Tasarımla Anlama Örnek Ünite Planı

Ünite Başlığı: Kısa hikâye okuma ve yazma

Sınıf Seviyesi:  6. Sınıf

Konu/Alan:  Dil ve Anlatım

Süre:  5 hafta

UNDERSTANDING BY DESIGN SAMPLE UNIT PLAN

Unit Title:  How to read and write a short story

Grade Level:  6th Grade

Subject/Topic Areas:  Language Arts

Time Frame:  5 weeks

Ünitenin Kısa Özeti:

Bu ünitede öğrenciler bir hikâyenin yapısını ve unsurlarını öğrenmeye başlamaktadırlar. Bu ünite sene boyunca işlenecek daha uzun ve daha karmaşık parçaları anlamak için bir sıçrama tahtası görevi görecektir. Bir dizi okuma öncesi, okuma sırasında ve okuma sonrası aktivitesiyle öğrenciler 6. Sınıf Dil ve Anlatım dersi için önerilen okuma listesinden alınan birkaç kısa hikâye inceleyeceklerdir. Öğrenciler metinlerle ilgili yazılı çalışmalar da yapacaktır. Bu ünitenin son parçası proje tabanlı bir değerlendirme olacaktır. Öğrenciler bu üniteden öğrendiklerini sentezleyip kendi kısa hikâyelerini yazarken kullanacaklardır. Bu çalışma bilgisayar becerileri dersinde e-kitap formatında daha da geliştirilecektir.

 

Brief Summary of Unit:

This unit is a launch for student learning of the structure and elements of a story.  It will serve as a springboard for understanding longer and more complex pieces throughout the school year.  Through a series of before, during and after reading activities, students explore several short stories taken from the recommended reading list for 6th grade Language Arts.  Students will also produce several written response pieces to the texts. The final piece for this unit will be a project based assessment.  Students will synthesize and apply the learning from this unit to write their own short story.  This piece will be further developed in computer skills class in the form of an e-book.

 

 1. Aşama – İstenen Sonuçları Belirleme

 

Hangi kalıcı anlayışların kazanılması isteniyor?

Öğrenciler iyi bir kısa hikâyenin özelliklerini öğrenecekler.

 

Bu ünite hangi temel  sorular ve öğretme/öğrenme odağı rehberliğinde işlenecek?

Bir kısa hikâyeyi kavramak, analiz etmek ve değerlendirmek için hangi stratejiler gerekli?

Etkili bir kısa hikâye için gereken unsurlar nelerdir?

 

Öğrenciler bu ünite sonunda hangi önemli kavramları/bilgileri ve prosedürleri/becerileri kazanacaklar?

 

Kurgu

 • Öğrenciler kısa bir hikâye okumadan önce, hikâyeyi okurken ve okuduktan sonra gerçekçi, çıkarımsal ve değerlendirmeye yönelik sorular hazırlayacaklar.
 • Öğrenciler kısa hikâye seçimlerinde bağlam ipuçlarına ve kişisel deneyimlerine dayanarak sonuçları ve hareketleri tahmin edecekler ve bu tahminlerin doğruluğunu değerlendirecekler.
 • Öğrenciler kısa hikâyedeki karakterlerin duygularını, özelliklerini ve amaçlarını analiz edecekler.
 • Öğrenciler yazarın kısa bir hikâyede okuyucuya bir karakter hakkında hangi yollarla bilgi verdiğini belirleyecekler.
 • Öğrenciler kısa hikâyelerdeki çeşitli küçük ve/veya büyük karakterler arasındaki değişen ve değişmeyen ilişkileri analiz edecekler.
 • Öğrenciler bir karakterin kısa hikâyenin başında ve sonunda sahip olduğu özellikleri karşılaştıracaklar ve bir değişiklik varsa bunun nedenini açıklayacaklar.
 • Öğrenciler kısa hikâyelerin temalarını destekleyen detayları belirleyecek ve analiz edecekler ve bunları kişisel hayatlarıyla ilişkilendirecekler.
 • Öğrenciler bir kısa hikâyenin yazıldığı bakış açısının etkililiğini değerlendirecekler.
 • Öğrenciler bir kısa hikâyenin olay örgüsü unsurlarını analiz edecekler.
 • Öğrenciler hikâyenin geçtiği yeri tasvir edecekler ve bu yerin kısa hikâyenin olay örgüsüne veya temasına nasıl katkıda bulunduğunu açıklayacaklar.
 • Öğrenciler ruh halini, yazarın ruh halini nasıl belirlediğini ve ruh halinin kısa hikâyenin genel etkililiğine nasıl katkıda bulunduğunu belirleyecekler.
 • Öğrenciler kısa hikayedeki ses tekrarı, yansıma sözcükler, benzetmeler, metaforlar, kişiselleştirme ve abartıları içeren mecazi dili belirleyecekler.

 

Yazma Süreci

 • Öğrenciler yazılarında kişisel deneyimlerine, edebiyata ve diğer fikir kaynaklarına yer verecekler.
 • Öğrenciler cümleleri uygun bir şekilde birleştirip daha canlı ve doğru kelimeleri bir araya getirerek gereksiz sözcükleri ve ifadeleri çıkarmak için taslakları kontrol edecekler.
 • Öğrenciler nihai taslaklarını etkili dil kullanımı, genel kullanım ve sözdizimini, geçişlerin uygun olup olmadığını, noktalama işaretlerini, küçük-büyük harf kullanımını ve imlayı kontrol etmek ve düzeltmek için okuyacaklar.
 • Öğrenciler kendi yazdıklarıyla ilgili yapıcı tartışmalara katılacak ve kendi yazılarını ve başkalarının yazılarını yazma sürecinin farklı aşamalarında analiz edecekler.
 • Öğrenciler başarılarını takdir etmek için bitirdikleri çalışmayı değerlendirecekler.

 

Yazma Ürünleri

 • Öğrenciler metinle ilgili kişisel görüşlerini yazacaklar.
 • Öğrenciler olay örgüsü unsurları, karakter geliştirme ve edebi araçlar içeren bir kısa hikâye yazacaklar.

 

Stage One – Identify Desired Results

 

What enduring understandings are desired?

Students will understand what makes a good short story.

 

What essential (driving) questions will guide this unit and focus teaching and learning?

What strategies are needed to comprehend, analyze and evaluate a short story?

What elements are needed to make an effective short story?

 

What key concepts/knowledge and procedures/skills will students acquire as a result of this unit?

 

Fiction

 • Students will generate literal, inferential, interpretive, and evaluative questions before, during and after reading a short story.
 • Students will predict outcomes and actions in short story selections, based on context clues and personal experiences, and evaluate the accuracy of those predictions.
 • Students will analyze the feelings, traits, and motives of characters in a short story.
 • Students will identify ways in which the author informs the reader about a character in a short story.
 • Students will analyze the changing and unchanging relationships among several major and/or minor characters in short stories.
 • Students will compare and contrast the traits a character has at the beginning and at the end of a short story and explain what caused any change.
 • Students will analyze and identify details that support the themes of short stories and relate them to personal life.
 • Students will evaluate the effectiveness of the point of view in which a short story is written.
 • Students will analyze the plot elements of a short story.
 • Students will describe the setting and explain how the setting contributes to the plot or theme of a short story.
 • Students will identify the mood, identify the ways in which the author establishes the mood and explain how the mood contributes to the overall effect of the short story.
 • Students will identify and interpret figurative language a short story, including alliteration, onomatopoeia, similes, metaphors, personification, and hyperbole.

 

Writing Process

 • Students will incorporate personal experiences, literature and other sources of ideas into their own writing.
 • Students will revise drafts to eliminate unnecessary words and phrases, combining sentences appropriately and include more vivid and precise vocabulary.
 • Students will proofread final drafts for effective use of language, conventional usage and syntax; appropriate transitions, conventional punctuation, capitalization and spelling.
 • Students will participate constructively in discussions and analysis of own writing and that of others at various stages in the writing process
 • Students will evaluate their published pieces to judge their success

 

Writing Products

 • Students will write personal responses to the text.
 • Students will write a short story, including plot elements, character development and literary devices.

 

 1. Aşama – Kabul Edilebilir Deliller Belirleme

 

Performans Görevleri:

 • Öğrenciler okumadan önce, okuma sırasında ve sonrasında anlam oluşturmak için uygun stratejiler kullanırlar.
 • Öğrenciler daha iyi anlamak için metni yorumlar, analiz eder ve değerlendirirler.
 • Öğrenciler edebi araçların ve kuralların okuyucuyu nasıl çektiğini fark ederler.
 • Öğrenciler metni yorumlamak için başkalarıyla iletişim kurarlar.
 • Öğrenciler hedef kitleye, amaca ve göreve uygun çalışmalar hazırlar, yayınlar ve/veya sunarlar.

 

Diğer Deliller:

 • Okuma öncesi Günlük yazıları
 • Olay örgüsü unsurları ve karakter geliştirme için grafik düzenleyiciler
 • Yönlendirilmiş okuma aktiviteleri
 • Tartışma ve kavrama sorusu çalışma kâğıtları
 • Hikayenin bölümleri, edebi unsurlar/mecazi dil ve okuduğunu anlama odaklı kısa sınavlar
 • Proje Tabanlı Değerlendirme

 

Spontane Deliller:

 • Derse katılım
 • Küçük grup çalışmalarına katılma
 • Bire bir görüşme

 

Öğrencinin Kendini Değerlendirmesi

Çalışma sonunda yapılacak proje tabanlı değerlendirme öğrencilerin bir hikâyenin edebi unsurlarını ve olay örgüsü unsurlarını anladıklarını gösteren kendi kısa hikâyelerini analiz ettikleri etkileşimli bir değerlendirme ölçeği içermektedir. Kendi yazı çalışmalarını geliştirirken yaptıkları tercihlerin başarısını düşüneceklerdir.

 

Stage 2 – Determine Acceptable Evidence

 

Performance Tasks:

 • Students use appropriate strategies before, during and after reading in order to construct meaning
 • Students interpret, analyze and evaluate text in order to extend understanding and appreciation.
 • Students recognize how literary devises and conventions engage the reader.
 • Students communicate with others to create interpretations of the text.
 • Students prepare, publish and/or present work appropriate to audience, purpose and task.

 

Other Evidence:

 • Pre-Reading Journal entries
 • Graphic organizers for plot elements and character development
 • Guided reading activities
 • Discussion and comprehension question worksheets
 • Quizzes on parts of a story, literary elements/figurative language and reading comprehension
 • Project Based Assessment

 

Unprompted Evidence:

 • Participation in class discussion
 • Participation in small group work
 • One-on-one conferencing

 

Student Self-Assessment:

The final project based assessment includes an interactive rubric where students will be analyzing their own short story to demonstrate their understanding of the literary and plot elements of a story.  They will also be reflecting on the success of their choices in developing their written piece.

3. Aşama – Öğrenme Deneyimlerini ve Öğretimi Planlama

 

Her kısa hikâye için öğrenciler aşağıdakileri yapacaklar:

 • Hikâyedeki temalardan birine dayanarak bir okuma öncesi günlük yazısı yazın.
 • Önce, öğrencileri tahminde bulunmaya, sorular geliştirmeye, olay örgüsü unsurlarını analiz etmeye, metni özetlemeye, temaları belirlemeye ve edebi araçları yorumlamaya sevk edecek notlar verilecektir.
 • Tüm düşünme seviyelerini kullanarak hikâyeyle ilgili sorular geliştirin ve sorulara cevap verin.
 • Olay örgüsü diyagramları oluşturun.
 • Grafik düzenleyiciler kullanarak karakter taslakları oluşturun.
 • Metne yazılı cevaplar verin.

 

Nihai Değerlendirme

Her öğrenci şunları yapacak:

 • Aşağıdakilerin her biri ile ilgili fikir edinmek ve düzenlemek için yazmaya başlamadan önce beyin fırtınası yapın:
  • Karakter taslakları
  • Hikâyenin geçtiği yer
  • Olay Örgüsü Haritası
 • Kaba Taslak Hakkında Akranlarla Görüşme – Gözden Geçirme Kılavuzu ve geribildirim formları verilmektedir
 • Gözden geçirilen kaba taslak hakkında öğretmenle bire bir görüşme
 • Düzeltme Oturumu
 • Nihai Çalışmayı paylaşma
 • Kısa Hikâye Değerlendirmesi – Etkileşimli Değerlendirme Ölçeği & Düşünme

 

Stage 3 – Plan Learning Experiences and Instruction

 

For each short story, students will:

 • Write a pre-reading journal entry based on a theme from the story
 • Initially notes will be provided in the margins to prompt students to make predictions, develop questions, analyze plot elements, summarize the text, identify themes and interpret literary devises. Students will move on to conducting their own active readings.
 • Develop and respond to questions for the story using all levels of thinking
 • Construct plot diagrams
 • Create character sketches using graphic organizers
 • Formulate written responses to the text

 

Final Assessment

Each student will:

 • Complete a pre-writing brainstorm activities to gather and organize ideas for each of the following:
  • Character sketches
  • Setting
  • Plot Map
 • Peer Conferencing of Rough Draft – Revision Doctor Guidelines and feedback forms provided
 • One-on-one conference with teacher on revised rough draft
 • Editing Session
 • Final Copy sharing
 • Short Story Assessment – Interactive Rubric & Reflection

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s