Eleştirel Düşünmenin Önemi

The Importance Of Critical Thinking

Eleştirel düşünmeyle eğitim arasındaki bağlantı açıktır: eleştirel düşünmeden iyi öğrenilemez. Eleştirel düşünme kariyer başarısına ve aynı zamanda yükseköğrenimde de başarıya katkıda bulunur. Bill and Melinda Gates Foundation için yürütülen bir araştırmada, Oregon Üniversitesi profesörlerinden David T. Conley “analiz, yorumlama, açıklık ve doğruluk, problem çözme ve akıl yürütme” gibi “zihin alışkanlıklarının” üniversite derslerindeki başarıyı belirlemede içerik bilgisi kadar veya içerik bilgisinden daha önemli olabileceğini tespit etmiştir.

The link between critical thinking and education is obvious: one can’t learn well without thinking well. Critical thinking contributes to career success, but also to success in higher education. In research conducted for the Bill and Melinda Gates Foundation, University of Oregon professor David T. Conley finds that “habits of mind” such as “analysis, interpretation, precision and accuracy, problem solving, and reasoning” can be as or more important than content knowledge in determining success in college courses.

Sınıfta etkili olarak eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi öğretmek öğrenciler için son derece önemlidir. Eleştirel düşünmeyi öğrenmek öğrencilerin daha üst düzey konsantrasyon, daha derin analitik yetenekler ve gelişmiş düşünce işleme gibi başka becerileri geliştirmelerini de sağlamaktadır.

Teaching critical thinking and problem solving effectively in the classroom is vital for students. Learning critical thinking leads students to develop other skills, such as a higher level of concentration, deeper analytical abilities, and improved thought processing.

Günümüzün vatandaşları delilleri karşılaştırmak, birbirleriyle yarışan iddiaları değerlendirmek ve mantıklı kararlar vermek için aktif eleştirel düşünürler olmak zorundadır. Günümüzün 21. yüzyıl aileleri mantıklı eylem planları oluşturmak için ekonomi, sağlık, vatandaşlık ve hatta boş zaman aktiviteleri hakkında bile çok fazla miktarda bilgiyi incelemek durumundadır. Küresel ısınma gibi uluslararası sorunlara çözümler bulmak çok gelişmiş eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gerektirmektedir.

Today’s citizens must be active critical thinkers if they are to compare evidence, evaluate competing claims, and make sensible decisions. Today’s 21st century families must sift through a vast array of information regarding financial, health, civic, even leisure activities to formulate plausible plans of action. The solutions to international problems, such as global warming, require highly developed critical thinking and problem-solving abilities.

Günlük işlerinde çalışanlar müşterilere daha iyi hizmet vermek, daha iyi ürünler geliştirmek ve sürekli değişen küresel ekonomide kendilerini devamlı geliştirmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanmak zorundadır. Ekonomi uzmanları Frank Levy ve Richard Mundane en çok istenen işlerin –otomatikleştirilmesi veya dışarıya yaptırılması pek mümkün olmayan işler- uzman düşüncesi ve karmaşık iletişim gerektiren işler olduğunu ifade etmektedir.

In everyday work, employees must employ critical thinking to better serve customers, develop better products, and continuously improve themselves within an ever-changing global economy. Economists Frank Levy and Richard Mundane have described the new world of work in which the most desirable jobs—the ones least likely to be automated or outsourced—are those that require expert thinking and complex communication.

Eleştirel Düşünmenin Tanımları  

Etkili Akıl Yürütme

Duruma uygun olarak çeşitli akıl yürütme türlerini (tümdengelimli, tümevarımlı, vs.) kullanın.

Definition of Critical Thinking

Reason Effectively

Use various types of reasoning (inductive, deductive, etc.) as appropriate to the situation.

Sistem Düşünme Yaklaşımını Kullanma

Karmaşık sistemlerde bir bütünün parçalarının genel çıktılar üretmek için birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını analiz edin.

Use Systems Thinking

Analyze how parts of a whole interact with each other to produce overall outcomes in complex systems

Yargıya Varma ve Karar Alma

 • Delilleri, görüşleri, iddiaları ve düşünceleri etkili bir biçimde analiz edin ve değerlendirin.
 • Başlıca alternatif bakış açılarını analiz edin ve değerlendirin.
 • Bilgiler ve iddiaları sentezleyin ve bunlar arasında bağlantılar kurun.
 • Bilgileri yorumlayın ve en iyi analize dayalı olarak sonuçlar çıkarın.
 • Öğrenme deneyimleri ve süreçleri üzerine eleştirel olarak düşünün.

Make Judgments and Decisions

 • Effectively analyze and evaluate evidence, arguments, claims, and beliefs.
 • Analyze and evaluate major alternative points of view.
 • Synthesize and make connections between information and arguments.
 • Interpret information and draw conclusions based on the best analysis.
 • Reflect critically on learning experiences and processes.

Problem Çözme

Farklı türde aşina olunmayan problemleri geleneksel ve yenilikçi yollarla çözün.

Farklı bakış açılarını ortaya koyan ve daha iyi çözümlere yol açan önemli sorular belirleyin ve sorun.

Solve Problems

Solve different kinds of unfamiliar problems in both conventional and innovative ways.

Identify and ask significant questions that clarify various points of view and lead to better solutions.

Diğer Beceriler  

Eleştirel düşünme son derece önemlidir, ancak eleştirel düşünmenin diğer becerilerle bağlantısı da bir o kadar önemlidir. Eleştirel düşünme uzmanları eleştirel düşünmenin yaratıcı düşünce becerileriyle bağlantısının altını çizmektedir. Filozof Richard Paul ve Linda Elder’e göre, “… sağlıklı düşünmek hem hayal gücü hem de entelektüel standartlar gerektirmektedir.”

Yüksek kaliteli düşünen biri, hem eleştirel hem de yaratıcı bir şekilde hareket eder; üretir ve değerlendirir; kendi düşüncesinin ürünlerini oluşturur ve yargılar.

Eleştirel düşünme incelemek, analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek için iletişim ve bilgi okuryazarlığı gibi başka becerilerle de bağlantılıdır.

Eğitimci Thomas Hoerr’a göre, zekâ kavramı değişmiştir. Artık problem çözmek için ihtiyacımız olan bilgi kaynaklarına erişmek için aklımızın sınırlarına güvenmiyoruz. Problem çözme her zaman takım çalışması ve işbirliği içermiştir. Günümüzde ise, açık kaynak programları, vikiler, bloglar ve diğer Web 2.0 teknolojileri zamanın ve mekanın ayırdığı birbirini hiç tanımayan insanların birlikte çalışmasına olanak vermektedir. 21. yüzyılda başarılı problem çözme bilgisayarlarla, çok fazla miktardaki bilgiyle, belirsiz durumlarla ve farklı geçmişlere sahip başka insanlarla etkili ve yaratıcı bir şekilde çalışmamızı gerektirmektedir.

Related to Other Cs

While the importance of critical thinking is paramount, its connection to the other Cs is equally important. Leading experts on critical thinking stress its connection to creative thinking skills. According to philosophers Richard Paul and Linda Elder, “…sound thinking requires both imagination and intellectual standards.”

When one engages in high-quality thinking, one functions both critically and creatively; one produces and assesses, generates and judges the products of his or her thought.

Critical thinking also draws on other skills, such as communication and information literacy, to examine, then analyze, interpret, and evaluate it.

According to educator Thomas Hoerr, the very notion of intelligence has changed. We no longer rely on the limits of our single mind to access the information resources we need to solve problems. Problem solving has always involved teamwork and cooperation. Today, however, open source programs, wikis, blogs, and other Web 2.0 technologies enable total strangers divided by space and time to collaborate. Successful problem solving in the 21st century requires us to work effectively and creatively with computers, with vast amounts of information, with ambiguous situations, and with other people from a variety of backgrounds.

Eleştirel Düşünmeyi Sınıfınızla Entegre Etmenin Yolları

Fen Bilgisi  – 8. Sınıf öğrencileri farklı doğal materyallerin ve insanlar tarafından tasarlanan materyallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı koşullar altında ayrışmalarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Geçmişteki kültürlerin yaşamlarını yeniden oluşturmak ve sınıflarının geleceğin arkeoloji alanı olarak bir haritasını çıkarmak (tarihi eserlerin yazılı tanımlarını ve bunların kültürler hakkında ne gibi bilgiler verdiğini de içeren bir harita) için bulgularını bilim adamlarının kullandıkları materyal delilleriyle karşılaştırırlar. Öğrenciler bilimsel araştırmalar planlar ve yürütürler ve delillerine dayalı olarak ayrıntılı açıklamalar yazarlar. Öğrenciler kendi açıklamalarını bilim adamlarının açıklamalarıyla karşılaştırıp doğal ve tasarlanmış dünyadan kendilerinin anladıklarıyla karşılaştırırlar.

Ways to Integrate Critical Thinking into Your Classroom

Science – 8th Grade Students research how the physical and chemical properties of different natural and human designed materials affect their decomposition under various conditions. They compare their findings to the material evidence used by scientists to reconstruct the lives of past cultures, as well as create a map of their classroom as a future archeological site (including written descriptions of artifacts and what they imply about the cultures) discovered by scientists. The students plan and conduct scientific investigations and write detailed explanations based on their evidence. Students compare their explanations to those made by scientists and relate them to their own understandings of the natural and designed worlds.

Coğrafya – 8. Sınıf öğrencileri her biri belli bir eyalet parkı üzerinde çalışmak üzere gruplara ayrılırlar (her parkta farklı aktiviteler, kamp alanları, eğlence olanakları, vs. vardır). Öğrencilere parkın bulunduğu eyaletin nüfusu hakkında da bilgi verilir. Gruplar haritalar, başka eyaletlerdeki parklardan örnekler vb. gibi belgeleri kullanarak kendi eyalet parklarına kültürel ve dilsel anlamda duyarlı yeni olanaklar getirilmesini savunan vaka çalışmaları geliştirirler.

Geography – 8th Grade Students are assigned to groups to research information about a specific state park (different amenities at each park, campsites available, recreation opportunities, etc.) along with data about population in the state. Groups develop case studies to advocate for additional culturally and linguistically responsive amenities at their state parks using documentation such as maps, examples from other parks in other states, etc.

İngilizce – 12. Sınıf öğrencileri küçük gruplar halinde öğrencileri okuldaki teknoloji ile ilgili kararlara dâhil etmek için bir plan hazırlarlar. Süreç anketlerle öğrenci girdisi toplamayı, bir öğrenci danışma kurulu kurmayı, okula teknik destek ve diğer konularda destek vermeleri için öğrencilerden yararlanmayı, maliyet/değer oranlarını değerlendirmeyi ve tavsiye edilen stratejilerini desteklemek için fon oluşturmayı içerebilir. Bu planlar okul müdürüne veya yönetim kuruluna bir sunumla anlatılır.

Türkçe – 12th Grade In small groups, students create a plan for involving students in making technology decisions in the school. The process may include gathering student input from surveys, establishing a student advisory committee, using students to help provide tech support or other services to the school, evaluating cost/value ratios, and fundraising proposals to support their recommended strategies. These plans should be used in a presentation to the principal or the school board.

Sosyal Bilimler – 12. Sınıf öğrencileri gruplar halinde geçmişteki belli toplumların doğal kaynaklarını nasıl yakıt olarak kullandıklarını (İngiltere’nin Sanayi Devriminin başında ormanları kullanması gibi) ve bu kullanımın ekonomik etkilerini incelerler. Öğrenciler mısırın yiyecek olarak değil de biyolojik yakıt olarak kullanımı hakkında bilgi toplamak için devlet yetkilileriyle video görüşmesi yaparlar (www.skype.com gibi) ve bu kullanımın çevresel ve ekonomik etkilerini analiz ederler. Öğrenciler araştırmalarının sonuçlarını yayınlamak için onaylanan vikileri kullanırlar. Öğrenciler, mantıklı akıl yürüterek ve konuyla ilgili örnekler kullanarak modern bir kamu politikası sorununun tarihi gelişimini analiz ederler, bu sorunu kültürel ve tarihi bir bağlama yerleştirirler ve çalışmalarını sunmak için dijital yayıncılık araçlarını kullanırlar.

Social Studies – 12th Grade In groups, students explore how selected societies of the past used their natural resources for fuel (e.g., England’s use of its forests at the beginning of the Industrial Revolution) and the economic impact of that use. Students use videoconferencing (e.g., http://www.skype.com) to collect information from relevant government officials about the use of corn for biofuel instead of food and analyze the environmental and economic implications of this use. Students use district-approved wikis to publish the results of their research. Using sound reasoning and relevant examples, students analyze the historical evolution of a contemporary public policy issue, place it within a cultural and historical context, and use a digital publishing tool to report their work.

Matematik – 12. Sınıf öğrencileri peçete halkası problemini incelerler: bir kürenin içine bir “h” deliği açılsa, kürenin kalan kısmının hacmi orijinal kürenin büyüklüğüne bağlı olmaz; sadece h’ye bağlı olur. Öğrenciler bunun neden böyle olduğuna dair görüşlerini paylaşır ve eleştirirler. Sonra, problemin matematikçi Keith Devlin tarafından 2008 yılında yazılan tartışmasını http://www.maa.org/devlin/devlin_04_08.html adresinde incelerler. Devlin burada problemin nasıl hesaplanacağını ve online olarak yayınlanan bazı çözümlerin neden yanlış olduğunu açıklamaktadır. Öğrenciler online çözümleri incelerler ve hangi çözümlerin doğru olup olmadığını değerlendirirler.

Mathematics – 12th Grade Students explore the napkin ring problem: if a hole of height “h” is drilled through the center of a sphere, the volume of the portion of the sphere that remains does not depend on the size of the original sphere; it depends only on h. They share and critique their insights into why this is so. Then students explore mathematician Keith Devlin’s 2008 discussion of the problem at http://www.maa.org/devlin/devlin_04_08.html, where Devlin provides the full computation and explains why some solutions posted online are incorrect. Students explore solutions currently appearing online and assess which solutions are accurate and which are not.

http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Eleştirel Düşünmenin Önemi” için bir yanıt

 1. Fazil Lostar 30 Ağustos 2016 / 12:30

  Sene 1967 Ankara Atatürk Aksam Lisessi, ll. sinifta Fizik ögtetmenimiz anlattigi bir konunun fizik kurallarina uymadigini, nacizane fikirlerimle söyledigimde, sizler ” materyalist ” olmussunuz, ben bu sinifta ders vermem diye sinifi terkettigini cok iyi animsiyorum.Ertesi hafta hocamiza yakar yalvar tekrar derse getirdik. Amma sarti vardi ” böyle kutsal inanislari ! ” elestirmemek sartiyla.

  Evet bilgisi ve cesareti olanlar ÖNE ciksin.

  Selamlar.

  Liked by 1 kişi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s