21. Yüzyıl Yeterlikleri

21st Century Competencıes

İşbirlikçi Takım Üyesi  

Tecrübeler ve araştırmalar işbirliği içinde çalışan öğrencilerin akademik başarı, öz güven ve olumlu sosyal beceriler konularında ciddi bir gelişme gösterdiklerini doğrulamaktadır. Yenilik yapma kapasitesi, başkalarıyla bağlantı kurma yeteneği ile iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme olanağıyla gittikçe daha ilişkili hale gelmektedir. Küresel dünyada öğrencilerin farklı gruplarla çalışması ve farklı gruplardan bir şeyler öğrenmesi, çeşitli iş ortamları ve sosyal ortamlarda esnek olması ve değişen zamanlara uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Liderlik özellikleri sergilemeleri ve sonuçların sorumluluğunu üstlenmeleri, inisiyatif almaları ve becerili olmaları, üretken olmaları ve eylemlerini açıklamasını yapabilmeleri gerekmektedir. Müşterilerle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerin son derece önemli olduğu büyüyen hizmet ekonomisinde işbirliği becerileri özellikle önemlidir.

Günümüzde, açık kaynak programları, wikiler, bloglar ve diğer web 2.0 teknolojileri zaman ve mekanın ayırdığı bireylerin birlikte çalışmasını sağlamaktadır. 21. yüzyılda başarılı bir biçimde problem çözmek bilgisayarlarla, fazla miktarda bilgiyle, belirsiz durumlarla ve başka insanlarla etkili ve yaratıcı bir biçimde çalışmamızı gerektirmektedir ve öğrencilerimiz daha da ilerledikçe çoklu takımlar içinde ve arasında işbirliği yapabilmek çok daha önemli hale gelecektir.

Collaborative Team Member

Experience and research confirm that students who work together cooperatively show dramatic increases in academic achievement, self‐esteem, and positive social skills. The capacity to innovate is increasingly linked to the ability to connect with others, and with the facility to communicate and collaborate. In our global age, students need to work with and learn from diverse groups, be flexible in a variety of work and social settings, and be adaptable to changing times. They need to demonstrate leadership and take responsibility for results, show initiative and resourcefulness, and be productive and accountable for their actions. Collaboration skills are especially critical in the expanding service economy where relationships with customers and fellow employees are of vital importance.

Today, open source programs, wikis, blogs, and other web 2.0 technologies enable individuals

divided by space and time to collaborate. Successful problem solving in the 21st century requires us to work effectively and creatively with computers, with vast amounts of information, with ambiguous situations, and with other people, and being able to collaborate within and across multiple teams will be more critical than ever as our students more forward.

Etkili İletişimci

Düşünceleri açıkça ifade etmek, görüşleri söylemek, başkalarını motive etmek ve tutarlı yönergeler vermek önemli becerilerdir ve daha da önem kazanacaklardır. Karmaşık iletişim becerileri açıklama, müzakere ve diğer yoğun insan etkileşimi çeşitlerini içermektedir ve bu beceriler küresel istihdamda son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, mesajlarımızın birçoğu bir veya daha fazla dijital araçla aktarıldığı ve iletişim becerileri bilgi, medya ve teknoloji okuryazarı haline gelen öğrencilerle iç içe geçtiği için öğrencilerin kelimelerin ve imgelerin günümüz teknolojileriyle nasıl şekillendiğini düşünmeleri ve anlamaları gerekmektedir.

Effective Communicator

Expressing thoughts clearly, articulating opinions, motivating others, and communicating coherent instructions are valued skills, and will continue to grow in importance. Complex communication skills involve explanation, negotiation, and other forms of intense human interaction, and these skills play a vital role in global employment. In addition, students must learn to consider and understand how words and images are shaped by today’s technologies, as so many of our messages are mediated by one or more digital devices; communication skills are intertwined with students becoming information, media, and technology literate.

Bilgi Okuryazarı Araştırmacı

Bilgi okuryazarlığı bireylerin bilginin ne zaman gerekli olduğunu anlamalarını ve bilgiyi yerleştirebilmelerini, değerlendirebilmelerini ve etkili olarak kullanabilmelerini gerektiren bir grup yetenektir. Bilgi okuryazarlığı hızlı teknolojik değişikliklerden ve artan bilgi kaynaklarından oluşan modern ortamda giderek önemli hale gelmektedir. İlginçtir ki, bilgi bireylere filtrelenmeden ve özgünlük, geçerlilik ve güvenilirlikle ilgili soru işaretleri yaratarak gelmektedir; herkesin bir görüşü veya bakış açısını yayınlayabileceği ve bu görüşü bilgi piyasasında kuvvetlendirebileceği bir dünyada yaşıyoruz. Bilgi fazlalığı, kendi başına bilgiyi etkili bir biçimde kullanmak için gereken tamamlayıcı yetenekler olmadan daha bilgili insanlar yaratmayacaktır. Bu nedenle, öğrencilerimize erişebildikleri bilgilerden faydalanmak için gereken araçların verilmesi önemlidir. Bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturur ve öğrenenlerin içeriği çok iyi öğrenmelerini ve araştırmaları genişletmelerini, daha kendi kendini yönetir hale gelmelerini ve öğrenimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Information Literate Researcher

Information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and to have the ability to locate, evaluate, and effectively use the information. Information literacy is increasingly important in the contemporary environment of rapid technological change and proliferating information resources. Interestingly, information comes to individuals in unfiltered formats, raising questions about its authenticity, validity, and reliability; we live in a world where anyone can publish an opinion or perspective, and have that opinion amplified within the information marketplace. The sheer abundance of information will not in itself create a more informed citizenry without a complementary cluster of abilities necessary to use information effectively. Therefore, it is important that our students are given the tools required to take advantage of the information available to them. Information literacy forms the basis for lifelong learning and enables learners to master content and extend investigations, become more self‐directed, and assume greater control over learning.

Yenilikçi ve Pratik Problem Çözücü

Başarılı insanlar problemleri planlama, hedef belirleme ve strateji ve çözüm üretme süreçlerine katılarak çözerler. Günümüzün problemlerini çözmek eleştirel düşünme, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerini gerektirmektedir. Problem çözme bir problemi belirleme, olası çözümleri üretme, uygulama, izleme ve seçilen müdahalenin etkililiğini değerlendirme ile ilgili bilimsel yöntemleri ve mühendislik yöntemlerini uygulama sürecidir.

Problem çözmenin bazı belli beceriler içerdiğini bilmek önemlidir. Bir problemi başarıyla çözmek için öğrencilerin öncelikle bir problem oluşturabilmesi gerekmektedir – yani, problemin ana unsurlarının ne olduğunu anlamaları gerekmektedir. Bu yüzden, eleştirel düşünme becerileri son derece önemli ve vazgeçilmezdir. Öğrencilerin aynı zamanda bir problemi çözmek için hangi kaynakların ve stratejilerin gerekli olduğunu da anlaması gerekmektedir; bunun için de bilgi okuryazarı olmaları, verileri gereken bilgileri seçebilecek biçimde inceleyebilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin probleme uygun araçları ve teknikleri etkili ve etkin bir biçimde uygulayabilmeleri ve ilk girişimleri başarısızlıkla sonuçlanırsa çözüm aramaya devam edecek sabır ve hoşgörüye sahip olmaları gerekmektedir. Buradan esneklik ve kendini yönlendirmenin problem çözmek için son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, öğrencilerin etkili iletişim ve işbirliği gerektiren karmaşık problemleri çözmek için uzmanlıklarından faydalanabilecekleri kişilere nasıl ulaşacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Problem çözerken yenilikçi ve yaratıcı olma yeteneği kişisel ve profesyonel başarı için en önemli gereklilik haline gelmektedir. Yaratıcılık, risk alma ve hatalardan ders çıkarma yoluyla gelişmektedir. Yenilikçilik de yaratıcılığı canlı tutmakta ve dünya için faydalı kılmaktadır.

Innovative and Practical Problem Solver

Successful people solve problems by engaging in planning, identifying specific goals, and designing strategies and solutions. Solving modern‐day problems demands a full range of critical thinking, innovation, and creativity skills. Problem solving is the process of applying the scientific and engineering methods of defining and describing a problem, generating potential solutions, and implementing, monitoring, and evaluating the effectiveness of the selected intervention.

It is important to recognize that problem solving encompasses a specific set of skills. To successfully solve a problem, students first must be able to formulate a problem – that is, understand what makes up a problem’s essential elements. Thus, critical thinking skills are vital and indispensible. Students also must possess a sense of what resources and strategies are needed to solve a problem; this implies skills in information literacy, of being able to sort through data to extract relevant information. Students must be able to effectively and efficiently apply appropriate tools and techniques to the problem, and have the persistence and tolerance to keep searching for a solution if initial attempts are unsuccessful. This suggests that flexibility and selfdirection are critical to problem solving. Finally, students need to know how to reach out to others to tap their expertise to solve the complex problems, which requires effective communication and collaboration.

The ability to be innovative and creative in problem solving is becoming the most important

requirement for personal and professional success. Creativity thrives on freedom to take risks and learn from one’s mistakes. Innovation keeps the creative spark alive and makes it useful to the wider world.

Küresel Farkındalığa Sahip, Aktif ve Sorumluluk Sahibi Öğrenci/Vatandaş

  1. yüzyılda dünya seyahat, hızlı veri transferi ve anında iletişim teknolojileriyle “düz” bir yer haline gelmiştir. Bu gibi değişiklikler beraberinde büyük fırsatlar getirmektedir, fakat bu fırsatların gelmesi ancak mezunların sürekli değişen küresel iş piyasasında işlev göstermesiyle mümkündür. Ziraattan endüstriyel işletmelere kadar tüm sektörlerdeki işverenler dünyanın dört bir yanındaki insanlarla ve işletmelerle etkili bir biçimde çalışmak için gereken kültürel anlayışa, teknik becerilere ve problem çözme becerilerine ve küresel topluluğun dil bilgisine sahip çalışanlar aramaktadır.

İletişim, ticaret ve kültürle dünyanın başka yerlerindeki insanları tanımak anlayış ve saygı uyandırmaktadır. Öğrenciler sorunları başkasının gözüyle görmeyi öğrendikçe küçük veya büyük her toplumun sağlığı güçlenir. Öğrencilerin kendi kültürlerinden farklı kültürlerde yaşayarak, eğitim görerek ve çalışarak gerçek deneyimler yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler ilköğretimden itibaren başka diller öğrenerek küresel anlayışın ve geleceğin mesleklerinin temellerini kazanırlar ve daha büyük küresel toplulukta etkili olurlar.

Öğrencileri 21. yüzyılın birbiriyle bağlantılı dünyasında vatandaş, çalışan ve lider olmaya hazırlamanın güçlükleriyle baş edebilmek için mevcut öğretim programlarımızı “küresel” bir eğitimle entegre etmeliyiz. “Küreselleştirilmiş bir öğretim programı” uygulamak çağdaş, gerçekçi bağlamlara yer vermeyi ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsemeyi gerektirmektedir. Güncel konular ve sorunlar yapıları gereği öğrencilerin ders bilgisi ve etraflarındaki dünya arasındaki ilişkiyi daha iyi görmelerini sağlayacak çoklu uzmanlık formlarını içermektedir. Bu öğrencilerin bilgi tabanları arasındaki esas bağlantıları görmelerine ve birbirinden farklı alanları daha iyi sentezlemelerine yardımcı olacaktır. Bu yaklaşımla dünyanın farkında olan, sorumluluk bilincine sahip ve toplumu (yerel, ulusal veya küresel seviyede) daha iyi hale getirmek için savunan ve harekete geçen küresel vatandaşlar yetiştirebiliriz.

Globally Aware, Active, and Responsible Student/Citizen

The 21st century has seen the world “flatten” through travel, high‐speed data transfer, and instant communication technologies. Such changes bring great opportunities, but only if graduates can function within an ever‐changing global job market. Employers from agriculture to industrial businesses are searching for employees who have the necessary cultural understanding, technical and problem solving skills, and linguistic knowledge of the global community to work effectively with people and businesses in countries around the world.

Getting to know people in other parts of the world through communication, commerce, and

culture creates understanding as well as respect. The health of every community, small and large, is strengthened as students learn to see issues through the eyes of others. Students need genuine experiences living, studying, and working within cultures different from their own. Moreover, as students learn other languages beginning in elementary school, they gain keys for global understanding, future jobs, and influence within a broader global community.

To address the challenges of preparing students to be citizens, workers, and leaders in the interconnected world of the 21st century, we must integrate a “global” education into the current curriculum. Teaching a “globalized curriculum” requires drawing upon modern real‐world contexts and presupposes an interdisciplinary approach. By their very nature, current issues and problems draw upon multiple forms of expertise that will enable students to better see the relationship between subject knowledge and the world around them. This will help students see the essential connections between bodies of knowledge, and more fluently synthesize disparate domains. Through this approach, we can create global citizens who demonstrate an awareness of the world around them, who feel a sense of responsibility, and can advocate and take action to make a community (local, national, or global) a better place.

Özyönlendirmeli Öğrenen

Öğrenme okul günü bittiğinde veya sene sonunda sona ermez. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir meşgaledir ve öyle olmalıdır. Değişimin hızı, teknolojinin sürekli ilerlemesi, bilginin yarılanma süresinin kısalması ve küreselleşmenin geniş kapsamlı etkileri öğrencilerimize öğretebileceğimiz en önemli dersin “kendi kendilerine nasıl öğrenebilecekleri” olduğu anlayışına katkıda bulunan faktörlerdir.

Eğitimciler olarak, öğrencilere kendini yönlendirme becerisi ve motivasyon aşılıyoruz ve öğrencilere öğretimden önce, öğretim sırasında ve sonrasında kendi öğrenimleri üzerinde biraz kontrol sahibi olabilmeleri için olanaklar tanıyoruz. Bu, tüm kararları öğrencilerin vereceği anlamına gelmemektedir ancak öğrencilere ne yapmaları gerektiği her zaman söylenmeden karar verme ve problem çözme fırsatları vermek için onlara belli stratejiler öğretmemizi ve uygulatmamızı gerektirmektedir. Öğrencilere düşünme ve öğrenme konusunda duyarlı olmaları konusunda yardımcı olmalı, bilgiyi etkili bir biçimde işlemelerine yardımcı olacak stratejiler öğretmeli ve başarılı olmak için gereken yeteneklere sahip olduklarına inandırarak öz güven kazanmalarına yardımcı olmalıyız.

Self‐Directed Learner

Learning does not stop at the end of the school day or the end of the school year. Learning is, and must be, a lifelong pursuit. The rapidity of change, the relentless advance of technology, the diminishing half‐life of knowledge, and the far‐reaching effects of globalization are all factors that contribute to a growing understanding that the most valuable lesson we can teach our students is “how they can teach themselves.”

As educators, we nurture student self‐direction and motivation, and we provide students with opportunities before, during, and after instruction to exercise some control of their own learning. This does not mean students make all the decisions but it does require that we teach and engage students in specific strategies that offer them opportunities to make decisions and solve problems without being told what to do at all times. We must help students become reflective about thinking and learning, and provide strategies to help them process information effectively and to be self‐confident, engendering a belief that they have the abilities to succeed.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s