experience or internship, schools can assign the same “value”—in the form of grades, credit, or academic recognition—to both “pathways.”

 

Bir diğer önemli ayrım da, sunulan yollarla oluşturulan yollar arasındaki farktır. Bugüne kadar hep okullar bir dizi ders ve program sunmuş ve öğrenciler de öğrenme gereksinimlerine, ilgi alanlarına veya isteklerine en uygun görünen seçenekleri seçmiştir. Birçok okulda öğrenme yolları benzer şekilde tasarlanmaktadır – okullar öğrencilere sunulabilecek eğitim seçeneklerinin sayısını ve türünü arttırmaktadır.

 

Another important distinction is the difference between pathways that are offered and those that are created. Historically, schools have offered a selection of courses and programs, and students selected the options that seemed best suited to their learning needs, interests, or aspirations. In many schools, learning pathways are similarly designed—schools are just expanding the number and types of educational options available to students.

 

Bazı okullarda ise, öğrencilere ve öğretmenlere öğrencilerin belirli öğrenme gereksinimlerine veya ilgi alanlarına dayalı daha kişiye özel öğrenme deneyimleri tasarlamaları için daha çok esneklik verilebilmektedir.

Örneğin, bir okulda (belki okul çok küçük olduğu veya Japonca öğretmenine yapacağı ödemeyi karşılayamadığı için) Japonca dersleri verilemiyor olabilir ama bu okul bir öğrencinin yerel bir üniversitede Japonca dersi almasını ve bu dersten geçerek lise kredisi almasını sağlayabilir.  Bu durumda, üniversite seviyesindeki Japonca dersi dünya dilleri seçmeli dersine eşdeğer olarak düşünülebilir. Okul öğrencinin yerel bir Japon kültürü kuruluşuyla bağlantılı bir akademisyen rehberliğinde Japon tarihi ve kültürü hakkında bağımsız bir proje hazırlamasını da sağlayabilir veya Japonya’ya giden, seyahatini fotoğraflarla belgeleyen ve deneyimini yazılı olarak anlatan bir öğrenciyi bir tür akademik kabulle veya krediyle ödüllendirebilir.

 

In other schools, however, students and teachers may be given greater flexibility to design more customized learning experiences that are based on specific student learning needs or interests.

For example, a school may not be able to offer courses in Japanese (perhaps because it is too small and cannot afford a Japanese teacher), but it may allow a student to take a Japanese course at a local university and receive high school credit for completing the class. In this case, the college-level Japanese class might be considered equivalent to a world-language elective. The school might also allow a student to pursue an independent-study project in Japanese history and culture under the guidance of an academic affiliated with a local Japanese cultural organization, or the school may award some form of academic recognition or credit to a student who traveled to Japan, documented the trip in photographs, and wrote about the experience.

 

Tartışma

Öğrenme yollarının okullarda yaygınlaşmasını savunanlar bu gibi alternatif eğitim deneyimlerinin öğrencilere kişisel ilgilerini, amaçlarını, öğrenme stillerini veya kariyer amaçlarını daha geleneksel akademik seçeneklerden daha iyi düzenleyen daha faydalı, motive edici veya değerli fırsatlar sunduğunu iddia etmektedir. Öğrencileri mezun olduktan sonra doğrudan kullanabilecekleri çeşitli becerilerle donattıkları için bu gibi okul dışı eğitim deneyimlerinin öğrencileri üniversiteye ve kariyere daha iyi hazırlayabileceğini de düşünebilirler.

Debate

Those who advocate for the expansion of learning pathways in schools tend to argue that such alternative educational experiences offer students more rewarding, inspiring, or valuable learning opportunities that can engage their personal interests, passions, learning styles, or career aspirations better than more traditional academic options. They may also contend that such outside-of-school educational experiences can better prepare students for college or careers, since they can equip students with a variety of practical skills that will have direct application after they graduate.

 

Açık bir okul reformu stratejisi olarak öğrenme yollarını eleştirenler bu kavramın uygulamaya konduğunda aşırı zor veya çok karmaşık olabileceğini iddia edebilirler.

Örneğin: Öğrencilerin bir liseden yerel bir üniversiteye veya işletmeye okul gününde ulaşımı nasıl sağlanacak? Bu ulaşım masraflarını kim karşılayacak? Öğrenciler okul ile staj yeri arasında gidip gelirken kimin sorumluluğunda olacaklar? Bir kaza olursa mesuliyet kime ait olacak? Öğrencileri bir yerden bir yere götürmek ne kadar zaman alacak ve bu süre öğrencinin geri kalan ders programını aksatacak mı? Öğrenciler öğretmenlik belgesi olmayan bir yetişkinin rehberliğinde öğreniyorlarsa, okul öğrencilerin kaliteli bir eğitim deneyimi yaşadığından veya beklenen öğrenme standartlarını karşıladığından nasıl emin olabilir?

Başka bir deyişle, öğrenciler okulda değilse veya eğitim uzmanı olmayan kişilerden eğitim alıyorlarsa, okullar eğitimin kalitesini, kişisel güvenliği ve diğer kritik faktörleri nasıl kontrol edebilir?

 

Critics of learning pathways as an explicit school-reform strategy may argue that the concept, while potentially compelling in theory, can be extremely challenging or overly complicated when put into practice.

For example: How will students be transported from the high school to a local college or business during the school day? Who will pay the associated transportation costs? Who’s responsible for the students when they are traveling between the school and an internship site? What are the liability issues if an accident occurs? How much time will it take to move students from place to place, and will that time disrupt the rest of the student’s course schedule? If students are learning under the guidance of an adult who is not a certified teacher, how can the school ensure that students are receiving a high-quality educational experience or meeting expected learning standards?

In a word, how can schools reasonably control educational quality, personal safety, and other critical factors if students are not in school or being taught by trained teaching professionals?

 

Lojistik engellerin öğrenme yolları sunan okullar için birçok zorluk teşkil etmesine rağmen, eğitimcileri endişelendiren daha önemli husus genellikle akademik değerdeki olası değişkenliktir.

Öğrenciler okul dışında bir öğrenme yolu takip ettiklerinde okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin gözetimi bir dereceye kadar elden bırakmaları gerektiği için, akademik kaliteyi korumak, öğrencilerin beklenen öğrenme standartlarını karşılamalarını sağlamak ve öğrencilerin ne öğrenip öğrenmediğini değerlendirmek daha zor olabilir.

 

While logistical complications present many challenges to schools offering learning pathways, the more significant concerns for educators tend to be related to potential variability in academic value.

Since school administrators and teachers must necessarily give up some degree of oversight when students pursue an outside-of-school learning pathway, it can be more challenging to maintain academic quality, ensure that students are meeting expected learning standards, and evaluate what students have or have not learned.

 

Bununla birlikte, bu yaklaşımın savunucuları iyi düşünülerek ve okulun kapasitesine ve kaynaklarına göre hazırlanmış bir öğrenme yolları programının lojistik sorunların üstesinden gelebileceğini ve öğrencilerin beklenen öğrenme standartlarını karşılamalarını sağlayan kaliteli bir öğrenme deneyimini garanti edebileceğini ileri sürebilirler.

 

Advocates, however, might counter-argue that a thoughtfully designed learning-pathways program, scaled to the fit a school’s capacity and resources, can address logistical complications and ensure a quality learning experience that enables students to meet expected learning standards.

http://edglossary.org/learning-pathway/

Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s