Sınıf Profili Nasıl Hazırlanır?

 

Sınıf profili bir bilgi toplama aracı, bir referans aracı ve bir izleme aracıdır. Öğretmenlerin sınıftaki tüm öğrenciler için etkili değerlendirme ve öğretim planlamasını, öğrenci gelişimini izlemesini ve gerektiğinde zamanında müdahalede bulunmalarını sağlar.

Sınıf profili sınıftaki öğrencilerin güçlü yanları ve ihtiyaçları ile hazırbulunuşlukları hakkında bilgi verir. Bir bakışta çok fazla kritik bilgiler veren, bir veri envanteri görevi gören bir planlama kaynağıdır. Hem sene başında veya dönem başında değerlendirmeyi ve öğretimi planlamak için kullanılan bir referans aracı olması hem de gelişimi takip etmek, değişiklikleri kaydetmek, öğretim stratejilerini duruma göre değiştirmek, öğretimi veya müdahaleleri duruma göre planlamak ve diğer eğitimcilerle ve velilerle bilgi paylaşmak için bir izleme aracı olması bakımından canlı bir belgedir.

Sınıf profili sene başında veya dönem başında öğretmenler öğrenimi değerlendirme sürecine girerken geliştirilebilir. Öğretimden önce diagnostik değerlendirmeyle ve öğretim boyunca biçimlendirici değerlendirmeyle toplanan bilgileri kaydetmek ve özetlemek için bir araç görevi görmektedir. Sınıf profili öğretim yılı veya dönem ilerledikçe güncellenebilir.

Öğretmenlerin öğrencilerin aşağıdakiler bakımından örüntülerini belirlemelerini sağlar:

 • Öğrenme stilleri ve tercihleri (sıklıkla “öğrenme profili” denmektedir);
 • Belli bir konunun gereklilikleri ve öğrenmedeki güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanlar bakımından öğrenmedeki mevcut seviyeleri veya “öğrenme hazırbulunuşlukları;”
 • İlgi alanları ve yetenekleri;
 • Sosyo-duygusal durumları;
 • Öğrenme ihtiyaçlarını karşılamanın zorlukları ve bu ihtiyaçları karşılamak için gereken destekler.

How to Develop a Class Profile

The class profile is an information-gathering tool, a reference tool, and a tracking tool, all in one. It helps teachers plan effective assessment and instruction for all the students in the class, monitor student progress, and provide timely interventions when needed.

The class profile provides a snapshot of the strengths and needs, interests, and readiness of the students in the class. It is a resource for planning that conveys a great deal of critical information at a glance, serving as an inventory of accumulated data. It is a living document, in that it is both a reference tool for planning assessment and instruction at the beginning of the year, semester, or term, and a tracking tool for monitoring progress, recording changes, adjusting instructional strategies, planning subsequent instruction or interventions, and sharing information with other educators and parents.

The class profile can be developed at the beginning of the school year, semester, or term, as teachers embark on the process of assessment for learning. It serves as a tool for recording and summarizing information gathered through diagnostic assessment prior to instruction and through formative assessment during instruction. A class profile can be updated as the school year, semester, or term progresses.

It enables teachers to identify patterns among their students in terms of:

 • their learning styles and preferences (often referred to as a “learning profile”);
 • their current place in the learning, or “readiness to learn”, with respect to the expectations of the particular subject and grade or course, as well as their learning strengths and areas in need of improvement;
 • their interests and talents;
 • their socio-affective characteristics;
 • the challenges involved in meeting their learning needs, and the supports that are required to address those needs.

Neden Sınıf Profili Geliştirelim? 

Sınıf profili şunlara yardım eder:

 • Sınıf verilerini sınıflandırmaya, kategorilere ayırmaya ve özetlemeye;
 • Öğrenciler arasındaki değerlendirme ve öğretimi planlamaya yardımcı olacak benzerlik ve farklılık örüntülerini tespit etmeye;
 • Öğrenci öğrenimine dayalı delil tabanlı öğretmen sorgulaması yapmaya;
 • Verileri farklılaştırılmış öğretim tasarlamak için kullanmaya;
 • Esnek gruplar oluşturmaya;
 • Sürekli değerlendirmelerin sonuçlarını not ederek öğrenci gelişimini izlemeye;
 • Öğretimi daha iyi odaklamak için değerlendirme sonuçlarına göre değişiklikler yapmaya;
 • Meslektaşlarıyla ve velilerle bilgi paylaşmaya.

Profil sınıftaki tüm öğrencilerin güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında bir bakışta özet verir ve günlük planlama için hızlı bir referans görevi görebilir.

Okullar kullanılmak üzere kendi şablonlarını geliştirebilir veya sınıf profillerini oluşturmak için farklı çizelge, diyagram veya elektronik şablonlar ve veri kaynakları kullanabilirler.

Sınıf profilinin hangi yolla oluşturulacağı çok önemli değildir. Önemli olan tutarlı bir süreç izlemek ve ortak planlama araçlarının kullanılmasıdır. Böylece öğretmenler her öğrencinin “öğrenme ve gelişme sürecini bilecek ve kişiye özel ve doğru değerlendirme ve öğretim planlayabileceklerdir.

Tutarlı bir yaklaşım kullanıldığında bir eğitimci ekibi bilgi alışverişinde bulunmak, işbirlikçi sorgulama yapmak ve etkili değerlendirme ve öğretim stratejileri planlamak üzere sistematik ve işbirlikçi bir sürece girebilirler.

Maksimum etki için, bu işbirliği sürecinde öğrenciler de yer almalıdır. Öğrenciler kendi öğrenimlerine ortak oldukları zaman kendilerini daha iyi tanırlar. Güçlü yanlarını, ilgi alanlarını ve amaçlarını daha iyi anlarlar. Öğrencilerin bu sürece katılmasının Hakkımdaki Her Şey portfolyolarını (Anaokulundan 6. Sınıfa kadar) ve Bireysel Planlarını (BP) (7. Sınıftan 12 sınıfa kadar) geliştirirken onlara fikir vereceğini belirtmekte de fayda var.

www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/index.html

Why Develop a Class Profile?

The class profile assists in:

 • sorting, categorizing, and summarizing classroom data;
 • detecting patterns of similarities and differences among the students that will help guide the planning of assessment and instruction;
 • engaging in evidence-based teacher inquiry centred on student learning;
 • using data to design differentiated instruction;
 • forming flexible groupings;
 • monitoring student progress by noting results of ongoing assessments;
 • making adjustments in response to assessment results to better focus instruction;
 • sharing information among fellow educators and parents.

The profile provides an at-a-glance summary of the strengths and needs of all the students in the class and can serve as a quick reference for daily planning.

School may develop their own templates for use in their schools, or they may be using different types of charts, diagrams, and electronic templates and data sources from which class profiles can be generated.

The particular configuration of the class profile is not critical. What is important is that a consistent process is followed and that common planning tools are used, so that teachers can become familiar with each student’s “learning and growth continuum” and can plan personalized and precise assessment and instruction.

When a consistent approach is used, a team of educators can be engaged in a systematic and collaborative process to share information, conduct collaborative inquiry, and plan effective assessment and instructional strategies.

For maximum effect, this collaborative process should include the students themselves. As students become partners in their own learning, their self-knowledge grows. They come to understand more about their strengths, interests, and aspirations. It is important to note that their engagement in this process will also give them insights that they can apply as they develop their All About Me portfolios (in Kindergarten to Grade 6) and their Individual Pathways Plans (IPPs) (in Grades 7 through 12).

www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/index.html

Sınıf Profili Geliştirme Süreci

 1. Öğrenciler hakkında bilgi toplama.

Her öğrenci hakkında aşağıdaki kaynaklardan bilgi toplanarak bir sınıf profili oluşturulur:

 • Öğrenci kayıtları
 • Varsa, öğrencinin geçiş planları
 • Varsa, öğrencinin Bireysel Eğitim Planı (BEP)
 • Şimdiki ve önceki öğretmenleriyle yapılan görüşmeler
 • Veli görüşmeleri ve/veya veli-öğrenci anketleri
 • Öğrenci anketleri (ilgi alanı envanterleri, tutum anketleri gibi), görüşmeler veya toplantılar
 • Sınıf gözlemi (anekdot notları gibi)
 • Ön değerlendirmeler (ön testler gibi)
 • Önceki sınıf seviyelerine ait sınıf profilleri

Bu kaynaklardan bilgi toplama sürecinde, belli öğrencilere daha çok ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkabilir. Bu öğrenciler için belki sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve/veya okuldaki diğer öğretmenlerden oluşan bir ekibin işbirliği içinde yapacağı bir çalışmayla bireysel bir öğrenci profili geliştirmek gerekebilir.

The Process of Developing a Class Profile

 1. Gathering information about students.

A class profile is developed by gathering information about each student from the following sources:

 • student Record
 • any transition plans the student may have
 • Individual Education Plan (IEP) if the student has one
 • consultations with current and previous teachers
 • consultations with parents, and/or parent–student questionnaires
 • consultations with students through surveys (e.g., interest inventories, attitudinal surveys) and conferences or interviews
 • classroom observation (e.g., anecdotal notes)
 • initial assessments (e.g., pretests)
 • class profiles from earlier grades

In the course of gathering information from these sources, it may become evident that there is a need for a more intensive focus on particular students. For these students, an individual student profile may need to be developed, perhaps as a collaborative effort by a team of educators that includes the classroom teacher, the special education teacher, and/or other members of an in-school team.

Öğrenme Stili Envanterleri ve Sınıf Profili

Okullar sınıf profilleri geliştirirken bilgi edinmek için Gardner’ın Çoklu Zekâları, Sternberg’in Öğrenme Stilleri, Duyusal Tercihleri gibi çeşitli öğrenme stili envanterleri kullanmaktadır.

 1. Öğrenci bilgilerini sınıf profili şablonunda düzenleme ve kaydetme.

Her öğrencinin öğrenme hazırbulunuşluğu bakımından dersle ve sınıf seviyesiyle, ilgi alanlarıyla ve sosyal-davranışsal özellikleriyle ilgili güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları önceden belirlenmiş bir formatta veya bir şablonda özetlenir ve kaydedilir.

Learning Style Inventories and the Class Profile

Schools use a variety of learning style inventories to inform the development of class profiles, including Gardner’s Multiple Intelligences, Sternberg’s Learning Styles, Sensory Preferences.

 1. Organizing and recording the student information on a class profile template.

Each student’s strengths and areas of need, in terms of his or her learning readiness related to the subject and grade or course, interests, and social-behavioral characteristics, are summarized and recorded in a predetermined format or on a template.

 1. Sınıf profilindeki bilgilere göre öğretim stratejileri ve kaynakları seçme.

Tüm ilgili kaynaklardan alınan bilgiler incelendikten sonra, her öğrencinin güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına uygun öğretim belirlenir. Fikirler bir sınıf profilinde toplandıkça, öğrencilerin bireysel ve ortak güçlü yanları, ihtiyaçları ve ilgi alanları çeşitleri belirlenir. Sınıf profilinin incelenmesi neticesinde öğrenciler arasındaki güçlü yanlar, ihtiyaçlar, stiller ve ilgi alanları örüntüleri ortaya çıkacak ve bunlardan stratejileri ve kaynakları seçerken faydalanılacaktır. Sınıf profilindeki bilgileri analiz etmek öğretmenin dikkatini öğrenmenin belli alanlarına ve/veya dikkat edilmesi gereken belli öğrenci gruplarına da çekebilir.

Öğrenciler öğrenme stillerine, tercihlerine ve öğrenme seviyelerine göre belirlenmiş stratejilerden ve gruplandırmalardan fayda görecektir. Öğrenciler benzer öğrenme stillerine, uygun araçlara ve kaynaklara ve/veya değerlendirme ve öğretim için gereken desteklere göre gruplandırılabilirler.

 

Benzer veya birbirini tamamlayıcı öğrenme stillerine, kişiliklere ve ilgi alanlarına sahip öğrencilerin eşleştirilmesinin veya gruplandırılmasının olası faydaları da belirlenebilir.

 1. Selecting instructional strategies and resources based on information in the class profile.

After information from all relevant sources has been reviewed, appropriate instruction that addresses each student’s strengths and needs is determined. As ideas are compiled in a class profile, the range of students’ individual and shared strengths, needs, challenges, and interests are identified. Patterns of strengths, needs, styles, and interests among students will emerge from a review of the class profile, and can be used to inform the selection of strategies and resources. Analyzing the information in the class profile may also draw the teacher’s attention to specific areas of learning and/or specific groups of students that need attention.

Students will benefit from strategies and groupings that are determined by their learning styles, preferences, and particular stages of learning. Students can be grouped according to similar modalities of learning, appropriate media and resources, and/or supports required for assessment and instruction.

Opportunities for potentially beneficial pairings and groupings of students with similar or complementary learning styles, personalities, and interests can also be detected.

 

Sınıf Profilinin Faydaları 

Okullar sınıf profillerinin kullanılmasının öğrenme hedefleri belirlemek için ön değerlendirme verilerinin daha çok kullanılmasını, ara kontrollerin sayısının artmasını, öğretim sonrası yapılan değerlendirmelerin çeşitlenmesini ve sıralı müdahalenin anlaşılmasını ve daha sık uygulanmasını sağladığını belirtmiştir. Takımlar okullarındaki öğretmenlerin sınıf profillerini statik formlar olarak değil, etkili müfredat, değerlendirme ve öğretim planlaması döngüsünün ayrılmaz bir unsuru olarak değerlendirdikleri yorumunu yapmıştır.

Genel olarak, okul yönetim kurulları sınıf profillerini öğretmenlerin öğretimlerini farklılaştırmak ve kişiye özel hale getirmek, etkili değerlendirme uygulamaları geliştirmek ve öğrencilerin üstbilişi ve nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı olmak için kullanabilecekleri önemli bir araç olduğunu düşünmektedir.

Benefits of the Class Profile

Schools reported that the introduction of class profiles led to an increased use of pre-assessment data for setting learning goals, an increased number of mid-way checks, and rich post-instructional assessments, as well as an improved understanding and more frequent application of tiered intervention. Teams commented that teachers in their schools had developed an appreciation of class profiles not as static forms, but as an integrated element of an effective curriculum, assessment, and instructional planning cycle.

In general, school boards found class profiles to be a valuable tool for teachers in differentiating and personalizing their instruction, devising effective assessment and evaluation practices, and helping develop students’ understanding and use of metacognition.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s