Eğitimde (Scaffolding) Yapı İskelesi

Eğitimde yapı iskelesi öğrencileri yavaş yavaş daha iyi anlamaya yönelten ve sonunda öğrenme sürecinde daha bağımsız olmalarını sağlayan çeşitli öğretim tekniklerini ifade etmektedir. Yapı iskelesi teriminden bu terimle nasıl bir benzetme yapıldığı anlaşılmaktadır: öğretmenler öğrencilerin yardım almadan ulaşamayacakları anlama ve beceri edinme seviyelerine ulaşmalarını destekleyen birbirini izleyen seviyelerde geçici destek vermektedir. Fiziki yapı iskelesi kurmada olduğu gibi, destekleyici stratejiler de gerek kalmadığında aşama aşama çıkarılırlar ve öğretmen öğrenme sürecinde öğrenciye gittikçe daha çok sorumluluk verir.

In education, scaffolding refers to a variety of instructional techniques used to move students progressively toward stronger understanding and, ultimately, greater independence in the learning process. The term itself offers the relevant descriptive metaphor: teachers provide successive levels of temporary support that help students reach higher levels of comprehension and skill acquisition that they would not be able to achieve without assistance. Like physical scaffolding, the supportive strategies are incrementally removed when they are no longer needed, and the teacher gradually shifts more responsibility over the learning process to the student.

 

Yapı iskelesinin etkili öğretimin temel unsurlarından biri olduğu düşünülmektedir ve tüm öğretmenler – az ya da çok- öğretimlerinde çeşitli öğrenim desteklerini kesinlikle kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, yapı iskelesi öğrenim açıklarını –yani, öğrencilerin öğrendikleriyle eğitimlerinin belli bir noktasında bilmeleri ve yapabiliyor olmaları beklenenler arasındaki farkı- kapatmak için de sıklıkla kullanılmaktadır.  Mesela, öğrenciler bir derste okutulan bir metni anlamak için gereken okuma seviyesinde değilse, öğretmen öğrencilerin okuma yeteneğini istenen metni bağımsız olarak ve yardım almadan okuyabilecek seviyeye aşamalı olarak getirmek için öğretim desteği kullanabilir.  Yapı iskelesinin başlıca amaçlarından biri öğrencilerin yardım, yönlendirme olmadan veya çalışmayı bitirmeleri gerektiği anlayışına sahip olmadan zor bir işe kalkıştıkları zaman hayal kırıklığına uğradıklarında, korktuklarında veya şevkleri kırıldığında yaşayabilecekleri olumsuz duyguları ve kendilerine dair algıları azaltmaktır.

 

Scaffolding is widely considered to be an essential element of effective teaching, and all teachers—to a greater or lesser extent—almost certainly use various forms of instructional scaffolding in their teaching. In addition, scaffolding is often used to bridge learning gaps—i.e., the difference between what students have learned and what they are expected to know and be able to do at a certain point in their education. For example, if students are not at the reading level required to understand a text being taught in a course, the teacher might use instructional scaffolding to incrementally improve their reading ability until they can read the required text independently and without assistance. One of the main goals of scaffolding is to reduce the negative emotions and self-perceptions that students may experience when they get frustrated, intimidated, or discouraged when attempting a difficult task without the assistance, direction, or understanding they need to complete it.

 

Yapı iskelesi ilk önce Vygotsky tarafından kullanılan bir terim değildir, Vygotsky’nin fikirleriyle ilişkilendirilen benzer bazı öğrenme fikirlerinden biridir (Emihovich and Souza Lima, 1995).

Yapı iskelesi öğrenime ve bireylerin kendi yakınsal gelişim alanlarında gelişmelerine yardımcı olan altı aşamalı bir yaklaşımdır (Feden and Vogel, 2006). Bir bireyin genel kültüründen gelen bilgiler, beceriler ve önceki deneyimler potansiyel gelişme için yapı iskelesinin temelini oluşturmaktadır. Bu aşamada, öğrenciler bağımsız olarak muhtemelen yapamayacakları bir işi yetişkinlerle ve/veya akranlarıyla etkileşim kurarak yapmaya çalışırlar. Yapı iskelesini bir öğrenme aracı olarak başarıyla uygulamak için dil kullanımı ve deneyimlerin paylaşılması son derece önemlidir (Feden and Vogel, 2006, cited in Dahms et al, 2007).

Scaffolding was not a term originally used by Vygotsky, but is one of a number of somewhat similar ideas around learning which have come to be associated with Vygtotsky’s ideas (Emihovich and Souza Lima, 1995).

Scaffolding is a six-step approach to assisting learning and development of individuals within their zone of proximal development (Feden and Vogel, 2006). Knowledge, skills and prior experiences, which come from an individual’s general knowledge, create the foundation of scaffolding for potential development. At this stage, students interact with adults and/or peers to accomplish a task which could possibly not be completed independently. The use of language and shared experience is essential to successfully implementing scaffolding as a learning tool. (Feden and Vogel, 2006, cited in Dahms et al, 2007).

Dahms ve ark. (2007) Vygotsky’nin bulgularının sınıf için metodolojik prosedürler ileri sürdüğünü söylemektedir. “Vygotsky’ci bakış açısında öğretmenin ideal rolü öğrencilere yakınsal gelişim alanlarındaki işlerde yardım etmek için yapı iskelesi (birlikte çalışma diyalogu) sunmaktır” (Hamilton and Ghatala,1994).

Dahms et al (2007) say that Vygotsky’s findings suggest methodological procedures for the classroom. “In Vygotskian perspective, the ideal role of the teacher is that of providing scaffolding (collaborative dialogue) to assist students on tasks within their zones of proximal development” (Hamilton and Ghatala,1994).

Yapı iskelesinde ilk aşama öğrenenin ilgisini çekmektir. Öğrenen aktif olarak katıldığında verilen görev küçük alt görevlere bölünerek basitleştirilmelidir. Bu çalışma boyunca, öğretmenin öğrenenin çalışmaya odaklanmasını ve bir yandan da görevin en önemli fikirlerine konsantre olmasını sağlaması gerekmektedir. Yapı iskelesinin en ayrılmaz aşamalarından biri öğrenenin hayal kırıklığına uğramasını önlemektir. Yapı iskelesi ile ilgili son çalışmada öğretmen çalışmaların hangi yollarla tamamlanabileceğini öğrenenlerin taklit edebileceği ve sonunda içselleştirebileceği şekilde bizzat örnek olarak gösterir” (Dahms et al., 2007).

During scaffolding the first step is to build interest and engage the learner. Once the learner is actively participating, the given task should be simplified by breaking it into smaller sub-tasks. During this task, the teacher needs to keep the learner focused, while concentrating on the most important ideas of the assignment. One of the most integral steps in scaffolding consists of keeping the learner from becoming frustrated. The final task associated with scaffolding involves the teacher modelling possible ways of completing tasks, which the learner can then imitate and eventually internalise” (Dahms et al., 2007).

Lindsay Lipscomb, Janet Swanson, ve Anne West, Lange’e (2002) göre, yapı iskelesi sürecinin başlıca iki aşaması vardır: birincisi, “öğrencileri bildiklerinden yeni materyali derinlemesine anlayabilecekleri seviyeye getirecek öğretim planlarının geliştirilmesi” ve ikincisi de, “öğretmenin öğrenenlere öğrenme sürecinin her aşamasında destek olduğu planların uygulanmasıdır.” Uygun bir yapı iskelesi sürecinde, öğrenenin bilgiyi iyice öğrenene kadar içselleştirmesine yardım etmeyi kolaylaştıracak belirlenebilir belli özellikler olacaktır.

According to Lindsay Lipscomb, Janet Swanson, and Anne West, Lange (2002) there are two major steps involved in instructional scaffolding: first, the “development of instructional plans to lead the students from what they already know to a deep understanding of new material,” and second, the “execution of the plans, wherein the instructor provides support to the students at every step of the learning process.” In an appropriate scaffolding process, there will be specific identifiable features that are in place to allow facilitation of assisting the learner in internalizing the knowledge until mastery occurs.

Applebee ve Langer (1983)bu beş özelliği şöyle sıralamaktadır:

  • “Amaçlılık: Görevin bütüne katkıda bulunabilecek herhangi bir aktivitenin açık bir genel amacı vardır.
  • Uygunluk: Öğretim görevleri yardımla çözülebilecek ama öğrencilerin kendi başlarına başarıyla tamamlayamayacakları problemler içerir.
  • Yapı: Modelleme ve sorgulama aktiviteleri göreve uygun yaklaşımda bir model etrafında yapılandırılır ve doğal düşünme ve dil sıralaması sağlar.
  • Birlikte çalışma: Öğretmenin öğrenci çalışmasına verdiği karşılık öğrencinin çabalarını kendi başına başardıklarını reddetmeden yeniden şekillendirir ve kapsamını genişletir. Öğretmenin başlıca görevi değerlendirici olmaktan ziyade işbirlikçi olmaktır.
  • İçselleştirme: Örüntüler öğrenciler tarafından içselleştirildikçe aktiviteye dışarıdan verilen destek yavaş yavaş geri çekilir.”

Applebee and Langer (1983) identify these five features as:

  • “Intentionality: The task has a clear overall purpose driving any separate activity that may contribute to the whole.
  • Appropriateness: Instructional tasks pose problems that can be solved with help but which students could not successfully complete on their own.
  • Structure: Modeling and questioning activities are structured around a model of appropriate approaches to the task and lead to a natural sequence of thought and language.
  • Collaboration: The teacher’s response to student work recasts and expands upon the students’ efforts without rejecting what they have accomplished on their own. The teacher’s primary role is collaborative rather than evaluative.
  • Internalization: External scaffolding for the activity is gradually withdrawn as the patterns are internalized by the students”.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s