Eğitimde Görülecek 5 Büyük Değişiklik

Önümüzdeki yıllarda, eğitimle ilgili okuldaki öğlen yemeklerinden üniversite eğitiminin gerçekten ne anlama geldiğine kadar pek çok şeyi gözden geçirmeye başlamak zorunda kalacağız.

Dünyanın  eğitimdeki en yenilikçi şirketlerinden bize önümüzdeki beş yıllık süreç için tahminlerde bulunarak geleceğin sınıfları hakkında bilgi vermelerini istedik.

İşte sonuçlar:

In the next years, we’ll start to rethink a lot about education, from what’s in school lunches to what a college degree really means.

We asked the world’s most innovative companies in education to school us on the future of the classroom, with predictions for the next five years.

Here’s what we found out:

ÖĞRENCİLER BAŞKALARIYLA UZAKTAN ETKİLEŞİM KURACAKLAR

Democrats for Education Rerform direktörü Joe Williams: “Bazı heyecan verici istisnalarla birlikte, devlet okulları modern hayatta teknolojinin etkisiyle radikal değişiklikler görmeyen birkaç kurumdan biridir. Sınıflarda bilgisayar olmamasından bahsetmiyorum, teknoloji işleri kolaylaştırdığı veya daha etkili hale getirdiği için iş yapma şeklimizde sarsıcı bir değişiklik olmayışından bahsediyorum.”

STUDENTS WILL INTERACT WITH OTHERS REMOTELY

“With some exciting exceptions, public schools are one of the few institutions in modern life that have not seen radical changes spurred by technology,” says Joe Williams, executive director of Democrats for Education Reform. “I’m not talking about having computers in classrooms, but rather a lack of any seismic shift in the way things are done because technology is making the work easier or more efficient.”

Williams eğitim teknolojisinin öğrenciler için bireysel öğretimi teşvik etmeye devam edeceğini öngörmektedir. Edcamp Foundation direktörü Hadley Ferguson da bu fikirdedir: “Çocuklar sınıf duvarlarının dışına çıkıp öğrenimlerini geliştirmek için başka öğrencilerle, başka öğretmenlerle ve tanınmış yazarlarla, bilim insanlarıyla ve uzmanlarla etkileşim kurabilirler.” Bu dijital yerli çocukların bazıları büyüyüp öğretmen olacak ve kendi online öğrenme topluluklarını kurmaya ve kullanmaya devam edeceklerdir.

Williams predicts that education tech will continue the push towards individualized instruction for students. Hadley Ferguson, executive director of the Edcamp Foundation, agrees: Kids can “reach out beyond the walls of their classrooms to interact with other students, other teachers, and renowned authors, scientists, and experts to enhance their learning,” she says. Some of those digital-native kids will grow up to become teachers, who will continue to build and use their own communities of learning online.

TEKNOLOJİNİN BAŞARISI HALA BECERİKLİ ÖĞRETMENLERE BAĞLI OLACAK

Bridge International Academies’in kurucu ortaklarından Shannon May: “Teknolojinin ‘havalılığı’ eğitimi gölgede bırakmayacak, eğitim ihtiyaçları teknolojiyi kullanmaya sevk edecektir.” Sadece çocukların eline daha çok tablet vermenin yollarını bulmak yerine, eğitim teknolojisi olası en iyi öğrenmeyi desteklemenin yeni yollarını bulacaktır – yeni teknolojinin “havalılığından” bağımsız olarak.

General Assembly’nin CEO’su ve kurucusu Jake Schwartz, teknoloji ilerledikçe sınırlarının netleşeceğini öngörmektedir. Schwartz: “‘Online’ bu ülkedeki eğitim sorunlarının çaresi değildir ama yeni becerilerin kazandırılması için daha fazla erişim sağlamaya yardımcı olabilir.”  Bu, uygulayıcı eğitimcilerin hazırladığı ve öncülüğünü yaptığı müfredatlar ve programlar bir araya geldiği zaman güçlü bir uygulama olur.  İnsan faktörü her zaman önemlidir.

THE SUCCESS OF TECH WILL STILL RELY ON SKILLED TEACHERS

“Education needs will drive technology use, rather than the ‘coolness’ of technology trumping education,” predicts Shannon May, cofounder of Bridge International Academies. Instead of simply finding ways to put more tablets in kids’ hands, education technology will find new ways to supplement the best learning possible—regardless of the “coolness” of new tech.

Jake Schwartz, CEO and cofounder of General Assembly, predicts that as technology advances, its limits will become clear. “‘Online’ is not a cure-all for education issues in this country, but it can help provide greater access to new skills training,” he says. “This is powerful when combined with curricula and programming created and led by practitioner educators. The human factor is always important.”

DİPLOMA HAKKINDA DAHA FARKLI DÜŞÜNECEĞİZ

Schwartz’a göre, eğitim ücretlerini düşürme baskısıyla birlikte büyük öğrenci borçları altında yaşayan nüfustaki artış, eğitim ücretine bağlı kurumların sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Schwartz: “Bu durum derece olanaklarının ayrılmasıyla bir yenilik akımını doğuracaktır. Sektör daha çok uzmanlığa dayalı programlar ve öğrenciler için daha agresif bir rekabete doğru yön değiştirecektir.” Eğitim-istihdam açığı yüksek eğitimcileri öğrencilere kendilerine çok ihtiyaç duyan bir işgücü için nasıl eğitim vereceklerini yaratıcı bir şekilde düşünmeye zorlamaktadır.

Geleneksel eğitim çok yukarıdan aşağı, serttir – otur ve oku, sessiz ol, sorular sorma – geleneksel eğitimde hala yenilenmesi gereken çok şey vardır.

May buna şu ifadelerle katılmaktadır: “Günümüzde, okulda geçirilen yıla göre verilen diplomalar ‘öğrenmenin’ dominant bir şekilde belgelendirilmesidir. Bununla birlikte, neredeyse her durumda, bu diplomalar söz konusu kişinin okulda x sene geçirdiği gerçeğinden başka bir şey belgelememektedir. Belirli becerileri test eden uzmanlığa dayalı belgeler ve bireysel becerilerin mesleki olarak gruplandırılması hem işverenler hem de iş arayanlar için tüm dünyada geçerli olacaktır.”

Teknolojinin sunduğu olanaklar da bu değişimi destekleyecektir. Ferguson: “Bu olanaklara dayalı olarak öğrencilerin ezbere öğrenmeyi bırakıp gerçek dünya sorunlarını ele almalarını ve bu sorunlara çözümler üretmelerini sağlayan yeni bir müfredat hazırlanacaktır.”

WE’LL THINK DIFFERENTLY ABOUT THE DIPLOMA

The growing amount of the population living with crippling student debt combined with the pressure to keep tuition costs down threaten the sustainability of tuition-dependent institutions, says Schwartz.

“This will help to force an innovation drive with an unbundling of degree offerings,” he says. “The sector will see a shift towards more relevant competency-based programs and aggressive competition for students.” The education-employment gap will force higher educators to think creatively about how to offer the training students need for a workforce that desperately needs them.

Traditional education is very top-down, heavy-handed—sit down and read, be quiet, don’t ask questions—there’s still a lot of room for innovation.

May agrees: “Today, diplomas granted by years in school are the dominant certification of ‘learning.’ Yet, in almost all cases, these diplomas certify nothing other than the fact that the person in question spent x years in school. Competency-based certifications testing specific skills, and bundling individual skills into professional groupings will become a global currency for both employers and job seekers.”

The possibilities offered in technology feed into this shift as well. “A new curriculum is going to be created that builds on these possibilities,” says Ferguson, “allowing students to move away from rote learning and tackle real-world challenges and develop solutions for them.”

ÖĞRENCİLER SÖZ SAHİBİ OLACAKLAR

Revolution Foods’un kurucu ortağı Kirsten Saenz Tobey küçük bir araştırma yapmak için bir okul yemekhanesinde oturur. Çocuklara yemek seçenekleri hakkında ne düşündüklerini sorduğunda, çocuklardan biri ona dönüp şöyle demiştir: “Bu yemek bana saygı duyan biri tarafından hazırlanmışa benziyor mu?”

Tobey’e göre, sonuçta müşterileri öğrenciler ve öğrenciler kendilerine saygı duyulduğunu ve dinlendiklerini düşünmüyorlarsa, Tobey’nin şirketinin sunduğu daha sağlıklı seçeneklere asla rağbet etmeyeceklerdir. Sadece çikolatalı pasta ve jöle şekerlemelerden bahsetmiyorlar: Çocuklara beslenme hakkında bilgiler veren, günün menüsünü görmelerini sağlayan ve sunulan yemeklerle ilgili geribildirimde bulunmalarını sağlayan mobil bir uygulama başlatıyorlar.

Sağlıklı yaşam ortakları olarak öğrencilerle ve aileleriyle birlikte hareket etmek ve onlara saygı duymak daha önce karşılaşmadığımız şekillerde yeni bir odak noktası olacak diyor Tobey.

STUDENTS WILL HAVE A VOICE

Kirsten Saenz Tobey, cofounder of Revolution Foods, sat down in a school cafeteria to do a little research. When she asked the kids how they felt about their meal options, one turned to her and said, “Does this look like it was prepared by someone who respects me?”

Students are ultimately their customers, Tobey says; if they don’t feel respected or listened to, they’ll never buy in to the healthier options her company is dishing out. But it’s not all chocolate cake and gummy worms: They’re launching a mobile app to give kids nutrition info, see the day’s menu, and give feedback on what they’re served.

Engaging and respecting students and families as wellness partners will become a new focus in ways we haven’t seen before, she says.

EĞİTİMCİLER VE KURUMLAR UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Yukarıdaki dört faktörün değişmesiyle – daha kapsamlı global erişim, kendilerine saygı duyulduğunu hissetmek isteyen öğrenciler ve uzmanlık sahibi bireyler isteyen işgücü- eğitimin köklerinin uyum sağlama yolları bulması gerekecektir. May’e göre, bunun anlamı yoğunlaşan, değişen dünyamıza dikkat etmektir. 2100 yılında, dünya nüfusunun yarısından fazlası Hindistan, Çin veya Afrika’da yaşıyor olacak. “Global politika liderliği ve eğitim ürün ve hizmetlerinin satışı ABD’deki meseleler ve ihtiyaçlardan çok Afrika, Güney Asya ve Çin’deki sorunlara ve ihtiyaçlara göre şekillenecektir. May: “Piyasa talepleri ve kentleşme ve nüfus artışıyla ilgili baskıcı politika meseleleri eğitim sağlamanın ağırlık merkezini değiştirecektir.”

Tobey daha basit bir ifadeyle şunları söylemektedir: “Dünyanın geri kalan kısmının olduğu yere çok benzemiyoruz. [ABD] özellikle fen ve matematikte dünya lideri olma baskısı altında.” Schwartz: “Her türlü okul için, içerik ve müfredat temel farklılaştırıcı olmayacak, okullar daha ziyade kompleks olanakları öğrencileri ve mezunları için faydalı bir pakete dönüştürürken ne kadar iyi koordine ettikleri bakımından değerlendirileceklerdir.”

Williams: “Çoğu meslek teknolojik yenilikler sayesinde çalışma şekillerinde büyük değişiklikler yaşayabilir ama öğretmenlik hala günümüzdeki öğretmenlerin kendi öğrencilikleri zamanındaki öğretmenliğe çok benzemektedir. Değişmeye başlıyor ama bu değişim inanılmaz yavaş.”

EDUCATORS AND INSTITUTIONS WILL BE FORCED TO ADAPT

As the above four factors change—a wider global reach, students who need to feel respected, and a workforce demanding skilled scholars—the roots of education will need to find ways to adapt. To May, that means paying attention to our condensing, shifting world. By 2100, more than half the world’s population will live in India, China, or Africa. “Global policy leadership and sales of education goods and services will be shaped less by issues and needs in the U.S., and more by the issues and needs of Africa, South Asia, and China,” May says. “Market demand, and pressing policy issues related to urbanization and population growth, will shift the center of gravity of education provision.”

Put more simply, Tobey says, “We’re not quite stacking up to where the rest of the world is. [The U.S.] is feeling the pressure to be the world leader we think we are . . . particularly in math and science.” “For schools of all types, content or curriculum will not be the core differentiator, but rather they will be judged on how well they coordinate complex offerings into a useful package for their students and graduates,” Schwartz says.

“Most professions can point to dramatic changes in the way they work, thanks to technological innovations, but teaching still looks and feels an awful lot like it did when today’s teachers were themselves students,” says Williams. “It is starting to change, but it has been incredibly slow.”

http://www.fastcompany.com/3043387/sector-forecasting/5-big-ways-education-will-change-by-2020

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s