Öğrenme Göstergeleri

Excerpted and summarized from Designing Learning and Technology for Educational Reform, by Beau Fly Jones, Gilbert Valdez, Jeri Nowakowski, and Claudette Rasmussen

Kaynak: Eğitim Reformu için öğrenme ve teknolojinin tasarlanması Beau Fly Jones, Gilbert Valdez, Jeri Nowakowski, and Claudette Rasmussen

 1. Katılımlı Öğrenme Vizyonu

Öğrenme Sorumluluğu.  Öğrenciler kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu üstlenirler ve çalışmalarını kendileri düzenlerler. Kendileri için anlamlı öğrenme hedefleri ve problemleri belirlerler; belli aktivitelerin bu hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu anlarlar ve mükemmeliyet standartlarını kullanarak hedefleri ne kadar iyi gerçekleştirdiklerini değerlendirirler.

Öğrenerek Harekete Geçme. Katılımcı öğrenenler öğrenmeyi heyecanlı ve zevkli bulurlar. Problem çözme ve fikirleri veya kavramları anlama tutkuları ömür boyu sürer. Bu gibi öğrenciler için öğrenmek doğal olarak motive edicidir. 

Stratejik. Katılımcı öğrenenler sürekli öğrenme ve problem çözme stratejileri geliştirirler. Bu öğrenmeyi öğrenme kapasitesi, etkili zihinsel bilgi modelleri ve kaynakları oluşturmayı da içermektedir. Katılımcı öğrenenler yaratıcı bir şekilde problem çözmek için bilgiyi uygulayabilir ve aktarabilirler ve farklı seviyelerde bağlantılar kurabilirler.

İşbirlikçi. Katılımcı öğrenenler öğrenmenin sosyal olduğunu anlarlar. Kendilerini ve fikirlerini başkalarının gördüğü gibi görebilir, fikirlerini başkalarına aktarabilir, başkalarıyla empati kurabilirler ve karşıt veya çelişen görüşleri ele alırken adildirler. 

 1. Vision of Engaged Learning

Responsible for Learning. Students take charge of their own learning and are self-regulated. They define learning goals and problems that are meaningful to them; understand how specific activities relate to those goals; and, using standards of excellence, evaluate how well they have achieved the goals.

Energized by Learning. Engaged learners find excitement and pleasure in learning. They possess a lifelong passion for solving problems and understanding ideas or concepts. To such students, learning is intrinsically motivating.

Strategic. Engaged learners continually develop and refine learning and problem-solving strategies. This capacity for learning how to learn includes constructing effective mental models of knowledge and resources. Engaged learners can apply and transfer knowledge in order to solve problems creatively and they can make connections at different levels.

Collaborative. Engaged learners understand that learning is social. They are able to see themselves and ideas as others see them, can articulate their ideas to others, have empathy for others, and are fair-minded in dealing with contradictory or conflicting views.

 1. Tasks for Engaged Learning

Challenging. Unlike tasks usually offered in schools, challenging tasks are typically complex and required sustained amounts of time. Such tasks also require students to stretch their thinking and social skills in order to be successful.

Authentic. Authentic tasks are closely related to real-world problems and projects, build on life experiences, require in-depth work, and benefit from frequent collaboration.

Integrative/interdisciplinary. Challenging and authentic tasks often require integrated instruction, which blends disciplines into thematic or problem-based pursuits, and instruction that incorporates problem- based learning and curriculum by project.

 1. Katılımlı Öğrenme Görevleri

Zorlayıcı. Okullarda genellikle sunulan görevlerden farklı olarak, zorlayıcı görevler genellikle karmaşıktır ve sürdürülebilir nitelikte zaman gerektirirler. Bu görevler öğrencilerin başarılı olmak için düşüncelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini de gerektirmektedir. 

Otantik. Otantik görevler gerçek yaşamdaki problemlerle ve projelerle yakından ilişkilidir, gerçek yaşam deneyimlerine dayalıdır, derinlemesine çalışma gerektirir ve işbirliği yaparak gerçekleştirildiklerinde daha faydalı olurlar.

Bütünleyici/disiplinlerarası. Zorlayıcı ve otantik görevler disiplinleri tematik veya probleme dayalı çalışmalarda öğretimin entegre edilmesini ve probleme dayalı öğrenme ve programı projeyle birleştiren bir öğretim gerektirmektedir.  

 1. Assessment of Engaged Learning

Performance-Based. Students construct knowledge and create artifacts to represent their learning. Ideally, students also are involved in generating performance criteria and are instrumental in the overall design, evaluation, and reporting of their assessment.

Generative. The overriding purpose of assessment is to improve learning. To that end, assessment should closely match the goals of the curriculum; represent significant knowledge and enduring skills, content, and themes; and provide authentic contexts for performance. The performance criteria should be clear, well-articulated, and part of the students’ learning experience prior to assessment. Indeed, developing standards of excellence for learning and thinking is an important part of learning.

Interwoven with Curriculum and Instruction. Assessment should include all meaningful aspects of performance. It should encompass the evaluation of individual as well as group efforts; self-, peer, and teacher assessments; attitudes and thinking processes; drafts or artifacts of developing products as well as final products; open-ended as well as structured tasks; and tasks that emphasize connections, communication, and real-world applications. Multiple measures (e.g., surveys, inventories, journals, illustrations, oral presentations, demonstrations, models, portfolios, and other artifacts of learning) are needed to assess “big ideas” and complex learning outcomes over time.

Equitable Standards. Parents and students should be familiar with the standards that apply to all students and be able to evaluate the performance of an individual or group using those standards.

 1. Katılımlı Öğrenmenin Değerlendirilmesi

Performansa Dayalı. Öğrenciler bilgi oluşturur ve öğrendiklerini göstermek için çalışmalar üretirler. İdeal olan, öğrencilerin performans kriterlerini belirlemeye de dahil olmaları ve değerlendirmelerinin genel tasarımı, değerlendirme ve bildirimde etliki olmalarıdır.

Üretken. Değerlendirmenin en önemli amacı öğrenimi geliştirmektir. Bu yüzden, değerlendirme program hedeflerine uygun olmalıdır; önemli bilgileri ve sürekli becerileri, içeriği ve temaları temsil etmelidir ve otantik performans bağlamları sunmalıdır. Performans kriterleri net ve anlaşılır olmalı ve öğrencinin değerlendirme öncesindeki öğrenme deneyiminin bir parçası olmalıdır. Aslında, öğrenme ve düşünme için mükemmeliyet standartları geliştirmek öğrenmenin önemli bir parçasıdır. 

Programla ve Öğretimle İç İçe. Değerlendirme performansın tüm anlamlı yanlarını içermelidir. Hem bireysel çabayı hem de grup çabasını; kişisel değerlendirme, akran değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesini; tutumları ve düşünme süreçlerini; taslakları ve geliştirilen ürünleri; açık uçlu ve yapılandırılmış görevleri ve bağlantıları, iletişimi ve gerçek yaşam uygulamalarını vurgulayan görevleri içermelidir. “Büyük fikirleri” ve zaman içinde ortaya çıkan karmaşık öğrenme çıktılarını değerlendirmek için çoklu ölçümlere (anketler, envanterler, günlükler, çizimler, sözlü sunumlar, sergiler, modeller, portfolyolar ve diğer öğrenme çalışmaları gibi) gerekmektedir. 

Eşit Standartlar. Veliler ve öğrenciler tüm öğrenciler için geçerli olan standartları bilmeli ve bir bireyin veya grubun performansını bu standartlara göre değerlendirmelidir.

 1. Instructional Models and Strategies for Engaged Learning

Interactive. Instruction actively engages the learner.

Generative. Generative instruction encourages learners to construct and produce knowledge in meaningful ways by providing experiences and learning environments that promote deep, engaged learning. Generative instruction also encourages learners to solve problems actively, conduct meaningful inquiry, engage in reflection, and build a repertoire of effective strategies for learning in diverse social contexts.

 1. Katılımlı Öğrenme için Öğretim Modelleri ve Stratejileri

Etkileşimli. Öğrenen öğrenime aktif olarak katılır. 

Üretici. Üretici öğretim öğrenenleri derin, katılımlı öğrenmeyi destekleyen öğrenme deneyimleri ve öğrenme ortamları sunarak anlamlı şekillerde bilgi oluşturmaya ve üretmeye teşvik eder. Üretici öğretim öğrenenleri aktif olarak problem çözmeye, anlamlı araştırmalar yürütmeye, düşünmeye ve çeşitli sosyal bağlamlarda etkili öğrenme stratejileri oluşturmaya da teşvik etmektedir. 

 1. Learning Context for Engaged Learning

Knowledge-Building Learning Community. The learning community resists fragmentation and competition and enables students to learn more collaboratively.

Collaborative. In learning communities, intelligence is assumed to be distributed among all members. Collaborative classrooms, schools, and communities encourage all students to ask hard questions; define problems; take charge of the conversation when appropriate; participate in assessments and in setting goals, standards, and benchmarks; have work-related conversations with various adults in and outside school; and engage in entrepreneurial activities.

Empathetic. Learning communities search for strategies to build on the strengths of all members. These strategies are especially important for learning situations in which members have very different prior knowledge.

 1. Katılımlı Öğrenme için Öğrenme Bağlamı

Bilgi Oluşturan Öğrenme Topluluğu. Öğrenme topluluğu gruplara ayırmaya ve rekabete karşıdır ve öğrencilerin daha işbirlikçi bir şekilde öğrenmesini sağlamaktadır. 

İşbirlikçi. Öğrenme topluluklarında, zekanın tüm üyeler arasında dağıtıldığı varsayılmaktadır. İşbirlikçi sınıflar, okullar ve topluluklar tüm öğrencileri zor sorular sormaya; problemleri tanımlamaya; uygun durumlarda konuşmanın sorumluluğunu üstlenmeye; değerlendirmelere ve hedef, standart ve kriterleri belirlemeye katılmaya; okul içinde ve dışında birçok yetişkinle çalışmalarla ilgili görüşmeler yapmaya ve girişimci aktivitelere katılmaya teşvik etmektedir.

Empatik. Öğrenen toplulukları tüm üyelerin güçlü yanlarını geliştirecek stratejiler ararlar. Bu stratejiler tüm öğerenenlerin çok farklı ön bilgilere sahip olduğu öğrenme durumlarında özellikle önemlidir. 

 1. Grouping for Engaged Learning

Heterogeneous. Heterogeneous groups include males and females and a mix of cultures, learning styles, abilities, socioeconomic status, and ages. This mixture brings a wealth of background knowledge and differing perspectives to authentic, challenging tasks.

Flexible. Flexible groups are configured and reconfigured according to the purposes of instruction. This flexibility enables educators to make frequent use of heterogeneous groups and to form groups, usually for short periods of time, based on common interests or needs.

Equitable. The use of both flexible and heterogeneous groups is one of the most equitable means of grouping. It ensures increased opportunities to learn for all students.

 1. Katılımlı Öğrenme için Gruplama

Heterojen.  Heterojen gruplar kızlardan ve erkeklerden ve farklı kültürler, öğrenme stilleri, yetenekler, sosyo-ekonomik statü ve yaşlardan oluşmaktadır. Bu karışım otantik, zorlayıcı görevleri zengin bir bilgi birikimi ve farklı bakış açılarıyla ele almayı sağlamaktadır.

Esnek. Esnek gruplar öğretim amaçlarına göre oluşturulur ve gerekirse yeniden oluşturulurlar. Bu esneklik eğitimcilerin heterojen grupları sık sık kullanmalarını ve -genellikle kısa süreliğine- ortak çıkarlara veya ihtiyaçlara göre gruplar oluşturmalarını sağlamaktadır.

Adil. Hem esnek hem de heterojen grupları kullanmak en adil gruplama yollarından biridir. Tüm öğrencilerin öğrenme şansını arttırmaktadır.

 1. Teacher Roles for Engaged Learning

Facilitator. The teacher provides rich environments, experiences, and activities for learning by incorporating opportunities for collaborative work, problem solving, authentic tasks, and shared knowledge and responsibility.

Guide. In a collaborative classroom, the teacher must act as a guide – a complex and varied role that incorporates mediation, modeling, and coaching.

Co-Learner and Co-Investigator. Teachers and students participate in investigations with practicing professionals. Using this model, students explore new frontiers and become producers of knowledge in knowledge- building communities. Indeed, with the help of technology, students may become the teachers as teachers become the learners.

 1. Katılımlı Öğrenmede Öğretmenin Rolü

Kolaylaştırıcı. Öğretmen işbirlikçi çalışma, problem çözme, otantik görevler ve bilgi ve sorumluluk paylaşımı olanaklarını bir araya getirerek zengin öğrenme ortamları, deneyimleri ve aktiviteleri sunmaktadır. 

Rehber. İşbirlikçi bir sınıfta, öğretmen bir rehber gibi hareket etmelidir – bu rol arabuluculuk, modelleme ve koçluk gerektiren karmaşık ve farklı bir roldür.

Birlikte Öğrenen ve Birlikte Araştıran.  Öğretmenler ve öğrenciler birlikte araştırma çalışmalarına katılmaktadırlar. Öğrenciler bu modeli kullanarak yeni hudutlar keşfederler ve bilgi oluşturma toplulukları halinde bilgi üreticileri haline gelirler. Aslında, öğretmenler öğrenenler haline gelirken, öğrenciler de teknolojinin yardımıyla öğretmen olabilirler. 

 1. Student Roles for Engaged Learning

Explorer. Students discover concepts and connections and apply skills by interacting with the physical world, materials, technology, and other people.

Cognitive Apprentice. Students become cognitive apprentices when they observe, apply, and refine through practice the thinking processes used by real-world practitioners. In this model, students reflect on their practice in diverse situations and across a range of tasks, and they articulate the common elements of their experiences.

Producers of Knowledge. Students generate products for themselves and their community that synthesize and integrate knowledge and skills. Through the use of technology, students increasingly are able to make significant contributions to the world’s knowledge.

 1. Katılımlı Öğrenmede Öğrencinin Rolü

Araştırmacı. Öğrenciler gerçek dünyayla, materyallerle, teknolojiyle ve diğer insanlarla etkileşim kurarak kavramları ve bağlantıları keşfederler. 

Bilişsel Çırak. Öğrenciler gerçek dünyadaki uygulayıcıların kullandığı düşünme süreçlerini gözlemleyerek, uygulayarak ve bunları geliştirerek bilişsel çırak olurlar. Bu modelde, öğrenciler çeşitli durumlar ve görevlerdeki uygulamaları üzerine düşünürler ve deneyimlerinin ortak özelliklerini aktarırlar. 

Bilgi Üreticileri. Öğrenciler kendileri ve toplulukları için bilgi ve becerileri sentezleyen ve entegre eden ürünler üretirler. Öğrenciler teknolojiyi kullanarak dünya bilgisine gittikçe daha çok katkıda bulunabilmektedirler. 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s