Piaget ve Yapılandırmacı Yaklaşım

Piaget and Constructivism

İsviçreli biyolog ve psikolog Jean Piaget (1896-1980) çocuk gelişimi ve öğrenme üzerine son derece etkili bir model oluşturması ile tanınmaktadır. Piaget’nin teorisi gelişmekte olan çocuğun çevresindeki fiziksel deneyimleri anlamak ve bunlara karşılık vermek için bilişsel yapılar, başka bir deyişle zihinsel “haritalar” oluşturduğuna dayanmaktadır. Piaget çocuğun bilişsel yapısının bilgi birikiminin de artışı ile doğuştan gelen ağlama ve emme gibi bazı tepkilerden, son derece karmaşık zihinsel aktivitelere doğru gelişeceğini iddia etmektedir.

Swiss biologist and psychologist Jean Piaget (1896-1980) is renowned for constructing a highly influential model of child development and learning. Piaget’s theory is based on the idea that the developing child builds cognitive structures–in other words, mental “maps,” schemes, or networked concepts for understanding and responding to physical experiences within his or her environment. Piaget further attested that a child’s cognitive structure increases in sophistication with development, moving from a few innate reflexes such as crying and sucking to highly complex mental activities.

 

Piaget’nin teorisine göre çocuk gelişiminde dört gelişim evresi ve süreci bulunmaktadır.

 

 1. Duyu-motor evresi (doğum-2 yaş)—Çocuk çevresiyle fiziksel etkileşime girerek gerçeklik ve nasıl işlediği hakkında bazı kavramlar geliştirir. Bu aşama çocukların fiziksel nesnelerin görüş dışında olduklarında da var olduğundan (nesne kalıcılığı) haberdar olmadıkları aşamadır.
 2. İşlemsellik öncesi evre (2-7 yaş)—Bu evrede çocuk soyut kavramları kafasında canlandıramamakta ve somut fiziki durumlara gerek duymaktadır.
 3. Somut işlemsel evre (7-11 yaş)—Bu evrede, fiziki deneyim arttıkça, çocuk da kendi fiziksel deneyimlerini açıklayan mantıklı yapılar yaratarak kavramlar oluşturmaya başlar.  Bu evrede soyut problem çözme de mümkündür. Örneğin; matematik denklemleri sadece nesnelerle değil, sayılarla da çözülebilir.
 4. Formel işlemsel evre (11-15 yaş)—Bu evreden itibaren çocuğun bilişsel yapıları bir yetişkininki gibidir ve kavramsal akıl yürütmeyi de içermektedir.

Piaget’s theory identifies four developmental stages and the processes by which children progress through them. The four stages are:

 1. Sensorimotor stage (birth – 2 years old)–The child, through physical interaction with his or her environment, builds a set of concepts about reality and how it works. This is the stage where a child does not know that physical objects remain in existence even when out of sight (object permanance).
 2. Preoperational stage (ages 2-7)–The child is not yet able to conceptualize abstractly and needs concrete physical situations.
 3. Concrete operations (ages 7-11)–As physical experience accumulates, the child starts to conceptualize, creating logical structures that explain his or her physical experiences. Abstract problem solving is also possible at this stage. For example, arithmetic equations can be solved with numbers, not just with objects.
 4. Formal operations (beginning at ages 11-15)–By this point, the child’s cognitive structures are like those of an adult and include conceptual reasoning.

Piaget bilişsel yapıların oluşturulması ile ilgili olarak çeşitli prensipler ileri sürmüştür. Tüm gelişim evreleri boyunca çocuk oluşturduğu zihinsel haritaları kullanarak çevresini deneyim yoluyla öğrenir. Bu tekrarlanan bir deneyim ise çocuğun zihinsel “denge”sini koruyabilmesi için çocuğun bilişsel yapısına kolayca yerleşir –veya özümsenir. Deneyim farklı veya yeni ise çocuk denge kaybeder ve bilişsel yapısını kendini yeni koşullara uyarlayabilecek şekilde değiştirir. Böylece çocuk çok daha fazla sayıda uygun bilişsel yapı oluşturmuş olur.

Piaget outlined several principles for building cognitive structures. During all development stages, the child experiences his or her environment using whatever mental maps he or she has constructed so far. If the experience is a repeated one, it fits easily–or is assimilated–into the child’s cognitive structure so that he or she maintains mental “equilibrium.” If the experience is different or new, the child loses equilibrium, and alters his or her cognitive structure to accommodate the new conditions. This way, the child erects more and more adequate cognitive structures.

Piaget’nin Teorisi Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?

Müfredat– Eğitimcilerin öğrencilerin mantıksal ve kavramsal gelişimlerini artıracak uygun bir plan hazırlamaları gerekmektedir.

Yönerge—Öğretmenlerin deneyim — ya da çevre ile etkileşimin– öğrencilerin öğrenme sürecinde ne kadar önemli bir payı olduğunu vurgulamaları gerekmektedir. Örneğin; eğitmenlerin nesne kalıcılığı gibi temel kavramların bilişsel yapıları oluşturmadaki rolünü dikkate almaları gerekir.

 

How Piaget’s Theory Impacts Learning

Curriculum–Educators must plan a developmentally appropriate curriculum that enhances their students’ logical and conceptual growth.

Instruction–Teachers must emphasize the critical role that experiences–or interactions with the surrounding environment–play in student learning. For example, instructors have to take into account the role that fundamental concepts, such as the permanence of objects, play in establishing cognitive structures.

 

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

Yapılandırmacı yaklaşım kendi deneyimlerimizi yansıtarak içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin bir anlayış geliştirdiğimiz önermesine dayalı bir öğretim felsefesidir. Hepimiz deneyimlerimizi anlamak için kendi “kurallar” ve “zihinsel modeller”imizi  geliştiririz. Bu nedenle, öğrenme basit anlamda zihinsel modellerimizi yeni deneyimlerimiz ile bağdaştırma sürecidir.

 

CONSTRUCTIVISM

Constructivism is a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our experiences, we construct our own understanding of the world we live in. Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to make sense of our experiences. Learning, therefore, is simply the process of adjusting our mental models to accommodate new experiences.

 

Yapılandırmacı yaklaşımın başlıca ilkeleri şunlardır:

 

 • Öğrenme bir anlam arayışıdır. Bu yüzden, öğrenme öğrencilerin etkin bir biçimde anlam oluşturmaya çalıştıkları konular ile başlamalıdır.
 • Anlam, parçaları olduğu kadar bütünü anlamayı da gerektirir. Parçalar da bütünü oluşturan bağlam çerçevesinde anlaşılmalıdır. Bu yüzden de öğrenme süreci münferit durumlardan ziyade asıl kavramlar üzerinde durmaktadır.
 • İyi bir şekilde öğretebilmek için öğrencilerin dünyayı algılarken kullandıkları zihinsel modelleri ve bu modelleri desteklemek için kullandıkları varsayımları anlamalıyız.
 • Birey için öğrenmenin amacı “doğru” cevapları ezberlemek ve bir başkasının anlamını tekrarlamak değil, kendi anlamını oluşturmaktır. Eğitim doğası gereği disiplinler arası olduğundan, öğrenimi ölçmenin en iyi yolu öğrenim sürecinin değerlendirme bölümünü gerçekleştirmek, bunu yaparken de öğrencilere kendi öğrenim niteliklerinde bilgi verildiğinden emin olmaktır.

There are several guiding principles of constructivism:

 • Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the issues around which students are actively trying to construct meaning.
 • Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses on primary concepts, not isolated facts.
 • In order to teach well, we must understand the mental models that students use to perceive the world and the assumptions they make to support those models.
 • The purpose of learning is for an individual to construct his or her own meaning, not just memorize the “right” answers and regurgitate someone else’s meaning. Since education is inherently interdisciplinary, the only valuable way to measure learning is to make the assessment part of the learning process, ensuring it provides students with information on the quality of their learning.

Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenimi Nasıl Etkiler?

 

Müfredat—Yapılandırmacı yaklaşım standart bir müfredatın kullanımını reddeder. Bunun yerine, öğrencilerin daha önceki bilgilerine göre hazırlanmış bir müfredatı destekler. Ayrıca, uygulamalı problem çözümünün altını çizer.

 

Yönerge—Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde, eğitimciler olgular arasında bağlantı kurma ve öğrencilerde yeni anlayışlar oluşturma konusuna ağırlık vermektedir. Eğitmenler öğretim stratejilerini öğrencilerin tepkilerine göre şekillendirmekte ve öğrencileri bilgiyi analiz etme, yorumlama ve tahmin etmeye teşvik etmektedirler.  Öğretmenler açık uçlu sorulara ve öğrenciler arasında diyalogu destekleme konusuna da önem vermektedir.

 

Değerlendirme—Yapılandırmacı yaklaşım seviye ve standart testleri reddeder. Bunun yerine, öğrencilerin kendi gelişimlerini değerlendirmede daha fazla rol sahibi olabilmeleri için değerlendirmenin öğrenme sürecinin bir parçası olması gerektiğini ileri sürer.

How Constructivism Impacts Learning

Curriculum—Constructivism calls for the elimination of a standardized curriculum. Instead, it promotes using curricula customized to the students’ prior knowledge. Also, it emphasizes hands-on problem solving.

Instruction—Under the theory of constructivism, educators focus on making connections between facts and fostering new understanding in students. Instructors tailor their teaching strategies to student responses and encourage students to analyze, interpret, and predict information. Teachers also rely heavily on open-ended questions and promote extensive dialogue among students.

Assessment—Constructivism calls for the elimination of grades and standardized testing. Instead, assessment becomes part of the learning process so that students play a larger role in judging their own progress.

http://www.funderstanding.com/piaget.cfm

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s