Montessori Öğretim Materyalleri

DUYUSAL MATERYALLER  

Duyusal materyaller hata yapıldığında göstermesi için yerleşik bir hata kontrol geribildirimiyle tasarlanırlar. Böylece çocuk sizin gözetiminizin dışında kalır ve içsel, kişisel bir pratik yapma ve gelişme duygusu geliştirir. Duyusal aktiviteleri deneyimledikten sonra, çocuğun duyu algıları doğal olarak yapılandırılmış ve soyut kavramları kavrama yetisine sahip görünecektir.

THE SENSORIAL MATERIALS

The Sensorial materials are designed with a built in feedback to control of error to show when mistakes have been made. The child then remains independent of your oversight and develops an inner, personal incentive to practice and improve. After experiencing Sensorial activities, the child’s sense perceptions will appear inherently structured and capable of comprehending abstract concepts.

Maria Montessori akla gelen her şeyin sadece duyularla geldiğini düşünmektedir. Üç ve altı yaşları arasında çocuklar duyularını geliştirirken dikkatleri çevreye yöneliktir. Duyusal aktivitelerin amacı çocuğun duyulardan edindiği farklı izlenimleri ayırt etmesine yardımcı olmaktır. Bu materyaller çocuğun duyuları ayırt etmesine, sıralamasına, genişletmesine ve geliştirmesine yardımcı olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu materyaller çocuğu mantıklı, farkında ve algılayan bir birey olarak yetiştirmeye de yardımcı olmaktadır.

Maria Montessori believed that nothing comes into the mind except through the senses. During the years between three and six, as children develop their senses, their attention is directed toward the environment. The purpose of the Sensorial activities is to help the child in his efforts to sort out the many varied impressions given by the senses. These materials are specifically designed to help the child develop discrimination, order, and to broaden and refine the senses. These materials also help prepare him to be a logical, aware, and perceptive person.

Duyuları eğitmeye ve geliştirmeye yönelik materyallerin özellikleri şunlardır:

 • Hata kontrolü. Materyaller çocukların hata yapıp yapmadıklarını görebilecekleri şekilde tasarlanmaktadır; mesela, pembe bloklardan yaptığı kuleyi doğru sıralamada yapamayan bir çocuk kule etkisi yaratamaz.
 • Tek bir özelliğin ayrılması. Materyaller belli bir özellik veya belli özellikler dışındaki değişkenlerin sabit tutulacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden, pembe kulenin tüm blokları pembedir, çünkü ayırt edici özellik renk değil, büyüklüktür.
 • Aktif katılım. Materyaller pasif bakma sürecinden ziyade aktif katılıma teşvik etmektedir.
 • Çekicilik. Materyaller çocuklara hitap eden renkleri ve oranlarıyla çekicidir. Duyusal materyallerin çeşitli amaçları vardır:
 • Çocukların duyularını açık, belli bir özelliğe odaklamayı öğretmek. Örneğin, kırmızı çubukların özelliği uzunluklarıdır; pembe küplerin özelliği büyüklükleridir ve zillerin özelliği sestir.
 • Çocukların okumaya hazırbulunuşluk için gözlem ve görsel ayırt etme güçlerini arttırmak.
 • Çocukların düşünme yeteneğini arttırmak; bu süreç ayırt etme, sınıflandırma ve düzenleme yeteneğine bağlıdır.
 • Çocukları yazma ve okuma hassas dönemlerine hazırlamak. Bu anlamda, tüm aktiviteler okuma-yazma sürecine hazırlık niteliğindedir.

Materials for training and developing the senses have these characteristics:

 • Control of error. Materials are designed so that children can see whether they make a mistake; for example, a child who does not build the blocks of the pink tower in their proper order does not achieve a tower effect.
 • Isolation of a single quality. Materials are designed so that other variables are held constant except for the isolated quality or qualities. Therefore, all blocks of the pink tower are pink because size, not color, is the isolated quality.
 • Active involvement. Materials encourage active involvement rather than the more passive process of looking.
 • Materials are attractive, with colors and proportions that appeal to children. Sensory materials have several purposes:
 • To train children’s senses to focus on an obvious, particular quality. For example, with the red rods, the quality is length; with the pink tower cubes, size; and with the bells, musical pitch.
 • To help sharpen children’s powers of observation and visual discrimination as readiness for learning to read.
 • To increase children’s ability to think, a process that depends on the ability to distinguish, classify, and organize.
 • To prepare children for the occurrence of the sensitive periods for writing and reading. In this sense, all activities are preliminary steps in the writing-reading process.

 

Pembe kule

En büyüğü on santimetre olan, aynı şekil ve dokudaki pembe renkli ahşap küpler. Her küp bir diğerinden bir santimetre daha küçüktür. Çocuklar en büyük blokla başlayarak bir kule inşa ederler. (Boyutun görsel ayrımı)

Pink tower

Ten wooden cubes of the same shape and texture, all pink, the largest of which is ten centimeters. Each succeeding block is one centimeter smaller. Children build a tower beginning with the largest block. (Visual discrimination of dimension)

Kahverengi merdivenler  

Hepsi kahverengi, farklı yükseklik ve genişlikte on ahşap blok. Çocuklar blokları bir merdivene benzeyecek şekilde en kalından en inceye doğru yan yana dizerler. (Genişlik ve yüksekliğin görsel ayrımı)

Brown stairs

Ten wooden blocks, all brown, differing in height and width. Children arrange the blocks next to each other from thickest to thinnest so the blocks resemble a staircase. (Visual discrimination of width and height)

Kırmızı çubuklar  

Hepsi kırmızı, çubuk şeklinde, uzunlukları on santimetreden bir metreye kadar değişen, aynı kalınlıkta on ahşap çubuk. Çocuk çubukları en büyükten en küçüğe doğru yan yana dizer. (Görsel uzunluk ayrımı)

Red rods

Ten rod-shaped pieces of wood, all red, of identical thickness but differing in length from ten centimeters to one meter. The child arranges the rods next to each other from largest to smallest. (Visual discrimination of length)

Silindir bloklar

Farklı büyüklükte delikleri olan dört ayrı ahşap blok ve bunlara uygun silindirler; bir blok yükseklikle, biri çapla ve iki tanesi de her iki değişkenin ilişkisiyle ilgilidir. Çocuklar silindirleri rastgele çıkarırlar, sonra da her bir silindiri doğru delikle eşleştirirler. (Görsel büyüklük ayrımı)

Cylinder blocks

Four individual wooden blocks that have holes of various sizes and matching cylinders; one block deals with height, one with diameter, and two with the relationship of both variables. Children remove the cylinders in random order, then match each cylinder to the correct hole. (Visual discrimination of size)

Kokulu kavanozlar  

Çocukların içini göremediği ama kokuyu alabildikleri çıkarılabilir kapakları olan, saydam olmayan beyaz camdan yapılmış, birbirinin aynı iki kavanoz seti. Öğretmen kavanozlara otlar gibi çeşitli maddeler koyar ve çocuklar kavanozları kokularına göre eşleştirirler. (Koku ayrımı)

Smelling jars

Two identical sets of white opaque glass jars with removable tops through which the child cannot see but through which odors can pass. The teacher places various substances, such as herbs, in the jars, and the child matches the jars according to the smells. (Olfactory discrimination)

Ahşap Tabletler   

Ağırlıkları farklı, dikdörtgen ahşap parçaları. Öğrencilerin tabletlerin ağırlıklarına göre eşleştirdiği hafif, orta ve ağır olmak üzere üç set vardır. (Ağırlık ayrımı)

Baric tablets 

Sets of rectangular pieces of wood that vary according to weight. There are three sets—light, medium, and heavy—which children match according to the weight of the tablets. (Discrimination of weight)

Renkli tabletler  

Aynı büyüklükte küçük dikdörtgen ahşap parçalardan oluşan iki set renklerine veya renk tonlarına göre eşleştirilir. (Renk ayrımı ve kromatik algı eğitimi)

Color tablets

Two identical sets of small rectangular pieces of wood used for matching color or shading. (Discrimination of color and education of the chromatic sense)

 

Kumaş parçaları  

Birbirinin aynı iki kumaş parçası seti. Çocuklar kumaşlara önce gözleri açık, sonra da gözleri bağlı bir şekilde dokunarak kumaşları ayırt etmeye çalışırlar. (Dokunma duyusu)

Cloth swatches

Two identical swatches of cloth. Children identify them according to touch, first without a blindfold but later using a blindfold. (Sense of touch)

Tonlu ziller  

Şekli ve büyüklüğü aynı ama renkleri farklı – biri beyaz, biri kahverengi-  sekizer zilden oluşan iki set. Çocuklar zilleri tonlarına göre eşleştirirler. (Ses ve ses tonu)

Tonal bells

Two sets of eight bells, alike in shape and size but different in color; one set is white, the other brown. The child matches the bells by tone. (Sound and pitch)

Ses kutuları

Tuz ve pirinç gibi malzemelerle doldurulmuş birbirinin aynı iki silindir seti. Çocuklar silindirleri içindeki malzemelerin seslerine göre eşleştirirler. (İşitsel ayrım)

Sound boxes

Two identical sets of cylinders filled with various materials, such as salt and rice. Children match the cylinders according to the sound the fillings make. (Auditory discrimination)

Isı sürahileri

Farklı sıcaklıklarda suyla doldurulmuş küçük metal sürahiler veya termos şişeler. Çocuklar aynı sıcaklıktaki sürahileri eşleştirirler. (Sıcaklık algısı ve sıcaklıkları ayırt edebilme)

Temperature jugs

Small metal jugs filled with water of varying temperatures. or thermic bottles Children match jugs of the same temperature. (Thermic sense and ability to distinguish between temperatures)

Gerçekçi Yaşam  

Hazırlanmış ortam bir yerden bir yere düzgün bir şekilde yürümek, tepsi ve sandalye gibi nesneler taşımak, bir misafiri karşılamak ve kişisel bakım becerilerini öğrenmek gibi temel, gerçek yaşam aktivitelerini desteklemektedir. Mesela, giyinme, düğme ilikleme, fermuar açma/kapama, bağcık bağlama, kopça ilikleme ve düğüm atma gibi motor becerileri iyice öğretmek için tasarlanmıştır. Bu gibi aktivitelerin felsefesi çocukları bağımsız hale getirmek ve konsantrasyonlarını geliştirmektir.

Gerçek yaşam aktiviteleri dört farklı alıştırmayla öğretilir:

 1. Kişisel bakım – giyinme çerçevelerini kullanmak, ayakkabı boyamak ve el yıkamak gibi aktiviteler
 2. Çevreyle ilgili – toz almak, masayı silmek ve yaprakları tırmıklamak gibi aktiviteler
 3. Sosyal ilişkiler – zarafet ve kibarlıkla ilgili dersler
 4. Hareket analizi ve kontrolü – yürümek ve dengede durmak gibi hareketle ilgili aktiviteler

Practical Life

The prepared environment supports basic, practical life activities, such as walking from place to place in an orderly manner, carrying objects such as trays and chairs, greeting a visitor, and learning self-care skills. For example, dressing frames are designed to perfect the motor skills involved in buttoning, zipping, lacing, buckling, and tying. The philosophy for activities such as these is to make children independent and develop concentration.

Practical life activities are taught through four different types of exercise:

 1. Care of the person—activities such as using dressing frames, polishing shoes, and washing hands
 2. Care of the environment—for example, dusting, polishing a table, and raking leaves
 3. Social relations—lessons in grace and courtesy
 4. Analysis and control of movement—locomotor activities such as walking and balancing

Akademik Materyaller  

Üçüncü Montessori materyalleri alanı daha akademiktir. Alıştırmalar okumadan önce yazmaya teşvik edecek bir sıralamada sunulur. Bu nedenle okuma yazmanın bir uzantısıdır. Bununla birlikte, her iki süreç de çocukların bir gün okuyup yazdıklarını fark edene kadar okumayı ve yazmayı öğrendiklerini asla fark etmeyecekleri şekilde yavaş yavaş verilmektedir.

Academic Materials

The third area of Montessori materials is more academic. Exercises are presented in a sequence that encourages writing before reading. Reading is therefore an outgrowth of writing. Both processes, however, are introduced so gradually that children are never aware they are learning to write and read until one day they realize they are writing and reading.

Bu olguyu tanımlayan Montessori çocukların yazmaya ve okumaya “spontane olarak başladıklarını” ifade etmiştir. Yazmayı ve okumayı birleştirip yazmanın okumayı öğrenmenin temeli olduğunu savunarak modern uygulamaları öngörmüştür. Montessori birçok çocuğun dört yaşında yazı yazmaya hazır olduğunu düşünmektedir. Bir Montessori sınıfında dört-beş yaşındaki çocukların yazdığını ve okuduğunu görmek mümkündür.

Describing this phenomenon, Montessori said that children “burst spontaneously” into writing and reading. She anticipated contemporary practices by integrating writing and reading and maintaining that writing lays the foundation for learning to read. Montessori believed that many children were ready for writing at four years of age. It is not uncommon to see four- and five-yearolds in a Montessori classroom writing and reading.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s