Teknolojiye Ve Eğitim Reformuna Genel Bakış

Overview Of Technology And Education Reform

http://www2.ed.gov/pubs/EdReformStudies/EdTech/overview.html

Eskiden teknolojinin eğitimde kullanımını tetikleyen şey çoğunlukla “öğretmensiz” öğretim uygulaması arzusuydu. Teknoloji uygulaması çalışmaları hakkında gittikçe artan sayıdaki literatür bu hedefin sadece gerçek dışı değil, aynı zamanda temelden yanlış yönlendirilmiş olduğunu ileri sürmektedir. Etkili olabilmek için, teknoloji ve öğretmen zorlayıcı öğrenme fırsatları yaratmak için birlikte çalışmak zorundadır. Teknoloji aşağıdakilere katkıda bulunarak  eğitim reformunun hedeflerine hizmet etmektedir: 

  • Otantik, zorlayıcı görevlere katılarak öğrenme 
  • Öğrenciler ve öğretmenler için yeni roller 
  • Öğretmenlerin profesyonelleşmesi 
  • Hem sınıf içinde hem de okul duvarları dışında öğrenmeyi destekleyen bir kültür oluşturma 

In the past, application of technology to education was often motivated by a desire to implement “teacher proof” instruction. An increasing body of literature on technology implementation efforts suggests that this goal was not only unrealistic but also fundamentally misguided. To be effective, technology and teachers must work together to provide challenging learning opportunities. At the nine case study sites, technology serves the goals of education reform by contributing to:

  • Student learning through involvement with authentic, challenging tasks
  • New roles for students and teachers
  • Professionalization of teachers
  • Creation of a culture that supports learning both in the classroom and beyond the school walls

Of central concern to this project is the use of technology as a catalyst for changing schools in ways that better support the acquisition of higher-order skills by all students. Such uses of technology can have a particularly significant impact on the schooling of economically disadvantaged students, whose educational experiences frequently have stressed repetitious rote drill on lower-order skills, with relatively little attention to the areas of comprehension, problem solving, composition, and mathematical reasoning that will support both higher education and effective functioning in the real world.

Bu projenin en temel düşüncesi teknolojinin okulları üst düzey becerilerin tüm öğrenciler tarafından kazanılmasını daha iyi destekleyecek şekilde değiştirmede bir katalizör olarak kullanılmasıdır. Teknolojinin bu şekilde kullanılması eğitim deneyimleri çoğunlukla alt düzey beceri alıştırmalarına dayalı ve kavrama, problem çözme, kompozisyon ve matematiksel akıl yürütme gibi hem yüksek öğrenimi hem de gerçek yaşamda etkili olamyı destekleyecek alanlara daha az ağırlık verilen ekonomik açıdan dezavatajlı çocukların okullaşması üzerinde özellikle önemli bir etkiye sahip olabilir. 

Authentic Uses of Technology

The technology supports student performance of an authentic task.

Technology is treated as a tool to help accomplish a complex task rather than a subject of study for its own sake.

If our goal is really to provide students with a different kind of education–structured around the provision of challenging tasks that can prepare them for a technology-laden world–the most relevant uses of technology are as tools and communication channels . Giving students experiences in selecting appropriate technology tools and in applying technologies such as word processors, spreadsheets, hypermedia, and network search tools to their work supports the performance of complex, authentic tasks and provides experiences that prepare students for the world outside of school.

Teknolojinin Otantik Kullanımları 

Teknoloji otantik bir çalışmada öğrenci performansını destekler.

Teknoloji bir ders konusundan ziyade karmaşık bir görevin yerine getirilmesine yardım eden bir araç olarak görülmektedir.  

Eğer amacımız gerçekten öğrencilere farklı bir eğitim vermekse – öğrencileri teknoloji yüklü bir dünyaya hazırlayan zorlayıcı görevler sunma çerçevesinde yapılandırılmış bir eğitim-, teknolojinin bununla en bağlantılı kullanımları teknolojinin araç ve kanal olarak kullanılmasıdır. Öğrencilere uygun teknoloji araçlarını seçme ve çalışmalarında kelime işlemciler, elektronik tablolar, hipermedya ve ağ arama araçları gibi teknolojileri kullanma deneyimlerini yaşatmak karmaşık, otantik görevlerdeki performanslarını destekler ve öğrencileri okul dışındaki gerçek dünyaya hazırlar. 

We call these uses of technology authentic because students are using them for the same kinds of purposes and in the same ways that adults would use technology outside the school walls. That is, they use word processing and desktop publishing facilities in the same way that any practicing professional in a job requiring writing might do so. They search for information resources on the Internet using the same kinds of resources and for the same kinds of reasons that practicing researchers or an informed individual seeking broad information might.

Teknolojinin bu şekilde kullanımına otantik diyoruz çünkü öğrenciler bu teknolojileri yetişkinlerin okul dışında kullandıkları şekillerde ve aynı amaçlarla kullanıyorlar. Yani, kelime işlemci ve masaüstü yayıncılık özelliklerini yazı yazmayla ilgili bir iş yapan bir profesyonelle aynı şekilde kullanıyorlar. Araştırmacılarla veya kapsamlı bilgi arayan bilgili bir yetişkinle aynı türde kaynakları aynı nedenlerle kullanarak araştırma yapıyorlar.  

The kinds of complex, meaningful projects within which authentic technology use occurs require extended periods of time for their implementation. They almost always call on skills and knowledge from different disciplines (e.g., mathematics to analyze survey responses, meteorology to consider natural disasters that might strike a city). They are naturally conducive to small group work, with different students performing different functions as on a sports or workplace team, and with the teacher acting as a coach and facilitator for multiple groups. In these ways, such projects exert pressure to break down traditional school schedules of short blocks of time, artificial barriers between what are viewed as separate subject areas, and the boundaries between the classroom and the outside world (Newman, 1990).

The concept of authentic uses of technology may be demonstrated more clearly by providing some examples of technology use:

Otantik teknolojinin kullanıldığı karmaşık, anlamlı projelerin uygulanması için uzun bir süre gerekmektedir. Bu tür projeler hemen hemen her zaman farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri birlikte kullanmayı gerektirirler (örneğin; anket sonuçlarını analiz etmek için matematik bilgisi; bir şehri etkileyebilecek doğal afetleri değerlendirmek için meteoroloji bilgisi gibi). Genellikle farklı öğrencilerin bir spor takımındaki veya iş yerindeki gibi farklı görevleri yerine getirdiği ve öğretmenin çoklu gruplar arasında bir koç veya yardımcı görevi gördüğü küçük grup çalışmaları için uygundurlar. Böylece, bu projeler kısa süreli derslerden ibaret geleneksel okul saatlerini, farklı dersler arasındaki yapay bariyerleri ve sınıfla dış dünya arasındaki sınırları ortadan kaldırmaktadır (Newman, 1990).

Teknolojinin otantik kullanımları kavramı teknoloji kullanımına dair bazı örneklerle daha iyi açıklanabilir:

The City Building Project

The students in a mixed-age (8 to 10) team-taught class spend a good part of their year on a project designing a city of the future for the urban area in which their school is located.

Şehir Kurma Projesi 

8-10 yaşındaki öğrencilerden oluşan takımlar, senenin büyük bir kısmını okullarının da içinde yer aldığı bir kentsel bölgede geleceğin şehrini kurma projesi tasarlayarak geçirdiler. 
With one computer for every two students in the class, students are able to use technology when they feel it would support their assigned tasks. Students use word processing software in writing their city plans and descriptions. A drawing program (Canvas) is used when they need to design objects and buildings. HyperCard stacks and animations are used to illustrate the work of the various city commissions and neighborhood groups. Spreadsheet software is useful when it is time to calculate the effect of a decision under consideration on some variable (e.g., the effect of a building height limit on the number of residents that can be accommodated) and to graph survey responses. A portion of the city building activities were videotaped and edited to produce QuickTime clips for a multimedia record of the project.

İki öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, öğrenciler kendilerine verilen görevi destekleyeceğini düşündükleri aşamada teknolojiyi kullanabiliyorlar. Öğrenciler şehir planlarını ve tanımlarını yazmak için kelime işlemcisi yazılımını kullanıyorlar. Objeler ve binalar tasarlamaları gerektiği zaman bir çizim programı (Canvas) kullanıyorlar. Çeşitli şehir komisyonlarının ve mahalle gruplarının çalışmalarını göstermek için HyperCard yığınları ve animasyonlar kullanılıyor. Sıra bir kararın bazı değişkenler üzerindeki etkisini hesaplamaya  (bir binanın yükseklik sınırının binada yaşayabilecek kişi sayısına etkisi gibi) ve anket sonuçlarını grafiğe dökmeye  gelince hesap tablosu yazılımı kullanılıyor. Şehir kurma aktivitelerinin bir kısmı projenin multimedya kaydına QuickTime klipleri hazırlamak için videoya kaydedilmiştir. 

A Student-Run Manufacturing Company

Students in Northbrook Middle School‘s industrial arts class form companies and produce products such as cabinets, or folding wooden stools for sale. Students elect company officials and divide into work teams to enact the various operations of a company.

Öğenciler Tarafından İşletilen Bir İmalat Şirketi

Northbrook Ortaokulunun endüstriyel sanat dersi öğrencileri şirketler kuruyor ve satışa sunmak üzere dolap ve ahşap tabure gibi ürünler üretiyorlar. Öğrenciler şirket yetkilierini seçiyor ve şirketin çeşitli faaliyetlerini yürütmek üzere çalışma grupları arasında görev dağılımı yapıyorlar.

Many of the team activities are supported by technology. For example, the Finance team uses computer spreadsheets to find the lowest-cost materials and to create financial statements for the company. The Research team uses drafting software in drawing up their design plans. The Marketing team uses the word processor in creating advertisements and product descriptions. A videocamera is used in creating commercials for the product; the commercials are then aired over the school’s broadcast system. Most products require use of a computer-controlled lathe or mill. Final production is conducted assembly-line fashion, with the parts laid out in specific locations and some students acting out the parts of robotic arms to place the parts on the line.

Products are sold within the school community. Students buy and sell stock in the company and after the product is sold, stockholders get their share of the profits.

Çalışma gruplarının faaliyetlerinin birçoğu teknoloji destekli. Örneğin, Finans Ekibi en düşük maliyetli ürünleri bulmak ve şirket için mali bilanço çıkarmak için bilgisayardaki hesap tablosunu kullanıyor. Araştırma ekibi tasarım planlarını çizmek için taslak yazılımını kullanıyor. Pazarlama ekibi reklamları ve ürün tanıtımlarını hazırlamak için kelime işlemciyi kullanıyor. Ürün reklamlarını çekmek için bir kamera kullanıyorlar; daha sonra reklamlar okulun yayın sistemi aracılığıyla yayınlanıyor. Çoğu ürün bilgisayar kontrollü bir tezgah veya çark kullanmayı gerektiriyor. Nihai ürün montaj hattı şeklinde tamamlanıyor; parçalar belli yerlerde hazırlanıyor ve bazı öğrenciler robot kolları gibi hareket ederek bu parçaları montaj hattında bir araya getiriyorlar.

Ürünler okulda satışa sunuluyor. Öğrenciler şirketin hisselerini alıp satıyorlar ve ürün satıldıktan sonra hissedarlar kardan paylarını alıyorlar. 

The Multicultural Heroes Project

The Multicultural Heroes project is a long-term, multidisciplinary, technology-supported project in which bilingual fifth-grade students at Frank Paul Elementary School in Salinas, California, are developing and producing a set of materials (videotapes and written texts) focusing on minority leaders-“Multicultural Heroes,” both locally and at the state and national level.

Çokkültürlü Kahramanlar Projesi 

Çokkültürlü Kahramanlar Projesi Calofornia, Salinas’daki Frank Paul Elementary Schoolun çift dilli beşinci sınıf öğrencilerinin hem bölgesel hem de ulusal çaptaki azınlık liderleri -Çokkültürlü Kahramanlar”- ile ilgili bazı materyaller (video kasetler ve yazılı metinler) geliştirdikleri ve ürettikleri uzun vadeli, teknoloji destekli bir proje. 

 

 

The first stage of the project was to learn about the interview process. Students conducted a library search and engaged in critical reading of interviews of famous people, analyzing the components of the interviews and noting general areas that they would want to be sure to include in their interviews (e.g, family background, major influences, obstacles faced). They drew upon the Oral History Society of Monterey County as a resource, studying their guidelines and adapting them to suit the needs of the project. They examined the difference between open versus closed-ended questions and explored methods for getting subjects to provide more detailed information with appropriate follow up questions. A group of students developed an interview outline, which individual and pairs of students used to generate specific sets of questions.

Projenin ilk aşaması mülakat sürecini öğrenmekti. Öğrenciler mülakatların bileşenlerini analiz ederek ve kendi mülakatlarında yer vermek istedikleri genel hususları (aile geçmişi, hayatını etkileyen başlıca olaylar, karşılaştığı engeller gibi) not ederek mülakatlar hakkında bir kütüphane araştırması yaptılar ve ünlülerle yapılan mülakatları eleştirel bir bakış açısıyla okudular. Kaynak olarak Monterey County’nin Sözlü Tarih Cemiyeti’ni kullandılar ve kendi projelerinin ihtiyaçlarına göre bir çalışma planı çıkardılar. Açık uçlu sorularla kapalı uçlu sorular arasındaki farkı incelediler ve uygun sorular sorarak mülakat yaptıkları kişiden daha ayrıntılı bilgi almak için kullanabilecekleri yöntemleri incelediler. Bir grup öğrenci bir mülakat taslağı çıkardı ve öğrenciler bireysel olarak ve çift olarak belli sorular hazırlamak için bu taslağı kullandılar.

One key theme that emerged through this process was a series of questions focusing on the issue of discrimination and how individuals have dealt with this obstacle within their own lives. Once the interview questions were developed, specific techniques for conducting interviews were practiced (e.g., maintaining eye contact, how to hold the mic) in small groups, with students and teacher providing encouragement, feedback, and suggestions.

Bu süreçte ortaya çıkan ana temalardan biri ayrımcılık ve insanların kendi hayatlarında bu engelle nasıl baş ettikleri konusuna odaklı sorulardı. Mülakat soruları hazırlandıktan sonra, küçük gruplar halinde belli mülakat tekniklerine çalışıldı (göz temasını koruma, mikrofonu tutma şekli, vb.) ve bu çalışma boyunca öğrenciler ve öğretmen teşvik edici bir tutum sergileyip geribildirimde ve önerilerde bulundular.

Students conduct their interviews in teams of three, with one student serving as interviewer, another as camera operator and a third as recorder. Each team reviews and critiques their videotaped interview, engaging in discussions about ways to improve their techniques and additional questions that should have been asked. Sitting at the computer together, the team of students transcribes and summarizes their interviews, using both the videotape and the recorder’s notes. While entering the text onto the computer for later editing and formatting, the individual students within the team focus on different aspects of the task (e.g., typing, spelling, remembering and repeating what was said on the videotape).

Öğrenicler mülakatlarını mülakatçı, kamera operatörü ve kayıtçıdan oluşan üçer kişilik gruplar halinde gerçekleştirdiler. Her takım videoya kaydettikleri kendi mülakatını izledi ve eleştirdi, mülakat tekniklerini nasıl geliştirebileceklerini ve başka hangi soruları sormaları gerektiğini tartıştılar. Takımlar bilgisayar başına oturup hem video kaydını hem de kayıtçının notlarını kullanarak yaptıkları mülakatı yazıya döktüler ve özetlediler.  Metni daha sonra düzeltmek ve formatlamak üzere bilgisayara girerken takımdaki öğrenciler görevin farklı taraflarına odaklandılar (klavyede yazı yazma, yazım kuralları, video kaydında ne söylendiğini hatırlama ve tekrarlama gibi). 

As we observed the class, students were engaged in a range of small-group activities, focusing on various aspects of the project–creating a large mural featuring famous minority leaders, telephoning local leaders to schedule interviews, transcribing videotapes, and practicing interviewing skills. Teacher Cliff Gilkey moved from group to group, checking on progress, monitoring students’ practice, and giving them questions to explore. With a group at the videomonitor, Gilkey helped the students look for ways to improve their interviewing technique. “What could you have asked when she mentioned that she had dropped out of school? What will the listener want to know?” Moving on to another group, Gilkey sat on the floor as students practiced opening an interview with a pretend “mike” and camera. Simply introducing themselves and asking their initial questions is something that brought on waves of self consciousness in these fifth graders. Gilkey had them work on eye contact and discuss the need for being able to ask one’s initial questions without looking down at the prompt sheet. Coaching, as practiced by Cliff Gilkey, does not mean fading into the background. He provides the structure that challenges his students and actively supports their performances and reflections.

Sınıfı gözlemlediğimizde öğrencilerin projenin farklı boyutlarından birine — ünlü azınlık liderlerinden oluşan büyük bir duvar resmi yapma, mülakat randevusu almak için bölge liderlerine telefon etme, video kayıtlarını yazıya dökme ve mülakat alıştırmaları yapma gibi — odaklanarak çeşitli küçük grup aktivitelerine katıldıklarını gördük. Öğretmen Cliff Gilkey gruplar arasında gezip çalışmaların nasıl gittiğini kontrol etti, öğrencilerin uygulamalarını izledi ve onlara araştırmaları için bazı sorular verdi.  Gilkey, bir grup öğrenciyle video monitörünün başına oturarak öğencilerin mülakat tekniklerini nasıl geliştirebileceklerini bulmalarına yardımcı oldu. “Okulu bıraktığını söylediğinde ne sorabilirdin? Dinleyici neyi bilmek isteyecek?” gibi sorular sordu. Gilkey, başka bir grubun yanına giderek bir kamera ve mikrofon varmış gibi yaparak mülakat açılışı alıştırması yapan öğrencilerin yanına oturdu. Bu beşinci sınıf öğrencileri mülakata kısaca kendilerini tanıtarak başlıyor ve ilk sorularını soruyorlardı. Gilkey bu öğrencileri göz teması kurma ve mülakat yaptıkları kişiye ilk sorularını sorarken ellerindeki hatırlatıcı kağıtlara bakmama çalışması yaptırdı. Cliff Gilkey’in yaptığı gibi koçluk, arka planda kalmak anlamına gelmez. Gilkey öğrencilerini zorlamakta ve performanslarını ve verdikleri karşılıkları aktif olarak desteklemektedir. 

 

Muticultural Heroes’ mural

Çokkültürlü Kahramnalar duvar resmi

 

The Multicultural Heroes project brings several areas of the curriculum together: social studies (e.g., researching past and present minority leaders, learning about community resources and cultural organizations, studying the impact of discrimination and learning how individuals dealt with its effects within their own lives), writing (e.g., writing and editing interviews, letters, and narrative texts with a clear sense of purpose and a strong eye towards audience), reading (e.g., critical reading of previous literature on minority leaders, critical reading of their own writing), graphic arts (e.g., designing and creating a mural which will serve as a backdrop during in-classroom interviews, engaging in the graphic design aspects of desktop publishing), oral language skills (e.g., developing phone skills, interview skills, oral persuasion and negotiation skills, drawing from other resources, such as the Oral History Society of Monterey County, to study previous approaches) and math (e.g, budgeting and managing the cost of producing, marketing and distributing the tapes).

Çokkültürlü Kahramanlar projesi müfredatın birçok alanını bir araya getirmektedir: sosyal çalışmalar (geçmişteki ve günümüzdeki azınlık liderlerini araştırma, toplum kaynaklarından  ve kültür kuruluşlarından bilgi edinme, ayrımcılığın etkilerini inceleme ve bireylerin bu etkilerle baş etmek için neler yaptıklarını öğrenme gibi), yazı yazma (belli bir amaca yönelik olarak ve hedef kitleyi etkileyecek mülakatlar, mektuplar yazma ve düzeltme gibi), okuma (azınlık liderleri ile ilgili literatürü eleştirel bir gözle okuma, kendi yazdıklarını eleştirel bir gözle okuma gibi), grafik sanatları (sınıfiçi mülakatlar boyunca bir fon görevi görecek bir duvar resmi tasarlama ve yapma, masaüstü yayıncılığın grafik tasarımı bölümüyle ilgilenme gibi), sözlü dil becerileri (telefon becerileri, mülakat becerileri, sözlü ikna ve müzakere becerileri geliştirme, konuyla ilgili geçmişteki yaklaşımları incelemek için Monterey County Sözlü Tarih Cemiyeti gibi diğer kaynaklardan yararlanma) ve matematik (kasetleri hazırlama, pazarlama ve dağıtma maliyetini bütçeleme ve yönetme gibi).

Technology plays a supportive role within the Multicultural Heroes project. Telephones, computers, video equipment, scanners, and laser disc players are used as tools to accomplish a range of specific tasks within the context of the broader project. While the technology is not a central focus in and of itself, many aspects of this project would not have been possible without its use (e.g., conducting telephone interviews, videotape production, creating written products of professional quality).

Çokkültürlü Kahramanlar projesinde teknoloji destekleyici bir rol oynamıştır. Proje kapsamındaki belli görevleri yerine getirirken telefon, bilgisayar, video, tarayıcı ve lazer diskler birer araç olarak kullanılmıştır. Projenin ana odak noktasının teknoloji olmamasına rağmen, bu projenin birçok aşaması (telefon görüşmeleri, video kaset hazırlama, profesyonel kalitede yazılı ürün hazırlama gibi) teknoloji kullanılmadan gerçekleştirilemeyecek niteliktedir.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s