21. Yüzyıl öğrencileri için en anlamlı eğitim nedir?

 

Bu temel için akla gelen ilk cevap “anlamak için öğretmektir.” Bu cevaba üç yol gösterici soru eşlik etmektedir. “Anlamak için öğretmek nedir?” “Neden önemlidir?” ve “Nasıl?”

Anlamak Nedir?

Biri bir şeyi gerçekten anladığında, anlamanın başlıca özellikleri olan şu altı davranışı yapabilir veya sergileyebilir:

 • Kendi sözcüklerini kullanarak, başkalarına öğreterek, cevaplarını doğrulayarak ve nasıl akıl yürüttüğünü göstererek kavramları, ilkeleri ve süreçleri açıklayabilir.
 • Verileri, metinleri ve deneyimleri görsellerle, kıyaslamalarla, hikâyelerle ve modellerle anlamlandırarak
 • Bildiklerini yeni ve karmaşık bağlamlarda etkili bir şekilde kullanarak ve uyarlayarak
 • Büyük resmi görerek ve farklı görüşleri fark ederek bakış açısı alabilir.
 • Duyarlı davranarak ve kendini başkalarının yerine koyarak empati gösterebilir.
 • Üstbilişsel farkındalık göstererek ve öğrenimin ve deneyimin anlamı üzerine düşünerek kendini tanıyabilir.

Driving Question:  What makes the most meaningful education for 21st century learners?

To answer this essential question, our immediate response is “teaching for understanding.” Three guiding questions accompany that response. “What is teaching for understanding?” “Why bother?” and “How?”

What is understanding?

When someone truly understands, they can do or perform these six behaviors which are the principal facets of understanding. They can:

 • Explainconcepts, principles and processes by putting it their own words, teaching it to others, justifying their answers and showing their reasoning.
 • Interpretby making sense of data, text and experience through images, analogies, stories and models.
 • Applyby effectively using and adapting what they know in new and complex contexts.
 • Demonstrate perspectiveby seeing the big picture and recognizing different points of view.
 • Display empathyby perceiving sensitively and walking in someone else’s shoes.
 • Have self-knowledgeby showing meta-cognitive awareness and reflecting on the meaning of the learning and experience.

Bu altı özellik öğrencilerin anladıklarını geliştiren ve derinleştiren ve öğrenilenlerin aktarılmasını sağlayan zengin öğrenme aktiviteleri hazırlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Bu özellikler öğrencilerin kavramları anlayıp anlamadıklarını ve öğrendiklerini yeni durumlara uygulayıp uygulayamayacaklarını belirlemeye yönelik değerlendirmeler geliştirmek için de kullanılabilir.

The six facets offer a framework for creating rich learning activities that develop and deepen students’ understanding and allow for the transfer of learning. They can also be used to develop assessments that determine whether students understand concepts and can apply learning to new situations.

Neden anlamak için öğretmeliyiz?

Bunun başlıca üç nedeni vardır.

 1. Günümüz öğrencilerinin gireceği modern dünyanın yapısı.

Dünya gittikçe birbiriyle bağlantılı hale gelmekte ve hızla değişmektedir, bu da yeni potansiyelleri ve sorunları beraberinde getirmektedir. Arama motorları, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar çoğu insana çok fazla bilgiye daha çok ve anında erişim olanağı vermektedir. E-posta, Twitter, Facebook ve yakında icat edilecek teknolojiler dünyanın her yerindeki insanlarla anında iletişimi mümkün kılmaktadır. Yeni ve değişen kariyerleriyle çok karmaşık iş piyasası eleştirel düşünebilen ve sürekli, yaşam boyu öğrenmeye devam ederken öğrendiklerini yeni durumlara uygulayabilen yaratıcı, yenilikçi bireyler aramaktadır.

Why should we teach for understanding?

There are three principle reasons unique to this time.

 1. The nature of the modern world that today’s students will enter.

The world is increasingly interconnected and rapidly changing, offering new potentials and problems. Search engines, computers and smartphones give most people increased and immediate access to huge amounts of information. E-mail, Twitter, Facebook and soon-to-be invented technologies enable instantaneous communication with people throughout the globe. The highly complex job market, with its array of novel and changing careers, calls for creative, innovative individuals who can think critically and apply their learning to new situations while functioning as continuous, lifelong learners.

 1. Bilgi patlaması.

Bu gerçek pek çok alandaki bilgi tabanının genişlemeye devam ettiği gerçeğiyle karışmaktadır ve günümüzde çoğu öğretmen öğretilecek içeriğin çok fazla olduğunu ve hepsini öğretecek kadar zaman olmadığını düşünmektedir! Mevcut müfredat çok fazla konu içermektedir ve çoğu zaman parça parçadır, yani bir konu veya seviye bir sonrakiyle net olarak bağlantılı değildir. Temel İçerik ve diğer devlet standartları ve önemli sınavlar,  standart testler nedeniyle oluşan çoğu zaman sıkış tepiş içerik işleme baskılarına öğrenenleri modern dünyada başarılı olmak için gereken başlıca becerilerin ve süreçlerin çoğu olan kavramları derinlemesine araştırma, karmaşık sorunları veya problemleri ele alma veya ilginç ve önemli soruları araştırma çalışmalarına dâhil etmek pahasına katlanılmaktadır.

 1. The knowledge explosion.

This current reality is complicated by the fact that the knowledge base in many fields continues to expand, and most teachers today find that there is too much content to teach and not enough time to teach it all! The present curriculum simply contains too many topics and is often fragmented, without clear connections from one topic or one level to the next. The pressures of content coverage, often driven by jam-packed Common Core and other state standards and high stakesstandardized tests, come at the expense of engaging learners in exploring concepts in depth, addressing complex issues and problems, or investigating interesting and important questions – many of the very skills and processes needed to succeed in the modern world.

 1. Öğrenme araştırmaları.

Anlamak için öğretmek insanların nasıl öğrendiğine dair yeni görüşlerle pekiştirilmektedir ve eğitimciler olarak yaptığımız çalışmalar öğrenme süreciyle ilgili en yeni anlayışlar ışığında yürütülmelidir. Son yirmi yılda bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanlarındaki araştırmalar insanların nasıl öğrendiğine dair anlayışımızı önemli derecede arttırmıştır. Bu araştırmalar anlam oluşturmanın ve anlayış geliştirmenin önemini vurgulayan öğrenme ilkelerini desteklemektedir.
3. Research on learning.

Teaching for understanding is reinforced by recent insights into how people learn, and our work as educators should be guided by the most current understandings about the learning process. Over the course of the past twenty years, research in cognitive psychology and neuroscience has significantly expanded our understanding of how people learn. This research supports a set of learning principles that emphasize the importance of constructing meaning and developing understanding.
Anlamak için nasıl öğretiriz?

Anlamak için öğretmek öğrenenleri anlamlandırmaya dâhil etmeyi içermektedir. Anlamlandırma öğrenenlere büyük fikirler ve temel sorularla ilgili kendi anlayışlarını oluşturma fırsatı verildiğinde gerçekleşir. Küçük çocukları gözlemlemek öğrenenlerin nasıl anlamlandırdığını anlamamıza yardımcı olur. Küçük çocuklar sık sık öğrenme süreçlerini başlatan sorular sorarlar. Bağlantılar kurmalarına ve kendi anlamlarını oluşturmalarına yardım eden fiziksel ve zihinsel aktivitelerle öğrenirler.

Küçük çocukların öğrenimi eleştirel düşünceyle – sorular sorarak, gördüklerini analiz ederek ve yorumlayarak, fikirleri bir araya getirerek, çıkarımlarda bulunarak, problem çözmeye çalışarak ve akıl yürütmeyi ve strateji belirlemeyi öğrenerek gerçekleşir. Ayrıca, küçük çocuklar için öğrenmek yetişkinlerle ve diğer çocuklarla geçirdikleri sıklıkla sosyal ve işbirlikçi bir süreçtir. Genellikle ne kadar çok etkileşim fırsatı varsa, öğrenme ve anlama da o kadar çok olur.

Öğretmenleri öğrenmeyi büyük fikirler ve temel sorular etrafında yapılandırarak öğrencilerin anlam oluşturmasına yardım etmeye teşvik ediyoruz. Büyük fikirler ve temel sorular bir disiplinin temeli oldukları, eleştirel düşünmeye teşvik ettikleri ve öğrenilenlerin yeni durumlara aktarılmasını destekledikleri için seçilmektedir.

Bir tarih öğretmeni öğrenimi “Çeşitli bir toplumda birlikte yaşamayı nasıl öğreniriz?” sorusu etrafında odaklayabilir ve çeşitlilik kavramını bir öğrenme odak noktası olarak kullanabilir. Bir fen bilgisi öğretmeni “Bilimsel bir iddiaya ne kadar inanabileceğimizi nereden anlarız?” sorusuna odaklanıp bilimsel gerçek olgusu büyük fikri üstünde durabilir. Daha az sayıda temel fikre odaklanmak derinlemesine öğrenme üzerinde daha çok durmayı sağlar.

Newmann’ın deyimiyle “birçok konunun yüzeysel olarak işlendiği bir müfredat yerine, birkaç konunun derinlemesine incelendiği bir müfredat” hazırlamalıyız. Çeşitli öğretim aktiviteleri anlamlandırmayı desteklemektedir. Bunlar Sokrat stili soru sorma ve ilgili sorgulama yaklaşımlarıdır: bilgilerin ve verilerin sınıflandırılması ve kategorilere ayrılması, hipotezler geliştirme ve test etme, araştırma yapma, sonuçlar çıkarma, sonuçları açıklama ve proje tabanlı ve probleme dayalı öğrenme stratejilerini kullanma.

Anlamlandırma farklı müfredatlarda farklı şekillere bürünebilir. Örneğin:

 • Okuma, Yazma ve Edebiyat: Birkaç fabl okuduktan ve özelliklerini inceledikten sonra, öğrenciler fablların özelliklerini öğrenmek için kendi modern zaman fabllarını yazarlar.
  • Coğrafya: Öğrenciler Afrika’nın içinden geçecek kıtalararası bir yol geliştirmek için beşeri ve fiziki coğrafyayı ekonomik ve politik faktörleriyle beraber dikkate alırlar.
 • Matematik: Öğrenciler bir bina planına dayalı olarak binanın iç kısmının boyanması için gereken boya miktarını ve maliyetini tahmini olarak belirlerler.
 • Fen:Öğrenciler farklı kumaş türlerinin (pamuk, yün, ipek, vb.) sıvı emme kapasitesini test etmek için bir deney tasarlarlar.
 • Teknoloji: Öğrenciler büyükanne ve büyükbabalara Twitter veya Facebook kullanmayı öğretmek için bir YouTube videosu hazırlarlar.
 • Görsel Sanatlar: Öğrenciler kendi kültürel mirasları hakkında bir tasarım çalışmasının ön aşaması olarak freskleri analiz ederler.

How do we teach for understanding?

Teaching for understanding involves engaging learners in meaning-making. Meaning-making occurs when learners are given the opportunity to construct their own understanding around big ideas and essential questions. Observing young children helps us to understand how learners make meaning. They often ask questions that begin their learning process. They learn through physical and mental activity that helps them make connections and construct their own meaning.

Young children’s learning is mediated through critical thinking – asking questions, analyzing and interpreting what they see, putting ideas together, making inferences, trying to solve problems and learning to reason and strategize. Moreover, learning for young children is often a social, collaborative process with adults and other children. Usually, the more opportunities there are for interaction, the greater the learning and understanding.

We encourage teachers to help students construct meaning by focusing learning around big ideas and essential questions. Big ideas and essential questions are chosen because they are fundamental to a discipline, provoke critical thinking, and support transfer of learning to new situations.

A history teacher may focus learning around the question, “How do we learn to live together in a diverse society?” and use the concept of diversity as a focus for learning. A science teacher may concentrate on the question, “How do we know what to believe about a scientific claim?” and focus on the big idea of scientific truth.

A focus on a smaller number of core ideas allows for a greater emphasis on in-depth learning. In the words of Newmann, we should create a curriculum with a “sustained examination of a few topics rather than superficial coverage of many”.

A variety of instructional activities encourage meaning-making. These include Socratic questioning and related inquiry approaches: classification and categorization of information and data, developing and testing hypotheses, conducting research, drawing conclusions, explaining results and using project and problem-based learning strategies.

Embedded in different curricula, the making of meaning may look differently. For instance:

 • Reading, Writing and Literature:After reading several fables and studying their characteristics, students write a modern-day fable in order to learn about the characteristics of fables.
  • Geography:To develop a proposed route for a continental highway across central Africa, students consider human and physical geography along with economic and political factors.
 • Mathematics:Based on a building blueprint, students determine the amount of paint and cost estimates for painting the interior of a building.
 • Science:Students design an experiment to test the capacity of different types of fabrics (e.g., cotton, wool, silk) for absorbing liquids.
 • Technology: Students Create a YouTube tutorial to teach grandparents how to use Twitter or Facebook.
 • Visual Arts:Students analyze murals as a pre-step to designing their own about their cultural heritage.

 

Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

http://www.p21.org/news-events/p21blog/1429-mctighe-and-seif-critical-thinking-and-teaching-for-understanding-part-i

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s