Dünyanın Dönüşü 5E Modeli Fen Bilgisi Ders Planı

Rotation of the Earth 5 E Model Science Lesson Plan

 1. Sınıf

Ünite: Uzayı İnceleme Dersi  

Konu: Dünyanın Dönüşü  

Gösterge: Dünyanın tüm gezegenler ve yıldızlar gibi yaklaşık bir küre şeklinde olduğunu belirlemek için fen bilgisinden ve mevcut teknoloji ile materyallerden faydalanın. Dünyanın kendi ekseninde 24 saatteki dönüşü gece ve gündüz döngüsünü oluşturur.

Öğretim Hedefi: Öğrenciler dünyanın şeklini tanımlayacak ve araştırmalar yaparak dünyanın dönüşünün gün ve geceyi oluşturduğunu açıklayacaklar.

Grade 4

Unit: Investigating Space Lesson

Topic: Rotation of the Earth

Indicator: Use knowledge of science and available technology and materials to identify that the Earth is approximately spherical in shape like all planets and stars. The rotation of the Earth on its axis every 24 hours produces the night and day cycle.

Instructional Objective: Students will describe the shape of the earth and explain that the Earth’s rotation causes day and night by participating in investigations.

Giriş

Bugüne kadar güneş sistemi hakkında öğrendiklerinizi benimle paylaşın.

Gezegenimiz Dünya hakkında neler öğrendiniz?

Sınıfa Japonyalı olan ve ülkelerine geri dönmeye karar veren komşularınız hakkında bir hikâye anlatın. İrtibatı kesmek istemediğiniz için birbirinize telefon numaralarınızı verdiniz. Ancak, onları aramak için en uygun saate karar vermekte zorlanıyorsunuz; ne zaman müsait olurlar ki?

Engagement

Share with me what you have learned so far about the solar system.

About our planet Earth?

Tell the class a story about my neighbors who are from India and decided to move back home. We still want to keep in touch so we exchanged phone numbers. My problem is trying to decide what would be the best time to call them; when would they be available.

Araştırma (Bilim Kavramları, Bilimin Yapısı, Bilim Süreçleri)

Dünyanın Şekli – Dünyanın şekli nasıldır? [küre]

Bununla ne kastediyorsunuz?

Bir örnek verin.

Küre ile daire aynı şey mi? (Öğrencilerin kürenin 3 boyutlu bir nesne olduğunu, dairenin ise sadece 2 boyutlu olduğunu anlamalarını sağlayın. Bu, dersin devamı açısından önemli bir ayrıntıdır.)

Öğrencilere bir greyfurt gösterin ve şeklinin küreye oldukça yakın olup olmadığını sorun. Sonra, greyfurtun içinden uzun bir çubuk geçirin ve öğrencilerin bunun neyi temsil ettiğini bilip bilmediklerine bakın. [eksen]

Dünyanın ekseni nedir? [Dünyanın merkezinden geçip kuzey kutbundan güney kutbuna doğru uzanan hayali bir çizgidir; hafif eğiktir.]

Eksenin amacı nedir? [Dünya, bir topacın dönmesi gibi eksenin etrafında döner.] Öğrencilere durdukları yerde yavaşça dönerek bu hareketi göstermelerini söyleyin. (Öğrencilere bir yerde durmalarını ve vücutlarının ortasından geçen bir eksen olduğunu hayal etmelerini hatırlatın.)

Çocukları gruplarına göndermeden önce araştırmanın üzerinden geçin.

Güvenlik kurallarını gözden geçirin: göze ışık tutmak yok ve malzemeler uygun bir şekilde tutulacak – top atmak yok.

Öğrencileri yaka kartlarının rengine göre gruplara ayırın, materyalleri ve yönergeleri verin. Yaka kartındaki sayı her öğrencinin araştırma boyunca yapacağı işi göstermektedir.

Exploration (Concepts of Science, Nature of Science, Processes of Science)

Shape of the Earth – What is the shape of the Earth? [sphere]

What do you mean by that?

Give me an example.

Is a sphere the same thing as a circle? (Get students to understand that a sphere is a 3 dimensional object; a circle is only 2 dimensions. This is an important aspect as the lesson continues.)

Show students a grapefruit and ask if the shape is pretty close to spherical? Next push a long stick through the grapefruit and see if the students know what it represents. [axis]

What is the Earth’s axis? [imaginary line through center of the Earth extending from the north to the south pole; it has a slight tilt ]

What is the purpose of the axis? [Earth rotates around it like a top spins.] Have students demonstrate this motion by standing in place and slowly rotating. (Remind students to stay in one place and imagine they have an axis right through the center of their body.)

Go over investigation before moving children into groups.

Review safety issues: don’t shine light in eyes and handle equipment properly – no throwing balls.

Move students into groups according to color of name tag and distribute materials and directions. The number on the tag denotes their job during the investigation.

Yönergeler

 1. 2 numaralı öğrenci bir küre seçer ve önünde tutar.
 2. 1 numaralı öğrenci tabloya kürenin ebatlarını yazar.
 3. 3 numaralı öğrenci el fenerini açar ve ışığı 20 cm kadar uzaktan kürenin üzerine tutar.
 4. Grup kürenin ne kadarının aydınlandığını belirlemek için gözlemler. Bir tahminde bulunurlar ve 1 numaralı öğrenci tahmini tabloya yazar. (kürenin tamamı, kürenin yarısı, kürenin sadece bir bölümü, vs.)
 5. 4 numaralı öğrenci ikinci küreyi tutar ve aktiviteyi tekrarlar: 3 numaralı öğrenci el fenerini tutar ve 1 numaralı öğrenci tahminleri tabloya yazar.
 6. Küreler torbaya geri koyulur.
 7. Grubunuzla kürenin büyük bir kısmının el feneriyle neden aydınlandığını tartışın. Bunun nedenini sınıf arkadaşlarınıza açıklayan bir cümle yazın.

Araştırmayı bitirdikten sonra öğrencileri gruplarının olduğu yere oturtun. El fenerinin kürenin ne kadarını aydınlattığını tartışın.

Cevapları tahtaya yazın. Öğrencilere bunun neden olduğunu düşündüklerini sorun.  [Işık kürenin sadece en geniş kısmına yayılıyor; kürenin kıvrımını çevreleyemediği için diğer yarısı karanlık veya ışıksız kalıyor.]

Küre ile daire arasındaki farkı pekiştirin.  Sizce aynı şey bir yerküre modeliyle de olur mu? Neden?

Her gruba bir yerküre modeli verin ve aynı el feneri aktivitesini yaptırın. [Yerkürenin sadece yarısının aydınlandığını bir kez daha gözlemlemeliler.]

Tüm öğrencileri sınıfın arka tarafındaki bir çembere alın. Yerkürenizi ve el fenerinizi alın; yere, önünüze koyun ve dokunmayın. (El fenerini alın.) Çemberin ortasına yanan bir lamba bırakın (gölge olmasın). Bu lamba neyi temsil ediyor? (güneşi) Nereden bildiniz?

Bu lambanın sadece bir yöne ışık veren el fenerinden farklı olarak her yöne ışık verdiğine dikkat edin.

Yerkürenizi Türkiye güneşe (lambaya) bakacak şekilde çevirin. Ne fark ettiniz? [1/2’si aydınlık.] Yarısının aydınlık olduğuna dikkat edin; Türkiye’de günün hangi vakti olur? [gündüz] Yerküre modelini hareket ettirmeyin, modele tekrar bakın ve dünyanın diğer tarafındaki ülkelerde hangi vakit olduğunu söyleyin. [Karanlık, gece.]

Peki ya tam karanlığa geçilen kıyılarda ne oluyor? [Bu şafak vakti veya akşam karanlığıdır.]

Dünyanın diğer tarafı gün ışığını ne zaman alacak? [Güneş o tarafı aydınlatınca.] Bu nasıl gerçekleşecek? [Dünyanın güneş ışığının olduğu tarafa geçene kadar kendi ekseni etrafında dönmesi gerek.] Öğrencilere yerküreyi Türkiye öğrencilerin yüzüne ve Japonya güneş ışığına gelene kadar döndürmelerini söyleyin. Şimdi ne fark ettiğinizi söyleyin. Açıklayın. Bu gündüzden geceye geçiş birden mi olacak? [Hayır, yavaş yavaş olacak.]

Aradaki aşamalara ne denir? [şafak vakti ve gün batımı] Günün bu iki evresinde dışarısının nasıl olduğunu açıklayın.

Directions

 1. Student #2 selects a sphere and holds it in front of him/her.
 2. Student #1 write the size of the sphere on the chart.
 3. Student #3 turns on the flashlight and shines it on the sphere holding it about 8 inches from the sphere.
 4. The group observes the sphere to determine about how much of the sphere is lighted. Make an estimation and student #1 records it on the chart. (whole sphere, half the sphere, just a slice of the sphere, etc.)
 5. Student #4 holds up the second sphere and repeats the activity: #3 holds the flashlight, the group observes the amount of the sphere lighted, and #1 records the estimation on the chart.
 6. Put the spheres back in the bag.
 7. Discuss with your group why you think that much of the sphere was lighted by the flashlight. Write one sentence explaining this to your classmates.

After completing the investigation have students sit where they are with their group. Have a discussion about how much of the sphere was lit by the flashlight.

Record responses on the board. Question students about why they think this occurred. [ Light spreads only to the widest part of the sphere; it can’t bend around the curve of the sphere so the other half is dark or unlit.]

Reinforce the difference between a sphere and a circle. Do you think the same thing will happen with a globe? Why or why not?

Distribute a globe to each group and have them try the same flashlight activity. [They should observe that again, only half of the sphere is lighted.]

Move all the students to a circle in the back of the room. Bring your globe and flashlight with you; put it on the floor in front of you and do not touch. (Collect the flashlight.) Have a lighted lamp in the center of the circle (shade removed). What does my light represent?( sun) How did you know?

Note that it shines in all directions, unlike the flashlight which shines in only one direction.

Turn your globe so the USA faces the sun (lamp) in the center. What do you notice? [1/2 is lit.] Notice the half that is lit; what time of day would it be in the USA? [day] Don’t move the globe, but look at it and tell me about the countries on the other side of the Earth? [It is dark; it is night time.]

What about at the edges where it is just fading into the darkness?[This is dawn or dusk.]

When will the other side of the Earth have daylight? [When the sun shines on it. ] How will that occur? [The Earth will need to spin on its axis until it moves into the sunlight.] Have students spin globe until USA (North America) faces the student and India is in the sunlight. Now tell me what you notice. Explain. Does this change from day to night occur all at once? [No, it is gradual.]

What are the periods in between called? [dawn and dusk] Explain what it is like outside at those 2 times of the day.

Açıklama (Bilim Kavramları, Bilimin Yapısı, Akıl Alışkanlıkları)

Günün ve gecenin nedeni olarak ne gözlemledik? [Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü.]

Sizce dünyanın hangi yöne doğru döndüğü önemli mi? Açıklayın.

Güneşin nereden doğduğunu biliyor musunuz? [doğudan] Nereden batar? [batıdan] Güneş gerçekten doğar ve batar mı? [Hayır, Dünyanın hareketinden dolayı doğuyor ve batıyor gibi görünür; güneş aynı yerde durur.]

Haydi, bir şeyler deneyelim. Önce, yerkürenizde Türkiye’yi bulun ve  batı kıyısını gösterin. [Tüm öğrencilerin doğru yeri gösterip göstermediğini kontrol edin.]

Güneşin önce doğuda görünmesi için yerkürenin hangi yöne doğru dönmesi gerek? [batıdan doğruya veya öğrencilerin oturduğu yere göre sağdan sola]

Öğrencilere yerküreyi farklı yönlere doğru hareket ettirerek keşfetme fırsatı verin.

Öğrencilere bulgularını paylaşmalarını söyleyin; gruplardan hiçbiri doğru cevabı bulamadıysa, siz gösterin.

Pekâlâ, Türkiye’yi tekrar gece pozisyonuna getirin (lambaya bakmayacak şekilde tutun). Şimdi Türkiye’de gece yarısı; Dünyanın Türkiye’nin şimdiki pozisyonuna geri dönecek şekilde tam bir dönüş yapması ne kadar sürer? (Öğrencilere siz gösterirken bu soruyu düşünmelerini söyleyin.)[Tam bir dönüş yapmak 24 saat sürer.]

Öyleyse, Dünya’da bir gün kaç saattir? 24 saat. Bir gün 24 saat dediğimiz zaman, bu 24 saat gün ışığına sahip olduğumuz anlamına mı gelir? (Bu 24 saatlik süre boyunca Türkiye’nin şafak vaktini, gün ışığını, gün batımını ve geceyi yaşayacağını yerküre modelini kullanarak açıklayın. Bu açıklamayı yaparken öğrencilerden yardım isteyin.)

Gündüz ve gece tam olarak 12’şer saat mi? [Hayır, mevsime göre değişiyor.]

Türkiye’de saat gece yarısı 12 iken, Japonya’da saat kaç olur? Öğrencilerin saati tam olarak bilmesine veya söylemesine gerek yok; sabah olacağını belirtmeleri yeterli.

Birkaç örnek daha verin: Çin/gece – Kuzey Amerika/gündüz Greenland/gece – Avustralya/gündüz Japonya/gece – Brezilya/gündüz

Explanation (Concepts of Science, Nature of Science, Habits of Mind)

What have we observed as the cause of day and night? [The rotation of the Earth on its axis.]

Do you think it matters which way the Earth spins? Explain.

Do you know where the sun rises? [east] Where does it set? [west] Does the sun really rise and set? [No, it only appears that way because of the Earth’s movement; the sun stays in the same place.]

Let’s try something. First, find the US on your globe and point to the east coast of the USA. [Check to see that all students are pointing to the correct area.]

Which direction would the globe have to spin for the sun to appear to rise over the east coast first? [from west to east or as the students are seated spin it from right to left]

Give students an opportunity to investigate by moving the globe in different directions.

Have students share their findings; demonstrate if no group has the correct answer.

Okay, put the USA in the night time position again (facing away from the lamp). It is now midnight in the USA; how long would it take for the Earth to make a complete rotation with the USA returning to the position it is in now? (Tell students to think about the question while you demonstrate.)[ It will take 24 hours to make a complete rotation.]

So how long is one day on the Earth? 24 hours

When we say one day is 24 hours, does that mean that we have daylight for 24 hours? (Use the globe to explain that during that 24 hour period the USA will experience dawn, daylight, dusk, and night time. Have the students help with this explanation.)

Are day and night exactly 12 hours each? [No, because it depends on the season.]

If it is 12 midnight in the US, what time would it be in India if it is half way around the globe? [12 noon] How do you know? [ 1/2 of 24hrs is 12 hours]

Students do not need to know or state the exact time; it is sufficient to note that it would be daytime.

Give a few more examples: China/night – North America/day  Greenland/night – Australia/day Japan/night – Brazil/day

Derinleştirme Aktiviteleri (Akıl Alışkanlıkları, Fen Bilgisi Uygulaması)  

Zaman müsaade ettiği kadar öğrencilere soru çözdürün.

Yerküre modelini kullanabilir ve gruplarıyla tartışabilirler ama her öğrenci kendi cevabını yazmaktan sorumludur.

Japonya’daki arkadaşlarımı aramak için uygun saati söyler misiniz?

Unutmayın, onları gece yarısı uyandırmak istemiyorum.

Ayrıca, onları gün ortasında da arayamam çünkü çalışıyorlar ve bende iş telefonları yok.

Türkiye saatine göre saat kaçta telefon etmeliyim?

Lütfen neden bu saate karar verdiğinizi ve bunu nasıl bulduğunuzu açıklayın.

Extension Activities (Habits of Mind, Application of Science)

Have students work to solve as time permits. They may use the globe and discuss this in their group, but each student is responsible for writing his/her own response.

Can you tell me what would be a good time to call my friends in India.

Remember I don’t want to wake them up in the middle of the night.

Also, I can’t call in the middle of the day because they work and I don’t have their work number.

Tell me when I should place my call using USA time.

Please explain why you decided on that time and how you figured it out.

Değerlendirme

Öğrencilerden dağıttığınız kâğıtlardaki şu sorulara cevap vermelerini isteyin.

 1. Dünyanın şekli nasıldır? Bu şekle bir örnek verin.
 2. Gece ve gündüzü oluşturan şey nedir? Tamamen açıklayın.
 3. Dünyada bir gün ne kadar sürer?
 4. Biz Türkiye’de gündüzü yaşarken, dünyanın diğer tarafındaki insanlar hangi vakti yaşar? Neden?

Evaluation

Have students respond to the questions on the handout.

 1. What is the shape of the Earth? Provide an example of this shape.
 2. What causes day and night? Explain completely.
 3. How long is the Earth’s day?
 4. When we are having daylight in the USA, what are the people on the other side of the Earth having? Why?

http://www.virginia.edu/blandy/blandy_web/education/Bay/5ELessonExamples.pdf

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s