Öğrenci Danışmanı Olarak Öğretmenler

Danışman Öğretmen Programı (Döp)

Teachers As Student Advisors

A Teacher Advisor Program (Tap)

Etkin öğrenme ancak gelişimsel rehberliğin son derece önemli bir bileşen olduğu destekleyici bir ortamda gerçekleşebilir.  Öğrenciler bir sorunları olduğu zaman en iyi tanıdıkları ve kendilerine en çok yardımcı olabileceğini düşündükleri kişilere giderler. Anketlere göre, her yaştan öğrencinin en çok gittiği yetişkinler anne-babalar sonra öğretmenlerdir. Bu bakımdan, bir danışman öğretmen programı (DÖP) öğretmenleri gelişimsel rehberlik sürecine doğrudan dahil etmenin son derece etkili yollarından biridir.

Effective learning can take place only within a supportive environment, of which developmental guidance is a crucial component. When students have problems, they turn to those whom they know the best, and who they think can help the most. Surveys have shown that the adults to whom students of all ages are most likely to turn, after their parents, are teachers. A teacher advisor program (TAP) is therefore one very effective way of directly involving teachers in developmental guidance.

OKULLARIN DANIŞMAN ÖĞRETMEN PROGRAMINA NEDEN İHTİYACI VAR?

Çoğu okul, kapsamlı bir gelişimsel rehberlik programı sunabilecek sayıda rehber öğretmenden veya diğer uzmanlardan yoksundur. Öyle ki, rehber öğretmenler genellikle özel ihtiyaçları ve duygusal sorunları olan öğrencilerle ilgilenmekle meşguldür ve diğer öğrenciler rehber öğretmene bir öğretim yılı boyunca birkaç kereden fazla ulaşabilirlerse şanslıdırlar. Ancak bütün öğrencilerin, özellikle de ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin, onlarla kişisel olarak ilgilenen, güvenebilecekleri, onlara büyüme sorunlarıyla baş etme, çalışmalarını sürdürme ve kariyerlerini planlama konusunda yardımcı olabilecek dost canlısı bir yetişkinin desteğine ihtiyaçları vardır.

WHY DO SCHOOLS NEED A TEACHER ADVISOR PROGRAM?

In most schools, there are far from enough school counselors or others specialists to provide a comprehensive program for developmental guidance. As it is, counselors’ hands are normally full as a result of dealing with high-risk students who have special needs or emotional problems, and most other students are lucky if they can gain access to a counselor more than a few times during a school year. Yet all students, especially at the middle school level, need the support of a friendly adult who cares about them personally; someone they can confide in, who can help them deal with the problems of growing up, keeping up with their studies, and planning their careers.

ÖĞRETMENLER REHBERLİK HİZMETİ VEREBİLECEK NİTELİKTE MİDİR?

Öğretmenlerin rehberlik öğretmenlerinin aldığı mesleki eğitimi almamış olmalarına rağmen, öğrencilere kişisel sorunları konusunda yardımcı olmak eski bir gelenektir. Aynı zamanda, öğretmenler öğrencilerle her gün etkileşim halindedir ve bu yüzden kişisel yönlendirmede bulunmak için mükemmel bir konumdadırlar. Aslında, etkili öğretmenler etkili rehberlik öğretmenlerinin birçok özelliğine sahiptir: öğrencilerle empati kurabilme, sabır ve esneklik, mükemmel kişilerarası beceriler, yeni fikirlere açıklık ve bireysel farklılıkların bilincinde olma. İyi öğretmenler alışkanlık üzere derslerinde olumlu grup etkileşimini destekler ve sürdürürler ve hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle yardıma dayalı bir ilişki geliştirirler. Tüm bu sebeplerden dolayı öğretmenin rolü rehber öğretmenin rolüne oldukça yakındır.

ARE TEACHERS QUALIFIED TO PROVIDE COUNSELING?

Although they may lack the professional training of counselors, school teachers have a long tradition of helping students with personal problems. They also interact with the students daily, and thus are in an excellent position to provide personal direction. In fact, effective teachers share many of the same traits as effective counselors: ability to empathize with students, patience and flexibility, excellent interpersonal skills, openness to new ideas, and awareness of individual differences. Good teachers also habitually promote and sustain positive group interaction in their classes, and develop a helping relationship with both students and parents. In all these ways, the teacher’s role is closely allied to that of the counselor.

Bir sınıfta küçük çocuklarla yakından çalışan ilkokul öğretmenleri genellikle gelişimsel rehberliğin öğrencilere karşı sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olduğu fikrini kabul ederler. Ancak, ortaokul ve lise öğretmenleri daha fazla sayıda öğrenciyle çalışırlar ve genellikle her sınıfla günde bir saatten fazla zaman geçirmezler. Öğretimleri belli uzmanlık alanlarıyla sınırlı olduğu için, akademik beceriler üzerinde durma eğilimindedirler ve öğrencilerini tanımak veya öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri veya sorunlarından bahsetmek için az zamanları vardır. Fakat ilköğretim(5-8) ve ortaöğretim seviyesindeki ergenlerin de küçük çocuklardan daha fazla olmasa bile onlar kadar ilgiye ve rehberliğe ihtiyacı vardır. Güven duyulan bir lise öğretmeni çoğu zaman öğrencinin kişisel sorunlarını paylaşmak için tercih edeceği ilk kişidir.

Elementary school teachers, who work closely with young children in a single classroom, generally accept the idea that developmental guidance is an integral part of their responsibility to students. But middle and secondary school teachers work with a larger number of students and usually spend no more than an hour a day with each class. Because their teaching is limited to specialized fields, they tend to emphasize academic skills, and have little time to spend getting to know their students or talking about students’ needs, interests, or problems. Yet adolescents at the middle and high school level need personal attention and guidance as much as, if not more than, young children. A trusted high school teacher is often the student’s first choice as someone to turn to in discussing personal problems.

DANIŞMAN ÖĞRETMEN PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

Öğretmenler, özellikle de ortaokul ve lise seviyelerindeki öğretmenler çoğunlukla ders programlarının yoğunluğu ve sorumlulukları yüzünden öğrencileriyle yakın kişisel ilişkiler kurmaya vakit bulamazlar. Bu nedenle, bir danışman öğretmen programının başarılı olması için normal müfredatın bir parçası olması gerekmektedir. Bu programlarla ilgili yaygın uygulamalardan biri her öğretmenin sorumluluğuna 15-20 öğrenci (danışan) vermek ve her okul günü başlangıcında 25-30 dakikalık “derslik” saatleri koymaktır. Böylece öğretmen haftada en az iki dersini öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını, hedeflerini ve kaygılarını destekleyici bir grup akranıyla keşfettiği gelişimsel rehberlik çalışmalarına ayırmış olur. Danışman öğretmenler düzenli öğrenci ve veli görüşmeleri de yaparlar ve diğer öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve destek personeline de danışarak danışanlarının akademik gelişmelerini takip ederler.

WHAT WOULD A TEACHER ADVISOR PROGRAM INVOLVE?

Teachers, especially in middle schools and high schools, often feel so overwhelmed with their schedules and responsibilities that they do not have the time to build close personal relationships with their students. To be successful, a teacher advisor program must therefore be incorporated as a part of the regular curriculum. One popular approach has been to assign each teacher 15-20 advisees, and to arrange regular “homebase” or “homeroom” periods of 25-30 minutes at the beginning of each school day. The teacher then devotes at least two sessions per week to developmental guidance activities, during which students can explore their personal interests, goals, and concerns with a supportive group of peers. Teacher-advisors also hold regular student and parent conferences and keep track of their advisees’ academic progress, consulting with other teachers, school counselors, and support personnel.

REHBERLİK MÜFREDATI NELERİ KAPSAMALI?

Gelişimsel rehberlik müfredatı aşağıdaki temalara odaklanacak şekilde yapılandırılabilir:

 • tanışma/oryantasyon
 • ders çalışma becerileri ve alışkanlıkları
 • kendini değerlendirme
 • iletişim becerileri
 • karar verme ve problem çözme
 • akran ilişkileri
 • motivasyon
 • ihtilaf çözme
 • kişisel hijyen ve sağlık
 • kariyer bilinci ve gelişimi
 • eğitim planlaması
 • toplum katılımı

Bu üniteler bir okul rehberlik takvimine ve eğitim-öğretim yılının başlıca etkinliklerine göre sırayla düzenlenebilir. Örneğin; oryantasyon ve ders çalışma becerileri üniteleri öğrencilerin okulu ve birbirlerini tanımalarını ve akademik çalışmalarında doğru bir yol izlemelerini sağlamak için sene başında işlenecektir. Arkasından bir kendini değerlendirme ünitesi gelecek ve öğrenciler güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken taraflarını belirleyeceklerdir. Bu konulardan bazıları (“tanışmak” gibi) tek bir ders saatinde işlenebilirken, motivasyon, çatışma çözme, iletişim becerileri ve ders çalışma becerileri gibi bazı konular da bir grup tartışmasında tekrar tekrar ele alınabilir.  Bazı oturumların grup tutarlılığı sağlayacak veya önemli gelişimsel kavramları verecek şekilde dikkatle yapılandırılması gerekmektedir. Bazı oturumlar ise öğrencilerin belli ilgi alanlarına veya ihtiyaçlarına odaklanabilmek için açık uçlu bırakılmalıdır.

WHAT SHOULD BE INCLUDED IN A GUIDANCE CURRICULUM?

A developmental guidance curriculum can be structured to include units that focus on the following themes:

 • getting acquainted/orientation
 • study skills and habits
 • self-assessment
 • communication skills
 • decision-making and problem-solving
 • peer relationships
 • motivation
 • conflict resolution
 • personal hygiene and wellness
 • career awareness and development
 • educational planning
 • community involvement

These units may be organized sequentially according to a school guidance calendar and the major events of the school year. For example, orientation and study skills units would be scheduled early in the year to allow students to get to know the school and one another, and to get off on the right track academically. A self-assessment unit would follow, enabling the students to map out their personal strengths and identify the areas where they need to grow. While some of these topics can be covered in a single class period (such as “getting acquainted”), others can become recurrent focal points for group discussion, such as motivation, conflict resolution, communication skills, and study skills. Some sessions should be carefully structured to build group cohesiveness or to introduce important developmental concepts. Other sessions should be left open-ended, allowing discussion to focus on students’ particular interests and needs.

DÖP’DE REHBERLİK ÖĞRETMENİNİN ROLÜ NEDİR?

Bazı öğretmenlerin ve rehberlik öğretmenlerinin DÖP’ün öğretmenlerin rehberlik öğretmenlerinin işini üstlenmesine yönelik basit bir strateji olmasından korkmasına rağmen, danışman öğretmenlerin profesyonel rehberlik öğretmenlerinin yerini asla tutamayacağının altını çizmek önemlidir. Bunun yerine, iyi geliştirilmiş bir programda, öğretmenlerin ve rehberlik öğretmenlerinin rolleri açıkça belirlenmelidir. Ortak bir anlayış geliştirilmelidir; örneğin, öğretmenler özel gereksinimleri olan öğrencilerin karmaşık duygusal veya davranışsal sorunlarını kendi başlarına ele almak yerine bu gibi öğrencileri rehberlik öğretmenlerine yönlendireceklerdir.

WHAT IS THE COUNSELOR’S ROLE IN TAP?

Although some teachers and counselors alike fear that TAP is simply a strategy for getting teachers to take over counselors’ work, it is important to emphasize that teacher-advisors can never be a substitute for professional school counselors. Rather, in a well-designed program, the respective roles of teachers and counselors must be clearly identified. An understanding needs to be reached, for example, that teachers will refer students with special needs to counselors, instead of attempting to handle students’ complex emotional or behavioral problems on their own.

Öğretmenler rehberlik öğretmenleriyle onları belli konularda sınıflarıyla ilgilenmeye davet ederek de işbirliği yapabilirler; bu gibi ziyaretler öğretmenler ile rehberlik öğretmenleri arasında gözle görülür bir bağ oluşturacak ve böylece öğrencileri öğretmenlerle rehberlik öğretmenlerini birbirine düşürmeye çalışmaktan caydıracaktır. Ayrıca, rehberlik öğretmenleri örnek grup rehberliği becerileri sergileyerek ve öğretmenlere danışmanlık yaparak öğrencileriyle sorun yaşaya öğretmenlere yardımcı olabilirler. Aslında, rehberlik öğretmenleri öğretmenleri koordine ederek ve onlara kaynak sunarak DÖP’de çoğunlukla liderlik rolünü üstlenirler.

Teachers can also collaborate with counselors by inviting them to address their classes on special topics; such visits will create a visible bond between teachers and counselors, and thus dissuade students from attempting to play one off against the other. Furthermore, counselors can assist teachers who are having trouble managing their groups by modeling group guidance skills and serving as consultants to the teachers. In fact, counselors often assume leadership roles in TAP, coordinating the teachers and providing resources for them.

ÖĞRETMENLER DÖP’Ü DESTEKLEYECEK Mİ?

Bir Danışman Öğretmen Programının avantajlarına rağmen, birçok öğretmen ya faydalılığından şüphe ettikleri ya da böyle bir programın gerektireceği ekstra hazırlıktan sakındıkları için böyle bir programı desteklemeye isteksizdir. Örneğin; Robert D. Myrick çoğu okulda öğretmenlerin %20’si böyle bir programı hemen desteklerken, %20’sinin şiddetle karşı çıkacağını tahmin etmektedir. Bu nedenle aradaki %60’lık kesimi DÖP’ü ve gelişimsel rehberliği desteklemeye teşvik etmek önemlidir.

WILL TEACHERS SUPPORT TAP?

In spite of the advantages of a Teacher Advisor Program, many teachers are reluctant to support such a program, because they are either skeptical about its utility or wary of the extra preparation that such a program would involve. Robert D. Myrick estimates, for example, that in most schools 20% of the teachers would immediately support such a program while 20% would be strongly opposed. It is therefore important to move the middle 60% toward supporting TAP and developmental guidance.

Çoğu öğretmen bir Danışman Öğretmen Programını desteklemesi için, programın altında yatan gelişimsel rehberliğin temel kavramları ile müfredat hedeflerini çok iyi anlamaları ve benimsemeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin kişisel sorunları üzerinde düşünmelerine ve alternatif yol haritaları belirlemelerine yardımcı olacak sınıf tartışmalarını etkin bir biçimde yönlendirebilmek için rehberlik ve kişilerarası beceriler konusunda da hazırlanmaları gerekmektedir.

If most teachers are to support a Teacher Advisor Program, they must clearly understand and embrace the essential concepts of developmental guidance underlying the program and the curricular goals. They also need preparation in guidance and interpersonal skills, so that they can effectively facilitate class discussions that help students think about personal problems and explore alternative courses of action.

İkincisi, bir DÖP’ün bir formaliteden ibaret olmaması için, programa yeterince zaman ayrılmalıdır. Haftada bir defa veya daha az yapılacak grup toplantıları öğretmenler ile danışanları arasında sağlıklı ilişkilerin gelişmesi için yeterli olmayacak ve öğretmenlere devamlılık veya tutarlılık sağlama şansını vermeyecektir. DÖP en çok her okul günü veya en azından haftada iki veya üç kez uygulandığında işe yaramaktadır. Aksi takdirde, öğretmenler DÖP’ü asıl görevlerinin yanında bir külfet olarak görmektedir.

Second, if a TAP is to be anything more than a formality, the time commitment needs to be adequate. Group meetings of once a week or less are not likely to allow valuable helping relationships between teachers and their advisees to develop, nor do they give teachers the opportunity to establish continuity or consistency. TAP works best when it is scheduled every school day, or at least two or three times a week; otherwise, teachers tend to view TAP as an added encumbrance, peripheral to their major duties.

Yeterince zaman ayırmanın yanı sıra, DÖP hedefleri açıkça belirtilmiş bir gelişimsel rehberlik müfredatı ile öğrenci katılımını teşvik eden destekleyici materyaller ve aktiviteler de gerektirmektedir. Öğretmenlerin uygun gördükleri şekilde izleyebilecekleri, uyarlayabilecekleri veya değiştirebilecekleri bir el kitabı olursa, rehberlik programını bir bütün olarak “benimseme” olasılıkları daha fazla olacaktır.

Besides an adequate allotment of time, TAP also must have a developmental guidance curriculum with clearly articulated objectives, and with supporting materials and activities that can stimulate student participation. If teachers have an organized guidance handbook, which they are at liberty to follow, adapt, or modify as they see fit, they are more likely to “buy into” the guidance program as a whole.

Son olarak, öğretmenlerin öğrenci rehberliği yükünün kendi omuzlarına yüklendiğini hissetmemeleri için hem yönetimin hem de rehberlik birimi çalışanlarının desteğinden ve işbirliğinden emin olmaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı, DÖP’ün, programın hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için her sene öğrenciler, öğretmenler, rehberlik öğretmenleri ve yöneticiler tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Finally, teachers need to be assured of full support and cooperation from both the administration and the counseling staff, so that they won’t feel as if the burden of student guidance has been unfairly shifted to their shoulders. For this reason, TAP should be monitored and evaluated by students, teachers, counselors, and administrators every year to ensure that the program is meeting its goals.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN AVANTAJLARI VE KISITLAMALARI NELERDİR?

Danışman Öğretmen Programları okul rehberlik öğretmenlerinin tüm öğrencileri şahsen tanımasını sağlayan yüksek rehberlik öğretmeni-öğrenci oranlarını dengelemektedir. Fakat bu dengeleyici rolün ötesinde, DÖP öğretmen-öğrenci ilişkilerini desteklemekte ve öğretmenlerin ve rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin akademik ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmalarını sağlayan destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

WHAT ARE THE ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF TEACHERS AS ADVISORS?

Teacher Advisor Programs compensate for the high counselor-student ratios that make it impossible for school counselors to know all students personally. But beyond this compensatory role, TAP strengthens teacher-student relationships and creates a supportive learning environment in which teachers and counselors can work together to respond to students’ academic and personal needs.

Danışman Öğretmen Programının en büyük dezavantajı tüm öğretmenlerin öğrencilerle birlikte danışman olarak etkili bir biçimde çalışamaması veya çalışmaya isteksiz olmasıdır. Bu yüzden bu gibi programlar çoğunlukla geçici bir heves veya akademik zamandan çalınan bir süre olarak görülmektedir.

Bu nedenle, bir Danışman Öğretmen Programının başarılı olması için açıkça belirtilmiş, iyi anlaşılmış bir müfredata yansıtılmış bir amaca sahip olması ve yöneticiler, öğretmenler ve rehberlik öğretmenleri tarafından yüzde yüz desteklenmesi gerekmektedir.

The major disadvantage of Teacher Advisor Programs is that not all teachers are able or willing to work effectively with students in an advisory role. Such programs are therefore often viewed as a passing fad or an infringement on academic time.

To be successful, a Teacher Advisor Program must therefore have a clearly defined purpose, reflected in a well-conceived curriculum, and it must enlist the full support of administrators, teachers, and counselors alike.

http://www.ericdigests.org/pre-9214/teachers.htm

KAYNAKLAR

RESOURCES

Daresh, J. C., & Pautsch, T. R. (1983). A successful teacher-advisor program. Middle School Journal, 14(3), 3-13.

Henderson, P., & LaForge, J. (1989). The role of the middle school counselor in teacher advisor programs. SchoolCounselor, 36(5), 348-351.

Myrick, R. D. (1987). Developmental guidance and counseling: A practical approach. Minneapolis: Educational Media Corporation.

Myrick, R. D., & Myrick, L. S. (1990). The teacher advisor program: An innovative approach to school guidance. Ann Arbor, MI: ERIC Counseling and Personnel Services Clearinghouse, The University of Michigan.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s