21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi

Bu çerçeve, öğrencilerin kendilerinden 21. yüzyılda beklenen çok boyutlu yeteneklerde uzmanlaşmalarına yardımcı olmak için yenilikçi destek sistemleriyle 21. yüzyıl öğrenci çıktılarını (belli beceriler, içerik bilgisi, uzmanlık ve okur yazarlıkların bir birleşimi) farklı bir biçimde odaklanarak birleştiren 21. yüzyıl öğretim ve öğrenimini bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Yirmi Birinci Yüzyıl Öğrenci Çıktıları

Bu bölümde “21. yüzyıl öğrenci çıktıları” olarak tanımlanan unsurlar, öğrencilerin 21. yüzyılda iş hayatından ve özel yaşamlarında başarılı olmak için kazanmaları gereken beceri, bilgi ve uzmanlıklardır.

 1. Temel Dersler ve 21. Yüzyıl Temaları

Temel derslerin ve 21. yüzyıl temalarının iyice öğrenilmesi öğrenci başarısının esasıdır.

 • İngilizce, okuma veya dil ve anlatım
 • Dünya dilleri
 • Sanat
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Fen
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Devlet ve Yurttaşlık Bilgisi

Bunun yanı sıra, okulların 21. yüzyılın disiplinler arası temalarını temel derslerle birleştirerek çok daha yüksek seviyelerde bir akademik konu anlayışını desteklemesi gerekmektedir:

Küresel Farkındalık

Küresel meseleleri anlamak ve ele almak için 21. yüzyıl becerilerini kullanmak

Kişisel bağlamda, iş ve toplum bağlamında karşılıklı bir saygı ve açık diyalog bağlamında farklı kültürlere, inançlara ve yaşam stillerine sahip bireylerden öğrenmek ve onlarla birlikte çalışmak

İngilizce dışındaki dillerin kullanımını da içeren başka ulusları ve kültürleri anlamak

Finansal Okuryazarlık, Ekonomik Okuryazarlık, İş ve Girişim Okuryazarlığı

Uygun kişisel ekonomik tercihlerde bulunmayı bilmek

Ekonominin toplumdaki rolünü anlamak

İşyeri verimliliğini ve kariyer seçeneklerini arttırmak için girişimcilik becerilerini kullanmak

Yurttaşlık Okuryazarlığı

Yönetim süreçleri hakkında nasıl bilgi sahibi olunacağını ve bu süreçleri nasıl anlayacağını bilerek bir yurttaş olarak hayata etkin bir biçimde katılmak

Vatandaşlık haklarını ve yükümlülüklerini yerel, devlet, ulusal ve küresel seviyelerde kullanmak ve yerine getirmek

Yurttaşları ilgilendiren kararların yerel ve küresel etkilerini anlamak

Sağlık Okuryazarlığı

Temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinmek, yorumlamak ve anlamak ve bu bilgileri ve hizmetleri sağlığı geliştirecek şekilde kullanmak

Doğru beslenme, egzersiz yapma, risk önleme ve stres azaltma gibi önleyici beden sağlığı ve ruh sağlığı tedbirlerini anlamak

Sağlıkla ilgili doğru kararlar almak için mevcut bilgileri kullanmak

Kişisel ve ailesel sağlık hedefleri koymak ve izlemek

Ulusal ve uluslararası kamu sağlığı ve güvenliği meselelerini anlamak

Çevre Okuryazarlığı

Çevreyi ve özellikle de hava, iklim, toprak, gıda, enerji, su ve ekosistemlerle ilgili çevreyi etkileyen koşulları bilmek ve anlamak

Toplumun doğa üzerindeki etkisini bilmek ve anlamak (nüfus artışı, nüfus kalkınması, kaynak tüketimi vb.)

Çevresel sorunları incelemek ve analiz etmek ve etkin çözümler konusunda doğru çıkarımlarda bulunmak

Çevresel sorunlar karşısında bireysel ve toplu olarak eyleme geçmek (küresel eylemlere katılmak, çevre sorunlarına çözüm bulunmasını sağlayacak eylemler düzenlemek gibi)

 1. Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

Öğrenme ve yenilenme becerileri 21. yüzyılın daha karmaşık yaşam ve iş koşullarına hazırlıklı ve hazırlıksız diye ayıran beceriler olarak gittikçe daha çok kabul edilmektedir.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak için yaratıcılık, eleştirel düşünce, iletişim ve işbirliği üzerinde durulmalıdır.

 • Yaratıcılık ve Yenilik

Yaratıcı Düşünme  

Çeşitli fikir üretme teknikleri kullanmak (beyin fırtınası gibi)

Yeni ve kayda değer fikirler üretmek (marjinal ve radikal kavramlar)

Yaratıcılık girişimlerini en üst seviyeye çıkarmak için kendi fikirlerini dikkatle incelemek, geliştirmek, analiz etmek ve değerlendirmek

Başkalarıyla Yaratıcı Çalışma

Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve bu fikirleri başkalarına etkin bir biçimde aktarmak

Yeni ve farklı bakış açılarına karşı açık ve duyarlı olmak, grup girdilerini ve geribildirimleri işe katmak

İşte özgün ve yaratıcı olmak ve yeni fikirlerin benimsenmesinin önündeki gerçek kısıtlamaları anlamak

Başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görmek; yaratıcılık ve yeniliğin küçük başarılardan ve sık sık yapılan hatalardan oluşan uzun vadeli ve döngüsel bir süreç olduğunu anlamak

Yenilikleri Uygulama

Yenilik yapılacak alana somut ve faydalı bir katkıda bulunmak için yaratıcı fikirlerle hareket etmek

 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Etkili Akıl Yürütme

Duruma uygun çeşitli akıl yürütme yolları kullanmak (tümden gelim, tüme varım, vs.)

Sistemsel Düşünme

Karmaşık sistemlerde bir bütünün parçalarının genel çıktıları üretmek için birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını analiz etmek

Yargıya Varma ve Karar Verme

Delilleri, tezleri, iddiaları ve düşünceleri etkin bir biçimde analiz etmek

Başlıca alternatif bakış açılarını analiz etmek ve değerlendirmek

Bilgileri ve tezleri sentezlemek ve bunlar arasında bağlantılar kurmak

Bilgileri yorumlamak ve en iyi analize dayalı olarak sonuçlar çıkarmak

Öğrenme deneyimlerini ve süreçleri eleştirel olarak düşünmek

Problem Çözme

Aşina olunmayan farklı problemleri hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla çözmek

Farklı bakış açılarını açıklayan ve daha iyi çözümlere götüren önemli sorular belirlemek ve sormak

İletişim ve İşbirliği

Açık Bir Biçimde İletişim Kurma

Sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişim becerilerini farklı şekillerde ve bağlamlarda kullanarak düşünceleri etkili bir biçimde ifade etmek

Bilgi, değerler, tutumlar ve niyetler gibi anlamları çıkarmak için etkili dinlemek

İletişimi çeşitli amaçlar için kullanmak (bilgi vermek, öğretmek, motive etmek, ikna etmek gibi)

Çoklu medya ve teknolojileri kullanmak ve bunların olası etkinliğini ve etkisini değerlendirmek

Farklı ortamlarda etkili iletişim kurmak (çok dilli ortamlar gibi)

Başkalarıyla İşbirliği Yapma

Farklı takımlarla etkili ve saygılı bir biçimde çalışabilmek

Ortak bir hedefi gerçekleştirmek için gereken uzlaşmayı yapacak esneklik ve istekliliğe sahip olmak

Ortak işin ortak sorumluluğunu üstlenmek ve tüm takım üyelerinin bireysel katkılarına değer vermek

 1. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Artık çok fazla miktarda bilgiye ulaşabildiğimiz, teknolojik araçların hızla değiştiği ve birlikte çalışabilme ve bireysel katkılarda bulunabilmenin çok önem kazandığı teknoloji ve medya odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Etkili vatandaşların ve çalışanların aşağıdakiler gibi bazı işlevsel ve eleştirel düşünce becerilerine sahip olması gerekmektedir:

 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) Okuryazarlığı

 

BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Bilgiye Erişim ve Bilgiyi Değerlendirme

Bilgiye etkin (zaman) ve etkili (kaynak) bir biçimde ulaşmak

Bilgiyi eleştirel ve yetkin bir biçimde değerlendirmek

Bilgiyi Kullanma ve Yönetme

Bilgiyi söz konusu sorun için doğru ve yaratıcı bir biçimde kullanmak

Çeşitli kaynaklardan bilgi akışını yönetmek

Bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma ile ilgili etik/yasal hususları anlamak

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medyayı Analiz Etme

Medya mesajlarının nasıl, neden ve hangi amaçla oluşturulduğunu anlamak

Bireylerin mesajları ne kadar farklı yorumladıklarını, değerlere ve bakış açılarına ne kadar yer verildiğini veya verilmediğini ve medyanın düşünceleri ve davranışları nasıl etkileyebileceğini incelemek

Medyaya erişim ve medya kullanımı ile ilgili etik/yasal konuları anlamak

Medya Ürünleri Oluşturma

En uygun medya araçlarını, özelliklerini ve uygulamalarını anlamak ve kullanmak

En uygun ifadeleri ve yorumları anlamak ve bunları farklı, çok kültürlü ortamlarda etkin olarak kullanmak

BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) OKURYAZARLIĞI

Teknolojiyi Etkin Bir Biçimde Uygulama

Teknolojiyi bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve aktarmak için bir araç olarak kullanmak

Dijital teknolojileri (bilgisayarlar, PDAlar, ortam yürütücüleri, GPS, vs), iletişim/ağ oluşturma araçları ve sosyal ağları bilgiye erişmek, bilgiyi yönetmek, birleştirmek, değerlendirmek ve oluşturmak için kullanmak

Bilişim teknolojilerine erişim ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili etik/yasal konuları anlamak

 1. Yaşam ve Kariyer Becerileri

Günümüzün yaşam ve çalışma koşulları düşünce becerileri ve içerik bilgisinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Küresel bir rekabetin yaşandığı bilgi çağında, karmaşık yaşam ve iş ortamlarını idare edebilmek için öğrencilerin aşağıdakiler gibi yaşam ve kariyer becerileri geliştirmelerini gerektirmektedir:

 • Esneklik ve Uyumluluk
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler
 • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
 • Liderlik ve Sorumluluk

ESNEKLİK VE UYUMLULUK

Değişime Uyum Sağlama

Farklı görevlere, iş sorumluluklarına, programlara ve bağlamlara uyum sağlamak

Bir belirsizlik ve değişen öncelikler ortamında etkili çalışmak

Esnek Olma

Geribildirimleri etkili bir biçimde değerlendirmek

Övgü, başarısızlık ve eleştiriyle olumlu bir tutum içinde baş etmek

Özellikle çok kültürlü ortamlarda işe yarar çözümlere ulaşmak için farklı görüşleri ve düşünceleri anlamak, tartışmak ve dengelemek

İNİSİYATİF VE KENDİNİ YÖNLENDİRME

Hedefleri ve Zamanı Yönetme

Somut ve soyut başarı kriterleriyle hedefler belirlemek

Taktiksel (kısa vadeli) ve stratejik (uzun vadeli) hedefleri dengelemek

Zamanı etkin kullanmak ve iş yükünü etkin bir biçimde yönetmek

Bağımsız Çalışma

İşleri doğrudan gözetim olmaksızın izlemek, belirlemek, öcelik sırasına koymak ve tamamlamak

Kendini Yönlendiren Öğrenenler Olma

Uzmanlık kazanmak için kişinin kendi öğrenimini ve olanaklarını araştırması ve attırması için temel becerilerin ve/veya öğretim programının ötesine gitmek

Beceri seviyelerini profesyonel seviyeye çıkarmak için inisiyatif almak

Öğrenimi yaşam boyu bir süreç olarak görmek

Geçmişteki deneyimleri eleştirel olarak düşünüp geleceğe ışık tutmak

SOSYAL VE KÜLTÜRLER ARASI BECERİLER

Başkalarıyla Etkili Etkileşim Kurma

Ne zaman dinleyeceğini ve ne zaman konuşacağını bilmek

Kendine saygılı, profesyonelce davranmak

Farklı Takımlarda Etkili Çalışma

Kültürel farklılıklara saygı gösterme ve farklı sosyal ve kültürel geçmişleri olan insanlarla birlikte etkili çalışmak

Farklı fikirlere ve değerlere karşı açık fikirli olmak

Yeni fikirler üretmek ve hem yeniliği hem de iş kalitesini arttırmak için sosyal ve kültürel farklılıkları desteklemek

ÜRETKENLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Proje Yönetme

Engeller ve baskılar karşısında bile hedefler belirlemek ve hedefleri gerçekleştirmek

İstenen sonucu elde etmek için işleri öncelik sırasına koymak, planlamak ve yönetmek

Sonuç Üretmek

Yüksek kaliteli ürünler üretmekle ilgili aşağıdakileri içeren niteliklere sahip olmak:

– Olumlu ve ahlaklı çalışma

– Zamanı ve projeleri etkili yönetme

– Çoklu-görev

– Aktif olarak katılma, güvenilir ve dakik olma

– Kendini profesyonel bir biçimde ve uygun bir tavırla takdim etme

– Takımlarla etkili bir biçimde birlikte çalışma ve işbirliği yapma

– Takım çeşitliliğine saygı gösterme ve değer verme

– Sonuçları açıklayabilme

LİDERLİK VE SORUMLULUK

Başkalarına Rehberlik ve Öncülük Etme

Başkalarını etkilemek ve bir hedefe yönlendirmek için kişilerarası becerileri ve problem çözme becerilerini kullanmak

Ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarının güçlü yanlarını desteklemek

Başkalarını örneklerle ve bencillik yapmadan elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmek

Etki ve güç kullanırken doğru ve etik davranışlar sergilemek

Başkalarına Karşı Sorumlu Olma

Toplumun çıkarlarını düşünerek sorumlu hareket etmek

Yirmi Birinci Yüzyıl Destek Sistemleri

Aşağıdaki unsurlar öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlamak için gereken çok önemli sistemlerdir. 21. yüzyıl standartları, değerlendirmeleri, öğretim programı, öğretimi, mesleki gelişim ve öğrenme ortamlarının günümüz öğrencileri için 21. yüzyıl çıktıları üreten bir destek sistemi oluşturacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Yirmi Birinci Yüzyıl Standartları
 2. 21. Yüzyıl Becerilerinin Değerlendirilmesi
 3. Yirmi Birinci Yüzyıl Öğretim Programı ve Öğretimi
 4. Yirmi Birinci Yüzyılda Mesleki Gelişim
 5. Yirmi Birinci Yüzyıl Öğrenme Ortamları
 1. Yüzyıl Standartları 

Temel dersleri ve 21. yüzyıl disiplinler arası temalarını anlamak

Sığ bilgiden ziyade derinlemesine anlama üzerinde durmak

Öğrencileri üniversitede, işte ve hayatta karşılaşacakları gerçek yaşam verilerine, araçlara ve uzmanlara maruz bırakmak; öğrenciler en iyi anlamlı problemleri çözmekle aktif olarak meşgul olduklarında öğrenirler

Çoklu uzmanlaşma ölçümlerine izin vermek

 1. Yüzyıl Becerilerini Değerlendirme

Etkili biçimsel ve özetleyici değerlendirme ile birlikte kaliteli standart testler de kullanarak değerlendirmelerin dengelenmesi desteklenir

Öğrenci performansı ile ilgili faydalı geribildirim üzerinde durulur

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini ne kadar iyi öğrendiklerini ölçen teknoloji destekli, biçimsel ve özetleyici değerlendirmelerin dengelenmesini gerektirir

Eğitimcilere ve potansiyel işverenlere 21. yüzyıl becerilerinin iyi öğrenildiğini gösteren öğrenci çalışması portfolyolarının geliştirilmesini sağlar

Eğitim sisteminin 21. yüzyıl becerilerinde yüksek düzeyde yeterliğe ulaştırmadaki etkinliğini değerlendirmek için dengeli bir ölçüm portfolyosu oluşmasını sağlar

 1. Yüzyıl Öğretim Programı ve Öğretimi  21. yüzyıl becerilerini temel dersler ve 21. yüzyıl disiplinler arası temaları bağlamında ayrı olarak öğretir  21. yüzyıl becerilerini içerik alanları arasında uygulama olanakları ve yetenek tabanlı öğrenim yaklaşımı olanağı sağlamaya odaklıdır

Destek teknolojilerinin, araştırmaya ve probleme dayalı yaklaşımların ve üst düzey düşünce becerilerinin kullanımını birleştiren yenilikçi öğrenme yöntemlerini mümkün kılar

Okul sınırlarının ötesindeki toplum kaynaklarının entegrasyonunu destekler

 1. Yüzyılda Mesleki Gelişim

Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini, araçlarını ve öğretim stratejilerini sınıfiçi uygulamalarıyla birleştirme olanağı bulma yolları üzerinde durur ve öğretmenlerin hangi aktiviteleri yapabileceklerini belirlemelerine/hangi aktivitelerin üzerinde daha az duracaklarını belirlemelerine yardımcı olur

Proje odaklı öğretim yöntemleriyle doğrudan öğretimi dengeler

Konunun daha iyi anlaşılmasının problem çözme, eleştirel düşünme ve diğer 21. yüzyıl becerilerini nasıl geliştirebileceğini gösterir

Öğrencilerin için 21. yüzyıl becerilerini en iyi destekleyen sınıfiçi öğrenme çeşitlerinin örneklerini içeren 21. yüzyıl öğretmenlerine yönelik mesleki öğrenim toplulukları oluşmasını sağlar

Öğretmenlerin öğrencilerin belli öğrenme stillerini, zekâlarını, güçlü ve zayıf yanlarını belirleme yeteneğini geliştirir

Öğretmenlerin farklı öğrencilere ulaşmak ve farklılaştırılmış öğretimi ve öğrenimi destekleyen ortamlar oluşturmak için farklı stratejiler (biçimsel değerlendirme gibi) kullanma yeteneklerini geliştirmelerine yardım eder

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin sürekli değerlendirilmesini destekler

Yüz yüze, sanal ve karma iletişim yollarıyla uygulayıcılar arasında bilgi paylaşımını destekler Ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir bir mesleki gelişim modeli kullanır

 1. Yüzyıl Öğrenme Ortamları  21. yüzyıl öğretim ve öğrenim becerilerinin çıktılarını destekleyecek öğrene uygulamaları, insan desteği ve fiziksel ortamlar oluşturur

Eğitimcilerin işbirliği yapmalarını, en iyi uygulamalarını paylaşmalarını ve 21. yüzyıl becerilerini sınıfiçi uygulamalarla birleştirmelerini sağlayan mesleki öğrenimi destekler

Öğrencilerin gerçeğe dayalı 21. yüzyıl bağlamlarında öğrenmelerini sağlar (örneğin; proje tabanlı çalışmalar veya uygulamalı çalışmalar)

Kaliteli öğrenim araçlarına, teknolojilerine ve kaynaklarına eşit erişim sağlar

Grup, takım ve bireysel olarak öğrenme için 21. yüzyıl mimari ve iç mekân tasarımları sağlar

Yüz yüze ve online olarak öğrenmede toplum katılımı ve uluslar arası katılımı destekler

KAYNAKÇA: http://www.21stcenturyskills.org.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s