Yaratıcılığı Dersinizle Entegre Etmenin Yolları

Yaratıcılığın Önemi

The Importance of Creativity

Yazar Daniel Pink: “Gelecek çok farklı düşünen, çok farklı insanlara –yaratıcılara ve empati kurabilenlere, örüntüleri fark edenlere ve anlam oluşturanlara- ait olacaktır. Bu insanlar toplumun en zengin ödüllerini alıp en büyük sevinçlerini paylaşacaklardır.” Öğrenciler okuldan nasıl sürekli yaratacaklarını ve yenileyeceklerini öğrenmeden ayrılırlarsa, toplumun ve işgücünün zorluklarına hazırlıksız olacaklardır.

Author Daniel Pink remarked, “The future belongs to a very different kind of person with a very different kind of mind—creators and empathizers, pattern recognizers and meaning makers. These people…will now reap society’s richest rewards and share its greatest joys.” If students leave school without knowing how to continuously create and innovate, they will be underprepared for the challenges of society and the workforce.

Günümüzün küresel rekabet ve görev otomasyonu dünyasında, yenilikçilik kapasitesi ve yaratıcı ruh kişisel ve profesyonel başarının gereklilikleri haline gelmektedir. Yaratıcılık konusundaki öncü düşünürlerden ve konuşmacılardan olan Sir Kenneth Robinson şöyle demektedir: “Yaratıcılık eğitimde okuryazarlık kadar önemlidir ve yaratıcılığa aynı statüde muamele edilmelidir.”

In today’s world of global competition and task automation, innovative capacity and a creative spirit are fast becoming requirements for personal and professional success. Sir Kenneth Robinson, a leading thinker and speaker on creativity said, “Creativity is as important in education as literacy and we should treat it with the same status.”

Tufts Üniversitesi’nden Robert Sternberg’e göre, “Başarılı bireyler dünyayı herkes için nasıl daha iyi bir yer haline getirmeyi istediklerine dair bir vizyon belirlemek için yaratıcı becerilere; kendi vizyonlarını ve başkalarının vizyonlarını değerlendirmek için analitik entelektüel becerilere; vizyonlarını hayata geçirmek ve insanları vizyonlarının önemi konusunda ikna etmek için pratik entelektüel becerilere sahip olan ve vizyonlarının bencil olmamasını sağlamak için erdem sahibi olan kişilerdir.” İyi tasarımın gittikçe seri üretim objelerini farklılaştırma aracı olarak kullanıldığı bir dünyada yaratıcı tasarım becerileri işgücünde çok aranmaktadır.

Belki de bu durumu en iyi Pink özetlemektedir: “Bollukla zenginleşmiş ama otomasyonun olduğu ve beyaz yakalı işlerin dış kaynaklara yaptırıldığı bir dünyada herkes sanatsal bir anlayış geliştirmelidir. Hepimiz bir Dali veya Degas olamayabiliriz.  Ama günümüzde hepimiz tasarımcı olmalıyız.”

According to Robert Sternberg of Tufts University, “Successful individuals are those who have creative skills, to produce a vision for how they intend to make the world a better place for everyone; analytical intellectual skills, to assess their vision and those of others; practical intellectual skills, to carry out their vision and persuade people of its value; and wisdom, to ensure that their vision is not a selfish one.” In a world in which good design is increasingly used as a means of differentiating objects of mass production, creative design skills are highly desired in the labor force.

Perhaps Pink sums it up best, “In a world enriched by abundance but disrupted by the automation and outsourcing of white-collar work, everyone must cultivate an artistic sensibility. We may not all be Dali or Degas. But today we must all be designers.

Yaratıcılık ve Yeniliğin Tanımı  

Yaratıcı Düşünmek

 • Çeşitli fikir üretme teknikleri kullanın (beyin fırtınası gibi).
 • Yeni ve faydalı fikirler üretin (marjinal ve radikal kavramlar hakkında).
 • Yaratıcılık girişimlerini iyileştirmek ve en üst seviyeye çıkarmak için orijinal fikirler üzerine düşünün, orijinal fikirleri geliştirin, analiz edin ve değerlendirin.

Başkalarıyla Yaratıcı Bir Şekilde Çalışmak

 • Yeni fikirler geliştirin, uygulayın ve bunları başkalarına etkili bir biçimde aktarın.
 • Yeni ve farklı bakış açılarına karşı açık ve duyarlı olun; çalışmalara grup girdilerini ve geribildirimini dâhil edin.
 • Çalışmalarda orijinallik ve yenilikçilik sergileyin ve yeni fikirleri benimserken gerçek dünya sınırlarını anlayın.
 • Başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görün; yaratıcılığın ve yeniliğin uzun vadeli, döngüsel bir küçük başarılar ve sık hatalar sürecinin birer parçası olduğunu anlayın.

Yeniliği Uygulamak

 • Yeniliğin gerçekleşeceği alana somut ve faydalı katkılarda bulunmak için yaratıcı fikirler uygulayın.

Yeniliğin Başka Faktörlerle İlişkisi  

Günümüzde yeniliğin sosyal bir bileşeni vardır ve uyumlu olmayı, liderlik, takım çalışması ve kişilerarası becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Günümüzde, yenilik kapasitesi başkalarıyla bağlantı kurma ve iletişim ve işbirliği becerileriyle gittikçe daha bağlantılı hale gelmektedir.

Definition of Creativity and Innovation

Think Creatively

 • Use a wide range of idea creation techniques (such as brainstorming).
 • Create new and worthwhile ideas (both incremental and radical concepts).
 • Elaborate, refine, analyze, and evaluate original ideas to improve and maximize creative efforts.

Work Creatively with Others

 • Develop, implement, and communicate new ideas to others effectively.
 • Be open and responsive to new and diverse perspectives; incorporate group input and feedback into the work.
 • Demonstrate originality and inventiveness in work and understand the real world limits to adopting new ideas.
 • View failure as an opportunity to learn; understand that creativity and innovation are part of a long-term, cyclical process of small successes and frequent mistakes.

Implement Innovation.

 • Act on creative ideas to make a tangible and useful contribution to the field in which the innovation will occur.

Relationship to Other Cs

Innovation today has a social component and requires adaptability, leadership, teamwork, and interpersonal skills. Increasingly, today the capacity to innovate is linked to the ability to connect with others and with a facility for communication and collaboration.

Yaratıcılığı Dersinizle Entegre Etmenin Yolları

Sanat – 12. Sınıf

Bir bestecinin eserini inceledikten sonra, öğrenciler bir tema bestelerler ve bu tema üzerinde inceledikleri bestecinin stilinde varyasyonlar yaratırlar. Öğrenciler notalarını elektronik bir yazılım kullanarak yazarlar ve farklı ses kaynakları (sentezlenmiş veya akustik) kullanarak bestelerini orkestraya uyarlarlar. Sonra, bestelerini diğer öğrencilerin de görebilmesi, dinleyebilmesi veya çalabilmesi için bir sınıf defterinde yayınlarlar. Öğrenciler yeni görsel ve performans sanatları eserleri oluşturmak ve mevcut olanları yeniden yorumlamak için yeni süreçler araştırırlar, yaratıcı fikirler uygularlar ve geleneksel fikirleri yeniden değerlendirirler.

Ways to Integrate Creativity into Your Classroom

Arts – 12th Grade

After studying a composer’s work, students compose a theme, then create variations on that theme in that composer’s style. Students notate their compositions using electronic software, orchestrate their compositions using a variety of sound sources (synthesized or acoustic), and publish their compositions in a class book for other students to check out, listen to, and perform. The students investigate new processes, implement creative ideas, and revisit traditional ideas to create new and reinterpret existing works of visual and performing art.

Dünya Dilleri – 12. Sınıf

Öğrenciler bir hedef dil ülkesindeki alternatif enerji projelerini (Avrupa’daki Güneş Dekatlonu gibi) araştırırlar ve araştırmalarında edindikleri fikirleri elektrikli bir araba, güneş enerjisinin kullanıldığı bir ev veya okulları için yenilenebilir alternatif enerji tasarlamak ve tasarımlarını açıklamak için kullanırlar. Öğrenciler en iyi yenilenebilir enerji kullanımını belirlemek için oylama yaparlar ve tercihlerini alternatif enerjiyle ilgili bir yayında savunurlar.

World Languages – 12th Grade

Students investigate alternative energy projects in a target language country (e.g., Solar Decathlon Europe) and use ideas gleaned from their investigation to design and explain an original design of an electric car, solar house, or renewable energy alternative specific to their school. Students vote on the best use of renewable energy and defend their choice in an alternative energy publication.

Fen – 8. Sınıf

Öğrenci takımları engelli insanlara yardımcı olacak bir cihaz için planlar tasarlarlar ve basit bir bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanarak tasarladıkları cihazın 3 boyutlu çizimlerini yaparlar. Sınıf akran değerlendirmesi için kriterler belirler, sonra da takımlar planlarını orijinal planın nasıl iyileştirilebileceğine dair tavsiyelerde bulunması için başka bir takıma verirler. Tüm takımlar bir araya gelip mühendislik/tasarım süreci deneyimleri hakkında bilgi paylaşır ve tasarımlarını oluşturmak için kullandıkları farklı bilimsel disiplinleri (biyoloji, fizik, mühendislik, vs.) ve bu disiplinlerin tasarım problemini çözmeye uyarlandığında nasıl birbirleriyle ilgili olduklarını belirlerler. Öğrenciler aynı zamanda tasarımlarını geliştirmek için başka hangi uzmanlık alanlarından faydalanabileceklerini de tartışırlar – tasarımlarının hitap edeceği engelli vatandaşlardan alınacak bilgi gibi. Öğrenciler fen ve mühendisliğin fikirler üretmeyi ve test etmeyi, gözlemler yapmayı ve açıklamalar yapmayı içeren yaratıcı süreçleri nasıl kapsadığını tanımlayabilmekte ve bu süreçleri kendi araştırmalarına uygulayabilmektedirler.

Science – 8th Grade

Student teams design plans for a device that will assist people with disabilities and create 3-D sketches of their device using simple computer aided design software. The class develops criteria for peer review, and then teams pass their plans to another team that makes recommendations for refinements to improve the original plans. All teams debrief together on their experience with the engineering/design process and identify the different scientific disciplines they used to create their design (biology, physics, engineering, etc.) and how those disciplines interrelate when applied to solving the design problem. Students also discuss what other expertise they could use to improve their designs—including input from people with the disabilities their designs address. Students are able to describe how science and engineering involve creative processes that include generating and testing ideas, making observations, and formulating explanations, and can apply these processes in their own investigations.

Coğrafya – 8. Sınıf

Yerel bir sorun (geri dönüşüm olanakları, trafik sıkışıklığı, bir parka çok fazla çöp atılması, gürültü kirliliği, su kirliliği, eğlence ve dinlence olanakları vb.) belirledikten sonra, öğrenciler önce araştırma yaparlar, sayısal veriler toplarlar ve bu verileri istatistiki bilgiye (ortalamalar, eğilimler, korelasyonlar) dönüştürürler. Öğrenciler bulgularını grafikler, tablolar veya haritalar üzerinde sunarlar ve dijital veri tabanları geliştirmek için yazılım kullanırlar ve konuyla ilgili bir duruş belirtirler. Öğrenciler yerel yönetime sunmak üzere bir slayt gösterisi sunumu hazırlarlar veya konuyla ilgili duruşlarını ifade eden bir web sitesi geliştirirler ve Rotary vb. yerel hizmet kulüplerine bir multimedya sunum yaparlar.

Geography – 8th Grade

After identifying a local issue (i.e., recycling opportunities, congested traffic, excessive litter in a park, noise pollution, water contamination, recreation facilities), students conduct primary research, gather numerical data, and convert it to statistical information (means, trends, correlations). Students present their findings in graphs, charts, and maps, use software to develop community digital data bases, and present a position on the issue. Students prepare an editorial slideshow presentation for a local governing board, or develop a Web site to use in presenting their position, and make a multimedia presentation for local service clubs, such as  Rotary, etc.

Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf

Öğrenciler bir sorunu (oyun alanında zorbalık gibi) belirlemek için öğrencilerle ve/veya öğretmenlerle görüşmeler yaparlar ve grup olarak bu sorunu çözmenin yollarını (zorbalık konusunun ele alındığı bir oyun hazırlama, en iyi fikirlerin bulunması için bir yarışma düzenleme vb.)  bulmak üzere beyin fırtınası yaparlar. Öğrenciler sınıftaki veya okuldaki bir sorun için çözümler geliştirirler.

Social Studies – 4th Grade

Students interview students and/or teachers to identify a problem (e.g., bullying on the playground) and as a group brainstorm creative ways to address the problem (producing a play that examines the issue, hosting a contest for best ideas). Students develop creative solutions to a class or school problem.

Türkçe – 4. Sınıf

Öğrenciler sosyal veya çevresel bir sorunla ilgili çeşitli gazete ve dergi makaleleri toplarlar. Küçük gruplar halinde, bir sorun ve bir şiir teması ve stili belirlerler. Makalelerden kestikleri kelimeleri ve ifadeleri kullanarak konuyla ilgili bir “şiir” yazarlar.

English – 4th Grade

Students collect a variety of newspaper and magazine articles on a social or environmental issue. In small groups, they decide on an issue and a theme and style for a poem. They use words and phrases cut from the articles to create a “found poem” on their topic. http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s