Medya Okuryazarlığını Herhangi Bir Müfredata Nasıl Entegre Edebiliriz?

 

GİRİŞ

Bu kitapçık, programlarında medya okuryazarlığına yer vermek isteyen her seviyeden öğretmen ve destek elemanı için tasarlanmıştır. Bu yaklaşımlar medya okuryazarlığı eğitimini sene boyunca her mümkün olduğunda müfredata yerleştirme kavramına dayalıdır. Medya okuryazarlığını rutin olarak entegre etmek medya okur yazarlığına özel, ayrı bir konu gibi davranmaktan çok daha etkilidir.

INTRODUCTION

This booklet is designed for teachers and support staff at all grade levels who are interested in using media literacy in their classroom curricula. The approaches are based on the concept of weaving media literacy training into the curriculum whenever and wherever possible throughout the school year. Routine integration is much more effective than simply treating media literacy as a special, isolated topic.

MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

Amerika’da medya okuryazarlığı eğitimi 1970lerde (sözde “kötü” medya içeriğinden) koruma vurgusuyla başlamıştır ve çoğu medya okuryazarlığı materyalleri ve girişimleri velilere yönelikti. O zamandan beri, medya okuryazarlığında vurgulanan şey yetkilendirme olarak değişmiştir (eleştirel düşünme ve üretim becerileri) ve artık okullara ve öğretmenlere yönelik daha fazla materyal vardır.

Yetkilendirme modeli medya mesajlarının siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerine vurgu yapmakta ve medyayı etkili ve akıllıca kullanmanın öneminin altını çizmektedir. Günümüzde medya okuryazarlığı eğitiminin amacı “öğrencilerin günümüz dünyasında eleştirel düşünürler, etkili iletişimciler ve aktif vatandaşlar olmak için sorgulama alışkanlıkları ve ifade becerileri geliştirmelerine yardım etmektir.”

MEDIA LITERACY EDUCATION

In the U.S., media literacy education began in the 1970s with an emphasis on protection (from the so-called “bad” media content); most media literacy materials and initiatives were aimed at parents. Since then, there has been a shift toward an emphasis on media literacy as empowerment (stressing critical thinking and production skills); more materials are now aimed at schools and teachers.

The empowerment model emphasizes the political, social, and economic implications of media messages and stresses the importance of using media effectively and wisely. The purpose of media literacy education today is “to help students develop the habits of inquiry and skills of expression they need to be critical thinkers, effective communicators and active citizens in today’s world.”

1 Genel gözlem, eleştirel düşünme, analiz, bakış açısı alma ve iletişim becerileri alıştırmaları yapın  

 • Öğrencilere rutin olarak medyada sunulan bilgileri (ders kitaplarındaki veya evde kullandıkları popüler araçlarda sunulan bilgileri de) eleştirel düşünmelerine yardımcı olacak türde sorular sormayı öğretin.
 • Kaynakların güvenilirliğini nasıl değerlendirdiğinizi ve sınıfta kullandığınız araçları neden tercih ettiğinizi açıklayarak kendi karar alma sürecinizi şeffaflaştırın.
 • Medya mesajlarının farklı geçmişlere sahip kişiler veya gruplar tarafından farklı yorumlanabileceği şekillere işaret edin.
 • Öğrencilere neler fark ettiklerini sorarak medya “metinleri” veya belgeleriyle (sadece yazılı değil, görsel veya işitsel “metinlerle” de) ilgili tartışmalar başlatın.
 • Öğrencilerin işlenen müfredat konusunun ötesinde bir medya mesajının rastlantısal özelliklerini belirlemelerine ve bunlar hakkında yorum yapmalarına izin verin (örneğin; materyali sunan insanların özellikleri, dikkat çekmek için kullanılan teknikler ve reklamcılık ve ürün mesajlarının diğer medya içeriği türlerine karışma şekilleri gibi).
 • Bir konuyla ilgili medya mesajları üretmeye teşvik ederek iletişim becerilerini ve yaratıcılığı destekleyin.
 • Ödevlerde esnek olup öğrencilerin istenen bilgiyi aktarmak veya istenen çalışmayı yapmak için kendileri için en etkili medya formatını seçmelerine izin verin.

1 Practice general observation, critical thinking, analysis, perspective-taking, and communication skills by

 • teaching students to routinely ask the kinds of questions that will help them think critically about information presented in media (including the information from their textbooks or the popular media they use at home);
 • making your own decision-making process transparent by explaining how you assess credibility of sources and why you choose the media that you use in class.
 • pointing out ways in which media messages might be interpreted differently by people from different backgrounds or groups.
 • beginning discussions of media “texts” or documents (not only print, but also image- or sound-based “texts”) by asking students what they notice.
 • allowing students to go beyond the curricular issue at hand to identify and comment on incidental aspects of a media message (e.g., the characteristics of the people presenting the material, the techniques used to attract attention, and the ways in which advertising and product messages intrude into other types of media content).
 • fostering communication skills and creativity by encouraging the production of media messages about a topic.
 • being flexible in assignments, allowing students to choose which media formats are the most effective way for them to communicate the required information or complete the required task.

2 Aşağıdakileri yaparak yeni bir konuya ilgilerini çekin

 • Öğrencilerden bir konuyla ilgili bilgi edinmek için medya araştırması yapmalarını isteyin.
 • Konuyla ilgili heyecan verici bir video klip gösterin, popüler bir şarkı çalın veya kısa bir şiir veya hikaye (kurgu veya kurgu olmayan) okuyun.
 • Öğrencilere küçük gruplar halinde konuyla ilgili tartışmalı bir dergi, gazete makalesi veya online makale okutun, analiz ettirin ve tartıştırın.
 • Öğrencileri bir konuyla ilgili bildiklerini veya görüşlerini ifade etmeye teşvik ederek tartışma başlatmak için kısa bir video, dergi resmi, blog yazısı veya kısa bir makale kullanın.
 • Öğrencilere bir konuyu internette nasıl araştıracaklarını ve farklı arama motorlarından elde ettikleri sonuçları karşılaştırmayı gösterin.

YENİ ÜNİTELERE BAŞLARKEN: Öğrencilere danışarak sınıfta kullanılacak medya türlerini ve diğer bilgi kaynaklarını ve her birinin güçlü ve zayıf yanlarını içeren bir bilgi planı geliştirin.

2 Stimulate interest in a new topic by

 • asking students to do a media search for information about a topic.
 • showing an exciting video clip, playing a popular song, or reading a short poem or story (fiction or nonfiction) about the topic.
 • having students work in small groups to read, analyze, and discuss a controversial magazine, newspaper, or online article about the topic.
 • using a short video, magazine illustration, blog entry, or brief article to stimulate discussion, encouraging students to express what they already know or their opinion about a topic.
 • showing students how to search for information about the topic on the Internet and compare results from different search engines.

WHEN BEGINNING NEW UNITS: Develop an information plan in consultation with the students, including the types of media and other information sources the class will be using, and the strengths and weaknesses of each.

3 Öğrencilerin bir konuyla ilgili önceki fikirlerinin medya mesajlarından nasıl etkilendiğini belirleyin

 • Öğrencilerin bir konu hakkında ne biliyor veya düşünüyor olabildiklerini göstermek için popüler medyadan (filmler, reklamlar, müzik, vb.) örnekler verin ve bu bilginin doğruluğunu tartışın.
 • Bir konunun akademik olarak genel işleniş şekliyle aynı konunun popüler medyada (mesela, şarkı sözlerinde veya reklam müziklerinde; siyasi anketlerde veya haber raporlarında kullanılan matematiksel grafiklerde) nasıl yer alabileceği arasında bağlantılar kurun.
 • Konuyla ilgili belli terimlerin akademik anlamda popüler kültürde kullanıldığından farklı kullanılabileceğini açıklayın (mesela, kimyacıların kullandığı “organik” terimiyle bir yiyecek etiketindeki “organik” ifadesi farklı anlamlardadır).

3 Identify how students’ prior ideas about a topic have been influenced by media messages by

 • Giving examples from popular media (e.g., films, advertising, music) to illustrate what students might already know or believe about a topic, and discussing the accuracy of that knowledge.
 • Drawing links between the way a topic is typically treated academically and how it might appear in popular media (e.g., “poetry” in song lyrics or advertising jingles; mathematical graphs or charts used in political polls or news reports).
 • Clarifying the way that specific terminology related to the topic might be used differently in an academic sense than it might be in the popular culture (e.g., a chemist’s use of the term “organic” in contrast to a food label sporting the word).

4 Medyayı standart bir pedagojik araç olarak kullanın

 • Öğrencilerin birden fazla medya kaynağı kullanmasını gerektiren ödevler hazırlayın.
 • Farklı medya kaynaklarını kullanarak (kitaplar, gazete/dergi makaleleri, öğretici videolar, web siteleri), farklı medyaların faydasını karşılaştırarak bilgi verin ve farklı kaynaklardan edinilebilecek çelişen bilgileri değerlendirin.
 • Özellikle görüntüye dayalı medyadaki durumlarda farklı medyaların bilgiyi standart bir sınıf tartışmasına, göstererek anlatmaya veya geleneksel basılı metine göre nasıl daha zengin ve etkili bir şekilde aktarabildiğini gösterin (örneğin; hareket veya boyutla ilgili matematik kavramlarını anlatırken, tarihi bir olay veya konuşmanın haberlerde sunuluş şekli, başka türlü ulaşılamayacak bir yere elektronik bir “saha gezisi” yapmak gibi).
 • Öğrencileri güncel olayları ve tek bir hikayeyi farklı medya kaynaklarından takip etmeye (ve bunlar hakkında yazı yazmaya) teşvik edin.
 • Öğrencilerin bir konuyu daha derinlemesine anlamalarını sağlamak için popüler veya alışıldık olmayan medya örneklerinden yararlanın (klişeleri incelemek için restoran menülerini kullanmak, sıfatları kullanmak, ekonomi veya sağlıkla ilgili konuları kullanmak gibi).
 • Öğrencileri farklı medya kaynaklarından sınıfın içinde veya dışında) edindikleri bilgileri paylaşmaya teşvik edin, bilgileri paylaşırken sizin veya sınıf arkadaşlarının kaynak belirtmelerini isteyebileceğinizi ve bu kaynağı neden güvenilir bulduğunu açıklamasını isteyebileceğinizi söyleyin.
 • Öğrencilerden yazılı çalışmalarını başlıklar, alt başlıklar, resimler, kenar çubukları, tablolar, vs. kullanarak ders kitabındaki metinler gibi tasarlamalarını isteyin ve hangi bilgilerin vurgulanacak kadar önemli olduğuna ve nedenini belirlemelerine yardım edin.

4 Use media as a standard pedagogical tool by

 • designing assignments that require students to use more than one type of media source.
 • providing information about the topic through a variety of media sources (books, newspaper/magazine articles, instructional videos, websites), comparing the usefulness of different media, and address conflicting information that may come from different sources.
 • using diverse media, especially in cases where image-based media can convey information more richly and effectively than would be possible with a standard classroom discussion, demonstration, or traditional print text (e.g., a demonstration of mathematics concepts involving motion or dimension, an example of how news media presented an historical event or speech, an electronic “field trip” to an otherwise inaccessible place).
 • encouraging students to follow (and write about) current events. including tracking a single story across diverse media sources.
 • making use of popular or unusual media examples to deepen students’ understanding of a topic (e.g., restaurant menus to explore stereotypes, use of adjectives, economic issues, or health claims).
 • encouraging students to share information in class that they have gotten from various media sources (inside or outside of class), letting them know that at any time, you or a classmate might ask them to identify their sources and explain why they found those sources to be credible.
 • asking students to design their written work as if it was a chapter in their text book, using headings, sub-headings, illustrations, sidebars, charts, etc., and helping them think about which information is important enough to highlight and why.

5 Bir konuyla ilgili yanlış düşüncelerin kaynağını belirleyin

 • Bir konuyu yanlış yansıtan veya konu hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren medya içeriğini analiz edin.
 • Öğrencilere medyada sunulan verilerin nasıl yanıltıcı olabileceğini gösterin (istatistiklerden çelişen delillere yer veremeyecek şekilde seçerek bahsetmek, grafikleri x ve y eksenlerini düzgün bir şekilde belirlemeden sunmak, örneğin ölçüldüğü bütünü belirlemeden yüzdeleri veya ima edilen karşılaştırmayı kullanmak, yönlendirici anket soruları sormak gibi).
 • Yanlış yönlendirmek veya yanlış temsil etmek için sıkça kullanılan dil yapılarını gösterin (“yeni ve geliştirilmiş” veya “tamamen doğal” gibi).
 • Öğrencilerin bir konu hakkındaki açık veya örtülü medya mesajlarından kaynaklanabilen yanlış veya klişe düşüncelerini belirleyin (pembe kutulardaki oyuncaklar sadece kızlar içindir, film kahramanları da sigara içtiği için sigara içmek havalıdır vb.).
 • Öğrencileri kendi yanlış veya yanlış yönlendirici medya mesajlarını oluşturmaya teşvik edin (kamu spotları, reklamlar, haberler, reklam parodileri gibi) ve sonra da mesajı vermelerini ve sınıftaki diğer öğrenciler için mesajın “aslını göstermelerini” söyleyin.

Öğrencileri daima birden fazla kaynaktan bilgi toplamaya ve farklı kaynaklardan alınan bilgileri karşılaştırmaya teşvik edin.  (Kaynaklar arasında uyuşmazlıklar var mı? Belli türdeki bilgiler için en güvenilir kaynaklar hangileri?)

5 Identifying sources for erroneous beliefs about a topic by

 • analyzing media content that misrepresents a topic or presents false or misleading information about a topic.
 • showing students examples of misleading ways in which data are presented in media (e.g, citing statistics selectively to exclude contradictory evidence, presenting graphs without appropriately identified x or y axes, using percentages or implying comparison without identifying the whole that the example is measured against, asking leading survey questions).
 • pointing out language constructs (e.g., passive voice) or words that are often used to mislead or misrepresent (e.g., “new and improved” or “all natural”).
 • identifying inaccurate or stereotyped beliefs held by students about a topic that may have come from either overt or implied media messages (e.g., toys in pink boxes are only for girls, smoking is cool because movie heroes smoke).
 • encouraging students to create their own false or misleading media messages (e.g., PSAs, print advertisements, news reports, ad spoofs) and then have them present the message and “debunk” it for the other students in the class.

Always encourage students to get information from more than one source and to compare information gathered from different sources. (Are there discrepencies across sources? Which sources are most credible for specific types of information?)

6 Güvenilirlik ve bakış açısı farkındalığı geliştirin

 • Öğrencilere bir medya mesajını, (oluşturan, konuşmacı, finans sağlayan, dağıtan, vb), amaçlarını veya hedeflerini ve bunların üretim tercihlerini (nelere yer verilecek veya neler çıkarılacak, resimlerin, müziklerin veya dilin seçimi gibi) nasıl etkileyebileceğini belirlemeyi öğretin.
 • Rutin ve sürekli olarak HER TÜRLÜ medyayla ilgili sorular sorun (desteklediğiniz bir bakış açısı aktaran medyalar da dahil olmak üzere).
 • Öğrencilerin kurgu olanla olmayanı ayırt etmelerine yardım edin.
 • Konuyla ilgili farklı medya türleri içindeki hangi bilgilerin güvenilir olduğuna karar verme yollarını belirleyin (popüler dergiler mi, akademik dergiler mi; wikiler mi, geleneksel ansiklopediler mi).
 • Öğrencilerin farklı medya türlerini neden farklı değerlendirebileceklerini belirlemek için kullanılan faktörleri açıklayın (mesela, bilgi araştırmaya veya diğer delillere mi dayalı, yoksa kişisel görüşlere mi dayalı).
 • Öğrencilere bir konu hakkında kullandıkları sözcüklere ve üsluba, kullandıkları kaynaklara ve neleri sunup neleri dışarıda bırakmak istediklerine göre hangi bakış açısının ileri sürüldüğüne dikkat ederek medya mesajları türettirin [örnek için Project Look Sharp’ın “Key Questions for Production” adlı çalışmasına bakın].
 • Medya mesajlarının mesajın yaratıcısının veya sunucusunun kimliğini nasıl yansıttığını ve aynı mesajın başka bir arka plan, yaş, ırk, cinsiyet, vs. sahibi biri tarafından oluşturulsa veya sunulsa nasıl farklı verilebileceğini araştırın.
 • Öğrencileri bir medya mesajının kim için faydalı olup kimi dezavantajlı duruma düşürdüğünü sormaya teşvik edin.

6 Develop an awareness of issues of credibility and perspective by

 • teaching students how to recognize the sources of a media message, (e.g., creator, speaker, funder, distributor, etc. ), their purpose or goal, and how that might influence production choices (e.g., what is included or omitted, selection of images, music, or language).
 • asking questions routinely and consistently of ALL media (including media conveying a perspective you support).
 • helping students learn to distinguish between fiction and nonfiction.
 • identifying ways to decide which sources are credible about this topic within different types of media (e.g., popular magazines vs. academic journals, wikis vs. traditional encyclopedias).
 • explaining the factors used to determine why students might weigh different kinds of media differently (e.g., if the information is based on research or other evidence versus personal opinion).
 • having students produce media messages about a topic, taking into account ways in which perspective is introduced through the words and tone they use , the sources on which they rely, what they selected to present or leave out, etc. [As a guide, see Project Look Sharp’s “Key Questions for Production”].
 • exploring how media messages reflect the identity of the creator or presenter of the message and how the same message might come across differently if it was presented or created by someone of a different background, age, race, gender, etc.
 • encouraging students to ask who benefits from or is disadvantaged by a media message.

7 Farklı medyaların bir konu hakkında bilgi verme şekillerini karşılaştırın

 • Bir konu hakkındaki bilgilerin bir belgeselle, TV haberleriyle, gazete makalesiyle, blogla veya öğretici bir videoyla nasıl verildiğini karşılaştırın (neler vurgulanıyor, neler dâhil edilmiyor, bilgiyi sunmak için hangi teknikler kullanılıyor, vb.).
 • Bir konuya aynı dönemde farklı medyalarda ayrılan zamanı/yeri karşılaştırın ve bu farkın nedenini tartışın.
 • Farklı medyalarda maruz kalınan bilgilerden çıkarılabilecek farklı sonuçları analiz edin.
 • Farklı medyaların belli bir mesajı aktarma ve belli bir hedef kitleye ulaşma konusundaki güçlü ve zayıf yanlarını tartışın.
 • Öğrencilere farklı medya türleri kullandırarak veya aynı bilgiyi ve görselleri farklı mesajlar iletecek şekilde manipüle ettirerek bir konu hakkında raporlar hazırlatın (aynı olayı eğlenceli veya sıkıcı kılan bir haber hazırlamak gibi).

7 Compare the ways different media present information about a topic by

 • contrasting ways in which information about a topic might be presented in a documentary film, a TV news report, a newspaper article, blog, or an instructional video (what is emphasized, what is left out, what techniques are used to present the information, etc.).
 • comparing the amount of time/space devoted to a topic in different media from the same time period and discuss why the difference occurs.
 • analyzing different conclusions that might be drawn by people exposed to information presented in one medium versus another.
 • discussing the strengths and weaknesses of different media to communicate a particular message and to reach particular target audiences.
 • having students produce reports about a topic using different forms of media, or manipulating the same information and visuals to convey different messages (e.g., create a news story that makes the same event seem either fun or boring).

8 Belli medyaların belli bir mesele veya konu üzerindeki etkisini kültürlerarası ve/veya tarihi açıdan analiz edin  

 • Medyanın bir konunun tarihinde veya mevcut tartışmaların kavramsallaşmasında oynadığı rolü (varsa) tartışın.
 • Öğrencilerin güncel bir olay veya tartışmayla ilgili haberlerin doğruluğunu değerlendirmesine yardım edin (küresel ısınma veya askeri çatışmadan Amerika’da nasıl bahsedildiği ile diğer ülkelerde nasıl bahsedildiğini değerlendirmek gibi).
 • Daha önceki nesillerin seçilen bir konuyu nasıl öğrenmiş olabileceklerini, sahip oldukları bilgi kaynaklarını bugün bizim elimizdeki bilgi kaynaklarıyla karşılaştırarak ve bizim sahip olduğumuz bilgi kaynaklarına sahip olmanın o insanların hayatı üzerinde nasıl bir fark yaratacağını tartışın.
 • Bir konuyla ilgili farklı kültürlerdeki bilgi seviyesini ve bu bilginin medyadan nasıl etkilendiğini araştırın.
 • Öğrencilerden ülkeleri veya kültürleriyle ilgili raporlarda mevcut medyaya ve medya mülkiyetine yer vermelerini isteyin.

8 Analyze the effect that specific media have had on a particular issue or topic across different cultures and/or historically by

 • discussing the role that the media have played (if any) in the history of a topic or in the framing of current debates.
 • helping students assess the accuracy of reporting on a current event or debate (e.g., U.S. coverage of global warming or a military conflict compared to coverage in other countries).
 • discussing how people of earlier generations might have learned about a selected topic, what sources of information were available to them compared with sources available to us now, and what difference that would make in people’s lives.
 • exploring the level of knowledge about a topic in different cultures and how that knowledge is influenced by the media available.
 • asking students to include information about available media and media ownership in reports about other countries or cultures.

9 Belli müfredat becerilerini geliştirin ve alıştırmasını yaptırın

 • Okuma ve anlama becerileri alıştırmaları yapmak ve öğrencilerin farklı yazı türlerini ve amaçlarını belirlemelerine yardım etmek için basılı medyayı (kitaplar, gazeteler, dergiler, metinler, web sayfaları, vb.) kullanın.
 • Standart dört işlem problemleri için medyadan alıntılar yapın ve örneklerle alıştırma yapın (dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltme, hesapları kontrol etme veya problemdeki sıfatları veya zarfları belirleme gibi).
 • Becerilerin pratiğini yapmak için medya üretimini kullanın [konuşma, dilbilgisi, araştırma, yazma, matematik (medya mesajlarının zamanlamasını veya oranlarını hesaplamak gibi)].
 • Beceri alıştırması yapmak için medya okuryazarlığı bilgisi içeren örnekler hazırlayın (farklı konular hakkındaki haberlerin uzunluğunu karşılaştırmak, medya kullanımı veya tercihleri hakkında aile üyelerine veya sınıf arkadaşlarına anket uygulayarak istatistiksel veriler toplamak gibi).
 • Öğrencileri internette bilgi araştırmaya, multimedya projeleri geliştirmeye ve bir konu hakkında bilgi sunmak için bilgisayar kullanmaya teşvik ederek bilgisayar becerilerinin gelişimini destekleyin.
 • Öğrencilere çalışmaları için daha geniş bir hedef kitle vermek için medyayı (web siteleri, kablo erişimi, radyo gibi) kullanın. Medya aracılığıyla sunulan öğrenci çalışmaları için tekrar ve prova yapma fırsatları vererek yüksek standart uygulayın.

9 Build and practice specific curricular skills by

 • using print media (books, newspapers, magazines, texting, web pages) to practice reading and comprehension skills, and to help students identify various types of and purposes for writing.
 • substituting excerpts from existing media for standard story problems or practice examples (e.g., to correct grammar or spelling, check calculations, or identify adjectives or adverbs).
 • using media production to practice skills (e.g., speaking, grammar, research, writing, math (e.g., calculating timing or proportions of media messages).
 • preparing examples for practice skills that include media literacy information (e.g., compare the lengths of news stories about different topics, collect statistical data by surveying family or classmates about their media use or preferences).
 • fostering computer skills by encouraging students to search for information on the Internet, develop multimedia projects, and use computers to present information about a topic.
 • using media (e.g., websites, cable access, radio) to provide students with a broader audience for their work. Apply high standards for student work that is presented via media, giving opportunities for revision or rehearsal.

10 Öğrencilerin görüşlerini sunmak ve dünyaya dair anlayışlarını ifade etmek için çeşitli medya formatlarını kullanmalarını kolaylaştırın.  

 • Öğrencileri ilgilerini çeken konular hakkındaki medya mesajlarını analiz etmeye teşvik edin (cinsellik ve toplumsal cinsiyet veya popülerlikle ilgili mesajlar, zararlı davranışlara teşvik eden mesajlar, “medya dünyasındaki” ırk ve yaş çarpıtmalarını gerçek dünyadakiyle karşılaştırmak, medya hakkındaki mesajların öğrencileri nasıl etkilediğini ve/veya kendi yaşlarındaki insanlara yönelik reklamların nasıl etkilediğini değerlendirmek gibi).
 • Öğrencileri medya tasarlayarak ve oluşturarak (video oyunu, gazete, web sayfası gibi) diğer öğrencilerin izleyecekleri bir konu hakkındaki duygularını ve bilgilerini ifade etmeye teşvik edin.
 • Çeşitli medya ürünleri hakkında düşünce odaklı eleştirileri teşvik edin.
 • Popüler medya makaleleri ve ürünleri hakkında farklı bakış açılarını tartışmaya teşvik edin.
 • Öğrencilerle birlikte hedef kitlelerinin kim olduğunu ve oluşturdukları medyaya kimlerin gerçek erişimi olabileceğini tartışın.

ÖĞRETMEK İÇİN VİDEO KULLANIRKEN: – Tüm filmi veya programı göstermek yerine kısa kesitler gösterin. – Aktif izlemeyi ve tartışmayı kolaylaştırmak için ışıkları açık bırakın. – İzlemeden önce öğrencilere ne izleyeceklerini ve dinleyeceklerini söyleyin. – İzlerken, önemli noktalarla ilgili bilgi vermek veya sorular sormak için videoyu ara ara durdurun.

10 Facilitate use of a range of media formats to express students’ opinions and illustrate their understanding of the world by

 • encouraging students to analyze media messages on issues of particular interest to them (e.g., messages about sex and gender or popularity, messages promoting harmful behaviors, race and age distortions in the “media world” compared with the real world, messages about how media affect them, and/or advertising targeted to people their age).
 • encouraging students to express their feelings and knowledge by designing and producing media (e.g., a video game, newspaper, Web page, etc.) about the topic for other students to view.
 • encouraging thoughtful critiques of various media productions.
 • promoting discussion of different points of view about popular media articles and productions.
 • discussing with students who their intended audience is and who might actually have access to the media they create.

WHEN USING VIDEO TO TEACH: – Show short segments rather than entire films or programs. – Leave the lights on to facilitate active viewing and discussion. – Before viewing, let the students know what they should be looking and listening for. – During viewing, pause periodically to point out or ask questions about important information.

11 Medyayı bir değerlendirme aracı olarak kullanın

 • Ünite sonunda konu hakkında yanlış bilgi içeren bir medya “metni” verin (reklam, gazete yazısı, bir web sitesi sıkça sorulan sorular bölümü , film klibi gibi) ve öğrencilerin mesajda neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyip belirleyemediklerine bakın.
 • Öğrencilere bir konu hakkındaki bilgilerini standart bir yazılı raporun ötesinde medya formatlarını kullanarak hazırladıkları bir final raporunda özetletin (bilgisayar çizimli raporlar, sesli veya videolu çalışmalar, fotoğraflı raporlar, vb.).
 • Öğrencileri bir konuya dair anlayışlarını deneme medya ürünleri oluşturarak göstermek için grup olarak çalışmaya teşvik edin (gazeteler, reklamlar, haberler, canlı veya videoya çekilmiş skeçler, vb.).
 • Öğrencilerden videoları izlerken veya basılı materyali okurken belli şeylere bakmalarını isteyerek gözlem ve hafıza becerilerini değerlendirin ve sonra onlara bu şeyler hakkında sorular sorun.

MEDYA OKURYAZARLIĞI SORULARINI “KWL”YE (BİLDİĞİM- ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM-ÖĞRENDİĞİM) ENTEGRE EDİN: “Ne biliyorsunuz?” diye sorduktan sonra “Bu bilgiyi veya fikri nereden edindin?” diye sorun (Kaynaklarınız neler?). “Ne öğrenmek istiyorsunuz?” diye sorduktan sonra, “Sorularınızı yanıtlayabilecek güvenilir kaynakları nerede bulabilirsiniz?” diye sorun. ” “Ne öğrendiniz?” diye sorduktan sonra, “En faydalı olan kaynaklar hangileriydi?” diye sorun.

11 Use media as a assessment tools by

 • presenting a media “text” at the end of a unit (e.g., an ad, newspaper op ed, web site faq, film clip) that contains false information about the topic and see if students can identify what is correct and what is incorrect in the message.
 • having students summarize their knowledge about a topic in a final report that employs media formats beyond the standard written report (e.g., computer-illustrated reports, audio or video productions, photographic illustrations).
 • encouraging students to work in groups to illustrate their understanding of a topic by creating mock media productions (e.g., newspapers, advertisements, news reports, live or videotaped skits).
 • assessing observation and memory skills by asking students to look for specific things when they view videos or read print material, and then asking them about those things afterward.

INTEGRATE MEDIA LITERACY QUESTIONS INTO “K-W-L”: After asking, “What do you know?” Ask, “Where did you get your information or ideas? (What are your sources?)” After asking, “What do you want to learn?” Ask, “Where are you likely to find credible sources that could answer your questions?” After asking, “What did you learn?” Ask, “Which sources were the most helpful?”

12 Öğrencilerle toplum arasında bağlantı kurun ve onları pozitif değişim için çalışmaya teşvik edin.  

 • Öğrencilerin medya mesajlarını analiz ettikleri veya oluşturdukları toplum kurumlarıyla (müzeler, kütüphaneler, galeriler gibi) işbirliği içinde yürütülecek proje fırsatları bulun.
 • Öğrencileri müfredat alanlarından biriyle ilgili toplum hizmeti kuruluşlarıyla görüştürün ve (fotoğrafçılık, video, tasarım veya bilgisayar becerileri gibi) proje çalışmalarında kuruluşlara yardım teklifinde bulunmalarını isteyin.
 • Büyük öğrencileri kendilerinden küçük öğrencilere üretim teknikleri veya medya okuryazarlığı ilkelerini öğretmeye teşvik edin.
 • Bir konuya katkıda bulunmak veya konu hakkındaki araştırmayı paylaşmak için medya forumlarını kullanın (yerel toplum erişimi, TV, gazeteler, sosyal ağ siteleri gibi).
 • Öğrencileri çevrelerindeki insanların seslerini duyurmak için medyayı kullanmaya teşvik ederek medyanın gücünü anlamalarına yardım edin (sözlü tarihleri, mülakatları, yerel olayları kaydetme ve paylaşma gibi).

12 Connect students to the community and work toward positive change by

 • finding collaborative possibilities for projects with community institutions (e.g., museums, libraries, galleries) that involve students analyzing or creating media messages.
 • having students contact community service agencies related to a curriculum area and offer their production assistance for agency projects (e.g., photography, video, design and layout, or computer skills).
 • encouraging older students to teach production techniques or media literacy principles to younger students.
 • using media forums (e.g., local community access TV, newspapers, social networking sites) to solicit input or share research about a topic.
 • helping students see the power of media by encouraging them to use media to give people in their community a voice (e.g., record and share oral histories, interviews, local events, etc.).

DERS GELİŞTİRİRKEN KENDİNİZE AŞAĞIDAKİLERE “EVET” DEYİP DİYEMEDİĞİNİZİ SORUN:

 • Öğrencilere mesajın ne olduğunu düşündüğümü söylemeye çalışmak yerine mesajın (mesajların) ne olduğunu belirlemek için gereken becerileri kazandırıyor muyum?
 • Öğrencilere doğruluğu kanıtlanmış herhangi bir yorumu kabul etmeye açık olduğumu (sadece kendi yorumumun tek doğru görüş olduğu mesajını vermek yerine) bildirdim mi?
 • Bu dersin sonunda öğrenciler kuşkucudan ziyade analitik olabilecekler mi?

AS YOU DEVELOP LESSONS, ASK YOURSELF IF YOU CAN ANSWER “YES” TO THE FOLLOWING:

 • Am I giving students the skills they need to determine what they think the message(s) might be rather than trying to tell them what I think the message is.
 • Have I let students know that I am open to accepting any well substantiated interpretations (rather than conveying the message that my interpretation is the only correct view)?
 • At the end of this lesson are students likely to be more analytical than cynical?

http://www.projectlooksharp.org/12BasicWays.pdf

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s