Geleceğin Pedagojik Yaklaşımları

Geleceğin k-12 dersliğinin tasarımının fiziksel mi sanal mı olacağı yönündeki öneriler genellikle gelecekteki eğitimcilerin kullanacağı öğretim ve öğrenim uygulamalarının türü hakkındaki varsayımlara dayalıdır. Daha belirgin olarak, geleceğin k-12 dersliği birlikte çalışmayı ve daha çok uygulamalı proje yapmayı sağlayacak ve daha kişiye özgü, öğrenci merkezli çalışmaları mümkün kılacak şekilde tasarlanacaktır. Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerle bu uygulamalar öğrencilere hem işbirliği yapmalarını hem de bireysel katılımlarını sağlayan mobil cihazlar gibi yeni kaynaklar verilmesiyle daha yaygın hale gelecektir. Bu bölümde ileride yaygınlaşması planlanan iki pedagojik yaklaşım üzerinde durulmaktadır: proje tabanlı öğrenme ve bireysel öğrenme.

Suggestions for the design of the K‐12 classroom of the future, whether it is a physical or virtual space, typically are based on assumptions about the types of teaching and learning practices that future educators will employ. More specifically, the K‐12 classroom of the future will be designed to allow for collaborative and more hands‐on projects as well as increasingly individualized, student‐ centered study. With improvements in educational technologies, these practices will become more common, as students are provided with new resources – such as mobile devices – that allow both collaboration and more personalized engagement. This subsection focuses on two pedagogical approaches projected to spread in the future: project‐based learning (PBL) and personalized learning.

PROJE TABANLI ÖĞRENME  

Proje tabanlı öğrenme 1900lerin başlarından beri pedagojik ugyulamaların bir bileşeniyken, eğitimciler ve gelecek bilimciler yakın gelecekte proje tabanlı öğrenmenin başlıca öğrenme yaklaşımlarından biri olacağını ileri sürmektedirler. Yukarıda da tartışıldığı gibi, k-12 eğitimi daha çok proje odaklı uygulamayı teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmış dersliklerin geliştirilmesine doğru ilerleyeceğe benzemektedir. Öğrencilerin bir projeyi araştırırken ve geliştirirken kendi başlarına veya diğer öğrencilerle çalışma imkânı olacaktır.

Proje tabanlı öğrenmenin etkililiği bazı araştıma çalışmalarınca kanıtlanmıştır, ancak geleceğin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı bu yaklaşımın maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olacak ve öğrencilere ve öğretmenlere daha çok destek olacak eğitim teknolojilerinin geliştirilmesinden faydalanacaktır. Öğrenciler ilgilendikleri konuları araştırırken web tabanlı kaynakları kullanabilirler ve ayrıca projeleri için Web 2.0 gibi ugyulamaları kullanabilirler. Öğrenciler proje sürecinde sorunları gidermek için diğer öğrencilerle bilgilerini paylaşmak amacıyla wiki veya blog kullanabilirler. Sunum aşamasında, öğrenciler öğrendiklerini göstermek için çeşitli teknolojiler kullanabilirler. Dinleyicileri sunumda bir podcast, video, fotoğraf hikâyesi, karikatür, vb. ile karşılaşabilirler.

PROJECT‐BASED LEARNING

While project‐based learning has been a component of pedagogical practices since the early 1900s, educators and futurists suggest that it will become one of the major teaching approaches in the near future. As discussed above, K‐12 education will likely move toward the development of classrooms specifically designed to encourage more project‐centered practices.  Students will have the opportunity to work on their own or collaborate with other students in exploring and developing a proposed project.

While already proven effective through a variety of research studies, PBL in the future will benefit from the development of educational technologies that will help limit the costs of the approach and provide increased support for students and teachers. Students can turn to web‐based sources in researching topics of interest and furthermore can:  use a multitude of applications, including Web 2.0, for their projects. Students may use a wiki to share knowledge or blog with other students to troubleshoot during the process segment of their projects. In the presentation phase, students may use various technologies to display their learning. Their audience may receive a podcast, a video, a photo story, a comic, and so forth.

BİREYSEL ÖĞRENME

Etkili proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı olsa da k-12 eğitiminin geleceği de daha genelleştirilmiş bireysel öğrenme stratejilerine dönecektir. Öğrenme analitiği yazılımının gelişmesiyle öğrenciler kendi ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir biçimde özel olarak tasarlanmış bir müfredata ve derslere sahip olacaklardır. ABD’deki bazı okullar bireysel öğrenme stratejilerini çoktan benimsemiştir, ancak bu stratejiler önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir – bu trend etkili öğrenci değerlendirme yazılımının geliştirilmesine, öğrenme analitiği kavramına ve “büyük verilerin” ortaya çıkmasına bağlıdır.

Bireysel Öğrenme ve Etkili Öğrenme Analitiği Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Yeni Medya Konsorsiyumu “öğrenme analitiğinin” ik-üç yıl içinde k-12 okullarında yaygın hale geleceğini öngörmektedir. Öğrenme analitiği şunları kullanmaktadır: öğretimi öğrenenin ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı olarak uyarlamak için verileri ve analizleri Amazon, Netflix ve Google’ın tüketicilere uygun tavsiyeler ve reklamlar göndermek için ölçümler kullandığı gibi kullanır.

Öğrencilerin online ortamlardaki çalışmalarından önemli bilgiler edinilebilir ve uyarlanabilir yazılım –kavramları öğrenirken veya engellerle karşılaştıklarında öğrenenleri motive etmeye yönelik dikkatle hesaplanmış düzenlemeler ve öneriler hazırlayan programlar- geliştirmek için kullanılabilir. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında daha önemli araçlar haline geldiği için, öğretmenlere her öğrencinin öğrenme deneyimini etkili bir şekilde nasıl kişiye özel hale getirecekleri konusunda geribildirimde bulunmak için öğrenci öğrenimi verileri ve öğrenme analitiği yazılımları kullanılacaktır.

Bireysel Öğrenme Yaklaşımları

Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerle bireysel öğrenme önümüzdeki yıllarda k-12 eğitiminin temel bileşenlerinden olacaktır. Öğretmenler ve okul yöneticileri bireysel öğrenme uygulamalarına yer vermek için çeşitli farklı yaklaşımlar deneyeceklerdir. Eğitimciler her bir öğrenci için etkili öğrenme stratejilerini belirlemek için öğrenme analitiğine başvuracaktır ve bu teknolojiler “eğitimcilerin öğrenme sorunlarını çözüm bulmak ve uygulamak için yeterince erken tespit etmelerini sağlayan öğrenci davranışı örüntülerini tespit etmek” için daha spesifik olarak da kullanılabilecektir.

Amerikan Araştırma Enstitüleri okullarda yakın gelecekte karşılaşacağımız bazı belli bireysel öğrenme yaklaşımları ileri sürmektedir:

Öğrenciler artık sınıf seviyelerine göre değil, standart tabanlı becerilere dayalı “hazırbulunuşluk seviyelerine” göre ilerleyecekler. Öğrenciler bir seviyeyi tamamladıklarında farklı yaş gruplarından öğrencilerin bulunduğu ve hepsiyle bireysel olarak ilgilenilen sınıflardan oluşan bir sonraki seviyeye geçeceklerdir.

Karma Öğrenme Ortamlarında Bireysel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma

Okul bölgeleri çıktıları ölçmek ve daha bireysel öğrenme içeriği sunmak için “teknoloji tabanlı öğretim stratejilerini, araçları ve dersleri” kullanmaya devam edecektir. Bireysel öğrenme her öğrenci için kişiye özel öğrenme yollarının geliştirilmesini sağlar. Bu kişiye özel öğrenme planları “öğretmenlerin öğrencilerin akademik yönden güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve ders gereksinimlerini belirleyerek öğretim kararı vermelerini” desteklemede etkili araçlar olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin geleceğe yönelik kariyer ve eğitim kararlarını belirlerken ellerinde temel bir plan olmasını sağlayacaktır.

Öğrenciler bireysel öğrenme sistemlerinde eğitim içeriğini kendi hızlarında takip ederken yeterliliğe dayalı bir değerlendirme öğrencilerin daha spesifik gereklilikleri yerine getirmelerini veya bir sonraki eğitim seviyesinde başarılı olmak için gereken becerileri geliştirmelerini sağlamaya yardımcı olabilir.

Temel Paydaşların Bireysel Öğrneme Yaklaşımına Katılımını Sağlama ve Paydaşlara Yetki Verme

Bireysel öğrenme öğretmenler ve veliler gibi temel eğitim paydaşlarının öğrencilerin kişiye özel öğrenme planlarına tamamen bağlanmasını ve bu planların tamamen bilincinde olmasını gerektirmektedir. Bireysel öğrenmeyi yönetenlere mesleki gelişim olanakları sağlamak öğrencilerin kişiye özel öğrenme süreci boyunca kendilerine rehberlik edecek bir destek sistemine sahip olmalarını sağlayacaktır.

PERSONALIZED LEARNING

The future of K‐12 education, though increasingly reliant on effective project‐based learning approaches, will also turn to more generalized personalized learning strategies. With the improvement of learning analytics software, students will have curricula and coursework specifically designed to cater to their interests and needs. While some school across the United States have already adopted personalized learning strategies, these will become increasingly well‐developed in coming years – a trend tied to the development of effective student assessment software, the concept of learning analytics, and the rise of “big data.”

Personalized Learning and the Development of Effective Learning Analytics Technologies

The New Media Consortium suggests that “learning analytics” will become commonplace within K‐12 schools in two to three years. Learning analytics uses:  data and analyses to adapt instruction to individual learner needs in real time, in the same way that Amazon, Netflix, and Google use metrics to tailor recommendations and advertisements to consumers.

Important information can be gleaned from student work in online environments and leveraged to design adaptive software – programs that make carefully calculated adjustments and suggestions to keep learners motivated as they master concepts or encounter stumbling blocks. As mobile devices such as smartphones and tablets become important tools within elementary and secondary classrooms, student learning data and learning analytics software will be used to provide teachers with feedback on how to effectively individualize each student’s educational experience. Approaches to Personalized Learning With the improvement in educational technologies, personalized learning will likely become a key component of K‐12 education in the coming years. Teachers and school administrators will take a variety of different approaches to implementing personalized learning practices. Educators will turn to learning analytics and web‐based learning software to determine effective learning strategies for each individual student, and these technologies will also be used more specifically to “detect patterns in student behavior that can help educators identify learning issues early enough to craft and implement solutions.”

The American Institutes for Research suggests some specific personalized learning approaches that schools will incorporate in the near future:

Students no longer advance through grade levels but rather through “readiness levels,” based around standards‐based skills. Whenever a level is mastered, students move on to the next, leading to classrooms with students of a variety of ages, all receiving personalized attention.

Using Personalized Learning within Blended Learning Environments

School districts will continue to turn to “technology‐based instructional strategies, tools, and courses” to measure outcomes and provide more personalized learning content. Personalized learning allows for the development of individualized learning pathways for every student. These individualized learning plans will be effective tools in supporting “teachers’ instructional decision making by outlining students’ academic strengths, needs, interests, and course requirements.” Furthermore, they will better ensure that students have a basic plan in place for determining future career and educational interests.

As students in personalized systems move through educational content at their own pace, competency‐based assessment can help ensure that they are meeting more specific requirements or developing the skills needed to succeed at the next level of education.

Engaging and Empowering Key Stakeholders within Personalized Learning Approaches

Personalized learning requires that key educational stakeholders, such as teachers and parents, are fully invested and cognizant of the individualized learning plans of students. Providing professional development for those involved in directing personalized learning will ensure that students have a support system to guide them along their personalized learning path.

https://ts.madison.k12.wi.us/files/techsvc/Future%20Trends%20in%20K-12%20Education.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s