3. Sınıf ve Yaratıcı Sanatlar

Bir çocuğun yaratıcı sanatlardaki gelişimi çocuğun resim, müzik, dans ve tiyatro deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Sanata maruz bırakıldıklarında ve sanat uygulamaları yaptıklarında, sekiz yaşındaki çocuklar sanatsal çalışmalarında daha ayrıntılı ve gerçekçi imgeler yaratırlar. Ayrıca, resmin konusunu daha iyi belirleyebilirler. Bu yaştaki çocuklar daha çok müzik terimi bilirler ve farklı kültürleri temsil eden çeşitli müzik stillerini tanımlayabilirler. Bunun yanı sıra, daha iyi şarkı söyler veya enstrüman çalarlar. Sekiz yaşındaki çocuklar tam bir dans sıralaması oluşturup bunu tekrar edebilir ve çeşitlendirebilirler. Ayrıca, olgun bir dans formu kullanmaya başlayabilir ve dans kombinasyonlarını doğru hatırlayabilirler. Tiyatro çalışmalarında, bu yaştaki çocukların farklı karakterleri oynarken ki konsantrasyonu ve yeteneği daha fazladır ve diyalog ve hikayeler doğaçlamak için farklı kaynaklardan faydalanabilirler.

 

A child’s development in the creative arts varies greatly based on the child’s experiences with art, music, dance, and theater. Given exposure and practice, eight-year-olds create more detailed and realistic images in their artwork. Plus, they can better identify the subject matter in art. Children this age also know more music terminology and can describe a variety of musical styles that represent diverse cultures. In addition, they sing or play instruments with improved skill. Eight-year-olds are able to create a complete dance sequence, and then repeat it and vary it. They also start to use mature dance form and can correctly remember dance combinations. In the study of theater, children this age show greater concentration and sophistication in playing different characters, and can draw from a variety of sources to improvise dialogue and tell stories.

Resim

Nesneleri gerçekçi resmetmekle gittikçe daha çok ilgilenir ve bunu daha iyi yapabilir. İnsan resmi yaparken saç, gözler, kulaklar, kol ve parmaklar, bacak ve ayak gibi ortalama on uzuv çizer. Çizimlerinde çoğunlukla hareket halindeki insanlara ve nesnelere yer vermeyi sever. Gerçekçi resim yapma denemelerinde desen unsurlarını ve ilkelerini kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturabilir (örneğin; bir at çizer ve eyer ve dizgin gibi detaylar ekler). Giderek daha karmaşık iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar yapmak için çeşitli materyaller kullanır. Kişisel kültürü ve deneyimleri yansıtan resim çalışmaları için fikir seçer (örneğin; kendini bisiklette çizer, günümüzdeki veya geçmişteki toplumların binalarını yansıtan bina maketleri yapar). Aktiviteleri bağımsız olarak deneyerek öz yeterliğini arttırmaya devam eder.

Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve süreçler (takı yapımı) arasındaki farkları bilir. Resim malzemelerini ve araç-gereçlerini güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanır. Ressamın amacının daha çok farkında olarak farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkiler doğurduğunu açıklar (örneğin; “Ressam figürün üzgün olduğunu göstermek için mavi renk kullanmış.” der). Sanatın ve anlamı aktarmak için kullanılan araç-gereçlerin ve tekniklerin yapıları ve fonksiyonları hakkında gittikçe karmaşık tercihlerde bulunur (örneğin; roket yapmak için karton, bant ve keçeli kalem seçer).

Farklı resim çalışmalarında bireylerin ve ailelerin tasvir ediliş şekillerini karşılaştırmak için daha fazla detay kullanır. Kişisel gözlemlerine ve deneyimlerine dayalı resimler yapabilir (örneğin; “Bu resimde benim ailem plajda. Ben sudayım çünkü yüzmeyi çok seviyorum.” der).

Farklı resim çalışmalarındaki hikayeleri ve konuları belirleme yeteneği artar. Farklı çalışmalardaki çizgi, form, şekil, renk, doku, alan ve değer gibi resim unsurlarını belirleme ve tanımlama konusunda daha iyidir. Farklı araç-gereçlerin (yağlı boya, sulu boya, taş, metal gibi), tekniklerin ve süreçlerin düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve izleyicide farklı duygular uyandırmak için nasıl kullanılabileceğini açıklar. Farklı kompozisyonel ve ifade özelliklerinin (örneğin; neşe, keder veya öfke duygusu uyandıran renkler veya subjeler) ve organizasyonel ilkelerin (örneğin; tekrar, denge, vurgu, zıtlık, birlik) de nasıl farklı tepkiler uyandırabileceğini tanımlar.

Sanatçılarla ve belli sanat eserlerini şekillendiren belli güncel veya tarihi olaylarla daha çok ilgilenerek tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan gereksinimleri) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkilediğini bilir. Sanatçıların toplumdaki ayırt edici rollerini belirler ve tanımlar (örneğin; ressam, heykeltraş, mimar, vs. gibi sanatla ilgili meslekleri belirler). Belli kültürlere, dönemlere ve yerlere ait daha fazla sayıda sanat eserini belirler.

Bireylerin ve ailelerin farklı sanat eserlerinde betimlenme şekillerini karşılaştırmak için gelişmiş analitik becerilerini kullanır. Kişisel çalışmaları hakkındaki düşüncelerini imaj veya yapıya açık bir şekilde referansta bulunarak ayrıntılı bir biçimde ifade edebilir. Bir resmin sevdiği ve sevmediği yanları için daha karmaşık nedenler sunar (örneğin; “Ressamın resmi aydınlatmak için sarıyı kullanış şeklini sevdim.” der). Akranlarının ve başkalarının orijinal resim çalışmaları, portfolyoları ve sergileri ile ilgili görüşlerini bildirir. Görsel sanat eserleri yaratmanın farklı amaçlarını açıklar. Belli sanat eserlerine farklı tepkiler verilebileceğini anlar (örneğin; biri Mona Lisa’nın ifadesini hoş diye yorumlarken, başka biri gizemli olduğunu düşünebilir). İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan gereksinimleri) belli sanat eserlerinin gelişimini etkileyebileceğini bilir.

Metin tanımlarına dayalı görsel imgeler çizmek ve bu imgeleri tartışmak için daha çok ayrıntı, dikkat ve yorum kullanır. Görsel sanatlarda betimlenen daha çok edebi ve tarihi konuyu bulur. Görsel etkiler yaratmak için ışıkla ve renk spektrumuyla deneyler yapar. Artistik tasarımlar yapmak için geometrik şekillerle ve ilkelerle çalışır.

Art

Is increasingly concerned about depicting objects realistically, and is more able to portray objects in this manner. Adds an average of ten parts to the drawing of a person, often including hair, eyes, pupils, ears, arm and fingers, leg and foot. In drawings, often likes to include people and objects in motion. Can create effective compositions, using design elements and principles with increased attempts at realistic depictions (e.g., draws a horse on a baseline and includes details such as a saddle and bridle). Manipulates a variety of materials to create 2-D or 3-D art works with increased complexity. Selects ideas for works of art that reflect personal culture and experiences (e.g., draws himself on a bicycle, constructs model buildings that frequently reflect buildings in current or past communities). Continues to increase self-sufficiency by trying activities independently.

Knows the differences among art materials (e.g., paint, clay, wood, videotape), techniques (e.g., overlapping, shading, varying size or color), and processes (e.g., casting and constructing in making jewelry). Uses art materials and tools in a safe and responsible manner. With increased awareness of the artist’s intention, describes how different materials, techniques, and processes cause various responses (e.g., says, “The artist used the color blue to show that the figure is sad.”). Makes increasingly complex choices about the structures and functions of art, as well as the media and techniques used to convey meaning (e.g., chooses cardboard, tape, and markers to construct a rocket).

Uses greater detail to compare the ways that individuals and families are depicted in different artwork. Can create artwork based on personal observations and experiences (e.g., says, “This is a picture of my family at the beach. I am in the water because I love to swim.”).

Increases ability to identify stories and other subject matter in a variety of artwork. Gets better at identifying and describing art elements in various works, including line, form, shape, color, texture, space, and value. Explains how different media (e.g., oil, watercolor, stone, metal), techniques, and processes can be used to communicate ideas, experiences, and stories, as well as evoke different responses in the viewer. Describes how different compositional, expressive features (e.g., colors or subjects evoking joy, sadness, or anger), and organizational principles (e.g., repetition, balance, emphasis, contrast, unity) also cause different responses.

Knows how history, culture, and the visual arts can influence each other, with an increased interest in stories about artists and specific current or historical events that shaped specific artwork. Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork. Identifies and describes distinctive roles of artists in society (e.g., identifies artistic professions, such as painter, sculptor, architect, etc). Identifies an increased number of works of art as belonging to particular cultures, times, and places.

Uses improved analytical skills to compare the ways that individuals and families are depicted in different artwork. Can express ideas about personal artwork in detail with clear reference to the image or structure. Gives more complex reasons for what he or she likes and dislikes about a piece of art (e.g., says, “I like the way the artist used yellow to brighten the picture.”). Identifies ideas about original artwork, portfolios, and exhibitions by peers and others. Explains various purposes for creating works of visual art. Understands there are different responses to specific artwork (e.g., one person may interpret Mona Lisa’s expression as pleasing, while another person may think it is mysterious). Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork.

Uses increased detail, accuracy, and interpretation to draw and discuss visual images based on text descriptions. Identifies a larger number of literary and historical subject matter depicted in the visual arts. Conducts additional experiments with light and the color spectrum to create visual effects. Works with geometric shapes and principles to create artistic designs.

 

Müzik

Farklı kültürleri temsil eden çeşitli müzik stilleriyle hareket edebilir, bu müzik stilleriyle ilgili soruları yanıtlayabilir ve bu stilleri tanımlayabilir.

Farklı kültürleri temsil eden çeşitli şarkıların sözlerini ve melodilerini hatırlayabilir. Bu şarkıları tek başına veya grupla daha ustaca söyleyebilir veya enstrümanla çalabilir. Bir grup perfomansında, daha karmaşık partner şarkılarını (aynı anda icra edilebilecek iki ayrı şarkı), birkaç sesin birbiri ardına söylendiği şarkılar ve şarkı boyunca tekrarlanan kısa müzik kalıplarını (ostinato) icra edebilir. Grupla şarkı söylerken vokal sesleri harmanlayabilir. Diğer öğrenciler kontrast bölümleri çalarken bir şarkının enstrümental bölümünü bağımsız olarak icra edebilir. Şefin yönergelerini izleme yeteneği artar.

Basit enstrümanlarda gittikçe daha sofistike müzikal kalıpları çalar. Farklı kültürlere ait şarkılara uygun müzikal kalıplar ve melodiler doğaçlar. Belli yönergeler doğrultusunda kısa şarkılar ve enstrümental parçalar oluşturur ve düzenler (örneğin; belli bir stil veya enstrüman kullanarak). Okumalara veya dramatizasyonlara eşlik etmek için müzik yaratabilir ve düzenleyebilir.

Müziği, müzik notalarını, müzik aletlerini ve seslerini ve müzik performansını anlatma için kullanılan terminoloji bilgisini arttırır. Müzik notalarını okuma ve yazma yeteneğini geliştirir ve performans yaparken notaları doğru okuyabilir. Dört orkestra ailesindeki (ağaçtan yapılmış nefesli çalgılar, yaylı çalgılar, pirinç veya metalden yapılmış çalgılar, vurmalı çalgılar) enstrümanları ve kadın ve erkek yetişkin seslerini tanıyabilir. Müzik dinlerken melodi, ritim ve armoni gibi unsurları belirleme yeteneğini geliştirir.

Canlı performanslarda uygun dinleyici davranışları sergiler. Müzikal prformansları ve kompozisyonları değerlendirme kriterleri oluşturur. Artık belli müzikal çalışmalar ve stillerle ilgili kişisel tercihlerini anlatmak için uygun müzik terminolojisini kullanabilir.

Farklı tarihi dönemlere ve kültürlere ait seçme müzik türü veya stili örneklerini adlandırabilir. Bu örneklerde müzik unsurlarının (örneğin; melodi, ritim, armoni) nasıl kullanıldığını basit terimlerle anlatabilir. Müziğin günlük deneyimlerle nasıl iç içe olduğunu fark eder ve belli bir müziği bir kullanım için uygun kılan özellikleri tanımlayabilir. Çeşitli müzik ortamlarındaki ve kültürlerdeki müzisyenlerin rollerini belirler ve tanımlar (örneğin; orkestra şefi, türkücü, kilise orgcusu).

Müzik ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıları açıklar (örneğin; yabancı diller: farklı dillerde şarkılar söylemek; dil ve anlatım: yoruma dayalı okumalarda müziğin anlatımsal unsurlarını kullanmak; notaların, eslerin ve zaman işaretlerinin matematiksel değerleri; fen: müzikte ses çıkarmak için kullanılan tellerin, davul derisinin veya hava sütunlarının titreşimi; coğrafya: farklı ülkelerin veya bölgelerin şarkıları).

 

Music

Can move to, answer questions about, and describe a variety of musical styles that represent diverse cultures.

Can remember the words and melodies to a variety of songs that represent diverse cultures. Is able to expressively sing or play these songs on instruments with improved skill, either alone or with a group. In a group performance, can perform increasingly complex partner songs (two separate songs that can be performed simultaneously), rounds, and short musical patterns that are repeated throughout a song (ostinatos). Can better blend vocal sounds when singing with a group. Is able to perform an independent instrumental part of a song while other students play contrasting parts. Improves ability to follow direction given by a conductor.

Plays increasingly sophisticated musical patterns on simple instruments. Improvises musical patterns and melodies to go along with songs of various cultures. Creates and arranges short songs and instrumental pieces within specified guidelines (e.g., using a particular style or instrument). Can create and arrange music to accompany readings or dramatizations.

Increases knowledge of appropriate terminology used to explain music, music notation, music instruments and voices, and music performance. Improves ability to read and write music notation, and can interpret such notation correctly when performing. Is able to identify by sight and sound instruments from the four orchestral families (woodwind, string, brass, percussion), as well as male and female adult voices. Improves ability to identify elements like melody, rhythm, and harmony when listening to music.

Shows proper audience etiquette during live performances. Creates criteria for evaluating musical performances and compositions. Can now use appropriate music terminology to explain personal preferences for specific musical works and styles.

Can name the type or style of select examples of music from various historical periods and cultures. Is also able to describe, in simple terms, how elements of music (e.g., melody, rhythm, harmony) are used in these examples. Recognizes how music is incorporated in daily experiences and can describe characteristics that make certain music suitable for each use. Identifies and describes roles of musicians (e.g., orchestra conductor, folksinger, church organist) in various music settings and cultures.

Explains connections between music and other disciplines (e.g., foreign languages: singing songs in various languages; language arts: using the expressive elements of music in interpretive readings; mathematics: mathematical basis of values of notes, rests, and time signatures; science: vibration of strings, drum heads, or air columns generating sounds used in music; geography: songs associated with various countries or regions).

Dans

Bir müzik parçasına hareket ederek ve dans ederek karşılık verir. Ritme (davul vuruşu gibi) ve müziğin hızındaki değişikliklere (tempoya) göre hareket eder. Farklı vücut şekillerini (örneğin; esnek, kıvrık, bükük) kullanabilir ve bunlar arasında hareket geçişleri yapar. Temel lokomotor (zıplama, yürüme, kayma gibi) ve lokomotor olmayan (eğilme, bükülme, dönme gibi) hareketleri yapar ve ayırt eder. Hareket becerilerini sergilerken vücudunun bilincindedir, konsantrasyonu gelişmiştir. Hareketin mekansal unsurlarını çeşitlendirebilir (örneğin; kişisel alan ve ortak alan, yerin üstünde farklı seviyelerde hareket, odada farklı yönlere hareket etme, hareketin büyüklüğü). Dans öğretimine yeterince maruz kalarak bazı temel hareket unsurlarını tanımlayabilir (örneğin; dansçının yerden yüksekliği, hareket yönleri). Başı, ortası ve sonu olan bir dans sıralaması oluşturabilir ve bunu tekrarlayıp çeşitlendirebilir. Hareket ederken bunu olgun bir şekilde yapmaya başlar ve hareket kombinasyonlarının sıralamasını hatırlar (örneğin; belli bir türde dans ederken).

Kişisel düşüncelerine ve diğer kaynaklardaki kavramlara göre danslar geliştirir. Dans yaratırken süreçleri tanımlar (örneğin; düşüncelerin hareketle nasıl aktarılacağını hayal etme, kafasında canlandırma, problem çözme). Doğaçlamanın hareket bulmak için ve hareket problemlerini çözmek için nasıl kullanıldığını bilir (örneğin; öğretmen “Sahne alanını heyecan duygusunu aktarmak için nasıl kullanabilirsiniz?” der). Duygu ve düşünceleri aktaran hareketlerdeki belli eylemleri, el-kol hareketlerini ve değişiklikleri belirler.

Doğaçlamanın hareket bulmak için nasıl kullanıldığını gösterir. Partner becerilerini geliştirmeye devam eder (örneğin; taklit etme, yönlendirme ve izleme).Kelimelerin, seslerin, resimlerin ve hikayelerin dans yaratmak veya icra etmek için kullanıldığı bazı yolları tanımlayabilir.

Dans ile diğer insan hareketleri arasındaki farkı açıklar (örneğin; spor, günlük hareketler). Dansın, nasıl dansçının kastettiğinden farklı yorumlar ve tepkiler doğurabileceğini açıklar. Çeşitli dans türlerinin teknik ve artistik bileşenlerini bilir.

Birçok kültürün kendine özgü dansları olduğunu bilir. Özellikle kendi toplumundaki dansla olmak üzere, birçok dansın kültürel ve tarihi bağlamına aşinadır.

Beslenme ve güvenliğin dans kabiliyetini nasıl geliştirdiğini açıklayabilir.

Diğer disiplinlerde öğrendiklerini göstermek için hareketi kullanma becerilerini geliştirmeye devam eder (örneğin; matematikteki şekiller, fendeki kalıplar, bir şiirin ruh hali). Dansa karşılık vermek için diğer sanat türlerini kullanabilir (örneğin; bir dans stilini yansıtan bir resim yapar).

Dance

Responds to the mood of a piece of music through movement and dance. Moves to a rhythmic accompaniment (e.g., drum beat) and responds to changes in the speed of music (tempo). Is able to perform using a series of body shapes (e.g., stretched, curled, twisted) on different levels above the floor and creates moving transitions between them. Performs and differentiates among basic locomotor (e.g., hopping, walking, sliding, etc.) and nonlocomotor (e.g., bending, twisting, swinging, etc.) movements. Shows body awareness when performing movement skills, and demonstrates increasing concentration and focus. Can vary the spatial elements of movement (e.g., personal and shared space, movement at different levels above the floor, moving in various directions around a room, size of movement). With adequate exposure to dance instruction, can describe a variety of basic movement elements (e.g., the height of the dancer from the floor, directions of movement). Is able to create a dance sequence (with beginning, middle, and end), and then repeat it and vary it. Begins to use mature form and remember appropriate sequences for combinations of movement (e.g., when performing a certain dance).

Creates dances based on personal ideas and concepts from other sources. Describes processes used when creating dances (e.g., imagining, visualizing, problem solving, how ideas are communicated through movement). Knows how improvisation is used to discover and invent movement and to solve movement problems (e.g., teacher says, “How can you use the space of the stage to convey a feeling of excitement?”). Identifies specific actions, gestures, and changes in movements that communicate feelings and ideas.

Demonstrates how improvisation is used to discover and invent movement. Continues to develop partner skills (e.g., copying, leading and following, mirroring). Is able to describe some of the ways that words, sounds, pictures, props, and stories are used to create or perform dances.

Explains how dance is different from other forms of human movement (e.g., sports, everyday gestures). Explains how a dance may elicit various interpretations and reactions that differ from the meaning intended by the dancer. Knows the technical and artistic components of various forms of dance.

Knows that many cultures have their own dances. Is familiar with the cultural and historical context of a wider variety of dance forms, especially those found within their community.

Can explain how nutrition and safety enhance the ability to dance.

Continues to improve skills for using movement to show understanding of principles in other disciplines (e.g., shapes in math, patterns in science, the mood of a poem). Can use other art forms to respond to dance (e.g., creates a painting that reflects a style of dance).

 

Tiyatro

Dramatik oyun, hikaye dramatizasyonu ve anlatıcı pantomimle (şiirleri veya başka yazılı anlatımları canlandırmak için konuşmak yerine hareketleri kullanarak) daha çok gerçek ve hayali durumları canlandırabilir. Farklı karakterleri oynarken daha iyi konsantre olur ve daha sofistike oynar (örneğin; hareketlerini ve sesini değiştirir). Diyalog doğaçlamak ve hikayeler anlatmak için kişisel deneyimlerinden, miras, hayal gücü ve farklı araçlardan faydalanabilir. Sonra bu doğaçlamaları yazıya dökebilir veya kaydedebilir. Sınıfta yapılanlar gibi daha formel ve yapılandırılmış dramatizasyonlar için birbiriyle ilgili karakterleri, ortamları ve durumları seçmek için başkalarıyla işbirliği yapabilir.

Dramatik oyunda müzik, yaratıcı hareket ve görsel bileşenler (kostüm gibi) kullanma yeteneğini geliştirir. Daha yapılandırılmış dramatik çalışmalarda mekanı, sesleri, hareketi ve basit teknik unsurları (sahne, ışık, makyaj gibi) teatral bir deneyim için nasıl kullanabileceğini daha iyi gözünde canlandırabilir ve planlayabilir.

İki farklı dramatik çalışmanın içeriğini veya mesajını karşılaştırabilir. Tüm bir dramatik performans veya bir performansın bölümleri ile ilgili kişisel tercihlerini anlatabilir. Bir performansın ona hisettirdiği duyguyu tanımlayabilir. Karakterleri, ilişkilerini ve ortamlarını kafasında canlandırır ve tanımlar. Ayrıca, karakterlerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının kendi istek ve ihtiyaçlarına ne kadar benzediğini veya ne kadar farklı olduğunu da anlatabilir. Dramatizasyonları analiz ederken uygun terminoloji kullanabilir ve bir dramatik ürünü geliştirmeye yönelik yapıcı fikirler sunar. Canlı performanslarda uygun izleyici davranışları sergiler.

Farklı kültürlere ait veya farklı kültürler hakkındaki iki farklı hikaye veya dramadaki karakterleri ve durumları belirleyebilir ve karşılaştırabilir (bu gibi çalışmalara yeterince maruz kalırsa). Tiyatronun hayatın farklı yanlarını gösterdiğini bilir ve tartışır (örneğin; ilişkiler, zorluklar, miras, tarih). Kültürlerin neden dramatik ürünler yarattığını ve bunlarla neden ilgilendiğini anlamaya başlar.

Dramatik çalışmaları anlamak ve yorumlamak için diğer disiplinlerde edindiği deneyimleri kullanma yeteneğini geliştirir (örneğin; yazı yazma, tartışma, hareket, müzik, resim, tarih bilgisi).

Theater

Can act out a wider variety of real-life and imaginative situations through dramatic play, story dramatization, and narrative pantomime (using movement rather than talking to act out poetry and other writing). Shows greater concentration and sophistication in playing different characters (e.g., varies types of movements and vocal qualities). Is able to draw from personal experiences, heritage, imagination, history, and various media to improvise dialogue and tell stories. Can then formalize such improvisations by writing or recording the dialogue. Can collaborate with others to select interrelated characters, environments, and situations for more formal and structured dramatizations, such as those done in a classroom.

Improves ability to use music, creative movement, and visual components (e.g., props, costumes) in dramatic play. In more structured dramatic work, can better visualize and plan how to use space, sounds, movement, and simple technical elements (e.g., scenery, lighting, make-up, etc.) to create a theatrical experience.

Can compare the content or message in two different dramatic works. Is able to explain personal preferences about an entire dramatic performance or its individual parts. Can describe personal emotional responses to a performance. Imagines and clearly describes characters, their relationships, and their environments. Also, can explain how the wants and needs of characters are similar to and different from their own. Can apply appropriate terminology when analyzing dramatizations, as well as provide constructive ideas for improving a dramatic production. Is able to demonstrate proper and consistent audience etiquette during live performances.

Can identify and compare characters and situations from two different stories or dramas that come from or are about different cultures (if given adequate exposure to such works). Recognizes and discusses how theater reflects different aspects of life (e.g., relationships, challenges, heritage, history). Begins to see why cultures create and take in dramatic productions.

Improves ability to use experiences from other disciplines (e.g., writing, discussion, movement, music, art, knowledge of history) to understand and interpret dramatic works.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s