Zorbalığa Dur Deyin

Stop Bullying

Zorbalığa Maruz Kalma Riski Altındaki Çocuklar  

Zorbalığa maruz kalan çocuklar genellikle aşağıdaki risk faktörlerinin birini ya da daha fazlasını taşımaktadır:

 • Akranları tarafından aşırı kilolu veya aşırı zayıf olma, gözlük takma veya farklı giyinme, okulda yeni olma veya çocukların “havalı” bulduğu şeyleri almaya gücü yetmeme gibi nedenlerden dolayı farklı algılanırlar
 • Zayıf veya kendini savunamaz olarak algılanırlar
 • Depresyondadırlar, kaygılıdırlar veya kendilerine duydukları saygı azdır
 • Diğerlerinden daha az popülerdirler ve az arkadaşları vardır
 • Başkalarıyla iyi geçinemezler, rahatsız edici veya provoke edici bulunurlar veya dikkat çekmek için başkalarını kışkırtırlar

Bununla birlikte, bir çocuk bu risk faktörlerini taşısa bile, zorbalığa maruz kalacağı anlamına gelmez.

Children at Risk of Being Bullied 

Generally, children who are bullied have one or more of the following risk factors:

 • Are perceived as different from their peers, such as being overweight or underweight, wearing glasses or different clothing, being new to a school, or being unable to afford what kids consider “cool”
 • Are perceived as weak or unable to defend themselves
 • Are depressed, anxious, or have low self esteem
 • Are less popular than others and have few friends
 • Do not get along well with others, seen as annoying or provoking, or antagonize others for attention

However, even if a child has these risk factors, it doesn’t mean that they will be bullied.

 

Başkalarına Zorbalık Yapma Olasılığı Daha Fazla Olan Çocuklar  

Başkalarına zorbalık yapma olasılıkları daha fazla olan iki tür çocuk vardır:

 • Bazılarının arkadaşlarıyla iyi bağlantıları vardır, sosyal güçleri vardır, popülerliklerinden çok endişelidirler ve başkalarına baskı kurmak ve başkalarından sorumlu olmak isterler.
 • Bazıları da akranlarından daha izoledir ve depresyonda veya kaygılı olabilirler, kendilerine az saygı duyarlar, okul çalışmalarına daha az katılırlar, kolaylıkla akran baskısı altına girerler veya başkalarının duygularıyla özdeşleşirler.

Children More Likely to Bully Others 

There are two types of kids who are more likely to bully others:

 • Some are well-connected to their peers, have social power, are overly concerned about their popularity, and like to dominate or be in charge of others.
 • Others are more isolated from their peers and may be depressed or anxious, have low self esteem, be less involved in school, be easily pressured by peers, or not identify with the emotions or feelings of others.

Bu faktörleri taşıyan çocukların başkalarına zorbalık yapma olasılığı da daha fazladır:

 • Agresiftirler veya kolay sinirlenirler
 • Velilerinin ilgisi azdır veya evde sorunlar yaşıyorlardır
 • Başkaları hakkında kötü şeyler düşünürler
 • Kurallara uymakta zorlanırlar
 • Şiddeti olumlu görürler
 • Başkalarına zorbalık yapan arkadaşları vardır

Unutmayın, başkalarına zorbalık yapanlar zorbalık yaptıkları kişilerden daha güçlü veya daha büyük olmak zorunda değildir. Güç dengesizliğinin kaynakları farklı olabilir – popülerlik, güç, bilişsel beceri- ve zorbalık yapan çocuklar bu özelliklerin birden fazlasına sahip olabilirler.

Children who have these factors are also more likely to bully others;

 • Are aggressive or easily frustrated
 • Have less parental involvement or having issues at home
 • Think badly of others
 • Have difficulty following rules
 • View violence in a positive way
 • Have friends who bully others

Remember, those who bully others do not need to be stronger or bigger than those they bully. The power imbalance can come from a number of sources—popularity, strength, cognitive ability—and children who bully may have more than one of these characteristics.

Bir Çocuğun Zorbalığa Maruz Kaldığına Dair İşaretler  

Çocukta değişiklik olup olmadığına bakın. Fakat zorbalığa maruz kalan her çocuk belirti göstermeyebilir.

Bir zorbalık problemine işaret eden bazı belirtiler şunlardır:

 • Açıklanamayan yaralanmalar
 • Kayıp veya zarar görmüş giysiler, kitaplar, elektronik cihazlar veya takılar
 • Sık sık baş ağrısından veya karın ağrısından şikâyet etme, hastalanma veya hasta numarası yapma
 • Öğün atlama veya aşırı yeme gibi yeme alışkanlıklarında ani değişiklik. Çocuklar okulda öğle yemeği yemedikleri için okuldan eve aç gelebilirler.
 • Uyumakta zorlanma veya sık sık kâbus görme
 • Notlarının düşmesi, okul çalışmalarına ilgi duymama veya okula gitmek istememe
 • Ani arkadaş kayıpları veya sosyal ortamlardan kaçınma
 • Çaresizlik duygusu veya kendine duyduğu saygıda azalma
 • Evden kaçma, kendine zarar verme veya intihardan söz etme gibi kendine zarar verecek davranışlar

Signs a Child is Being Bullied 

Look for changes in the child. However, be aware that not all children who are bullied exhibit warning signs.

Some signs that may point to a bullying problem are: 

 • Unexplainable injuries
 • Lost or destroyed clothing, books, electronics, or jewelry
 • Frequent headaches or stomach aches, feeling sick or faking illness
 • Changes in eating habits, like suddenly skipping meals or binge eating. Kids may come home from school hungry because they did not eat lunch.
 • Difficulty sleeping or frequent nightmares
 • Declining grades, loss of interest in schoolwork, or not wanting to go to school
 • Sudden loss of friends or avoidance of social situations
 • Feelings of helplessness or decreased self esteem
 • Self-destructive behaviors such as running away from home, harming themselves, or talking about suicide

Bir Çocuğun Başkalarına Zorbalık Yaptığına Dair İşaretler  

Şunları yapan çocuklar başkalarına zorbalık yapıyor olabilirler:

 • Fiziksel veya sözlü kavgalara girme
 • Başkalarına zorbalık yapanlarla arkadaşlık etme
 • Gittikçe agresifleşme
 • Sık sık müdürün odasına gönderilme veya alıkoyma cezası alma
 • Açıklanamayan ekstra parasının veya yeni eşyalarının olması
 • Sorunları için başkalarını suçlama
 • Yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmeme
 • Rekabetçi olma ve itibarı veya popülerliği hakkında endişelenme

Signs a Child is Bullying Others 

Kids may be bullying others if they:   

 • Get into physical or verbal fights
 • Have friends who bully others
 • Are increasingly aggressive
 • Get sent to the principal’s office or to detention frequently
 • Have unexplained extra money or new belongings
 • Blame others for their problems
 • Don’t accept responsibility for their actions
 • Are competitive and worry about their reputation or popularity

Çocuklar neden yardım istemez?  

2012 Okul Suçları ve Güvenlik Göstergeleri  istatistikleri zorbalık olaylarının yarısından azının (%40) bir yetişkine bildirildiğini göstermektedir.

Çocuklar bu olayları birçok nedenden ötürü yetişkinlere söylemezler:

 • Zorbalık bir çocuğu çaresiz hissettirebilir. Çocuklar kontrolün tekrar kendilerinde olduğunu hissetmek için sorunla kendileri baş etmek isteyebilirler. Zayıf veya ispiyoncu gibi görünmekten korkabilirler.
 • Çocuklar kendilerine zorbalık yapan çocuğun tepkisinden korkabilirler.
 • Zorbalık küçük düşürücü bir deneyim olabilir. Çocuklar doğru olsun veya olmasın yetişkinlerin kendileri hakkında söylenenleri bilmesini istemeyebilirler. Yetişkinlerin zayıf oldukları için onları yargılamasından veya cezalandırmasından da korkabilirler.
 • Zorbalığa maruz kalan çocuklar kendilerini sosyal anlamda izole hissedebilirler. Hiç kimsenin onları umursamadığını veya düşünmediğini düşünebilirler.
 • Çocuklar akranları tarafından reddedilmekten korkabilir. Arkadaşları çocukların zorbalıktan korunmasına yardım edebilirler ve çocuklar bu desteği kaybetmekten korkabilir.

Why don’t kids ask for help? 

Statistics from the 2012 Indicators of School Crime and Safety show that an adult was notified in less than half (40%) of bullying incidents.

Kids don’t tell adults for many reasons:

 • Bullying can make a child feel helpless. Kids may want to handle it on their own to feel in control again. They may fear being seen as weak or a tattletale.
 • Kids may fear backlash from the kid who bullied them.
 • Bullying can be a humiliating experience. Kids may not want adults to know what is being said about them, whether true or false. They may also fear that adults will judge them or punish them for being weak.
 • Kids who are bullied may already feel socially isolated. They may feel like no one cares or could understand.
 • Kids may fear being rejected by their peers. Friends can help protect kids from bullying, and kids can fear losing this support.

Zorbalığın Etkileri

Zorbalık herkesi etkileyebilir —zorbalığa maruz kalanları, zorbalık yapanları ve zorbalığa tanık olanları. Zorbalık ruh sağlığı, madde kullanımı ve intihar üzerindeki etkiler gibi birçok olumsuz sonuçla bağlantılıdır. Zorbalığın – veya başka bir şeyin- bir sorun olup olmadığını belirlemek için çocuklarla konuşmak önemlidir.

Effects of Bullying

Bullying can affect everyone—those who are bullied, those who bully, and those who witness bullying. Bullying is linked to many negative outcomes including impacts on mental health, substance use, and suicide. It is important to talk to kids to determine whether bullying—or something else—is a concern.

Zorbalığa Maruz Kalan Çocuklar

Zorbalığa maruz kalan çocuklar olumsuz fiziksel sorunlar, okul sorunları ve ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Zorbalığa maruz kalan çocuklar şunları yaşayabilirler:

 • Depresyon ve kaygı, üzüntü ve yalnızlık duygularının artması, uyku ve yeme alışkanlıklarında değişiklik ve önceden yapmayı sevdikleri aktivitelere ilgi duymama. Bu sorunlar yetişkinlikte de devam edebilir.
 • Sağlık şikâyetleri
 • Akademik başarıda-akademik ortalamada ve sınav puanlarında düşme ve okula devamlılığın azalması. Devamsızlık yapma, okulu asma veya bırakma olasılıkları daha yüksektir.

Zorbalığa maruz kalan çocukların çok azı zorbalığa aşırı şiddetle karşılık verebilir. 1990larda meydana gelen 15 okulda ateş etme vakasından 12’sinde ateş edenlerin zorbalığa maruz kalma geçmişi vardı.

Kids Who are Bullied 

Kids who are bullied can experience negative physical, school, and mental health issues. Kids who are bullied are more likely to experience:

 • Depression and anxiety, increased feelings of sadness and loneliness, changes in sleep and eating patterns, and loss of interest in activities they used to enjoy. These issues may persist into adulthood.
 • Health complaints
 • Decreased academic achievement—GPA and standardized test scores—and school participation. They are more likely to miss, skip, or drop out of school.

A very small number of bullied children might retaliate through extremely violent measures. In 12 of 15 school shooting cases in the 1990s, the shooters had a history of being bullied.

Başkalarına Zorbalık Yapan Çocuklar

Başkalarına zorbalık yapan çocuklar da yetişkin olduklarında da şiddet ve diğer riskli davranışları gösterme eğiliminde olabilirler. Zorbalık yapan çocukların şu gibi davranışları gösterme eğilimleri daha yüksektir:

 • Ergenlik döneminde ve yetişkinlikte alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Kavga etme, eşyalara zarar verme ve okulu bırakma
 • Küçük yaşta cinsel ilişkiye girme
 • Yetişkinlikte cezai hüküm giyme ve trafik suçları işleme
 • Sevgililerine, eşlerine veya çocuklarına kötü davranma

Kids Who Bully Others 

Kids who bully others can also engage in violent and other risky behaviors into adulthood. Kids who bully are more likely to:

 • Abuse alcohol and other drugs in adolescence and as adults
 • Get into fights, vandalize property, and drop out of school
 • Engage in early sexual activity
 • Have criminal convictions and traffic citations as adults 
 • Be abusive toward their romantic partners, spouses, or children as adults

Zorbalığa Tanık Olanlar

Zorbalığa tanık olan çocukların şunları yaşama ihtimalleri daha yüksektir:

 • Tütün, alkol veya uyuşturucu kullanımında artış
 • Depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarında artış
 • Devamsızlık yapma veya okulu asma

Bystanders 

Kids who witness bullying are more likely to:

 • Have increased use of tobacco, alcohol, or other drugs
 • Have increased mental health problems, including depression and anxiety
 • Miss or skip school

 

Zorbalık ve İntihar Arasındaki İlişki

Medyadaki haberlerde zorbalıkla intihar sık sık ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte, zorbalığa maruz kalan çoğu genç intihar etmeyi düşünmemekte veya intihara eğilimli davranışlar sergilememektedir.

Zorbalığa maruz kalan çocukların intihar riski taşımasına rağmen, zorbalık tek başına intihar sebebi değildir. İntihar riskine katkıda bulunan depresyon, evdeki sorunlar ve travma geçmişi gibi birçok sorun vardır.  Bu risk, çocuklar velileri, akranları ve okul tarafından destek görmediklerinde daha da artabilir. Zorbalık destek alınmayan bir durumu daha da kötü hale getirebilir.

The Relationship between Bullying and Suicide

Media reports often link bullying with suicide. However, most youth who are bullied do not have thoughts of suicide or engage in suicidal behaviors. 

Although kids who are bullied are at risk of suicide, bullying alone is not the cause. Many issues contribute to suicide risk, including depression, problems at home, and trauma history. This risk can be increased further when these kids are not supported by parents, peers, and schools. Bullying can make an unsupportive situation worse.

http://www.stopbullying.gov/at-risk/groups/special-needs/index.html

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s