Girişimcilik Eğitimi Neden Önemlidir?

 

Why Is Entrepreneurship Education Important?

http://www.entre-ed.org/_what/stds-prac-brochure.pdf

“Dünyanın sizin saçma fikirlerinize ihtiyacı var.”

Girişimcilik Nedir?  

 • Girişimcilik hiçbir şeyden bir şey yaratma ve oluşturma yeteneğidir.
 • Sadece bir işletmeyi veya kuruluşu seyretmek, analiz etmek veya tanımlamak yerine, bir işletme veya kuruluş başlatmak, yapmak, başarmak ve kurmaktır.
 • Başkalarının kaos, çelişki ve karmaşa olarak gördüğü şeydeki fırsatı anlama becerisidir.
 • Kendi becerilerinizi ve yeteneklerinizi tamamlayan bir “kurucu takım” kurma yeteneğidir.
 • (Çoğu zaman başkalarına ait olan) Kaynakları bulmayı, düzenlemeyi ve kontrol etmeyi ve en çok ihtiyacınız olduğu zamanda parasız kalmamayı bilmektir.
 • Son olarak, hem kişisel hem de mali olarak hesaplanmış riskleri almayı istemek ve sonra da olası her şeyi kendi tarafına çevirmektir.

Tanımlayan: Jeffrey Timmons, Babson College

What is Entrepreneurship?

Entrepreneurship is the ability to create and build something from practically nothing.

 • It is initiating, doing, achieving and building an enterprise or organization, rather than just watching, analyzing, or describing one.
 • It is the knack for sensing an opportunity where others see chaos, contradiction and confusion.
 • It is the ability to build a “founding team” to complement your own skills and talents.
 • It is the know-how to find, marshal and control resources (often owned by others) and to make sure you don’t run out of money when you need it most.
 • Finally, it is the willingness to take calculated risks, both personal and financial, and then do everything possible to get the odds in your favor.

Definition courtesy of Jeffrey Timmons, Babson College

Girişimcilik eğitimi işletme sahibi olmanın ötesindedir. Girişimcilik eğitimi işletme, serbest piyasa ekonomisi ve kişisel başarı ve toplum başarısı için gereken becerilere ve güvene dair temel anlayışı destekleyerek herkese fayda sağlamaktadır. Girişimci düşünenler daha iyi çalışanlardır; daha iyi devlet çalışanları, daha iyi kamu temsilcileri, daha iyi liderler ve elbette daha iyi işletme sahipleridir.

Entrepreneurship education goes beyond business ownership. Entrepreneurship education benefits everyone by fostering a fundamental understanding of business, free market economies, and the skills and confidence needed for personal and community success. Entrepreneurial thinkers make better employees; they make better government workers, better public representatives, better leaders, and, of course, better business owners.

KAPSAMLI MÜFREDAT SUNUMU  

Beş girişimcilik süreci etrafında düzenlenmiş bir müfredat sunun:

Keşfetme, Kavram Geliştirme, Kaynak Sağlama, Gerçekleştirme, Ürün Toplama.

COMPREHENSIVE CURRICULUM DELIVERY

Provide a curriculum that is organized around the five entrepreneurial processes:

Discovery, Concept Development, Resourcing, Actualization, and Harvesting.

TEMEL AKADEMİK BECERİLER  

Matematik, fen, iletişim, dijital beceriler, teknoloji, coğrafya, tarih, vd. akademik becerilerin önemini göstermek için girişimciliği gerçek bağlamında kullanın.

BASIC ACADEMIC SKILLS

Use entrepreneurship as the real-world context to demonstrate the importance of academic skills, including math, science, communications, digital skills, technology, geography, history, and more.

EKONOMİ KAVRAMLARI  

Girişimcilik sürecinde risk ve ödül arasındaki ilişkiyi serbest girişim sisteminde faaliyet gösterdiği haliyle gerçekçi olarak resmedin. Birikim, faiz, arz ve talep gibi temel ekonomi kavramlarını anlama fırsatları sunun.

ECONOMIC CONCEPTS

Portray, in a realistic way, the relationship between risk and reward in the entrepreneurial process as it operates in the free-enterprise system. Provide opportunities to understand basic economic concepts such as savings, interest, supply and demand, and more.

Girişimcilik Eğitimi İçin Yaşam Boyu Öğrenme Modeli  

Girişimcilik becerileri ilkokuldan yetişkinliğe kadar her eğitim seviyesinde geliştirilebilir. Öğrenme çıktıları öğrenciler olgunlaştıkça ve önceden öğrenilenlere dayalı olacak şekilde her seviyeye göre ayarlanır.

LIFELONG LEARNING MODEL FOR ENTREPRENEURSHIP EDUCATION

Entrepreneurial skills can be fostered throughout all levels of education from elementary to adult. Learning outcomes are adjusted for each level as students mature and build on previous knowledge.

DENEYSEL ÖĞRENME  

Girişimcilik doğuştan gelen bir beceri değildir; hayat deneyimleriyle edinilen bir beceridir. Öğrencilerin aktif olarak yaparak öğrendikleri uygulamalı öğrenme fırsatları sunun. Öğrenme sürecinde duygusal eşitlik ve öğrenme çıktısının sahiplenilmesini sağlamak için her fırsatta her öğrencinin öğrenme deneyimlerini kişiye özel hale getirin.

EXPERIENTIAL LEARNING

Entrepreneurs are not born; rather, they become through the experiences of their lives. Provide hands-on learning opportunities where students actively learn by doing. Personalize the learning experience for each student whenever possible to build emotional equity in the learning process and ownership of the outcome.

PROBLEM TABANLI ÖĞRENME  

Girişimci düşünürler problem çözücülerdir. Müfredat hem basit hem de karmaşık problemler üzerinde çalışma fırsatları içermelidir. Çalışmalarda çözümü açık olan ve olmayan zorluklara yer verilmelidir.

PROBLEM-BASED LEARNING

Entrepreneurial thinkers are good problem-solvers. Curriculum should provide the opportunity to tackle both simple and complex problems. Activities should include challenges with and without clear solutions.

LİDER OLARAK ÖĞRENCİLER  

Öğrencilere her fırsatta kendi sorgulamaya dayalı öğrenme fırsatlarını yönlendirme sorumluluğu verilmelidir. Bu öğrenci odaklı aktiviteler arasında iş planlama, yaratma ve hayata geçirme çalışmaları, saha gezileri, arabuluculuk egzersizleri ve grup olarak problem çözme çalışmaları yer alabilir.

STUDENTS AS LEADERS

Wherever possible, students should be provided the responsibility to lead their own inquiry-based learning opportunities. Such student-directed activities may include planning, creating, and operating businesses, field trips, negotiation exercises, and group problem-solving.

RİSK YÖNETİMİ  

Başarılı girişimcilerin sağlam araştırmaya ve ekonomi analizi gibi ilgili bilgilere dayalı hesaplanmış riskler aldığı kavramını pekiştirin.

RISK MANAGEMENT

Reinforce the concept that successful entrepreneurs take calculated risks based on sound research and relevant information, including economic analysis.

İŞ PLANLAMA

Öğrencilerden işin mali, pazarlama ve işletim yanlarını ele alan kapsamlı bir iş planı geliştirmelerini isteyin.

BUSINESS PLANNING

Require students to develop a comprehensive business plan that addresses its financial, marketing, and operational aspects.

KARİYER REHBERLİĞİ  

Girişimcilik fırsatları sunan birçok kariyer alanına dair bir anlayış oluşturun. Girişimci düşünürler için her sektör ve endüstri bir iş kurma veya yönetme veya çalışanlar olarak yeni fikirler ve yaklaşımlar önermek gibi fırsatlarla doludur.

CAREER GUIDANCE

Generate an understanding of the many career fields that offer entrepreneurial opportunities. Opportunities abound for entrepreneurial thinkers in all sectors and industries, whether starting or managing a business, or as employees offering new ideas and approaches.

ETİK DAVRANIŞ  

İşletmeleri ve kuruluşları yasal, etik ve sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle işletme gereğine vurgu yapın.

ETHICAL BEHAVIOR

Emphasize the need to operate enterprises and organizations in a legal, ethical, and socially and environmentally responsible manner.

EKONOMİK BİR GÜÇ OLARAK GİRİŞİMCİLİK

Öğrenciler ekonominin kar amaçlı olan ve olmayan sektörlerine ve kamu sektörüne girdikçe okuldan kariyere geçiş, toplum hizmeti ve ekonomik kalkınma stratejilerinde girişimciliğin yerini açıklayın. Girişimcilik Eğitimi Verme Yöntemleri rol yapma, konuk konuşmacılar davet etme, rehberler, danışmanlar, rol modelleri, saha gezileri, bilgisayar tabanlı eğitim ve daha fazlasını içermektedir.

ENTREPRENEURSHIP AS AN ECONOMIC FORCE

Demonstrate the place for entrepreneurship in school to-career transition, community service, and economic development strategies, as students become involved in for-profit, not-for-profit, and public sectors of the economy. Methods for Delivering Entrepreneurship Education role-playing, guest speakers, mentors, advisors, role models, field trips, computer-based training, and more.

TOPLUMDAKİ İNSANLAR  

Çevredeki insanları konuk konuşmacı, rehber, danışman ve rol modeli olarak çalışmalara dâhil edin.

PEOPLE IN THE COMMUNITY

Involve individuals from the surrounding community to serve as guest speakers, mentors, advisors, and role models.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER  

Daha üst düzey öğrenmeye odaklı öğrenme sürecini kolaylaştırmak için kitaplar, dersler, seminerler, araştırmalar, grup olarak öğrenme gibi çeşitli yöntemler kullanın.

 • Öğrencilerin hiçbir şeyden bir şey yaratma fırsatlarını fark etmelerini sağlayın.
 • Öğrencilerin başkaları için çalışmak kadar kendi işlerini kurma imkânına da sahip olduklarını fark etmelerini sağlayın.
 • Büyük hayalleri teşvik edin, beceri kazandırın ve öğrencilerin vizyon sahibi olmasını, fırsatları görmesini ve yeteneklerini ve becerilerini kullanmanın bir yolunu bulmasını sağlayın.
 • Öğretmenler bilgiyi sunanlardan ziyade, kolaylaştırıcı ve koç olarak hareket etmelidir.
 • Deneysel ve problem tabanlı öğrenme yaklaşımlarını uygulayın.
 • Girişimcilik ruhunu teşvik eden farklı stratejiler kullanın.

VARIETY OF METHODS

Use a variety of methods to facilitate the learning process with a focus on higher level learning, including books, courses, seminars, research, group learning,

 • Allow students to recognize opportunities to create and build something from practically nothing.
 • Enable students to realize that they have self-employment options as well as those involving working for others.
 • Encourage big dreams, build skills, and enable students to catch the vision, see the opportunity, and create a way to use their talents and skills.
 • Instructors should act as facilitators and coaches, rather than providers of knowledge.
 • Apply experiential and problem-based learning approaches.
 • Use diverse strategies that encourage the entrepreneurial spirit to emerge.

Girişimcilik Eğitimi Neden Önemli?  

Tüm Öğrenciler için Olumlu Çıktılar  

 • Kişisel yeteneklerin ve becerilerin daha çok farkına varma
 • Daha yüksek akademik başarı
 • İş durumlarında gelişmiş yaratıcılık becerileri uygulama
 • Gelişmiş iş fırsatı yakalama becerileri
 • İş durumlarını etik bir şekilde ele alma
 • Problem çözme becerilerini etkili olarak kullanma
 • İş kurma sürecinin temel aşamalarını anlama
 • Kariyer ve girişim seçenekleri hakkında artan farkındalık
 • Fikir oluşturmak ve fikirlerin uygulanabilirliğini değerlendirmek için stratejiler kullanma
 • Temel serbest piyasa ekonomisini anlama
 • Temel mali kavramları daha iyi anlama
 • Girişimcinin ekonomideki rolü hakkındaki farkındalığın artması
 • Sosyal sorumluluğun & girişimcilerin topluma olan katkısı hakkındaki farkındalığın artması
 • Bir sonraki eğitim seviyesine geçme olasılığının daha fazla olması

Why is Entrepreneurship Education Important?

Positive Outcomes for All Students

 • Greater awareness of personal talents and skills
 • Higher academic achievement
 • Apply enhanced creativity skills in business situations
 • Enhanced business opportunity recognition skills
 • Handle business situations ethically
 • Use problem solving skills effectively
 • Understand steps essential in business startup
 • Enhanced awareness of career and entrepreneurial options
 • Use strategies for idea generation and assessment of feasibility of ideas
 • Understanding of basic free market economy
 • Enhanced basic financial concepts
 • Increased awareness of the entrepreneur’s role in the economy
 • Expanded awareness of social responsibility & entrepreneurs contribution to society
 • Greater likelihood of graduating to next education level

İlkokul Seviyesi için Olumlu Çıktılar  

 • Kişisel hedeflere daha çok odaklanma
 • Okuldaki disiplin sorunlarında azalma
 • Ekonomi okuryazarlığında gelişme
 • Daha eğitimli, daha bilinçli tüketiciler olma

Positive Outcomes for Elementary School

 • Improved focus on personal goals
 • Fewer school discipline referrals
 • Improved economic literacy
 • Become more educated, empowered consumers

Ortaokul Seviyesi için Olumlu Çıktılar   

 • Temel akademik becerilerde gelişme
 • Kendine ve başkalarına daha çok saygı duyma
 • Okuldaki disiplin sorunlarında azalma
 • İşyeri okuryazarlığı farkındalığının artması
 • Daha eğitimli, daha bilinçli tüketiciler olma
 • Risk almaya ve hatalardan ders çıkarmaya odaklanarak kişisel gelişimini arttırma
 • İş fırsatlarını belirleme ve fark etme yeteneğinde gelişme
 • Serbest piyasaları ve fırsat maliyetini daha iyi anlama
 • Girişimcilik iş planlama sürecini anlama
 • Para kazanmayı ve parayı kendisi için çalıştırmayı öğrenme
 • Artan sosyalleşme becerileriyle çeşitliliği benimseme
 • Çatışma çözümleme, uzlaşma, satış, pazarlama ve ikna becerilerinde gelişme

Positive Outcomes for Middle School

 • Improved basic academic skills
 • Increased self-esteem and respect for others
 • Fewer school discipline referrals
 • Increased workplace literacy awareness
 • Become more educated, empowered consumers
 • Enhanced personal development by focusing on risk-taking and learning from failure
 • Improved ability to identify and recognize business opportunities
 • Improved understanding of free markets and opportunity cost
 • Understand the entrepreneurship business planning process
 • Learn how to earn money and make it work for oneself
 • Embrace diversity through enhanced socialization skills
 • Improved conflict resolution, negotiation, sales, marketing, and persuasion skills

Lise Seviyesi için Olumlu Çıktılar    

 • Okuldaki disiplin sorunlarınsa azalma
 • İletişim ve planlama becerilerini iş planları yazmak için kullanabilme
 • Kişisel hayatında serbest piyasa ekonomisi ilkelerini uygulama
 • Madde bağımlılığında azalma
 • Matematik ve iletişim becerilerini gerçek uygulamalarda kullanma
 • İş uygulamalarında bilgisayar becerilerini kullanma
 • Bireysel girişimcilik ilgilerine odaklanmaya ve bunları incelemeye devam etme
 • Girişimcilik bağlamında teknik becerileri daha iyi uygulama
 • İş durumlarında temel pazarlama becerilerini kolaylıkla uygulama
 • Sorunları kabul edilebilir fırsatlara çevirme
 • Zorlukların kabul edilebilir seviyede olması için risk yönetme
 • Hayallerini büyütmek için meşru sermaye kaynakları belirleme
 • İşletmeler için mülkiyet yapılarını etkili bir biçimde değerlendirme
 • İnsan ilişkileri yönetimi ilkelerini uygulama
 • İşletme ve girişimcilik “dilini” konuşmak için iletişim becerilerini kullanma
 • Başkalarını kişisel hedeflerini gerçekleştirme yetkinliğini kazanmaya teşvik etme

Positive Outcomes for High School

 • Fewer school discipline referrals
 • Ability to use communication and planning skills to write business plans
 • Apply free market economic principles in personal life
 • Decrease in substance abuse
 • Use math and communications skills in real-world applications
 • Apply computer skills in business applications
 • Continue to focus and review individual entrepreneurial interests
 • Enhance application of technical skills in entrepreneurial contexts
 • Apply basic marketing skills easily in business situations
 • Translate problems into acceptable opportunities
 • Manage risk so that challenges are acceptable
 • Identify legitimate sources of capital for advancing their dreams
 • Evaluate ownership structures for businesses effectively
 • Apply principles of human relations management
 • Use communication skills to speak the “language” of business and entrepreneurship
 • Encourage others to gain competence to achieve personal goals

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s