Birlikte Çalışmayı Derslerinize Entegre Etmenin Yolları

Birlikte Çalışmanın Önemi

The Importance of Collaboration

Birlikte çalışma anlamlı ve etkili sonuçlar almak için esas olan becerilerden biri olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, geçtiğimiz on yılda küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle birlikte çalışmanın öğrenciler ve çalışanlar için sadece önemli değil, gerekli de olduğu giderek açıklık kazanmıştır.

Collaboration has been accepted as a skill that’s essential to achieve meaningful and effective results. In the past decade, however, it has become increasingly clear that collaboration is not only important but necessary for students and employees, due to globalization and the rise of technology.

Dünya çapında uygulamalı bir ortaokul ve lise fen ve eğitim programı olan Çevre Yararına Global Öğrenme ve Gözlem Programı (GLOBE) küresel sorunlar üzerinde etkili olmak için işbirliği yapan öğrencilere bir örnektir. GLOBE programının vizyonu öğrencileri, öğretmenleri ve bilim insanlarını yeryüzü çevresinin dinamiklerini incelerken ve bu konuda araştırmalar yaparken NASA,  Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Yer Sistem Bilimi Projeleri (ESSP) ile ortaklaşa çalışarak sorgulamaya dayalı çevre araştırmaları yürütmeye teşvik etmek ve bu bağlamda onları desteklemektir.  GLOBE programına 1.5 milyondan fazla öğrenci katılmış, sorgulamaya dayalı fen projelerinde kullanılmak üzere GLOBE veri tabanına 21 milyonu aşkın ölçümle katkıda bulunmuşlardır. Öğrencilerin global, teknoloji tabanlı iş dünyasına hazırlanmaları için GLOBE gibi daha çok projeye ihtiyaç vardır.

The Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) Program, a worldwide, hands-on, primary and secondary school-based science and education program, is an example of students collaborating with each other to impact global problems. GLOBE’s vision promotes and supports students, teachers, and scientists to collaborate on inquiry-based investigations of the environment and the Earth system working in close partnership with NASA, the National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), and the National Science Foundation (NSF) Earth System Science Projects (ESSP’s) in study and research about the dynamics of Earth’s environment. Over 1.5 million students have participated in GLOBE, contributing more than 21 million measurements to the GLOBE database for use in their inquiry-based science projects. More projects like GLOBE are needed for students to be prepared for a global, technology-based workforce.

Çeşitli araştırmacılar ve yazarlar birlikte çalışmanın önemini vurgulamıştır. Örneğin; Author James Surowiecki yeni ekonomide “kalabalıkların bilgeliğini” nasıl kullandığımızı “doğru koşullar altında gruplar, içlerindeki en akıllı insanlardan önemli derecede daha zeki ve sıklıkla daha akıllıdır” diyerek açıklamaktadır. Surowiecki birlikte çalışmanın önemini şöyle diyerek vurgulamaktadır “… farklı bireylerden oluşan büyük bir grup daha iyi ve daha güçlü tahminlerde bulunacak ve en becerikli ‘karar alıcıdan’ bile daha zekice kararlar alacaktır.” Çeşitlilik işbirliğinin içine çoklu bireysel ve kültürel bakış açılarını dâhil eder. Bir birlikte çalışma girişimi sadece bireysel çabadan daha bütüncül sonuçlar doğurmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla sayıda insan için bilgi de oluşturur.

Öğrencilerin beraber çalışması sonucunda grup daha çok bilgi üretebilir ve bu da günümüzün küresel toplumunda birlikte çalışmayı öğrenci başarısının temel bileşenlerinden biri haline getirmektedir.

Various scholars and authors have emphasized the importance of collaboration. Author James Surowiecki, for example, explains how we use the “wisdom of crowds” in the new economy by saying that “under the right circumstances, groups are remarkably intelligent, and are often smarter than the smartest people in them.” Surowiecki underscores the importance of collaboration by remarking that “… a large group of diverse individuals will come up with better and more robust forecasts and make more intelligent decisions than even the most skilled ‘decision maker.’” Diversity brings multiple individual and cultural perspectives into the collaboration. Not only does a collaborative effort create more holistic results than individual efforts, but it also creates knowledge for a greater number of people.

As a result of students working collaboratively, the group can generate more knowledge, making collaboration a key ingredient to student success in today’s global society.

Birlikte Çalışmanın Tanımı  

Başkalarıyla Birlikte Çalışmak

  • Farklı takımlarla etkili ve saygılı bir şekilde çalışabilmek.
  • Ortak bir hedefi gerçekleştirmek için gereken uzlaşmaya varmak için esnek ve istekli olmak.
  • Birlikte yapılacak işte ortak sorumluluk yüklenmek ve her takım üyesinin bireysel katkısına değer vermek.

Definition of Collaboration

Collaborate with Others

  • Demonstrate ability to work effectively and respectfully with diverse teams.
  • Exercise flexibility and willingness to be helpful in making necessary compromises to accomplish a common goal.
  • Assume shared responsibility for collaborative work, and value the individual contributions made by each team member.

Birlikte Çalışmayı Derslerinize Entegre Etmenin Yolları

Dünya Dilleri  – 4. Sınıf

Öğrenciler her iki ülkedeki tehlike altındaki canlı türlerini belirlemek ve karşılaştırmak için hedef dil ülkesinden başka bir sınıfla takım olurlar. Öğrenciler hedef dildeki temel bilgileri kullanarak akranlarına bir multimedya bilgilendirici sunum hazırlamak için işbirliği yaparlar.

Ways to Integrate Collaboration into Your Classroom

World Languages – 4th Grade

Students team with another class in a target language country to identify and compare endangered species in both countries. Using basic information in the target language, the students collaborate to produce a multimedia informational presentation for their peers.

Sanat – 4. Sınıf

Öğrenciler müzik dersinde bir parçanın provasını yaparken grup olarak her bir bölümün (melodi, en yüksek ses, armoni veya ritim eşliği) genel performansın müzikal etkililiğine nasıl katkıda bulunduğunu ve tüm müzisyenlerin tatmin edici bir bütün oluşturmak için nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini tartışırlar. Öğrenciler aynı zamanda direktörün (öğrenci veya öğretmen) performansı şekillendirmek için grupla nasıl iletişim kurduğunu da (jestlerle, baş hareketleriyle, yüz ifadeleriyle) inceler ve tartışırlar.

Arts – 4th Grade

While rehearsing a piece in music class, students discuss as a group how each individual part (melody, descant, harmonic or rhythmic accompaniment) contributes to the musical effectiveness of the overall performance, and how all musicians must work together to create a satisfying whole. Students also experiment with and discuss how the director (whether student or teacher) communicates with the ensemble (gestures, head movements, facial expressions) to help shape performance.

Fen – 8. Sınıf

Öğrenciler okuldaki diğer sınıflarla birlikte çalışarak okullarındaki yeraltı suyu akışını incelerler ve ilgili haritaları oluşturmak için Global Konumlama Sistemi (GPS) ve Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) kullanırlar. Öğrencilere ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre araştırma, veri toplama, GPS ve GIS kullanma, grafik hazırlama ve bulguları aktarma gibi birbiriyle bağlantılı belirli görevler verilir.  Öğrenciler araştırma takımlarıyla bir araya gelirler. Başka sınıflardaki kendileriyle aynı göreve sahip öğrencilerle de bir araya gelirler  (mesela, her sınıfın GPS operatörleri toplanıp çalışmalarını tartışırlar).  Öğrenciler sanal veya yüz yüze işbirliği yaparak çalışırlar, bir yandan da iddialar, deliller ve gerekçeleri uygun biçimde kullanarak bilimsel tartışmalara katılırlar.

Science – 8th Grade

Working in collaboration with other classes in the school, students investigate water runoff on their school grounds and use Global Positioning System (GPS) and Geographic Information System (GIS) technologies to create relevant maps. Students are assigned specific interdependent roles based on their interests and talents including background research, data gathering, GPS and GIS use, creating graphics, and communicating findings. Students meet in their investigation teams. They also meet with students in other classes who share their roles in the project (i.e., GPS operators from each class meet together to discuss their work). Students work collaboratively, either virtually or face-to-face, while participating in scientific discussions and appropriately using claims, evidence, and reasoning.

Coğrafya – 8. Sınıf

Öğrenciler bir çevre sorununu inceledikten sonra (çöp sahaları, su kalitesi, açık alanların korunması, geri dönüşüm) çeşitli yerel ve ulusal yetkililere sorunla ilgili görüşlerini ve alternatif çözüm yöntemleri sundukları e-mail mesajları hazırlarlar. Öğrencileri hitap ettikleri kişilere dikkat etmeye ve etkili olacak bir e-mail kampanyası başlatmaya teşvik edin. Öğrenciler farklı takımlarla etkili bir şekilde çalışma becerisini sergilerler.

Geography – 8th Grade

After studying an environmental community issue (landfills, water quality, maintaining open space, recycling), students compose email messages appropriate to various local, state, and national officials, stating their opinion and offering alternatives to current methods of dealing with the issue. Encourage students to consider their audience and develop effective ways to create a coordinated and articulate email campaign that will have an impact. Students demonstrate the ability to work effectively with diverse teams.

Sosyal Bilimler – 12. Sınıf

Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışarak akranları arasında en sevdikleri boş zaman aktiviteleri hakkında yerel bir anket yaparlar. Öğrenciler aynı zamanda gençlere yönelik eğlence ve dinlence olanaklarının geçmişini ve olası siyasi ve ekonomik destek kaynaklarını da araştırırlar. Bu bilgiler grafiğe dökülür ve analiz edilir ve her grup gençler için yerel bir eğlence merkezi/kulübü kurmak için bir iş planı hazırlar. Öğrenciler anket sonuçlarını, ihtiyaçları ve planı teknolojik araçları kullanarak bir toplum grubuna veya şehir derneğine sunarlar. Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışarak güncel bir sorun hakkında araştırma yapar ve sorunun tarihi, siyasi ve ekonomik bileşenlerini, farklı bakış açılarını ve olası çözümleri analiz edip sorunu her yönüyle ortaya koyan dijital bir sunum hazırlarlar.

Social Studies – 12th Grade

Working in small groups, students survey favorite forms of recreation among local teens. Students also research the local history of recreational youth facilities for teens and the potential sources of political and economic support. The information is graphed and analyzed, and each group creates a business plan for developing a local recreation center/club for teens. Students present survey results, need, and plan to a community group or civic association using technology tools. Working in small groups, students research a current issue and analyze its historical, political, and economic components, various viewpoints, and potential solutions, and create a digital presentation that clearly describes all sides of the issue.

Türkçe – 12. Sınıf

Öğrenciler dijital bir hikâye anlatımı atölye çalışmasında yaşlılarla birlikte çalışırlar. Takımlar yaşlı birinin hayatından bir hikâyeyi canlandırır ve hikâye anlatımını kaydetme, resimleri ve müziği seçme gibi bölümler içeren yazma ve video hazırlama aşamalarında birlikte çalışırlar. Öğrenciler videoları yerel bir film festivalinde gösterirler. Her takım videolarını daha önceden değerlendirmek için kriterler belirler ve çalışmalarına buna göre puan verirler. Öğrenciler farklı takımlarla etkili bir biçimde çalışma yeteneğini sergilerler.

English – 12th Grade

Students collaborate with senior citizens in a digital storytelling workshop. The teams bring to life a story from a senior’s history as they collaborate on writing and creating the video, including recording the narration and selecting images and music. The students present the finished videos in a community film festival. Each team designs criteria for evaluating their video in advance, and grades their work accordingly. Students demonstrate the ability to work effectively with diverse teams.

Matematik – 8. Sınıf

Öğrenciler araştırma takımları kurarlar. Her takımdan belirli bir şehirdeki “x” değişkeniyle temsil edilen suç oranını araştırmaları istenir. Her takım “y” ile temsil edilen olası bir neden değişkeniyle ilgili bir soru belirler. Örneğin; bir takım suç oranlarının polis gücünün daha fazla olduğu şehirlerde daha düşük olup olmadığını veya yoksulluk oranının daha yüksek olduğu şehirlerde daha yüksek olup olmadığını sorabilir. Sonra, takım kendi şehrinin suç oranını karşılaştırmak için 30 ila 40 şehir daha seçer. Bir İnternet araştırması yaparak x ve y hakkında veri toplarlar. Takım üyeleri soruyu verilerini değerlendirmek için çok zor bulursa, soruyu yeniden değerlendirmeyi düşünürler. Örneğin; yoksulluk oranlarıyla ilgili uygun veriler bulamıyorlarsa, takım üyeleri bunun yerine her şehirdeki polis kuvvetlerinin büyüklüğünü araştırmayı tercih edebilir.  Takım üyeleri topladıkları verileri analiz eder, x ve y arasındaki ilişkiyi tanımlar ve verilerin güvenilirliği, istatistiksel önemi ve kaynakların geçerliliği gibi soruları tartışırlar. Her takım bulgularını ve takım üyelerinin vardığı sonuçları açıklayan bir sunum hazırlar.

Mathematics – 8th Grade

Students form investigative teams. Each team is asked to investigate the crime rate in a particular city, represented by the variable “x”. Each team then formulates a question about a possible causal variable “y”. For example, a team might ask if crime rates are lower in cities with a larger police force, or higher in cities with higher poverty rates. The team then chooses 30 to 40 other cities with which to compare their city’s crime rate. By conducting an Internet search, they collect data on x and y. If team members find their data too difficult to access, they consider revising the question. For example, if they are not finding suitable data on poverty rates, team members might decide to investigate the size of the police force in each city instead. Team members analyze the data they have collected, define the relationship between x and y, and discuss questions such as the reliability of the data, its statistical significance, and the validity of the sources. Each team prepares a presentation, explaining the findings and team members’ conclusions.

http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s