İletişimi Sınıfınıza Entegre Etmenin Yolları

İletişimin Önemi 

The Importance Of Communication

Öğrenciler günümüzde hayatlarındaki çok fazla miktardaki iletişimi etkili olarak analiz edebilir ve işleyebilir durumda olmak zorundadır. Hangi bilgi kaynakları doğru? Hangileri değil? Bunlar etkili bir şekilde nasıl kullanılabilir ve sağlanabilir?

Students must be able to effectively analyze and process the overwhelming amount of communication in their lives today. Which information sources are accurate? Which ones are not? How can they be used or leveraged effectively?

Modern medyanın gücü ve iletişim teknolojilerinin hayatın her yerinde olması kuvvetli iletişim becerileri öğretmeyi daha da önemli hale getirmektedir. Eğitimde akıcı okumanın, doğru konuşmanın ve açık bir şekilde yazmanın sürekli vurgulanmasına rağmen, öğrencilerin bu en temel becerileri iyice öğrenmediklerine dair deliller vardır. Çalışmaya Gerçekten Hazırlar Mı? başlıklı raporda, işverenler sözlü ve yazılı iletişimin işe alacakları insanlarda aradıkları başlıca dört beceri arasında olduğunu fakat tüm mezunlarda bu becerilerinin yetersiz olduğunu ifade etmektedirler. Lise mezunları başı çekmektedir; işverenlerin %72’si bu grubun yazı yazma becerilerinin yetersizliğinden, %81’i de yazılı iletişim becerilerinin yetersizliğinden bahsetmektedir. İşverenlerin yaklaşık dörtte biri dört yıllık mezunların da bu becerilerde yetersiz olduklarını düşünmektedir.

The power of modern media and the ubiquity of communication technologies in all aspects of life make teaching strong communication skills even more important. While education has always emphasized fluent reading, correct speech, and clear writing, there is evidence that students are not mastering these most basic skills. In the report, Are They Really Ready to Work?, employers note that although oral and written communication are among the top four skills they seek in new hires, all graduates are lacking in these areas. High school graduates fare the worst, with 72 percent of employers citing this group’s deficiency in writing in English, and 81 percent citing their deficiency in written communications. Almost over a quarter of employers felt four-year graduates continued to lack these skills.

Teknoloji saat dilimlerini, ulusları ve kültürleri kapsayan küresel çalışma takımlarının sayısını arttırdıkça yarının mezunlarının farklı dillerde açık ve etkili bir şekilde iletişim kurmaları zorunlu hale gelmektedir.

As technology gives rise to global work teams that span time zones, nations, and cultures, it is imperative that tomorrow’s graduates communicate clearly and effectively in a variety of languages.

İletişim becerileri müşterilerle ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin hayati önem taşıdığı hizmet ekonomisinde özellikle önemlidir. Dilsel ve kültürel anlamda etkili dinleme, empati ve etkili iletişim becerileri hizmet ekonomisindeki herkes için temel becerilerdir. Karmaşık iletişim açıklama, müzakere ve yoğun insan etkileşiminin diğer türlerini içerdiği için bu becerileri gerektiren işler muhtemelen otomatikleştirilemeyecektir. Düşünceleri açıkça ifade etmek, görüşleri net bir şekilde dile getirmek, tutarlı yönergeler vermek ve başkalarını güçlü konuşmayla motive etmek – bu becerilere iş yerinde ve sosyal hayatta her zaman önem verilmiştir. Ancak 21. yüzyılda bu beceriler dönüşmüştür ve günümüzde daha da önemli hale gelmiştir.

Communication skills are especially critical in the expanding service economy where relationships with customers and fellow employees are of vital importance. Linguistically and culturally effective listening, empathy, and effective communication skills are essential skills for every person in the service economy. Because complex communication involves explanation, negotiation, and other forms of intense human interaction, jobs that require these skills are not as likely to be automated. Expressing thoughts clearly, crisply articulating opinions, communicating coherent instructions, motivating others through powerful speech—these skills have always been valued in the workplace and in public life. But in the 21st century, these skills have been transformed and are even more important today.

İletişimin Tanımı

Açıkça İletişim Kurma

  • Düşünceleri ve fikirleri sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişim becerilerini çeşitli form ve bağlamlarda kullanarak ifade edin.
  • Bilgiyi, değerleri, tutumları ve niyetleri de içeren anlamı etkili bir şekilde çözün. İletişimi farklı amaçlar için kullanın (bilgi vermek, öğretmek, motive etmek ve ikna etmek gibi).
  • Çoklu medya ve teknolojileri kullanın ve bunların etkisinin ve olası etkililiğinin nasıl değerlendirileceğini bilin.
  • Farklı ortamlarda (çok dilli ve çok kültürlü ortamlar da dâhil) etkili iletişim kurun.

Definition of Communication

Communicate Clearly

  • Articulate thoughts and ideas effectively using oral, written, and nonverbal communication skills in a variety of forms and contexts.
  • Listen effectively to decipher meaning, including knowledge, values, attitudes, and intentions. Use communication for a range of purposes (e.g. to inform, instruct, motivate, and persuade).
  • Use multiple media and technologies, and know how to assess impact and their effectiveness a priori.
  • Communicate effectively in diverse environments (including multilingual and multicultural).

İletişim ve Birlikte Çalışma

İletişim becerilerini vurgulamak önemlidir, ancak bunları diğer becerilerden, özellikle de birlikte çalışma becerisinden ayırmak zordur. Fikirleri konuşarak ve yazarak ifade etmek gibi iletişim becerileri farklı takımlarla etkili bir şekilde çalışmak, ortak bir hedefi gerçekleştirmek için gereken tavizleri vermek ve birlikte yapılan işin ortak sorumluluğunu üstlenmek gibi birlikte çalışma becerileriyle yakından ilgilidir. İletişim mesaj alınmadıkça ve anlaşılmadıkça etkili olamaz.

Araştırmalar da iletişimin ve birlikte çalışmanın önemini –ve birbirine bağlı olduğunu- desteklemektedir. Küçük çocuklar üzerinde yaptığı çalışmasında Profesör Carol Seefeldt şunları tespit etmiştir: “sosyal becerilerle iletişim el eledir. Konuştukları çocuğa bakan, iletişim kurarken sırayla konuşmak gerektiğini anlayan ve sözlü çatışmaları çözmeyi bilen çocuklar kolaylıkla arkadaş edinen ve arkadaşlıklarını sürdüren çocuklardır.”

Daniel Pink’e göre, -“yakınlık” becerileri diye adlandırdığı-  birlikte çalışma, empati becerileri ve sosyal beceriler diğer yüksek kavram becerileriyle birlikte gelecekte çok değerli olacak “bütün aklı” temsil etmektedir. Günümüzde mesajlarımızın birçoğunu bir ya da daha fazla dijital cihazdan aldığımız için günümüz teknolojilerinin sözcükleri ve görüntüleri nasıl şekillendirdiğini düşünmek önemlidir. Bu nedenle, iletişim becerileri bilgi, medya, iletişim ve teknoloji becerileriyle iç içedir.

Communication and Collaboration

While it is important to emphasize communication skills, it can be difficult to separate them from the other Cs—especially collaboration. Communication competencies such as clearly articulating ideas through speaking and writing are closely related to collaboration skills, such as working effectively with diverse teams, making necessary compromises to accomplish a common goal, and assuming shared responsibility for collaborative work. Communication cannot be effective unless the message is received and understood.

Research backs up the importance—and interconnection—of communication and collaboration as well. In her work with young children, Professor Carol Seefeldt found that “social skills and communication skills go hand in hand. Children who look at the child they are talking with, who understand turn taking when communicating, and who know how to solve verbal conflicts, are those who make and keep friends easily.”

For Daniel Pink, collaborative, empathic, and social skills—what he calls “high touch” aptitudes—along with the high concept aptitudes  represent the “whole mind” that the future will prize. It is important to consider how today’s technologies shape words and images, as we receive many of our messages today through one or more digital devices. Thus, communication skills are intertwined with information, media, communication, and technology skills.

İletişimi Sınıfınıza Entegre Etmenin Yolları

Ways to Integrate Communication into Your Classroom

Dünya Dilleri – 12. Sınıf  İletişim gelişimiyle ilgili bir ünitenin bir parçası olarak, öğrenciler hedef dili akıcı bir şekilde konuşan ve alan deneyimine sahip bir Barış Gücü gönüllüsü, aktivisti veya yerel lideriyle iletişim kurarlar. Öğrenciler o ülkedeki veya bölgedeki çalışmayla/projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunurlar. Şu alanlara odaklanılabilir: tarım, iş dünyası, eğitim, sağlık ve çevre.

World Languages – 12th Grade As part of a unit on community development, students communicate with a Peace Corps volunteer, community activist, or local leader who is fluent in the target language and has field work experience. Students exchange information related to the work/projects being undertaken in that country or locally. Areas of focus may include: agriculture, business, education, health, and the environment.

Sanat – 12. Sınıf Öğrenciler mevcut yer odaklı koreografiyi bir yerin koreografik oluşumu üzerindeki etkisini ve belli bir yerden aktarılan mesajların ve bu yerin yönettiği hareketin etkisini analiz etmek için araştırırlar.  Öğrenciler daha sonra kendi koreografilerini belli bir yer veya ortam hakkında açık bir mesaj veren başka belli bir yere dayalı olarak oluştururlar. Dans kaydedilir ve herkes tarafından görülmesi ve yorumlanması için uygun web sitelerinde yayınlanır.

Arts – 12th Grade Students research existing site-based choreography to analyze the impact a location makes on the choreographic composition and the messages communicated from both the specific site and movement governed by that site. Students then create their own piece of choreography based on another specific site that communicates a clear message or point of view about the specific site or environment. The dance is recorded and posted on appropriate Web sites for public view and comment.

Coğrafya – 8. Sınıf  Farklı bakış açılarına sahip sınıf grupları güncel, yerel veya uluslararası bir olayı (kasırga, yanardağ patlaması, sel, savaş, açlık, toplu göç, deprem, vs.) araştırırlar. Öğrencilerin kullanacakları bakış açıları şunlar olabilir: çevreci, politikacı, BM yardım görevlisi, gazeteci, vb. Öğrenciler sınıfa göstermek üzere olayla ilgili kendi bakış açılarından bir slayt gösterisi hazırlar. Öğrenciler son olarak farklı bakış açılarının bir olayın anlaşılmasını nasıl etkileyebileceğini sentezlemek için bir bülten yazarlar. Öğrenciler düşüncelerini ve fikirlerini konuşarak ve yazarak açıkça ve etkili bir şekilde ifade ederler.

Geography – 8th Grade Student groups, adopting various perspectives, research a recent world/local event (hurricane, volcanic eruption, flood, war, famine, mass migration, earthquake, etc.). The perspectives students use could be: an environmentalist, a politician, a relief worker from the U.N., a local journalist, etc. Students create a slideshow of the event from their unique perspective to show to the rest of the class. Students write a journal at the conclusion to synthesize how various perspectives can influence understanding of an event. Students articulate thoughts and ideas clearly and effectively through speaking and writing.

Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf   Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışarak eyaletlerinin tarihinden bir bölüm seçerler, kişi/yer/olayla ilgili bir hikâye tahtası hazırlarlar ve seçtikleri konuyu tüm sınıfa öğretmek için dijital araçları kullanarak bir sunum hazırlarlar. Öğrenciler araştırma yapar ve tarihi bilgileri düzenleyip açık, tam ve etkili formatlarda sunarlar.

Social Studies – 4th Grade Working in small groups, students choose an area from their state’s history, organize a storyboard on the person/place/event, and use digital tools to create a presentation that teaches their topic to the remainder of the class. Students research, organize, and present historical information in clear, complete, and effective formats.

Türkçe – 4. Sınıf  Öğrenciler yerel bir sorunla ilgili bir soruyu ed.voicethread.com veya writing.org gibi güvenli bir birlikte çalışma ortamında sorarlar. Her öğrenci sorunla ilgili kısa bir yazılı veya kaydedilmiş cevap verir ve toplum liderlerini kendi cevaplarını eklemeye davet eder.

English – 4th Grade Students pose a question about a local issue on a secure, collaborative space such as ed.voicethread.com or gallery of writing. org. Each student gives a short written or recorded response to the issue and then invites community leaders to add their responses.

http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s