2. SINIF ve YARATICI SANATLAR

Bir çocuğun yaratıcı sanatlardaki gelişimi büyük ölçüde çocuğun resim, müzik, dans ve tiyatro deneyimlerine dayalıdır. Sanat çalışmalarına maruz kaldıklarında ve uygulamalar yaptıklarında, yedi yaşındaki çocuklar nesneleri daha gerçekçi tasvir eden ve kişisel kültürü ve deneyimleri yansıtan çalışmalar yaratırlar. Bunun yanı sıra, sanat unsurları, materyalleri, teknikleri ve süreçleri hakkındaki bilgilerini de arttırırlar.

Yedi yaşındaki çocuklar gittikçe daha karmaşık seviyede müzik icra etme, okuma ve yazma yeteneğine de sahiptir. Müziğin ruh haline hareket ederek ve dans ederek karşılık verirler ve çeşitli vücut şekillerini taklit ederken ve ayırt ederken daha fazla vücut farkındalığı gösterirler. Son olarak, bir dramadaki karakterleri, olay yeri ve zamanını, problemi ve çözümü belirleyebilir ve dramatik oyun, kukla şovları ve diğer dramatizasyon çeşitleriyle gerçek ve hayali durumları canlandırabilirler.

A child’s development in the creative arts varies greatly based on the child’s experiences with art, music, dance, and theater. Given exposure and practice, seven-year-olds create art that depict objects more realistically and that reflect personal culture and experiences. In addition, they increase their knowledge of art elements, materials, techniques, and processes.

Seven-year-olds also perform, read, and write increasingly more complex music. They respond to the mood of music through movement and dance, and show greater body awareness as they imitate and distinguish among various body shapes. Finally, they can name the characters, setting, problem, and solution in a drama, as well as act out real-life and imaginative situations through dramatic play, puppet shows, and other dramatizations.

Resim

Resim çalışmalarında çeşitli renkler, şekiller ve çizgiler kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Desen unsurlarını ve ilkelerini kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturur (örneğin; gerçek yaşamdaki nesnelerin renklerini göstermek için renkleri tanımlayıcı bir biçimde kullanır). Artan bir ustalıkla 2 boyutlu ve 3 boyutlu çalışmalar yapmak için çeşitli materyaller kullanır. Kişisel kültürü ve deneyimleri yansıtan sanat çalışmaları için fikirler seçer (örneğin; akşam yemeği yiyen aile resmi yapar, günümüzdeki veya geçmişteki toplumların binalarını yansıtan bina maketleri yapar). Aktiviteleri bağımsız olarak deneyerek öz yeterliğini arttırmaya devam eder. Nesneleri gerçekçi resmetmeye başlar.

Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve basit süreçler (yaratım sürecinin bir parçası olarak materyallerin eklenip çıkarıldığı eklemeli ve çıkarmalı heykel gibi) arasındaki farklar hakkındaki bilgisini geliştirmeye devam eder. Resim araç-gereçklerini gittikçe daha güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanabilir. Farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkilere neden olduğunu analiz ederek anlatır (örneğin; “Ortadaki kişinin büyük olması, önemli biri olduğunu gösterir.” der). Resmin yapıları ve işlevleri ile anlamı aktarmak için kullanılan araçlar ve teknikler hakkında gittikçe karmaşık tercihlerde bulunur (örneğin; bir bahçeyi resmetmek için sulu boya kullanır).

Farklı resim çalışmalarında bireylerin ve ailelerin tasvir ediliş şekillerini karşılaştırır. Kişisel resim çalışmalarındaki tercihlerini ve seçimlerini açıklar (örneğin; “Kendimi resim yaparken çizdim çünkü en çok resim yapmayı seviyorum.” der).

Çeşitli resim çalışmalarında resmedilen bazı hikayeleri ve başka konuları bulabilir. Resim unsurlarını (örneğin; renk, doku, form, çizgi ve alan) ve resim ilkelerini (örneğin; vurgu, desen ve ritim) fark eder. Farklı araç-gereçlerin (örneğin; yağlı boya, sulu boya, taş, metal), tekniklerin ve süreçlerin düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve resme bakanda farklı duygular uyandırmak için nasıl kullanılabileceğini tanımlar. Farklı kompozisyon ve ifade özellikleri (örneğin; mutluluk, hüzün veya öfke gibi duygular uyandıran renkler veya konular) ile düzenleme ilkelerinin (örneğin; tekrar, denge, vurgu, zıtlık, birlik) de nasıl farklı tepkiler uyandırdığını açıklar.

Ressamlarla ilgili hikayelerle daha çok ilgilenerek tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan ihtiyaçları) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkileyebileceğini bilir. Sanatçıların toplumdaki ayırt edici rollerini belirler (örneğin; “Sanatçılar farklı düşünmemizi ve hissetmemizi sağlar. Bakacağımız ve zevk alacağımız şeyler yaparlar.” der). Belli kültürlere, zamanlara ve yerlere ait bazı belli sanat eserlerini belirler.

Bireylerin ve ailelerin farklı resimlerde nasıl resmedildiklerini karşılaştırır. Kişisel resim çalışmalarında imge veya yapıyla ilgili fikirleri ifade edebilir (örneğin; köpeğinin yemek yerken ki resmini fark edilebilir ayrıntılarla çizer). Bir resim çalışmasının sevdiği ve sevmediği yanlarını basit nedenler vererek anlatır (örneğin; “Bu tabloyu sevdim çünkü içinde mor var.” der). Akranlarının ve başkalarının resim çalışmaları, portfolyoları ve sergileri hakkındaki fikirleri belirler (örneğin; “Bence Sanem evde bir bahçesi olduğu için çiçek resmi yapmış.” der). Görsel sanat eserleri yapmanın farklı amaçlarına örnekler verir (örneğin; kendini ifade etmek için, bir fikri aktarmak için, ritüellerde ve kutlamalarda, vs.). Belli sanat eserlerine farklı tepkiler verilebileceğini anlar (örneğin; Monet’nin nilüfer tablosunu güzel bulurken, başka biri bu tabloyu beğenmeyebilir). İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan ihtiyaçları) belli sanat eserlerinin gelişimini etkileyebileceğini bilir.

Görsel imgeleri metin tanımlarına göre çizerken ve tartışırken gittikçe daha çok ayrıntıya yer verir. Görsel sanatlarda tasvir edilen çok sayıda edebi ve tarihi konu belirler. Daha çok görsel etki yaratmak için ışığı ve renkleri kullanır. Sanatsal tasarımlar yaparken daha çok geometrik şekil kullanır.

Art

Expresses ideas and feelings in artwork, using a variety of colors, forms, and lines. Creates effective compositions, using design elements and principles (e.g., uses color descriptively to show the colors of objects in real life). Manipulates a variety of materials to create 2-D or 3-D art works with increased dexterity. Selects ideas for works of art that reflect personal culture and experiences (e.g., draws the family at dinner, constructs model buildings that frequently reflect buildings in current or past communities). Continues to increase self-sufficiency by trying activities independently. Begins to depict objects realistically.

Continues to develop knowledge of the differences among art materials (e.g., paint, clay, wood, videotape), techniques (e.g., overlapping, shading, varying size or color), and processes (e.g., using a wash in watercolor). Is increasingly able to use art materials and tools in a safe and responsible manner. Describes with expanded analysis how different materials, techniques, and processes cause various responses (e.g., says, “The large size of the person in the middle shows that he is important.”). Makes increasingly complex choices about the structures and functions of art, as well as the media and techniques used to convey meaning (e.g., chooses tempera paint to depict a garden).

Compares ways that individuals and families are depicted in different artwork. Defines reasons for preferences and choices in personal artwork (e.g., says, “I drew myself painting because that is my favorite thing to do.”).

Is able to identify a number of stories and other subject matter shown in a variety of artwork. Recognizes art elements (e.g., color, texture, form, line, and space) and art principles (e.g., emphasis, pattern, and rhythm). Describes how different media (e.g., oil, watercolor, stone, metal), techniques, and processes can be used to communicate ideas, experiences, and stories, as well as evoke different responses in the viewer. Explains how different compositional, expressive features (e.g., colors or subjects evoking joy, sadness, or anger), and organizational principles (e.g., repetition, balance, emphasis, contrast, unity) also cause different responses.

Knows how history, culture, and the visual arts can influence each other, with an increased interest in stories about artists. Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork. Identifies distinctive roles of artists in society (e.g., says, “Artists help us to think and feel differently. They make things for us to look at and enjoy.”). Identifies a number of specific works of art as belonging to particular cultures, times, and places.

Compares ways that individuals and families are depicted in different artwork. Can express ideas about personal artwork that refer to the image or structure (e.g., draws a picture of her dog eating with identifiable details). Gives simple reasons for what he or she likes and dislikes about an artwork (e.g., says, “I like this painting because it has purple in it.”). Identifies ideas about original artwork, portfolios, and exhibitions by peers and others (e.g., says, “I think Sally painted flowers because she has a garden at home.”). Gives examples of various purposes for creating works of visual art (e.g., for personal expression, to communicate an idea, in rituals and celebrations, etc.). Understands that there are different responses to specific artwork (e.g., one person may find Monet’s painting of waterlilies beautiful while another may find it messy). Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork.

Uses increased detail to draw and discuss visual images based on text descriptions. Identifies a larger number of literary and historical subject matter depicted in the visual arts. Experiments with light and the color spectrum to create further visual effects. Works with additional geometric shapes to create artistic designs.

Müzik

Çeşitli müziklere uygun hareketlerle karşılık verir (örneğin, sallanmak, sekmek, dramatik oyun, resim). Müziği temel terimlerle tartışabilir.

Çeşitli şarkıların sözlerini ve melodilerini hatırlayabilir. Bu şarkıları tek başına veya grup olarak söyleyebilir veya enstrümanlarla çalabilir. Bir grup performansında, partner şarkıları (aynı anda icra edilebilecek iki ayrı şarkı), birkaç sesin birbiri ardına söylediği şarkılar ve şarkı boyunca tekrarlanan kısa müzik kalıplarını (ostinato) icra edebilir. Şefin işaretlerini takip eder.

Basit enstrümanlarda müzik kalıpları çalar. Farklı kültürlerin şarkılarına uygun müzikal ritimler doğaçlar. Belli yönergeler dahilinde kısa vokal veya enstrümental parçalar yapabilir. Beste yaparken sınıf enstrümanları, elektronik sesler veya vücut sesleri gibi farklı ses kaynakları kullanır.

Basit müzik formlarını dinleyebilir ve belirleyebilir (örneğin; AB formu: bir şarkının sırayla çalınan iki farklı melodisinin olması). Bazı enstrümanları görüntüsünden ve sesinden tanıyabilir ve enstrümanları müzik ailelerine göre gruplandırmaya başlar. Müzik perfomanslarında yüksek/daha düşük, daha yüksek sesli/daha yumuşak, daha hızlı/daha yavaş ve aynı/farklı ses ayrımını daha iyi yapar.

Müzikal performanslarda uygun dinleyici davranışları sergiler. Belli müzik çalışmaları ve stilleri için kişisel tercihlerini tanımlar.

Farklı bir kültürün müzik türüne ve/veya stiline örnek verebilir. Belli bir kullanıma uygun müzik önerebilir (örneğin; düğün müziği). Müzisyenlerin üstlendikleri rolleri söyleyebilir (örneğin; orkestra şefi, türkücü).

Müzik ile diğer disiplinler arasındaki bağlantılara örnekler verir (örneğin; yabancı diller: farklı dillerde şarkılar söylemek; dil ve anlatım: yoruma dayalı okumalarda müziğin anlatımsal unsurlarını kullanmak; notaların, eslerin ve zaman işaretlerinin matematiksel değerleri; fen: müzikte ses çıkarmak için kullanılan tellerin, davul derisinin veya hava sütunlarının titreşimi; coğrafya: farklı ülkelerin veya bölgelerin şarkıları).

 

Music

Responds through purposeful movement (e.g., swaying, skipping, dramatic play, painting) to a variety of musical selections. May be able to discuss music in basic terms.

Can remember the words and melodies to a variety of songs. Is able to sing or play these songs on instruments in an expressive manner, either alone or with a group. In a group performance, can perform increasingly complex partner songs (two separate songs that can be performed simultaneously), rounds, and short musical patterns that are repeated throughout a song (ostinatos). Will follow cues given by a conductor.

Can remember the words and melodies to a variety of songs. Is able to sing or play these songs on instruments in an expressive manner, either alone or with a group. In a group performance, can perform increasingly complex partner songs (two separate songs that can be performed simultaneously), rounds, and short musical patterns that are repeated throughout a song (ostinatos). Will follow cues given by a conductor.

Plays musical patterns on simple instruments. Improvises musical rhythms to go along with songs of various cultures. Can make up short vocal or instrumental phrases within specified guidelines. Uses a variety of sound sources when composing, such as classroom instruments, electronic sounds, and body sounds.

Can listen to and identify a larger variety of simple music forms (e.g., AB form: when a song has two distinct melodies that are played in sequence). Reads and writes increasingly more complex music notation that uses a system (e.g., letters, numbers, symbols) and follows specific patterns. Is able to identify a number of instruments by sight and sound, and begins to group them by musical families. During music performances, better distinguishes between higher/lower, louder/softer, faster/slower, and same/different.

Shows appropriate audience behavior during musical performances. Describes personal preferences for specific musical works and styles.

Can give an example of a type and/or style of music from a different culture. Can suggest music that might be appropriate for a specific use (e.g., to play at a wedding). Is able to name some roles that musicians play in society (e.g., orchestra conductor, folksinger, church organist).

Gives examples of connections between music and other disciplines (e.g., foreign languages: singing songs in various languages; language arts: using the expressive elements of music in interpretive readings; mathematics: mathematical basis of values of notes, rests, and time signatures; science: vibration of strings, drum heads, or air columns generating sounds used in music; geography: songs associated with various countries or regions).

Dans

Bir müzik parçasına göre hareket eder ve dans eder. Ritme (davul vuruşu gibi) ve müziğin hızındaki değişikliklere (tempoya) göre hareket eder. Esnek, kıvrık, bükük, simetrik (vücudun iki yanında da aynı) ve asimetrik (vücüdun sağ ve sol tarafında farklı konumda) vücut şekillerini taklit eder ve ayırt eder. Temel lokomotor (zıplama, yürüme, kayma gibi) ve lokomotor olmayan (eğilme, bükülme, dönme gibi) hareketleri yapar ve ayırt eder. Hareket becerilerini sergilerken vücudunun bilincindedir, konsantrasyonu gelişmiştir. Sözlü ipuçları karşılığında mekansal unsurları daha iyi anlar (örneğin; kişisel ve ortak alan, yerin üstünde farklı seviyelerde hareket, odada farklı yönlerde hareket etme, hareketin büyüklüğü). Dans öğretimine yeterince maruz kalarak bazı temel hareket unsurlarını tanımlayabilir (örneğin; dansçının yerden yüksekliği, hareket yönleri). Hareket sıralarını daha iyi hatırlayabilir.

Hareketle ilgili problemleri çözer (örneğin; kuvvetli bir rüzgar yapmak için eşarp nasıl kullanılır) ve öğretmenin yönlendirdiği çalışmalar için hareketin uygunluğu hakkında kararlar alır. Lokomotor olan ve olmayan hareketlerle aktarılabilecek anlamlar önerir (örneğin; hafif, hızlı adımlar mutluluğu ifade eder.)

Doğaçlamanın hareket keşfetmek ve yaratmak için nasıl kullanıldığına örnekler verir. Gelişmiş partner becerileri sergileyebilir (örneğin; kopyalama, öncülük etme ve izleme, yansıtma). Kelimelere, seslere, resimlere, yardımcı materyallere ve/veya hikayelere uygun hareketler yapma yeteneği gelişmiştir.

Dansın diğer insan hareketlerinden farklı olduğuna dair örnekler verir (örneğin; spor, günlük el-kol hareketleri). Dansın, dansçının kastettiğinden farklı yorumlar ve tepkiler doğurabileceğine dair örnekler verir. Birkaç dans çeşidinin teknik ve artistik bileşenlerini bilir.

Birçok kültürün kendine özgü danslara sahip olduğunu bilir. Bazı dans formlarının, özellikle de kendi toplumundaki dansların kültürel ve tarihi bağlamını tanır.

Beslenme ve güvenliğin dans yeteneğini nasıl geliştirebileceğine dair örnekler verir.

Diğer disiplinlerde öğrendiklerini göstermek için hareketi nasıl kullanabileceği konusunda ilerleme gösterir (örneğin; matematikteki şekiller, fendeki kalıplar, bir şiirin ruh hali). Dansa karşılık vermek için diğer sanat türlerini kullanma konusunda deneyim kazanır (örneğin; bir dans stilini gösteren bir resim yapar).

Dance

Responds to the mood of a piece of music through movement and dance. Moves to a rhythmic accompaniment (e.g., drum beat) and responds to changes in the speed of music (tempo). Imitates and distinguishes among body shapes that are stretched, curled, angular, twisted, symmetrical (the same on both sides of the body), and asymmetrical (left and right sides of the body take different positions). Performs and differentiates among basic locomotor (e.g., hopping, walking, sliding, etc.) and nonlocomotor (e.g., bending, twisting, swinging, etc.) movements. Shows body awareness when performing movement skills, and has improved concentration and focus. Demonstrates better understanding of spatial elements (e.g., personal and shared space, movement at different levels above the floor, moving in various directions around a room, size of movement) in response to verbal cues. With adequate exposure to dance instruction, can describe a number of basic movement elements (e.g., the height of the dancer from the floor, directions of movement). Shows improved ability to remember movement sequences.

Solves movement-related problems (e.g., how to use a scarf to convey a strong wind) and makes decisions on the appropriateness of movement in response to teacher-directed tasks. Suggests meanings that locomotor and nonlocomotor movement can convey (e.g., light, quick skips suggest happiness; dragging feet suggests sadness).

Gives examples of how improvisation is used to discover and invent movement. Can demonstrate improved partner skills (e.g., copying, leading and following, mirroring). Shows improved ability to suggest appropriate movements in response to words, sounds, pictures, props, and/or stories.

Gives examples of how dance is different from other forms of human movement (e.g., sports, everyday gestures). Gives examples of how a dance may elicit various interpretations and reactions that differ from the meaning intended by the dancer. Knows the technical and artistic components of a few forms of dance.

Knows that many cultures have their own dances. Is familiar with the cultural and historical context of a number of dance forms, especially those found within their community.

Can give examples of how nutrition and safety enhance the ability to dance.

Shows progress in how to use movement to show understanding of principles in other disciplines (e.g., shapes in math, patterns in science, the mood of a poem). Gains experience in using other art forms to respond to dance (e.g., creates a painting that reflects a style of dance).

Tiyatro

Dramatik oyun, hikaye dramatizasyonu ve anlatıcı pantomimle (şiirleri veya başka yazılı anlatımları canlandırmak için konuşmak yerine hareketleri kullanarak) gerçek ve hayali durumları canlandırabilir. Bir hikaye anlatmak için kukla kullanabilir. Diyalogları canlandırabilir. Başkalarıyla birlikte çalışma yeteneği artmıştır.

Etrafındaki basit nesneleri/materyalleri kullanarak ortamı dramatik oyuna uygun hale getirmeye devam eder (örneğin; havlu pelerin olur, legolar piknik malzemeleri olur). Dramatik oyunu müzikle, yaratıcı hareketlerle ve görsel unsurlarla aktif olarak zenginleştirir (kostümler gibi). Bir dramada karakterin hareketlerini, duygularını ve seslerini aktarmak için vucüdunu ve sesini nasıl kullanacağını gösterir.

Dramatizasyonun başını, ortasını ve sonunu belirler. Bir dramadaki karakterleri, olay yeri ve zamanını, problemi ve çözümü ve aktörlerin canlandırdığı duyguları (örneğin; mutlu, üzgün, çılgın, korkmuş) belirleyebilir. Dramatik aktivitelere gülebilir, ağlayabilir veya başka türlü tepki verebilir. Bir dramatik performansı beğenmek için basit nedenler verebilir (örneğin; bir karakterin komik olduğunu düşünmüştür). Uygun izleyici davranışlarını öğrenebilir ve daha iyi sergileyebilir.

Tiyatronun farklı dönemlerde ve kültürlerde hayatı nasıl yansıttığına dair örnekler verir (dramatik çalışmalara ve oyunlara yeterince maruz kalırsa).

Dramatik çalışmaları anlamak ve yorumlamak için diğer disiplinlerde edindiği deneyimleri kullanabilir (örneğin; yazma, tartışma, hareket, müzik, resim, tarih bilgisi).

 

Theater

Can act out real-life and imaginative situations through dramatic play, story dramatization, and narrative pantomime (using movement rather than talking to act out poetry and other writing). Is also able to use a puppet to tell a story. Can recreate dialogue. Demonstrates improved abilities to work with others.

Continues to adapt the environment for dramatic play, using simple objects/props from the environment (e.g., a towel becomes a cape, blocks may represent items in a picnic). Actively enhances dramatic play with music, creative movement, and visual components (e.g., props, costumes). Demonstrates ways to use the body and voice to communicate character actions, emotions, and sounds in a drama. Can distinguish between the vocal and non-vocal sounds used in a drama.

Identifies the beginning, middle, and end of a dramatization. Can name the characters, setting, problem, and solution in a drama, as well as the emotions (e.g., happy, sad, mad, scared) created by actors. May laugh, cry, or otherwise respond to dramatic activities. Is able to describe simple reasons for appreciating a dramatic performance (e.g., thought a particular character was funny). Can learn and better apply the characteristics of appropriate audience behavior.

Gives examples of how theater reflects life in different times and cultures (if given adequate exposure to dramatic works and productions).

Can use experiences from other disciplines (e.g., writing, discussion, movement, music, art, knowledge of history) to understand and interpret dramatic works.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s