21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri:

OEDC Eğitim Araştırmaları ve Yenilik Merkezi yeni milenyum öğrencileri ile ilgili olarak hem kazanacakları beceriler hem de bu becerileri desteklemek için gereken öğrenme ortamları konusunda öncü niteliğinde bir araştırma başlatmıştır (Innovating to Learn, Learning to Innovate, OECD).

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin eğitim sistemlerinde uygulamaları gerektiğini düşündüğü sekiz tane ana yetenek ve bunların temelini oluşturan beceriler belirlemiştir.

ABD’de, iş dünyasından, eğitim sektöründen ve politika belirleyicilerden üyeleri bulunan 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı girişimi 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri Çerçevesini ve bu çerçevedeki becerileri savunmaktadır.

Bu ve diğer beyin takımları ve uygulama öncüleri bireylerin ve toplumların 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için son derece önemli olduğunu düşündükleri öğrenme becerilerini belirlemişlerdir. Bu 21. yüzyıl yetenekleri ve becerilerinin  eğitimin başlıca çıktıları olacağını öngörmektedirler.

“21. yüzyıl becerilerine” örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Yaratıcılık ve Yenilik

Eleştirel düşünme ve problem çözme

Kıvraklık, uyumluluk ve yaşam boyu öğrenme kapasitesi

Takım çalışması ve sanal takımlarda işbirliği

İnisiyatif, kendi kendini yönlendirme ve girişimcilik

Etkili sözlü ve yazılı iletişim

Anadilde yeterlik

Çoklu diller ve kültürel farkındalık

Bilgiye etkili bir biçimde erimşe ve bilgiyi analiz etme

Dijital yeterlik

Üç öğrenme türü giderek önem kazanmaktadır

Öğrencilerin işte ve hayatta başarılı olabilmeleri için üç öğrenme türü gittikçe önem kazanmaktadır:

1) Geleneksel akademik bilgiler ve beceriler. Öğrencilerin artık okulda öğretilen geleneksel akademik bilgileri öğrenmeye ihtiyacı olmayacağı düşüncesi yanlıştır. Örneğin; öğrencilerin işte ve hayatta başarılı olmak için güçlü matematik ve dil becerilerine ihtiyacı olacaktır. Orta düzeyde bir gelir kazanmak isteyen herkes için giderek daha gerekli hale gelen yüksek eğitim ve öğretimde başarılı olabilmek için de güçlü bir akademik temel son derece önemlidir.

2) Gerçekçi uygulamalar veya “uygulamalı okuryazarlıklar.” Öğrencilerin sadece bilgiye değil, “okuryazarlığa” da ihtiyacı olacaktır. Okuryazarlık öğrenilenleri gerçek mücadele alanlarında uygulayabilme yeteneğidir. Okuryazarlık  tüm dersler için geçerlidir.

3) Daha kapsamlı yeterlikler. Çok daha kapsamlı yeterlikler geliştiren öğrenciler işte ve hayatta gittikçe avantajlı olacaklardır. İşveren anketlerine ve diğer kaynaklara göre en önemli yeterlikler şunlardır:

Yeni problemleri çözebilme ve eleştirel düşünme; İletişim ve işbirliği için gereken güçlü kişilerarası beceriler; Yaratıcılık ve entelektüel esneklik; ve Gerektiğinde yeni şeyler öğrenmeyi sağlayacak öz yeterlik.

1-TEMEL DERSLER

( Türkçe, Yabancı Diller, Sanat, Spor, Matematik, Ekonomi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler)

2-YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL TEMALARI

(Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, Ekonomik Okuryazarlık, İş ve Girişim Okuryazarlığı, Yurttaşlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlığı, Çevre Okuryazarlığı)

3-İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

4-ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

5-YARATICILIK VE İNOVASYON

6-BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİ

(Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı)

7-YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ 

(Esneklik ve Uyumluluk, İnsiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme, Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler, Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik, Liderlik ve Sorumluluk)

  1. YÜZYIL TEMALARI

Okulların 21. yüzyılın disiplinler arası temalarını temel derslerle birleştirerek çok daha yüksek seviyelerde bir akademik konu anlayışını desteklemesi gerekmektedir:

Küresel Farkındalık

Küresel meseleleri anlamak ve ele almak için 21. yüzyıl becerilerini kullanmak,

Kişisel bağlamda, iş ve toplum bağlamında karşılıklı bir saygı ve açık diyalog bağlamında farklı kültürlere, inançlara ve yaşam stillerine sahip bireylerden öğrenmek ve

onlarla birlikte çalışmak,

Türkçe dışındaki dilleri kullanan başka ulusları ve kültürleri anlamak.

Küresel Farkındalık, küresel ve kültürel bakış açılarına dair uygulanabilir bilgiye dayalı kavramsal bir anlayıştır. Dünyayı etkileyen kavramlaın anlaşılması çevresel, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik ilkişkileri kapsamaktadır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.

Çeşitlilik insanların birbirlerini anlamaya başlamak için hareket noktası olabilecek olan aralarındaki farklılıkların ve ortak noktaların tanınmasıdır. Bu farklılıklar ve ortaklıklar etnik köken, din, yaş, cinsiyet, kültür, bilişsel yetenek, yaşam tecrübeleri, aile durumları ve cinsel eğilimleri içermekle birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir.

Kirkwood (2001) küresel anlamda eğitimli insanları şöyle tanımlamaktadır: “yüksek teknoloji becerilerine, çağdaş dünya hakkında kapsamlı disiplinlerarası bilgiye ve küresel dünyaya etkin olarak katılabilecek uyumluluk, esneklik ve dünya görüşüne sahip kişiler.”

“Küresel farkındalık” kavramını kapsamlı bir biçimde tanımlayan ilk akademisyenlerden olan Hanvey ise (1976) , öğrencileri küresel farkındalığa hazırlayan beş boyuttan bahsetmektedir.  Bunlar: perspektif farkındalığı, dünyanın durumunun farkında olmak, kültürlerarası farkındalık, küresel dinamikleri bilmek ve insan tercihlerinin farkında olmak.

Perspektif farkındalığı ile başka dünya görüşlerinin farkında olmak ve bunları takdir etmek ile bir kişinin dünya görüşünün evrensel olarak paylaşılmadığının, doğru olmak zorunda olmadığının ve çok farklı olabileceğinin bilincinde olmak kastedilmektedir. Perspektif farkındalığı bir bireyin dünya görüşünün hem bilinçli görüşler ve fikirler meselesi hem de daha önemlisi bilinçaltı değerlendirmeler, algılamalar ve incelenmeyen varsayımlar meselesi olduğunun idrak edilmesidir.  Perspektifler etnik faktörler; dini faktörler; yaş, cinsiyet ve sosyal statü farklılıkları gibi birçok faktör tarafından şekillendirilir. Haavenson ve arkadaşlarının (1998/99) da ifade ettiği gibi, bu farklılıklar “insanlık tarihindeki çatışma ve sürtüşmelerin başlıca nedenlerinden biri olmuştur”. Yazarlar sözlerine şöyle devam etmektedir: “Öğrencileri kendilerininkinden farklı inançlara, geleneklere ve değerlere saygı duymaya ve bunları takdir etmeye teşvik etmek için belli bir olguya veya olaya farklı bakış açılarıyla bakmayı öğretmek önemlidir.” Mesele sadece ırksal veya kültürel farklılıklar değildir; küresel bakış açıları incelenirken çoğulcu bir yaklaşım benimsenmelidir.

Dünyanın durumunun farkında olmak dünyayı ilgilendiren koşulları, gelişmeleri, eğilimleri ve sorunları anlamayı gerektirmektedir. Nüfus artışı, göçler, ekonomik eşitsizlikler, kaynakların tükenmesi gibi küresel meseleleri ve uluslararası çatışmaları derinlemesine anlamayı ve küresel öğrenenlerin içinde yaşadıkları dünyadaki bu gibi meselelerin farkında olmalarını gerektirmektedir. Çocukların dünyayı etkileyen herşeyin kendilerini de etkilediğinin  farkında olması gerekmektedir.

Kültürlerarası Farkındalık

Bu boyut insan toplumlarındaki düşünce ve uygulama çeşitliliği ile birinin kendi toplumuna başka bir bakış açısıyla baktığında onu nasıl görebileceği kavramları gibi  bu düşünce ve uygulamaların dünyadaki insan toplumlarında nasıl olduğunu içermektedir.

Küresel Dinamikleri Bilmek

Küresel dinamiklerin bilmek ile dünyanın birbirine bağlı bir karmaşık özellikler, mekanizmalar ve öngörülemeyen sonuçlar sistemi olarak anlaşılması kastedilmektedir. Öğrencinin çok bilgili olması gerekmektedir çünkü bu süreçlerin anlaşılması insanlar üzerindeki öngörülemeyen etkilerinden ötürü zordur. Küresel dinamikleri bilmek küresel değişimin farkında olmayı gerektirir ve bu farkındalık kitlesel medya ile kazanılamaz. Haavenson ve arkadaşları (1998/99) şunu belirtmektedir: “öğrenciler hemen fark edilmeyen neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi, yan etkileri öngörmeyi, süreçleri biçimlendirmeyi ve istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak veya değiştirmekle ilgili kararlar almayı öğrenirler.”  Öğrencilerden konuyu etkileyen etkenler ağlarını oluşturmaları, uygulanabilir sonuçlar önermeleri ve bu gibi eylemlerin olası yan etkilerini tahmin etmeleri istenebilir.

İnsan Tercihlerinin Farkında Olmak

Hanvey (1976) küresel düşünürleri küresel sistemler farkındalığı ve bilgisi arttıkça bireylerin ve ulusların karşı karşıya kaldığı tercih sorunlarına dikkat etmeye çağırıyor. Bu husus, tercih yapmaya odaklandığı ve gelecek nesilleri etkileyen kararlar alma konusunda bir sorumluluk duygusu geliştirdiği için küresel dinamiklerle ilgilidir. Bireysel, ulusal ve uluslararası unsurların birbirine bağlı olduğunun farkında olmayı da içermektedir. Yerel ve küresel seviyelerde sorumluluk sahibi bir vatandaş olma anlayışını desteklemektedir. Öğrenciler insanoğlu ve dünya arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere bakarak düşünce ve davranış ile ilgili alternatiflerle tanıştırılabilirler. Öğrencilerden kendi tercihlerinin sebebini açıklamaları istenmekte ve öğrencilere başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü olmak öğretilmektedir.

Öğrencilerin aklını ezberlemeleri ve hatırlamaları istenen gerçekler ve bilgilerle doldurma şeklindeki geleneksel yaklaşım küresel farkındalığı desteklememektedir ve öğretmenlerin öğretim programlarını planlarken bunu unutmaması gerekmektedir. Öğrencilerin, bu geleneksel yaklaşım yerine, eleştirel düşünme, kültürlerarası deneyimlere katılma, kararlar alma ve aldıkları kararların nedenlerini gösterme deneyimlerine ihtiyaçları vardır.

Finansal Okuryazarlık, Ekonomik Okuryazarlık, İş ve Girişim Okuryazarlığı

Uygun kişisel ekonomik tercihlerde bulunmayı bilmek

Ekonominin toplumdaki rolünü anlamak

İşyeri verimliliğini ve kariyer seçeneklerini arttırmak için girişimcilik becerilerini kullanmak

Çocuklarımızın finansal anlamda okuryazar olmalarını sağlamamız gerekmektedir. Finansal okuryazarlık insanların kendi mali durumlarını nasıl yönetecekleri konusunda bilinçli kararlar alabilmek için finansal tercihlerinde uygulayabilecekleri para ve mali ürünlerin anlaşılmasıdır.

Finansal okuryazarlık bazı farklı anlayış alanlarını içermektedir. Para hakkında ve paranın nasıl bir işlevi olduğu hakkında bilgi edinmek ve kredi, borç ve sigorta gibi ürünlerin anlaşılması önemlidir.

Finansal okuryazarlık kazandırma çalışmalarına çocuklar küçükken başlayın. Çocuklarla onların seviyelerine göre konuşursanız, bu çalışmalara okul öncesi dönemde bile başlayabilirsiniz.

Çocuklara pastel boyalarını almaları için harçlık verin, para kazanmanın önemini öğrenmeleri gerek.

Çocuklara para biriktirmeyi öğretin. Tezgahın üstündeki kahve kutusunda bile bozuk para biriktirilebilir. Onlara kenara para koymayı öğretin.

Çocuklara ihtiyaç ile istek arasındaki farkı öğretin.

Para biriktirmek mi, borca girmek mi?

Çocuklara para biriktirmenin, biriken paraların arttığını izlemenin ve alınacak şeyleri sabırla ileriki bir tarihe ertelemenin faydalarını göstermek gerek. Çocuklar biraz büyüdüğünde, gereken dersi çıkarırlar: bugün alınan borç ilerde birikmiş faiz olarak karşılarına çıkar. Bazı daha iyi borç tipleri de vardır: mortgage ve kredi kartı borcu gibi.

Çocuklar büyüdükçe onlara para vermemeye gerçekten odaklanmalısınız; çocukların paranın başkası tarafından verilmeyip kazanıldığını anlaması gerek. Kendi paranızı kazanmak ve istediğiniz şeyi kendi paranızla almak gurur vericidir. Çocuğunuzla birlikte bir mağazaya gittiğinizde, çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun onlara birşey alabilecek kadar para verin yoksa size birşeyler isteyeceklerdir. Çocuklara sizin için araba yıkamak, çöpü dışarı çıkarmak gibi bir iş yaptıklarında para ödemeyi teklif edin.

Çocuğunuzun bir bankayla uzun süreli bir ilişki kurmasına yardımcı olun. Yani güvendiğiniz bir bankaya gidin ve çocuğunuzun bir tasarruf hesabı ve/veya vadesiz hesap açmasına yardımcı olun. Bir bankamatik kartı edinmelerine izin verin ve kartın nasıl kullanıldığını öğretin. Hesabını kontrol etmenin, harcamalarını takip etmenin önemini ve hesabındaki paradan daha fazla harcama yaparsa bankanın daha fazla ücret keseceğini anlatın.

Çocuklarımıza kişisel bilgilerini başkalarıyla, en iyi arkadaşlarıyla bile, paylaşmamaları gerektiğini de  anlatmalıyız. Şifreler, sosyal güvenlik numaraları ve hesap numaraları gizli tutulmalıdır.

Harcamaları kontrol etme ve takip etme

Bir çek defterinin nasıl kontrol edileceğini ve kişinin parasını nereye harcadığını bilmek önemli bir yaşam becerisidir. Dekontları, garanti belgelerini ve diğer önemli evrakları saklamak için güvenli bir sistem geliştirmek de önemlidir.

Son olarak, çocuklara zamanında ödeme yapmanın önemini kavratın.

Yurttaşlık Okuryazarlığı

Yönetim süreçleri hakkında nasıl bilgi sahibi olunacağını ve bu süreçleri nasıl anlayacağını bilerek bir yurttaş olarak hayata etkin bir biçimde katılmak

Vatandaşlık haklarını ve yükümlülüklerini yerel, devlet, ulusal ve küresel seviyelerde kullanmak ve yerine getirmek

Yurttaşları ilgilendiren kararların yerel ve küresel etkilerini anlamak

Sağlık Okuryazarlığı

Temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinmek, yorumlamak ve anlamak ve bu bilgileri ve hizmetleri sağlığı geliştirecek şekilde kullanmak

Doğru beslenme, egzersiz yapma, risk önleme ve stres azaltma gibi önleyici beden sağlığı ve ruh sağlığı tedbirlerini anlamak

Sağlıkla ilgili doğru kararlar almak için mevcut bilgileri kullanmak

Kişisel ve ailesel sağlık hedefleri koymak ve izlemek

Ulusal ve uluslararası kamu sağlığı ve güvenliği meselelerini anlamak

Çevre Okuryazarlığı

Çevreyi ve özellikle de hava, iklim, toprak, gıda, enerji, su ve ekosistemlerle ilgili çevreyi etkileyen koşulları bilmek ve anlamak

Toplumun doğa üzerindeki etkisini bilmek ve anlamak (nüfus artışı, nüfus kalkınması, kaynak tüketimi vb.)

Çevresel sorunları incelemek ve analiz etmek ve etkin çözümler konusunda doğru çıkarımlarda bulunmak

Çevresel sorunlar karşısında bireysel ve toplu olarak eyleme geçmek (küresel eylemlere katılmak, çevre sorunlarına çözüm bulunmasını sağlayacak eylemler düzenlemek gibi)

İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

Açık Bir Biçimde İletişim Kurma

Sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişim becerilerini farklı şekillerde ve bağlamlarda kullanarak düşünceleri etkili bir biçimde ifade etmek

Bilgi, değerler, tutumlar ve niyetler gibi anlamları çıkarmak için etkili dinlemek

İletişimi çeşitli amaçlar için kullanmak (bilgi vermek, öğretmek, motive etmek, ikna etmek

Çoklu medya ve teknolojileri kullanmak ve bunların olası etkinliğini ve etkisini değerlendirmek

Farklı ortamlarda etkili iletişim kurmak (çok dilli ortamlar gibi)

Başkalarıyla İşbirliği Yapma

Farklı takımlarla etkili ve saygılı bir biçimde çalışabilmek

Ortak bir hedefi gerçekleştirmek için gereken uzlaşmayı yapacak esneklik ve istekliliğe sahip olmak

Ortak işin ortak sorumluluğunu üstlenmek ve tüm takım üyelerinin bireysel katkılarına değer vermek

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

 Etkili Akıl Yürütme

Duruma uygun çeşitli akıl yürütme yolları kullanmak (tümden gelim, tüme varım, vs.)

Sistemsel Düşünme

Karmaşık sistemlerde bir bütünün parçalarının genel çıktıları üretmek için birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını analiz etmek

Yargıya Varma ve Karar Verme

Delilleri, tezleri, iddiaları ve düşünceleri etkin bir biçimde analiz etmek

Başlıca alternatif bakış açılarını analiz etmek ve değerlendirmek

Bilgileri ve tezleri sentezlemek ve bunlar arasında bağlantılar kurmak

Bilgileri yorumlamak ve en iyi analize dayalı olarak sonuçlar çıkarmak

Öğrenme deneyimlerini ve süreçleri eleştirel olarak düşünmek

Problem Çözme

Aşina olunmayan farklı problemleri hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla çözmek

Farklı bakış açılarını açıklayan ve daha iyi çözümlere götüren önemli sorular belirlemek ve sormak

YARATICILIK VE İNOVASYON  

Yaratıcı Düşünme

Çeşitli fikir üretme teknikleri kullanmak (beyin fırtınası gibi)

Yeni ve kayda değer fikirler üretmek (marjinal ve radikal kavramlar)

Yaratıcılık girişimlerini en üst seviyeye çıkarmak için kendi fikirlerini dikkatle incelemek, geliştirmek, analiz etmek ve değerlendirmek

Başkalarıyla Yaratıcı Çalışma

Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve bu fikirleri başkalarına etkin bir biçimde aktarmak

Yeni ve farklı bakış açılarına karşı açık ve duyarlı olmak, grup girdilerini ve geribildirimleri işe katmak

İşte özgün ve yaratıcı olmak ve yeni fikirlerin benimsenmesinin önündeki gerçek kısıtlamaları anlamak

Başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görmek; yaratıcılık ve yeniliğin küçük başarılardan ve sık sık yapılan hatalardan oluşan uzun vadeli ve döngüsel bir süreç olduğunu anlamak

Yenilikleri Uygulama

Yenilik yapılacak alana somut ve faydalı bir katkıda bulunmak için yaratıcı fikirlerle hareket etmek

BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİ

Artık çok fazla miktarda bilgiye ulaşabildiğimiz, teknolojik araçların hızla değiştiği ve birlikte çalışabilme ve bireysel katkılarda bulunabilmenin çok önem kazandığı teknoloji ve medya odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Etkili vatandaşların ve çalışanların aşağıdakiler gibi bazı işlevsel ve eleştirel düşünce becerilerine sahip olması gerekmektedir:

  • Bilgi Okuryazarlığı
  • Medya Okuryazarlığı
  • BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) Okuryazarlığı

BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Bilgiye Erişim ve Bilgiyi Değerlendirme

Bilgiye etkin (zaman) ve etkili (kaynak) bir biçimde ulaşmak

Bilgiyi eleştirel ve yetkin bir biçimde değerlendirmek

Bilgiyi Kullanma ve Yönetme

Bilgiyi söz konusu sorun için doğru ve yaratıcı bir biçimde kullanmak

Çeşitli kaynaklardan bilgi akışını yönetmek

Bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma ile ilgili etik/yasal hususları anlamak

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medyayı Analiz Etme

Medya mesajlarının nasıl, neden ve hangi amaçla oluşturulduğunu anlamak

Bireylerin mesajları ne kadar farklı yorumladıklarını, değerlere ve bakış açılarına ne kadar yer verildiğini veya verilmediğini ve medyanın düşünceleri ve davranışları nasıl etkileyebileceğini incelemek

Medyaya erişim ve medya kullanımı ile ilgili etik/yasal konuları anlamak

Medya Ürünleri Oluşturma

En uygun medya araçlarını, özelliklerini ve uygulamalarını anlamak ve kullanmak

En uygun ifadeleri ve yorumları anlamak ve bunları farklı, çok kültürlü ortamlarda etkin olarak kullanmak

BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) OKURYAZARLIĞI

Teknolojiyi Etkin Bir Biçimde Uygulama

Teknolojiyi bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve aktarmak için bir araç olarak kullanmak

Dijital teknolojileri (bilgisayarlar, PDAlar, ortam yürütücüleri, GPS, vs), iletişim/ağ oluşturma araçları ve sosyal ağları bilgiye erişmek, bilgiyi yönetmek, birleştirmek, değerlendirmek ve oluşturmak için kullanmak

Bilişim teknolojilerine erişim ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili etik/yasal konuları anlamak

YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ 

Günümüzün yaşam ve çalışma koşulları düşünce becerileri ve içerik bilgisinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Küresel bir rekabetin yaşandığı bilgi çağında, karmaşık yaşam ve iş ortamlarını idare edebilmek için öğrencilerin aşağıdakiler gibi yaşam ve kariyer becerileri geliştirmelerini gerektirmektedir:

ESNEKLİK VE UYUMLULUK

Değişime Uyum Sağlama

Farklı görevlere, iş sorumluluklarına, programlara ve bağlamlara uyum sağlamak

Belirsizlik ve değişen öncelikler ortamında etkili çalışmak

Esnek Olma

Geribildirimleri etkili bir biçimde değerlendirmek

Övgü, başarısızlık ve eleştiriyle olumlu bir tutum içinde baş etmek

Özellikle çok kültürlü ortamlarda işe yarar çözümlere ulaşmak için farklı görüşleri ve düşünceleri anlamak, tartışmak ve dengelemek

İNSİYATİF VE KENDİNİ YÖNLENDİRME

Hedefleri ve Zamanı Yönetme

Somut ve soyut başarı kriterleriyle hedefler belirlemek

Taktiksel (kısa vadeli) ve stratejik (uzun vadeli) hedefleri dengelemek

Zamanı etkin kullanmak ve iş yükünü etkin bir biçimde yönetmek

Bağımsız Çalışma

İşleri doğrudan gözetim olmaksızın izlemek, belirlemek, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak

Kendini Yönlendiren Öğrenenler Olma

Uzmanlık kazanmak için kişinin kendi öğrenimini ve olanaklarını araştırması ve attırması için temel becerilerin ve/veya öğretim programının ötesine gitmek

Beceri seviyelerini profesyonel seviyeye çıkarmak için insiyatif almak

Öğrenimi yaşam boyu bir süreç olarak görmek

Geçmişteki deneyimleri eleştirel bakışla düşünüp geleceğe ışık tutmak

SOSYAL VE KÜLTÜRLER ARASI BECERİLER

Başkalarıyla Etkili Etkileşim Kurma

Ne zaman dinleyeceğini ve ne zaman konuşacağını bilmek

Saygılı ve profesyonelce davranmak

Farklı Takımlarda Etkili Çalışma

Kültürel farklılıklara saygı gösterme ve farklı sosyal ve kültürel geçmişleri olan insanlarla birlikte etkili çalışmak

Farklı fikirlere ve değerlere karşı açık fikirli olmak

Yeni fikirler üretmek ve hem yeniliği hem de iş kalitesini arttırmak için sosyal ve kültürel farklılıkları desteklemek

ÜRETKENLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Proje Yönetme

Engeller ve baskılar karşısında bile hedefler belirlemek ve hedefleri gerçekleştirmek

İstenen sonucu elde etmek için işleri öncelik sırasına koymak, planlamak ve yönetmek

Sonuç Üretmek

Yüksek kaliteli ürünler üretmekle ilgili aşağıdakileri içeren niteliklere sahip olmak:

Olumlu ve ahlaklı çalışma

Zamanı ve projeleri etkili yönetme

Çoklu-görev

Aktif olarak katılma, güvenilir ve dakik olma

Kendini profesyonel bir biçimde ve uygun bir tavırla takdim etme

Takımlarla etkili bir biçimde birlikte çalışma ve işbirliği yapma

Takım çeşitliliğine saygı gösterme ve değer verme

Sonuçları açıklayabilme

LİDERLİK VE SORUMLULUK

Başkalarına Rehberlik ve Öncülük Etme

Başkalarını etkilemek ve bir hedefe yönlendirmek için kişilerarası becerileri ve problem çözme becerilerini kullanmak

Ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarının güçlü yanlarını desteklemek

Başkalarını örneklerle ve bencillik yapmadan elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmek

Etki ve güç kullanırken doğru ve etik davranışlar sergilemek

Başkalarına Karşı Sorumlu Olma

Toplumun çıkarlarını düşünerek sorumlu hareket etmek

  1. YÜZYIL YETERLİKLERİNİN TEMEL DEĞERLERİ

SAYGI

Çocuğunuz kendisinin değerli olduğuna ve herkesin değerli olduğuna inanırsa saygı gösterir.

SORUMLULUK

Çocuğunuz kendisine, ailesine, topluma, millete ve dünyaya karşı bir görevi olduğunu bilirse sorumluluk sahibi olur ve sorumluluklarını sevgi ve kararlılıkla yerine getirir.

DOĞRULUK

Çocuğunuz etik ilkelere ve doğrudan yana olacak manevi cesarete sahipse doğruluktan yana bir insan olur.

SEVGİ

Çocuğunuz iyilik ve şefkatle hareket ederse ve toplumun ve dünyanın daha iyi olmasına katkıda bulunursa sevecen bir birey olur.

AZİM

Çocuğunuz duygusal anlamda güçlüyse ve zorluklara göğüs gerebiliyorsa azimlidir. Cesaret, iyimserlik, uyumluluk ve beceriklilik gösterir.

UYUM

Çocuğunuz içsel mutluluk arıyorsa ve sosyal birlikteliği destekliyorsa uyuma önem veriyor demektir. Çok kültürlü bir toplumun birliğine ve çeşitliliğine değer verir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s