“High/Scope” Eğitim Yakaşımı

High/Scope Eğitim Araştırmaları Vakfı, High/Scope eğitim yaklaşımına sponsor olan ve bu yaklaşımı destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Program Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına dayalıdır.  High/Scope gelişmekte olan zihinsel ve sosyal becerileri arttırmak için gereken oluşturmacı öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla çocukların gelişim seviyelerine uygun kapsamlı ve gerçekçi eğitici deneyimler sunmaktadır.

The High/Scope Educational Research Foundation is a nonprofit organization that sponsors and supports the High/Scope educational approach. The program is based on Piaget’s intellectual development theory. High/Scope provides broad, realistic educational experiences geared to children’s current stages of development, to promote the constructive processes of learning necessary to broaden emerging intellectual and social skills.

High/Scope üç temel ilkeye dayalıdır:

 • Dikkatli öğretmen gözlemiyle ve rehberliğinde sınıftaki farklı öğrenme merkezlerinde bulunan zengin materyallerle dolu bir öğrenme ortamında yapılan öğrenme aktivitelerini seçme, düzenleme ve değerlendirmeye çocukların aktif katılımı
 • Öğretmenlerin gelişim seviyelerine dayalı bir müfredata ve dikkatli çocuk gözlemlerine göre düzenli olarak günlük planlama yapması
 • Çocuklar için High/Scope yaklaşımının “temel deneyimlerine” dayalı gelişimsel olarak sıralanmış hedefler ve materyaller

High/Scope is based on three fundamental principles:

 • Active participation of children in choosing, organizing, and evaluating learning activities, which are undertaken with careful teacher observation and guidance in a learning environment replete with a rich variety of materials located in various classroom learning centers
 • Regular daily planning by the teaching staff in accord with a developmentally based curriculum model and careful child observations
 • Developmentally sequenced goals and materials for children based on the High/Scope “key experiences”

Müfredat.

High/Scope müfredatının iki kaynağı vardır: çocukların ilgi alanları ve gözlemlenebilir öğrenme davranışları olan temel deneyimler. Bir müfredatı kısmen çocukların ilgilerine dayandırmak çok oluşturmacıdır ve Dewey, Piaget ve Vygotsky’nin felsefelerinin uygulamasıdır.

Curriculum.

The High/Scope curriculum comes from two sources: children’s interests and the key experiences, which are lists of observable learning behaviors. Basing a curriculum in part on children’s interests is very constructivist and implements the philosophies of Dewey, Piaget, and Vygotsky.

High/Scope Yaklaşımının Temel İlkeleri ve Hedefleri

High/Scope, küçük çocuklar için Piaget ve Vygotsky’nin fikirlerine dayalı bir eğitim programıdır.

High/Scope programı çocuklarda hızla değişen bir toplumda son derece önemli olan problem çözme, kişilerarası beceriler ve iletişim becerileri gibi geniş kapsamlı beceriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müfredat çocuklara seçtikleri aktiviteyi yapmak için materyaller, donanım ve zaman vererek öğrenci inisiyatifini desteklemektedir. Aynı zamanda, öğretmenlere çocukların sıralı öğrenme hedeflerine yönelik bağımsız aktivitelerine rehberlik etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Öğretmen gelişim sıralamasına uygun materyal seçerek ve çocukları öğrenmeye karşı aktif bir problem çözme yaklaşımı benimsemeye teşvik ederek öğretim aktivitelerinde kilit rol oynamaktadır.

Basic Principles and Goals of the High/Scope Approach

High/Scope An educational program for young children based on Piaget’s and Vygotsky’s ideas.

The High/Scope program strives to develop in children a broad range of skills, including the problem solving, interpersonal, and communication skills that are essential for successful living in a rapidly changing society. The curriculum encourages student initiative by providing children with materials, equipment, and time to pursue activities they choose. At the same time, it provides teachers with a framework for guiding children’s independent activities toward sequenced learning goals. The teacher plays a key role in instructional activities by selecting appropriate, developmentally sequenced material and by encouraging children to adopt an active problem solving approach to learning.

Bu öğretmen-öğrenci etkileşimi –öğretmenlerin öğrencilerin gelişimsel olarak sıralanmış hedefleri gerçekleştirmelerine yardım etmesi ve onları kendi hedeflerini belirlemeye teşvik etmesi- High/Scope Müfredatını doğrudan öğretim ve çocuk-merkezli müfredattan ayırmaktadır.

This teacher-student interaction—teachers helping students achieve developmentally sequenced goals while also encouraging them to set many of their own goals—uniquely distinguishes the High/Scope Curriculum from direct instruction and child-centered curricula.

High/Scope yaklaşımı sınıf düzenlemesini, öğretmenlerin çocuklarla etkileşim kurma şeklini ve çocukları değerlendirmek için kullanılan yöntemleri etkilemektedir. High/Scope müfredatı birbiriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır. Öğretmenler High/Scope yaklaşımında beş temel unsuru uygulayarak ve destekleyerek öğrenme bağlamını oluşturmaktadır: aktif öğrenme, sınıf düzenlemesi, günlük program, değerlendirme ve müfredat (içerik).

The High/Scope approach influences the arrangement of the classroom, the manner in which teachers interact with children, and the methods employed to assess children. The High/Scope curriculum consists of the five interrelated components. Teachers create the context for learning in the High/Scope approach by implementing and supporting five essential elements: active learning, classroom arrangement, the daily schedule, assessment, and the curriculum (content).

Aktif Öğrenme.

Çocukların kendi öğrenimlerinin kaynağı olduğu fikri High/Scope müfredatının özünü oluşturmaktadır. Öğretmenler çocukların aktif öğrenimini çeşitli materyaller sunarak, çocuklarla birlikte planlar yaparak ve aktiviteleri inceleyerek, çocuklarla etkileşim kurarak ve onları bireysel olarak gözlemleyerek ve küçük ve büyük grup aktif öğrenme aktivitelerine öncülük ederek desteklemektedir.

Üç-beş yaş arasındaki çocuklara yönelik High/Scope eğitim yaklaşımı ve müfredatı aktif öğrenme ilkesine dayalı gelişimsel bir modeldir. Bu yaklaşımın altında yatan düşünceler şunlardır:

 • Çocuklar bilgiyi insanlarla, materyallerle, etkinliklere ve fikirlere aktif olarak katılarak oluştururlar; bu sürece doğaları gereği isteklidirler.
 • Çocuklar tahmin edilebilir bir sıralamada yetenek geliştirirken yetişkin desteği zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunur.
 • Tutarlı yetişkin desteği ve çocukların seçimlerine, düşüncelerine ve eylemlerine saygı çocukların kendilerine duyduğu saygıyı, sorumluluk duygularını, oto kontrollerini ve bilgilerini kuvvetlendirmektedir.
 • Çocukların ilgilerinin ve isteklerinin dikkatli gözlemlenmesi gelişim seviyelerini anlamak ve onlara uygun etkileşimler planlamak ve uygulamak için gerekli bir adımdır.

High/Scope programlarında bu ilkeler hem günlük rutin yapısıyla hem de yetişkinlerin çocuklarla çalışırken kullandıkları stratejilerde gün boyunca uygulanır. Her programın öğretmeni günlük deneyimleri planlar ve bunu yaparken yetişkin ve çocuk tarafından başlatılan aktiviteler arasında bir denge kurmaya çalışır. Öğretmenler aktiviteleri planlarken araştırmaların öğrenme için esas olduğunu gösterdiği beş iç motivasyon faktörünü dikkate alırlar: keyif alma, ilgi duyma, kontrol, başarı ihtimali ve yeterlilik duygusu.

Selamlaşma çemberi ve küçük grup saatinde, öğretmenler içsel öğrenme motivasyonlarını desteklemenin bir yolu olarak çocukları aktiviteler ve materyallerle ilgili kararlara aktif olarak dâhil ederler. Çocuğun seçimlerine gün boyunca önem verilir, yetişkinler tarafından başlatılan aktivitelerde bile.

Active Learning.

The idea that children are the source of their own learning forms the center of the High/Scope curriculum. Teachers support children’s active learning by providing a variety of materials, making plans and reviewing activities with children, interacting with and carefully observing individual children, and leading small- and large-group active learning activities.

The High/Scope educational approach and curriculum for three- to five-year-olds is a developmental model based on the principle of active learning. The following beliefs underlie this approach:

 • Children construct knowledge through their active involvement with people, materials, events, and ideas, a process that is intrinsically motivated.
 • While children develop capacities in a predictable sequence, adult support contributes to their intellectual, social, emotional, and physical development.
 • Consistent adult support and respect for children’s choices, thoughts, and actions strengthen the children’s self-respect, feelings of responsibility, self-control, and knowledge.
 • Careful observation of children’s interests and intentions is a necessary step in understanding their level of development and planning and carrying out appropriate interactions with them.

In High/Scope programs these principles are implemented throughout the day, both through the structure of the daily routine and in the strategies adults use as they work with the children. The staff of each program plan for the day’s experiences, striving to create a balance between adult- and child-initiated activity. As they plan activities, staff members consider five factors of intrinsic motivation that research indicates are essential for learning: enjoyment, interest, control, probability of success, and feelings of competence.

During greeting-circle and small-group time, staff members actively involve the children in decisions about activities and materials as a way of supporting their intrinsic motivation to learn. This emphasis on child choice continues throughout the day, even during activities initiated by adults.

Sınıf Düzenlemesi.

Materyallerin ve donanımın sınıfta düzenlenme şekli günlük rutini desteklemektedir – çocuklar materyalleri nerede bulacaklarını ve hangi materyalleri kullanabileceklerini bilmektedir. Bu, öz yönetim ve bağımsızlık gelişimini desteklemektedir. Mekânın rağbet gördüğü bir sınıfta, öğretmen bir alanın birçok farklı amaca hizmet etmesini sağlar. Öğretmen sınıfta kullanılacak merkezleri ve aktiviteleri çeşitli unsurları düşünerek belirlemektedir:

 • Çocuğun ilgileri (örneğin, anaokulu çocukları bloklarla, ev oyunları ve resimle ilgilenirler)
 • Sıralama, sayı, zaman ilişkileri, sınıflandırma, mekânsal ilişkiler ve dil gelişimine aktif katılımı kolaylaştırma fırsatları
 • Gereken becerileri ve kavramları pekiştirmek ve bu beceri ve kavramların işlevsel kullanımı için fırsatlar

Öyleyse, bir programın felsefesinin uygulanması açısından ortamın düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu, Montessori, High/Scope ve diğer tüm programlar için geçerlidir.

Classroom Arrangement.

The classroom organization of materials and equipment supports the daily routine—children know where to find materials and what materials they can use. This encourages development of self-direction and independence. In a classroom where space is at a premium, the teacher makes one area serve many different purposes. The teacher selects the centers and activities to use in the classroom based on several considerations:

 • Interests of the children (e.g., kindergarten children are interested in blocks, housekeeping, and art)
 • Opportunities for facilitating active involvement in seriation, number, time relations, classification, spatial relations, and language development
 • Opportunities for reinforcing needed skills and concepts and functional use of those skills and concepts

Arranging the environment, then, is essential to implementing a program’s philosophy. This is true for Montessori, High/Scope, and every other program.

High/Scope temel deneyimleri.  

On kategoriye ayrılan elli sekiz deneyim vardır: sosyal ilişki ve inisiyatif, dil, yaratıcı temsil, müzik, hareket, sınıflandırma, sıralama, sayılar, mekan ve zaman.

Öğretmenler gelişimi anlamak, aktiviteleri planlamak ve çocukların oyunlarındaki düşünceleri ve eylemleri tanımlamak için elli sekiz temel deneyim kullanırlar. High/Scope öğrenme yaklaşımı karar alma, yaratıcı ifade, problem çözme, dil ve okuryazarlık becerilerini ve gelişen diğer yetenekleri teşvik ederken her çocuk için gelişimsel olarak uygun, aktif öğrenme deneyimlerini desteklemektedir.

High/Scope key experiences.

They are fifty-eight key experiences that fall into ten categories: social relation and initiative, language, creative representation, music, movement, classification, seriation, numbers, space, and time.

Teachers use the fifty-eight key experiences as guides for understanding development, planning activities, and describing the thinking and actions involved in children’s play. The High/Scope approach to learning supports developmentally appropriate, active learning experiences for each child as it encourages decision making, creative expression, problem solving, language and literacy, and other emerging abilities.

YARATICI TEMSİL  

 • Nesneleri görerek duyarak, dokunarak, tadarak ve koklayarak ayırt etme
 • Hareketleri ve sesleri taklit etme
 • Modelleri, resimleri ve fotoğrafları gerçek yerlerle ve şeylerle ilişkilendirme
 • -mış gibi yapma ve rol yapma
 • Kilden, bloklardan ve diğer malzemelerden modeller yapma
 • Çizme ve boyama

CREATIVE REPRESENTATION

 • Recognizing objects by sight, sound, touch, taste, and smell
 • Imitating actions and sounds
 • Relating models, pictures, and photographs to real places and things
 • Pretending and role playing
 • Making models out of clay, blocks, and other materials
 • Drawing and painting

DİL VE OKURYAZARLIK  

 • Başkalarıyla kişisel olarak anlamlı deneyimler hakkında konuşma
 • Nesneleri, olayları ve ilişkileri tanımlama
 • Dil ile eğlenme: hikâyeler ve şiirler dinleme, hikâyeler ve tekerlemeler uydurma
 • Çeşitli şekillerde yazma: çizme, karalama, harf gibi formlarda, uydurma yazım şekilleriyle ve geleneksel formlarda yazma
 • Çeşitli şekillerde okuma: hikâye kitapları okuma, işaretler ve semboller, kendi yazısını okuma
 • Hikâye anlatma

LANGUAGE AND LITERACY

 • Talking with others about personally meaningful experiences
 • Describing objects, events, and relations
 • Having fun with language: listening to stories and poems, making up stories and rhymes
 • Writing in various ways: drawing, scribbling, letterlike forms, invented spelling, and conventional forms
 • Reading in various ways: reading storybooks, signs and symbols, one’s own writing
 • Dictating stories

İNİSİYATİF VE SOSYAL İLİŞKİLER  

 • Seçimlerde bulunma, planlar yapma, kararlar verme ve bunları ifade etme
 • Oyunda karşılaşılan problemleri çözme
 • Kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenme
 • Duygularını kelimelerle ifade etme
 • Grup rutinlerine katılma
 • Başkalarının duygularına, ilgilerine ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma
 • Çocuklarla ve yetişkinlerle ilişkiler kurma
 • Ortak oyun yaratma ve deneyimleme
 • Sosyal çatışmayla baş etme

INITIATIVE AND SOCIAL RELATIONS

 • Making and expressing choices, plans, and decisions
 • Solving problems encountered in play
 • Taking care of one’s own needs
 • Expressing feelings in words
 • Participating in group routines
 • Being sensitive to the feelings, interests, and needs of others
 • Building relationships with children and adults
 • Creating and experiencing collaborative play
 • Dealing with social conflict

SINIFLANDIRMA  

 • Benzerlikleri, farklılıkları ve bir şeylerin özelliklerini inceleme ve tanımlama
 • Şekilleri ayırt etme ve tanımlama
 • Ayırma ve eşleştirme
 • Bir şeyi farklı şekillerde kullanma ve tanımlama
 • Bir seferde birden fazla özelliği akılda tutma
 • Biraz ve hepsi ayrımını yapma
 • Bir şeyin sahip olmadığı özellikleri veya hangi sınıfa ait olmadığını tanımlama

CLASSIFICATION

 • Exploring and describing similarities, differences, and the attributes of things
 • Distinguishing and describing shapes
 • Sorting and matching
 • Using and describing something in several ways
 • Holding more than one attribute in mind at a time
 • Distinguishing between some and all
 • Describing characteristics that something does not possess or what class it does not belong to

SIRALAMA

 • Özellikleri karşılaştırma (daha uzun/daha kısa, daha büyük/daha küçük)
 • Farklı şeyleri bir sırada birbiri ardına dizme ve ilişkilerini tanımlama (büyük/daha büyük/en büyük, kırmızı/mavi/kırmızı/mavi)
 • Deneme yanılma yoluyla sıralanmış nesneler setini başka bir sıralanmış nesneler setiyle birleştirme (küçük fincan – küçük sos tenceresi/orta boy fincan— orta boy sos tenceresi/büyük fincan – büyük sos tenceresi)

SERIATION

 • Comparing attributes (longer/shorter, bigger/smaller)
 • Arranging several things one after another in a series or pattern and describing the relationships (big/bigger/biggest, red/blue/red/blue)
 • Fitting one ordered set of objects to another through trial and error (small cup—small saucer/medium cup— medium saucer/big cup—big saucer)

Günlük Çizelge  

Çizelgede çocukların gelişim seviyeleri dikkate alınır, altmış ila yetmiş dakikalık planla-yap-değerlendir sürecine yer verilir, içerik alanlarına zaman ayrılır, gün boyunca mümkün olduğu kadar tutarlıdır ve asgari sayıda geçiş içerir.

High/Scope müfredatının günlük çizelgesi bir planla-yap-değerlendir sıralamasından ve çeşitli ilave unsurlardan oluşmaktadır. Planla-yap-değerlendir sıralaması çocuklara aktiviteleriyle ilgili isteklerini ifade etme fırsatı vermektedir. Bu sıralamada çocuklar öğretmenin yardımıyla projeler veya aktiviteler için planlar yaparlar; planlarını uygulamak için öğrenme merkezlerinde çalışırlar ve sonra da yaptıklarını öğretmenle ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte değerlendirirler.

Daily Schedule

The schedule considers developmental levels of children, incorporates a sixty- to seventy-minute plan-do-review process, provides for content areas, is as consistent throughout the day as possible, and contains a minimum number of transitions.

The High/Scope curriculum’s daily routine is made up of a plan-do-review sequence and several additional elements. The plan-do-review sequence gives children opportunities to express intentions about their activities. It is a sequence in which children, with the help of the teacher, initiate plans for projects or activities; work in learning centers to implement their plans; and then review what they have done with the teacher and their fellow classmates. whole process.

Aşağıdaki beş süreç günlük rutini desteklemekte ve günlük rutinin başarılı işleyişine katkıda bulunmaktadır.

The following five processes support the daily routine and contribute to its successful functioning.

Planlama Saati.  

Planlama saati çocuklara fikirlerini yetişkinlere ifade etmek ve kendilerini kararlara göre hareket edebilen bireyler olarak görmek için fikirlerini ifade etme şansı vermektedir. Bağımsızlığın gücünü deneyimlerler ve isteklerinin bilincindedirler. Bu da amaç ve güven gelişimini desteklemektedir.

Öğretmen çocuklar planı uygulamaya başlamadan önce onlarla plan hakkında konuşur. Bu, çocukların fikirlerini netleştirmelerine ve nasıl ilerleyeceklerini düşünmelerine yardım eder. Çocuklarla planları hakkında konuşmak öğretmene her bir çocuğun fikirlerini teşvik etme ve onların fikirlerine karşılık verme, planların nasıl daha başarılı olabileceği konusunda önerilerde bulunma ve her bir çocuğun gelişim seviyesini ve düşünme stilini anlama ve ölçme fırsatı vermektedir. Çocuklar ve öğretmenler bu konuşmalardan ve düşüncelerden faydalanırlar. Çocuklar çalışmalarına başlamak için kuvvet almış ve hazır hissederken öğretmenler de çalışmaları geliştirmek için nasıl fırsatlar doğabileceğine, çocukların ne gibi zorluklarla karşılaşabileceklerine ve problem çözmeye nerede gerek olabileceğine dair fikirler edinirler. Böyle bir sınıfta, çocuklar ve öğretmenler uygun ve önemli roller oynamaktadır.

Planning Time.

Planning time gives children a structured, consistent chance to express their ideas to adults and to see themselves as individuals who can act on decisions. They experience the power of independence and are conscious of their intentions. This supports the development of purpose and confidence.

The teacher talks with children about the plans they have made before the children carry them out. This helps children clarify their ideas and think about how to proceed. Talking with children about their plans provides an opportunity for the teacher to encourage and respond to each child’s ideas, to suggest way to strengthen the plans so they will be successful, and to understand and gauge each child’s level of development and thinking style. Children and teachers benefit from these conversations and reflections. Children feel reinforced and ready to start their work, while teachers have ideas of what opportunities for extension might arise, what difficulties children might have, and where problem solving may be needed. In such a classroom, children and teachers are playing appropriate and important roles.

Çalışma Saati.  

Planla-yap-değerlendir sıralamasının bu bölümü genellikle günlük rutindeki en uzun süredir. Çalışma saati boyunca öğretmenin rolü nasıl bilgi topladıklarını, akranlarıyla nasıl etkileşim kurduklarını, nasıl problem çözdüklerini anlamak için çocukları gözlemlemek ve uygun durumlarda teşvik etmek, çalışmanın kapsamını genişletmek ve problem çözme durumları oluşturmak için çocukların aktivitelerine katılmaktır.

Work Time.

This part of the plan-do-review sequence is generally the longest time period in the daily routine. The teacher’s role during work time is to observe children to see how they gather information, interact with peers, and solve problems, and when appropriate, teachers enter into the children’s activities to encourage, extend, and set up problem solving situations.

Temizlik Saati.  

Temizlik saatinde, çocuklar materyal ve donanımları etiketli yerlerine geri koyarlar ve yarım kalan projelerini bir kenara koyup sınıfı yeniden düzenlerler. Sınıfta tüm çocukların materyalleri ulaşılabilir açık raflarda durmaktadır. Açıkça belirtilmiş etiketler sayesinde çocuklar tüm materyalleri uygun bir şekilde yerlerine koyarlar.

Cleanup Time.

During cleanup time, children return materials and equipment to their labeled places and store their incomplete projects, restoring order to the classroom. All children’s materials in the classroom are within reach and on open shelves. Clear labeling enables children to return all work materials to their appropriate places.

Hatırlama Saati.  

Planla-yap-değerlendir sıralamasının son aşaması olan hatırlama saati, çocukların çalışma saati deneyimlerini gelişimlerine uygun çeşitli şekillerde sundukları zaman dilimidir. Planlarına dâhil olan çocukların isimlerini hatırlayabilirler, yaptıkları binanın bir resmini çizebilirler veya karşılaştıkları problemleri anlatabilirler. Hatırlama stratejileri resim çizme, model yapma, bir planın nasıl yürütüldüğünü fiziksel olarak gösterme veya çalışma saatindeki olayları sözlü olarak hatırlamaktır.

Öğretmen çocukların çalışmalarını orijinal planlarına uygun bir şekilde yapmalarını destekler. Bu değerlendirme çocukların ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını düşünmelerini sağlar. Çocukların planlama ve çalışma saati aktivitelerini bir sonuca bağlar. Fikirlerini ve deneyimlerini kelimelere dökmek çocukların dil gelişimini de destekler. En önemlisi, çocukların kendi mantık şemalarını başkalarına göstermelerini sağlar.

Recall Time.

Recall time, the final phase of the plan-do-review sequence, is the time when children represent their work-time experience in a variety of developmentally appropriate ways. They might recall the names of the children they involved in their plan, draw a picture of the building they made, or describe the problems they encountered. Recall strategies include drawing pictures, making models, physically demonstrating how a plan was carried out, or verbally recalling the events of work time.

The teacher supports children’s linking of the actual work to their original plan. This review permits children to reflect on what they did and how it was done. It brings closure to children’s planning and work-time activities. Putting their ideas and experiences into words also facilitates children’s language development. Most important, it enables children to represent to others their mental schemes.

HIGH/SCOPE PROGRAMINDA BİR GÜN  

High/Scope yaklaşımı her programda biraz farklı bir şekilde uygulanabilir. Giving Tree Okulundaki günlük aktiviteler şunlardır:

Gün selamlama çemberiyle başlar. Çocuklar yoklama tahtasına resimlerini koyduktan sonra toplanırlar ve öğretmen bilinen bir hayvan parmak oyunu başlatır, çocuklar da hemen oyuna katılırlar. Sonra, öğretmen gruba farklı şekillerde hareket eden hayvanlardan oluşan bir hayvan sirki oluşturmaları önerisinde bulunur. İki çocuk hayvan olmak istemez, öğretmen de bu çocukların seyirci olmak isteyebileceklerini ileri sürer. Bu iki öğrenci birer sandalye alır ve izlemeye hazırlanırlar. Çocuklar grubun taklit edeceği hayvanlar olarak filleri, ayıları ve timsahları önerirler. Sonra, müzikle birlikte hareket edip bu hayvanların taklidini yaparak izleyicilerin önünden geçerler. Selamlaşma saatinin sonunda öğretmen bir sonraki aktivite olan küçük grup aktivitesine geçmeden önce kendilerine birer hayvan seçmelerini söyler.

A DAY AT A HIGH/SCOPE PROGRAM

Each program may implement the High/Scope approach in a slightly different way. A typical day’s activities at Giving Tree School are described here.

The day begins with greeting circle. After putting their photos on the attendance board, the children gather as the teacher begins a well-known animal finger play, and they join in immediately. Then the teacher suggests that the group make a circus of animals that are moving in many ways. Two children do not want to be animals, and the teacher suggests that these children may want to be the audience. They get chairs and prepare to watch. The children suggest elephants, bears, and alligators as animals for the group to imitate. Then they parade before the audience, pretending to be those animals and moving to the music. At the close of greeting time, the teacher suggests that the children choose an animal to be as they move to the next activity, small-group time.

Küçük grup saatinde çocuklar öğretmenin getirdiği geri dönüşüm materyalleri arasından seçtikleri materyallerle ve bir önceki gün topladıkları çam kozalaklarıyla icatlar yaparlar. Her çocuk materyalleri istediği gibi kullanır. Küçük grup aktiviteleri bitince planlama saati başlar. Öğretmen oyunlarında kullanacakları bir şeyler almaya giderken küçük çocuklardan “çalışma” saati için ne planladıklarını anlatmalarını ister.  Daha büyük çocuklar oynamayı planladıkları alanı temsil eden harfleri veya sembolleri çizer veya kopyalarlar. (Her oyun alanında bu alanın basit bir sembol resmi veya kelimelerinin olduğu bir etiket vardır.) Üç yaşındaki Charlie planını anlatmak için küçük delikli bir blok alır ve öğretmenine verir. “Ben bir tren yapacağım. Bu kadar” der. Dört yaşındaki Aja bir elbise ve bant getirir. “Evcilik oynayıp anne olacağım ve sonra da resim alanına gidip bantla bir şeyler yapacağım” der. Beş yaşındaki Ashley öğretmene küvet masası çizimini ve masadaki pirinçlerle kullanacağı kepçeleri gösterir. Çalışma saati boyunca öğretmenler çocukların oyununa katılır.  Bir öğretmen Chalier’nin trenine binerken Tasha’ya tren biletleri için 3 ve 5 sayılarını nasıl yapacağını gösterir ve sonra da masa başında oyun oynayan iki çocuğa katılır. Son olarak da, bant ve kutuyla oyuncak bebeğine nasıl yatak yaptığını anlatan Aja’yı dinler. Bir diğer öğretmen onları dinleyip teşvik ederek ve bir çözüm üzerinde anlaşana kadar onlara sorular sorarak Nicholas ve Charlie’nin bir blok üzerindeki çatışmada uzlaşmalarına yardım eder. Çocuklara beş dakika önceden temizlik saatine az kaldı uyarısı yapılır. Öğretmenler çocuklara bugün geçit törenindeymiş gibi yürüyerek temizlik yapacaklarını söylerler. Müziği duyunca istedikleri gibi yürüyebilirler. Müzik durunca, temizlemek için yakınlarındaki bir yeri seçebilirler.

During small-group time the children make inventions of their choice with recyclable materials the teacher has brought in and pine cones they collected the previous day. Each child uses the materials in his or her own way. As small-group activities are completed, planning time begins. The teacher asks the younger children to indicate their plans for “work” time by going to get something they will use in their play. The older children draw or copy the symbols or letters that stand for the area in which they plan to play. (Each play area is labeled with a sign containing both a simple picture symbol and words for the area.) To indicate his plan, Charlie, age three, gets a small hollow block and brings it to the teacher. “I’m going to make a train. That’s all,” he says. Aja, age four, brings a dress and a roll of tape. “I’m going to the playhouse to be the mommy, and then I’m going to the art area to make something with tape,” she explains. Five-year-old Ashley shows the teacher her drawing of the tub table and the scoops she will use with the rice at the table. During work time the teachers participate in children’s play. Riding on Charlie’s train, one teacher shows Tasha how to make the numerals 3 and 5 for train tickets, then joins two children playing a board game, and finally listens to Aja explain how she made a doll bed out of tape and a box. Another teacher helps Nicholas and Charlie negotiate a conflict over a block, encouraging them by listening and asking questions until they agree on a solution. As the children are given a five-minute warning that it is almost time to clean up, the teachers tell them that today there will be a parade cleanup. When they hear the music, they can parade in any way they want, and when the music stops, they can choose a place nearby to clean up.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s