Eğitsel Oyunlar & İnteraktif Kurgu (İk)

Edugaming & Interactive Fiction (If)

Vaka Çalışması:

Barselona’da İngilizce öğretmeni olan Kyle Mawer kısa bir süre önce dokuz-on yaşlarındaki B2 dil seviyesinde 12 öğrenciden oluşan bir ilkokul sınıfında kısa bir ‘Eğitsel Oyun’ programı uygulamaya başladı. Kyle ‘3wish’ (www.3wish.com/game/game.htm) adlı bir şirketten bu ilkokul sınıfında kullanmak üzere Nº5 adlı online bir oyun seçti.

Bu seriden bir oyun seçmesinin nedeni oyunlara online olarak erişmenin kolay olması, oyunların ücretsiz olması, grafiklerin çizgi film gibi olması, öğrencilerin ilgisini çekmesi ve içeriğin öğrencilere uygun olmasıydı. Kyle hazırlanırken öğrencileri için oyunun ‘nasıl oynandığını’ yazdı – ekran resimleriyle birlikte zor bir yapboz oyununu tamamlamak için gereken basit bir yönerge dizisi. Kyle (Youtube’dan) oyunun biri tarafından oynanırken çekilmiş bir videosunu buldu ve sonra da İngilizce seviyesini öğrencilerin seviyesine göre ayarlayarak oyunun nasıl oynanacağını yazdı.

Case Study:

Recently Kyle Mawer, an EFL teacher based in Barcelona, embarked on a short ‘Edugaming’ programme with a primary class consisting of 12 nine- to ten-year old B2 level language learners. Kyle chose an online game called Nº5 from a company called ‘3wish’ (www.3wish.com/game/game.htm) to use with his primary class.

His criteria for choosing a game from this particular series was based on the fact that they are easily accessible online, they are free, the graphics are cartoonish and appealing and the content appropriate for his learners. In preparation, Kyle decided to write a ‘walkthrough’ of the game for his children – this is a simple set of instructions (with screenshots) for completing a challenging puzzle game. He found a screen capture video of someone playing the game (on YouTube) and then wrote a walkthrough, down-grading the English appropriately.

Oyunun nasıl oynandığını yazmanın zor tarafı genellikle ‘tıklayın’ kelimesini kullanmaktan kaçınmak, bu yüzden de dil içeriğinin çocuklar için çeşitliliğini ve karmaşıklığını arttırmaktı. Kyle çocukları zorlayabileceğini düşündüğü oyun nasıl oynanır bilgileri içindeki dil unsurlarının belirlendiği bir oyun öncesi görev için de bir çalışma kâğıdı hazırladı; bu çalışmada çocukların resimlerle kelimeleri eşleştirmeleri gerekiyordu. Kyle, oyunun nasıl oynandığı bilgisiyle birlikte her öğrenci çiftine oyunu oynarken düşünmeleri için bazı temel anlama soruları da verdi. Bu sorular öğrencilerin betimleyici dile ve yer edatlarına; ‘başımın üstünde’ veya ‘raftaki kitap’ gibi hemen yakalamaları gereken dil kullanımlarına odaklanmalarına yardımcı oldu.

Her öğrenci çifti, öğrenenlerin ikili olarak çalışıp oyun partnerine faydalı bilgiler aktardığı ‘oyun diktesi’ çalışmasına katılmaya da teşvik edildi. Bu çalışmayı bilgiyi aktaran öğrenciyi hiçbir şey yapmamasını, mimik ve el hareketleri kullanmasını önleyerek yapmak partnerlerin basitçe ekranı işaret etmesini engelleyip çalışmanın amacından sapmasını önlemede faydalı olabilir.

The challenge for writing a walkthrough is generally to avoid the word ‘click’, thus increasing the range and complexity of the language content for the children. Kyle also prepared a worksheet for a pre-game task, identifying language elements within the walkthrough that he considered might pose difficulty for his children; in this case a words and pictures matching game. Along with the walkthrough, Kyle gave each pair of students some key comprehension questions to consider during game play. This helped focus attention on descriptive language and prepositions of place; language that should be within their immediate grasp such as ‘it’s above my head’, or ‘the book is on the shelf’.

Each pair was also encouraged to engage in ‘play dictation’, where learners work in pairs to relay useful information to their gaming partner. Preventing mime and gesture, by getting the child who is relaying the information to sit on their hands, can be useful to prevent partners simply pointing at the screen, defeating the purpose of the task.

Bu dikkatli aşamalara ayırma işlemi, oyunun nispeten kısa bir sürede tamamlanmasını sağladı. Neyse ki oyun seri olarak ilerliyor ve oyunu çabuk bitirenler bir sonraki oyun serisi için oyunun nasıl oynanacağı hakkındaki bilgilere yönlendiriliyorlar. Bu bilgiler çocukların kolay ulaşabilmesi için bir wiki sayfasında yer alıyor.

Bu vaka çalışması dijital oyunların dil öğrenimi için kullanılabileceğini göstermektedir. Dijital oyunların güçlü anlatımları ve problem çözme kapasitesi öğrenenleri ortak bir görev için, yani oyunu tamamlamak için sözlü dil kullanımına teşvik etmektedir. Öğrencilerin ilgi duydukları konular hakkında uzun uzun konuşmaya teşvik etmektedirler ve kelime hazinesinin gelişmesine de yardımcı olabilirler.

This careful staging enabled completion of the game in a relatively short space of time. Fortunately the game sits within a series, and fast finishers were directed to a walkthrough for the next game in the series, which had been written out and placed on a wiki page for easy access by the children.

This case study illustrates the potential for using digital games for language learning. Their strong narratives and inherent capacity to promote problem-solving encourage learners to use oral language for a shared task, namely completing the game. They encourage longer extended talk about topics that learners are interested in and can also help with vocabulary development.

Oyunun nasıl oynanacağına dair dikkatle hazırlanmış yazılı bilgiler kullanıcıların dil öbeklerini içselleştirmelerini ve ‘oyun diktesi’ sırasında kısa ve öz yönergeler olarak kullanmalarını gerektirmektedir. Böylece, öğrenciler dilbilgisi alıştırması yapmış olurlar. Bu alıştırmada kelimelerin dilbilgisinden nasıl ayrılmaz olduğunu (Sinclair, 1991) ve dilbilgisi yapıları değiştirilerek nasıl farklı anlamlar oluşturulabileceğini görürler.

Oyunun nasıl oynandığıyla ilgili açıklama yazma sorumluluğunun hep öğretmene ait olmasının bir nedeni yoktur. Kontrollü açık sınıf durumlarında açıklamalar sınıftan veya bir akrandan da alınabilir.

Çocuklar evde kendi oyunlarını da oynayabilirler; böylece oyunun nasıl oynandığına dair kendi açıklamalarını geliştirip bunu daha sonra sınıftaki arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Başkalarının hazırladığı açıklamalara online olarak da ulaşılabilir ve bu bilgiler öğretmen tarafından adapte edilebilir veya seviyelerine uygunsa öğrenciler tarafından doğrudan kullanılabilirler.

Carefully constructed written walkthroughs require users to internalize chunks of language and repurpose them as a set of succinct instructions during ‘play dictation’. This gives them practice with grammar. It shows them how words are glued together with grammar (Sinclair, 1991) and how by transforming grammatical structures different meanings can be made.

There’s no reason why the responsibility for writing a walkthrough needs always to be with the teacher. In controlled open class situations a walkthrough can be elicited from a class and peer dictated.

Children may also be playing their own games at home; this can provide a natural opportunity for children to independently produce their own walkthroughs which they can later share back in class. Walkthroughs produced by others can also be found online and can be adapted by the teacher, or if at the right level used directly by the learners.

İnteraktif Kurguyla (İK) aktif okumayı destekleme

*İnteraktif: Kurgu (İK) nedir?

“(İK) farklı alanlarda kullanılan edebi bir türdür… Yazılımda İK oyunculara oyun anlatımı üzerinde metin komutları vasıtasıyla etkileşim kurma imkânı veren bilgisayar oyunlarını ifade etmektedir. Bu etkileşimde oyuncu bilgisayar ekranına oyun hikâyesinin sonucunu etkileyebilecek veya ayrıştırıcı girdisiyle oyun hikâyesinin farklı dallarında keşiflere yol açabilecek kelimeler yazmaktadırlar.”

                                                                                                                                  –Jones (2015)

Dijital oyun tabanlı öğrenmeyle ilgili aktivitelerden bir diğeri de interaktif kurgudur (İK). İK okuyucuların hikâye anlatımı sürecine anlatımın interatkif okuma sürecinde yaptıkları tercihlere göre nasıl çözüldüğünü doğrudan etkileyerek başkahraman olarak katıldıkları sadece metne dayalı dijital bir oyundur.

Kullanıcılar olay örgüsü üzerinde kontrol sahibi olduğu ve olaylar esnasında problem çözmeleri gerektiği için öğrenenler İK’nin özellikle eğlenceli ve ilginç olduğunu belirtmektedir (Pereira, 2012). Çocukların bir İK aktivitesine hazırlanmış olarak katılmaları gerekmektedir.

Promoting active reading through interactive fiction (IF)

A related activity to DGBL is interactive fiction (IF). IF is a purely text-based digital game in which the readers participate in the storytelling process by becoming the main protagonist, directly influencing how the narrative unfolds in the choices they make during the interactive reading process.

Learners report that IF is particularly fun and engaging (Pereira, 2012), because users have control over the plot and need to solve puzzles along the way. Children need to be properly prepared for an IF activity.

Ön okuma çalışmalarında katılımcılara anahtar kelimeler verilmeli ve yazılımın anlayacağı çeşitli temel komutlar öğretilmelidir. Bilgisayarda çalışırken, iyi alıştırma ve mevcut imkânların pragmatiki, çocukların keşifçi konuşmalara, öğrenmeye ve birlikte akıl yürütmeye yönlendirilebilmeleri için uygun birer partnerle eşleştirilmeleri gerektiğini ileri sürmektedir (Wegerif, 2004).

İK’nin bir partnerle okunması, çocuklar hikâyenin nasıl ilerlemesi gerektiğini tartıştıkları için sözlü becerileri geliştirir. Metne dayalı oyunun gidişatını etkilemek için okuyucu anlatımdaki mevcut bağlama göre komutlar yazar. İK boyunca aralarda katılım aktif okumayı gerektirir ve kavrama becerilerini geliştirir.

Eylem komutları genel bir mantıklı kurallar bütününe bağlı olmalı ama neticede kelime bilgisini ve dilbilgisi becerilerini geliştiren doğal bir dil örüntüsüne de uygun olmalıdır.

Pre-reading tasks should introduce key vocabulary to the participants as well as teaching the basic range of commands that can be understood by the software. When working with computers, good practice, and often the pragmatics of the available facilities, suggests that children be organised into appropriate working pairs so that they can be guided into exploratory talk, learning and reasoning together (Wegerif, 2004).

Paired reading of IF helps to develop oral skills as the children discuss how the story should proceed. In order to affect the course of the text-based game, the reader types commands according to the context at that moment in the narrative. Participation at intervals throughout an IF requires active reading, thus developing comprehension.

Action commands must adhere to a general set of logical rules but tend to fit a natural language pattern, consequently developing vocabulary and grammar skills.

Bir İK aktivitesi tamamlandıktan sonra, bu aktiviteyle ilgili okuma ve yazma aktiviteleri de yapılabilir. İK’nın en güçlü yanlarından biri internette ücretsiz olarak çok sayıda metne ulaşma imkânı olmasıdır; bununla birlikte, metnin dilsel zorluğunun çocukların İngilizce okuma seviyesine uygun olması önemlidir. Öğretmenler önceden hazırlanmış metinleri kullanmanın yanı sıra, öğrencileri için kendileri İK hazırlayabilirler. Öğrencileri akranları için veya kendilerinden küçük bir kitle için kendi İK’lerini hazırlamaya teşvik etmek de faydalı olabilir.

En güncel dil yorumlama (ayrıştırma) programlarını seçin; çocukların kendi dil girdilerini oluşturmalarına yardımcı olur. Bu programların en iyilerinden iki tanesi ‘Quest 5’ ve ‘Inform 7’dir.

Upon completion of an IF, there is also the potential to develop follow-up reading and writing activities. One of the main strengths of IF is the wide variety of texts freely available on the internet; however, it is important to match the linguistic challenge of the text to the English reading proficiency of the children. In addition to using pre-made texts, teachers can prepare IFs for their learners. It can also be beneficial to encourage English learners to design their own IFs, either for peers or perhaps a younger audience.

Choose the most up-to-date language interpreters (parsers), as this will help children with constructing their language input. At the time of writing two of the best include ‘Quest 5’ and ‘Inform 7’.

Aşağıdaki web sitelerinden İK hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz:

More information about IF can be found on the following websites:

www.ifdb.tads.org

http://inform7.com/

http://quest.codeplex.com/

www.theswanstation.com/wordpress/

http://iatefl.britishcouncil.org/2012/sessions/2012-03-22/learn-language-usinginteractive-fiction-digital-game-based-language-learning

Yazı yazma destekleri  

Modern kelime işlemcilerinde bulunan yazı destekleri yazı yazmayı yeni öğrenenler için inanılmaz faydalıdır. Bununla birlikte, yazım ve dilbilgisi denetimi araçları ancak kullanıcılara metnin altının kırmızıyla veya yeşille çizilmesi gibi belirli hata işaretleme kuralları öğretildikten sonra anlam kazanacaktır (Davies, 2004).

Aslında, entegre sözlükler ve kavramlar dizini gibi diğer araçlar sadece yazılımın sunduğu alternatif çeşidi karşısında şaşkına dönmeyecek olan İngilizce seviyesi daha ileri olan öğrenenler için faydalıdır.

Cricksoft’s WriteOnline (www.cricksoft.com/uk/products/tools/ writeonline/default.aspx)

 

TextHelp’s Read&Write Tutor (www.texthelp.com/UK/ Our-products/Readwrite/features-PC) gibi bazı yazılımlar, kullanıcı klavyede yazı yazarken metinden konuşmaya (text-to-speech) sentezi, bir belgeye sadece fareye tıklayarak eklenebilecek kelime tahmini ve bağlamsal kelimeler gibi bazı ilave araçlar da içermektedir.

Supporting writing

Writing supports built into modern word processors can be tremendously useful for emergent writers. However, spelling and grammar checking tools will only make sense when users have been taught the specific conventions of mistake-marking, like red and green underlining of text (Davies, 2004).

Indeed, other tools, like integrated dictionaries and thesauri, will only be useful to those more advanced learners of English who will not become overwhelmed by the variety of alternatives offered to them by the software.

Some software, like                              

Cricksoft’s WriteOnline (www.cricksoft.com/uk/products/tools/ writeonline/default.aspx)

TextHelp’s Read&Write Tutor (www.texthelp.com/UK/ Our-products/Readwrite/features-PC),

offer an additional set of tools, like text-to-speech synthesis as a user types, word prediction and contextual vocabulary, that can be inserted into a document at the click of a mouse.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s