İleri Seviyedeki Öğrenciler

Bazı öğrenciler Eylül’de ileri seviyedeyken, Mayıs’ta olmayabilir – veya Mayıs’ta ileri seviyedeyken Eylülde olmayabilir. Bazıları matematikte ileri olup okumada olmayabilir veya laboratuvarda ileri olup fen formüllerini ezberlemede olmayabilir. Bazıları kısa bir süreliğine ileri seviyede olabilir, bazıları ise hayatları boyunca ama sadece belli alanlarda ileri olabilir. Bazı öğrenenler birçok alanda sürekli ileri seviyededir.

Some students may be advanced in September and not in May—or in May, but not in September. Some may be advanced in math, but not in reading; or in lab work, but not in memorization of related scientific formulas. Some may be advanced for a short time, others throughout their lives but only in certain endeavors. Some learners are consistently advanced in many areas.

Farklılaştırılmış öğretimin başlıca amacı öğrenci kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak olduğu için, bir öğrencinin daha derinlemesine öğrenebildiğini, hızlı ilerlediğini veya öğretim planında öngörülenden daha fazla bağlantı kurabildiğini görebildiğinizde (veya hissettiğinizde) bu ileri öğrenme olanakları sunmak için iyi bir zamandır.

Because the primary intent of differentiated instruction is to maximize student capacity, when you can see (or you have a hunch) that a student can learn more deeply, move at a brisker pace, or make more connections than instructional blueprints might suggest, that’s a good time to offer advanced learning opportunities.

Ancak ileri seviyedeki öğrenenlerin, diğer öğrenenler gibi, yeteneklerini geliştirme konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Gelişmeyi destekleyen öğretmenler ve gerektiği kadar zorlayıcı olan öğretim programları olmadan bu öğrenciler potansiyellerini gerçekleştiremeyebilirler. Örneğin; Advanced Placement Sınavında ilk yüzde 1’e giren Amerikalı öğrencilerle başka 13 ülkedeki en başarılı öğrencilerin aldıkları puanların karşılaştırıldığı bir çalışma, Amerikalı öğrencilerin biyolojiden son sırada, kimyadan 11. sırada ve fizikten 9. sırada olduklarını göstermektedir (Ross, 1993). İleri seviyedeki öğrencilerin tam potansiyellerini gerçekleştirememelerinin birçok nedeni vardır.

But advanced learners, like other learners, need help in developing their abilities. Without teachers that coach for growth and curriculums that are appropriately challenging, these learners may fail to achieve their potential. For example, when a recent study compared Advanced Placement Exam results of the top 1 percent of U.S. students with top students in 13 other countries, U.S. students scored last in biology, 11th in chemistry, and 9th in physics (Ross, 1993). There are many reasons why advanced learners don’t achieve their full potential.

İleri seviyedeki öğrenciler okulda başarılı olmalarına rağmen zihinsel anlamda tembel olabilirler.

Etkin bir biçimde kullanılmadığında az kullanılan kasların güç kaybetmesi gibi beynin de kapasitesini ve gücünü kaybettiğine dair deliller mevcuttur (Clark, 1992; Ornstein & Thompson, 1984; Wittrock, 1977). Bir öğrenci çaba sarf etmeden “başarılı” oluyorsa, potansiyel beyin gücünü kaybedebilir.

Advanced learners can become mentally lazy, even though they do well in school.

We have evidence (Clark, 1992; Ornstein & Thompson, 1984; Wittrock, 1977) that a brain loses capacity and “tone” without vigorous use, in much the same way that a little-used muscle does. If a student produces “success” without effort, potential brainpower can be lost.

İleri seviyedeki öğrenciler başarı tuzaklarına “kendilerini kaptırabilirler.”

Notların düşüncelerden daha önemli olduğunu, övülmenin entelektüel riskler almaktan daha önemli olduğunu ve haklı olmanın yeni şeyler keşfetmekten daha önemli olduğunu düşünebilirler. Ne yazık ki, birçok ileri seviyedeki öğrenci uzun vadede daha fazla öğrenme ile sonuçlanabilecek şeyler yerine “güvenli” olan veya “işe yarayan” şeyleri hızla öğrenir.

Advanced learners may become “hooked” on the trappings of success. 

They may think grades are more important than ideas, being praised is more important than taking intellectual risks, and being right is more valuable than making new discoveries. Unfortunately, many advanced learners quickly learn to do what is “safe” or what “pays,” rather than what could result in greater long-term learning.

 

İleri seviyedeki öğrenciler mükemmeliyetçi olabilir.                        

Onları iyi okuyucular oldukları için övüyoruz, matematiği anlamayan arkadaşlarına yardımcı olma görevi veriyoruz ve sınavlardan en yüksek puanı aldıklarında onlara iltifat ediyoruz. İnsanlar ileri seviyedeki öğrencilerin performansından etkilendikleri zaman bu öğrenciler çoğu zaman en iyi olmaya devam etmenin mümkün olduğunu varsayıyorlar. Kendilerine duydukları saygının çok fazla kısmını eğitimin ödülleriyle ilişkilendirdikleri ve bu ödüller senelerce erişilebilir olduğu için ileri seviyedeki öğrenciler zorlanmayı veya başarısız olmayı öğrenmezler. O zaman da başarısızlık ne pahasına olursa olsun önlenmesi gereken bir şey haline gelir. İleri seviyedeki bazı öğrenciler aşırı endişelenmek, ertelemek, yeme bozuklukları ve hatta bazı durumlarda intihar gibi takıntılı davranışlar geliştirirler. Birçok ileri seviyedeki öğrenci daha az üretken olur ve daha az tatmin olur. Yaratıcı üretimin başarısızlık-başarı oranı genellikle yüksektir. Yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olan ama başarısızlıktan korkan öğrenciler verimlilik kapasitelerini gerçekleştirdiklerini göremeyebilirler.

Advanced learners may become perfectionists.

We praise them for being the best readers, assign them to help others who can’t get the math, and compliment them when they score highest on tests. When people get excited about their performance, these students often assume it’s possible to keep being the best. Because they attach so much of their self-worth to the rewards of schooling and because those rewards are accessible for years at a time, advanced learners often don’t learn to struggle or fail. Failure then becomes something to avoid at all costs. Some advanced learners develop compulsive behaviors, from excessive worry to procrastination to eating disorders, and occasionally even suicide. Many advanced learners simply become less productive and less satisfied. Creative production typically has a high failure-to-success ratio. Students who have the capacity to be producers of new knowledge but who are afraid of failure are unlikely to see their productive capacity realized.

İleri seviyedeki öğrenciler bir öz-yeterlik duygusu geliştiremeyebilirler.

Önemli, değerli veya başarılı olduğunuzun söylenmesi kendinize duyduğunuz saygıyı arttırır. Buna karşın, öz-yeterlik duygusu başlangıçta gerçekleştiremeyeceğinizi düşündüğünüz bir hedefe ulaşınca hissedilir. İleri seviyedeki birçok öğrencinin boş bir öz-saygı duygusunu kolayca edinmesine rağmen, asla öz-yeterlik duygusu geliştirmezler. Bu öğrenciler, tüm dünyanın aslında çok da yeterli olmadıklarını anlayacağı o kaçınılmaz günü korkuyla bekleyerek yaşarlar.

Advanced learners may fail to develop a sense of self-efficacy.

Self-esteem is fostered by being told you are important, valued, or successful. Self-efficacy, by contrast, comes from stretching yourself to achieve a goal that you first believed was beyond your reach. Although many advanced learners easily achieve a sort of hollow self-esteem, they never develop a sense of self-efficacy. These students often go through life feeling like impostors, fearfully awaiting the inevitable day the world will discover they aren’t so capable after all.

İleri seviyedeki öğrenciler ders çalışma ve baş etme becerileri geliştiremeyebilirler.

Öğrenciler okulda az bir çabayla başarılı olduklarında, başarılı görünebilirler. Ancak, aslında hayattaki başarı genellikle azimli olmaya, çok çalışmaya ve riske dayalıdır. Birçok durumda ileri seviyedeki öğrenciler çok çalışmayı öğrenmeden iyi notlar alırlar. Sonra çok çalışmaları gerektiğinde, korkarlar, küserler veya bıkarlar. Bunun yanı sıra, ders çalışmayı veya düşüncelerle uğraşmayı veya belirsizlik karşısında direnmeyi öğrenmek zorunda kalmadan “başarılı olurlar.”  Başarının minimal çaba gerektirdiğinin “delili” olarak ve bu delilin geçersiz olduğunu keşfettiklerinde başarmak için gereken becerilere sahip olmayan birçok kabiliyetli öğrenci mezun ediyoruz.

İleri seviyedeki öğrencilerin, tüm öğrenciler gibi, kendilerine uygun öğrenme deneyimlerine ihtiyacı vardır. Öğretmenler bu ihtiyaca karşı duyarlı olmadıklarında, çok düşük olan veya çok sık yeni beceriler geliştiren ileri seviyedeki öğrencileri için öğrenme hedefleri geliştirebilirler. Sonra, eğer öğrenciler bir şekilde başarılıysa, duvara toslamakla başarılarını arttırmak arasında istenen dengeyi çoğunlukla kuramazlar. İleri seviyedeki öğrenciler yüksek hedefler belirlemelerine, bu hedeflere ulaşmak için plan geliştirmelerine yardımcı olacak, bu süreç boyunca yaşanacak hayal kırıklıklarını tolere edecek ve sevinci paylaşacak ve her başarının ardından yeni ufuklar görmelerine yardımcı olacak öğretmenlerle başka öğrencilerin ihtiyaçlarını paylaşırlar.

Advanced learners may fail to develop study and coping skills. 

When students coast through school with only modest effort, they may look successful. In fact, however, success in life typically follows persistence, hard work, and risk. In many cases, advanced learners make good grades without learning to work hard. Then when hard work is required, they become frightened, resentful, or frustrated. In addition, they “succeed” without having to learn to study or grapple with ideas or persist in the face of uncertainty. We graduate many highly able students with “evidence” that success requires minimal effort, and without the skills necessary to achieve when they discover that evidence is invalid.

 

Advanced learners, like all learners, need learning experiences designed to fit them. When teachers are not sensitive to that need, they may set learning goals for advanced students that are too low or that develop new skills too infrequently. Then, if students are successful anyhow, they often fail to develop the desirable balance between running into walls and scaling them. Advanced learners share other learners’ need for teachers who can help them set high goals, devise plans for reaching those goals, tolerate frustrations and share joys along the way, and sight new horizons after each accomplishment.

İleri seviyedeki öğrencilerin gelişmelerine koçluk ederken faydalı olabilecek bazı temel ilkeler vardır.

  • İleri seviyedeki öğrencilerin bir normla yarışmak yerine kendi olasılıklarıyla yarışmalarını sağlamak için beklenti sınırını sürekli yükseltin.
  • İleri seviyedeki öğrencinin çalışmasında neyi hedefleyeceğini büyük ölçüde bilmesi için mükemmel bir çalışmanın nasıl olacağını açıklayın.
  • Beklenti sınırlarını yükseltirken öğrencinin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak destek sistemini de arttırın. Görevler makul derecede zorlayıcı olduğunda, ileri seviyedeki öğrencilerin başarılı olmak için tıpkı diğer öğrenciler gibi sizin desteğinize ve rehberliğinize ihtiyaç duyduklarını göreceksiniz.
  • Öğrenirken zorluk ve eğlenceyi dengeleyin. Yetenekli bir öğrencinin önceleri ilginç bulduğu bir şeyden zevk almıyorsa çalışmaya devam etmesi zordur. Çalışmayı yaparken sadece eğleniyorsa veya sadece zorlanıyorsa ilerleme kaydetmesi de zordur.

Several key principles are useful when coaching advanced learners for growth.

  • Continually raise the ceilings of expectations so that advanced learners are competing with their own possibilities rather than with a norm.
  • Make clear what would constitute excellence for the advanced learner so she knows, at least in large measure, what to aim for in her work.
  • As you raise ceilings of expectation, raise the support system available to the student to reach his goals. When tasks are appropriately challenging, you’ll find high-end learners need your support and scaffolding to achieve genuine success, just as other learners do.
  • Be sure to balance rigor and joy in learning. It’s difficult to imagine a talented learner persisting when there is little pleasure in what the learner once thought was fascinating. It’s also difficult to imagine growth toward expertise when there is all joy and no rigor.

http://www.ascd.org/publications/books/101043/chapters/The_Rationale_for_Differentiated_Instruction_in_Mixed-Ability_Classrooms.aspx

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s