Sınıf ve Öğrenci Profilleri 

 

CLASS AND STUDENT PROFILES

Sınıf profilleri ve öğrenci profilleri geliştirmek öğretmenlerin her öğrencinin öğrenmesini ve başarılı olmasını sağlayan günlük değerlendirmeyi ve öğretimi planlamalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenme için Evrensel Tasarım ilkelerine göre, sonuçta ortaya çıkan stratejiler ve yaklaşımlar “bazıları için gerekli ve herkes için iyidir.”

Developing class profiles and student profiles can help teachers plan daily assessment and instruction that enables every student to learn and achieve success. The resulting strategies and approaches are, according to principles of UDL, “necessary for some, and good for all”.

Öğrencilerinizi Tanımak 

Eğitim bilginin tek yönlü olarak –öğretmenden öğrenciye- aktarılmasına dayalı bir modelden uzaklaşmaktadır ve öğrencilerin dinlendiği, önemsendiği, saygı gördüğü ve eğitimlerinin birer ortağı olarak görüldükleri karşılıklı bir modele yaklaşmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenimlerine ve öğrenme tercihlerine daha fazla dâhil olması daha fazla öğrenci katılımını ve başarı artışını sağlamaktadır.

Öğrencileri öğrenme ve öğretme sürecinin ortağı yapmak eğitimcilerin şunları yapmalarını gerektirmektedir:

 

 • Öğrenciyi bir bütün olarak görmek;
 • Öğrencilerin sadece akademik performansı hakkında değil, her öğrencinin öğrenme sürecinin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmak;
 • Her öğrencinin kendi öğreniminde daha aktif bir rol oynamasını desteklemek;
 • Öğrenme fırsatlarını planlarken öğrencilerin güçlü yanlarını, gereksinimlerini, ilgi alanlarını ve görüşlerini dikkate almak.

Değerlendirmenin ve öğretimin etkili planlanması için çıkış noktası olarak öğrencileri tanımak üzerinde durmak bu yaklaşıma uygundur.

Aşağıdaki adımlar sınıftaki öğrencileri tanıma sürecinin birer parçasıdır:

 

 • Öğrenciler hakkında bilgi toplamak;
 • Öğrencileri ve velileri bilgi toplama sürecine dâhil etmek;
 • Her öğrencinin güçlü yanlarını, öğrenme stilini, tercihlerini, gereksinimlerini, ilgi alanlarını ve öğrenme hazırbulunuşluklarını anlamak için bilgileri işlemek ve sentezlemek;
 • Değerlendirme ve öğretim stratejilerini, aktivitelerini, gruplamaları ve kaynakları sınıftaki öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarına göre uygun ve verimli kombinasyonlarını seçmek ve/veya geliştirmek ve uygulamak.

Knowing Your Students

Education is moving away from a model based on the transmission of information in one direction – from teacher to student – and towards a reciprocal model that ensures students are listened to, valued, respected for who they are, and recognized as partners in their education. Greater student involvement in their own learning and learning choices leads to greater student engagement and improved achievement.

Involving students as partners in the learning and teaching process calls for educators to:

 • see the student as a whole person;
 • know about various dimensions of every student’s learning process, and not just about the student’s academic performance;
 • support every student in playing a more active role in his or her learning;
 • take students’ strengths, needs, interests, and views into account in planning learning opportunities.

An emphasis on knowing your students as the starting point for effective planning of assessment and instruction is consistent with this approach.

The following steps are part of the process of getting to know all the students in the class:

 • gathering information about the students;
 • engaging students and parents during the course of information gathering;
 • processing and synthesizing information in order to develop an understanding of each student’s strengths, learning style(s), preferences, needs, interests, and readiness to learn;
 • selecting and/or developing, and implementing, appropriate and productive combinations of assessment and instructional strategies, activities, groupings, and resources to address the diverse needs of the students in the class.

Daima Öğrenciyle Başlayın 

Ünite ve ders planımızın çıkış noktasının ders içeriği veya ders kitabı değil de öğrencilerimiz olduğunu düşündüğümüz zaman bu düşüncemizi öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarını ve tercihlerini öğrenmeye çalışarak ve sonra da sınıfta buna göre olanaklar sunarak hayata geçirmeye çalışırız.

Öğretmenlere öğrencilerini tanıma ve etkili öğretim ve değerlendirme planlama konusunda yardımcı olabilecek iki etkili araç sınıf profili ve bireysel öğrenci profilidir.

Always Start with the Student

When we believe that it is our students who are the starting point for our unit and lesson planning, not the course content or textbook, we try to live that belief by getting to know our students’ learning needs and preferences and then responding to that knowledge through the opportunities we provide in our classrooms.

Two highly effective tools that can assist teachers in getting to know their students and in planning effective instruction and assessment are the class profile and the individual student profile.

Sınıf Profili Geliştirme

Sınıf profili bir bilgi toplama aracı, bir referans aracı ve bir izleme aracıdır. Öğretmenlerin sınıftaki tüm öğrenciler için etkili değerlendirme ve öğretim planlamasını, öğrenci gelişimini izlemesini ve gerektiğinde zamanında müdahalede bulunmalarını sağlar.

Sınıf profili sınıftaki öğrencilerin güçlü yanları ve ihtiyaçları ile hazırbulunuşlukları hakkında bilgi verir. Bir bakışta çok fazla kritik bilgiler veren, bir veri envanteri görevi gören bir planlama kaynağıdır. Hem sene başında veya dönem başında değerlendirmeyi ve öğretimi planlamak için kullanılan bir referans aracı olması hem de gelişimi takip etmek, değişiklikleri kaydetmek, öğretim stratejilerini duruma göre değiştirmek, öğretimi veya müdahaleleri duruma göre planlamak ve diğer eğitimcilerle ve velilerle bilgi paylaşmak için bir izleme aracı olması bakımından canlı bir belgedir.

Sınıf profili sene başında veya dönem başında öğretmenler öğrenimi değerlendirme sürecine girerken geliştirilebilir. Öğretimden önce diagnostik değerlendirmeyle ve öğretim boyunca biçimlendirici değerlendirmeyle toplanan bilgileri kaydetmek ve özetlemek için bir araç görevi görmektedir. Sınıf profili öğretim yılı veya dönem ilerledikçe güncellenebilir.

Öğretmenlerin öğrencilerin aşağıdakiler bakımından örüntülerini belirlemelerini sağlar:

 • Öğrenme stilleri ve tercihleri (sıklıkla “öğrenme profili” denmektedir);
 • Belli bir konunun gereklilikleri ve öğrenmedeki güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanlar bakımından öğrenmedeki mevcut seviyeleri veya “öğrenme hazırbulunuşlukları;”
 • İlgi alanları ve yetenekleri;
 • Sosyo-duygusal durumları;
 • Öğrenme ihtiyaçlarını karşılamanın zorlukları ve bu ihtiyaçları karşılamak için gereken destekler.

Developing a Class Profile

The class profile is an information-gathering tool, a reference tool, and a tracking tool, all in one. It helps teachers plan effective assessment and instruction for all the students in the class, monitor student progress, and provide timely interventions when needed.

The class profile provides a snapshot of the strengths and needs, interests, and readiness of the students in the class. It is a resource for planning that conveys a great deal of critical information at a glance, serving as an inventory of accumulated data. It is a living document, in that it is both a reference tool for planning assessment and instruction at the beginning of the year, semester, or term, and a tracking tool for monitoring progress, recording changes, adjusting instructional strategies, planning subsequent instruction or interventions, and sharing information with other educators and parents.

The class profile can be developed at the beginning of the school year, semester, or term, as teachers embark on the process of assessment for learning. It serves as a tool for recording and summarizing information gathered through diagnostic assessment prior to instruction and through formative assessment during instruction. A class profile can be updated as the school year, semester, or term progresses.

It enables teachers to identify patterns among their students in terms of:

 • their learning styles and preferences (often referred to as a “learning profile”);
 • their current place in the learning, or “readiness to learn”, with respect to the expectations of the particular subject and grade or course, as well as their learning strengths and areas in need of improvement;
 • their interests and talents;
 • their socio-affective characteristics;
 • the challenges involved in meeting their learning needs, and the supports that are required to address those needs.

Neden Sınıf Profili Geliştirelim? 

Sınıf profili şunlara yardım eder:

 • Sınıf verilerini sınıflandırmaya, kategorilere ayırmaya ve özetlemeye;
 • Öğrenciler arasındaki değerlendirme ve öğretimi planlamaya yardımcı olacak benzerlik ve farklılık örüntülerini tespit etmeye;
 • Öğrenci öğrenimine dayalı delil tabanlı öğretmen sorgulaması yapmaya;
 • Verileri farklılaştırılmış öğretim tasarlamak için kullanmaya;
 • Esnek gruplar oluşturmaya;
 • Sürekli değerlendirmelerin sonuçlarını not ederek öğrenci gelişimini izlemeye;
 • Öğretimi daha iyi odaklamak için değerlendirme sonuçlarına göre değişiklikler yapmaya;
 • Meslektaşlarıyla ve velilerle bilgi paylaşmaya.

Profil sınıftaki tüm öğrencilerin güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında bir bakışta özet verir ve günlük planlama için hızlı bir referans görevi görebilir.

Okullar kullanılmak üzere kendi şablonlarını geliştirebilir veya sınıf profillerini oluşturmak için farklı çizelge, diyagram veya elektronik şablonlar ve veri kaynakları kullanabilirler.

Sınıf profilinin hangi yolla oluşturulacağı çok önemli değildir. Önemli olan tutarlı bir süreç izlemek ve ortak planlama araçlarının kullanılmasıdır. Böylece öğretmenler her öğrencinin “öğrenme ve gelişme sürecini bilecek ve kişiye özel ve doğru değerlendirme ve öğretim planlayabileceklerdir.

Tutarlı bir yaklaşım kullanıldığında bir eğitimci ekibi bilgi alışverişinde bulunmak, işbirlikçi sorgulama yapmak ve etkili değerlendirme ve öğretim stratejileri planlamak üzere sistematik ve işbirlikçi bir sürece girebilirler.

Maksimum etki için, bu işbirliği sürecinde öğrenciler de yer almalıdır. Öğrenciler kendi öğrenimlerine ortak oldukları zaman kendilerini daha iyi tanırlar. Güçlü yanlarını, ilgi alanlarını ve amaçlarını daha iyi anlarlar. Öğrencilerin bu sürece katılmasının Hakkımdaki Her Şey portfolyolarını (Anaokulundan 6. Sınıfa kadar) ve Bireysel Planlarını (BP) (7. Sınıftan 12 sınıfa kadar) geliştirirken onlara fikir vereceğini belirtmekte de fayda var.

www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/index.html

Why Develop a Class Profile?

The class profile assists in:

 • sorting, categorizing, and summarizing classroom data;
 • detecting patterns of similarities and differences among the students that will help guide the planning of assessment and instruction;
 • engaging in evidence-based teacher inquiry centred on student learning;
 • using data to design differentiated instruction;
 • forming flexible groupings;
 • monitoring student progress by noting results of ongoing assessments;
 • making adjustments in response to assessment results to better focus instruction;
 • sharing information among fellow educators and parents.

The profile provides an at-a-glance summary of the strengths and needs of all the students in the class and can serve as a quick reference for daily planning.

School may develop their own templates for use in their schools, or they may be using different types of charts, diagrams, and electronic templates and data sources from which class profiles can be generated.

The particular configuration of the class profile is not critical. What is important is that a consistent process is followed and that common planning tools are used, so that teachers can become familiar with each student’s “learning and growth continuum” and can plan personalized and precise assessment and instruction.

When a consistent approach is used, a team of educators can be engaged in a systematic and collaborative process to share information, conduct collaborative inquiry, and plan effective assessment and instructional strategies.

For maximum effect, this collaborative process should include the students themselves. As students become partners in their own learning, their self-knowledge grows. They come to understand more about their strengths, interests, and aspirations. It is important to note that their engagement in this process will also give them insights that they can apply as they develop their All About Me portfolios (in Kindergarten to Grade 6) and their Individual Pathways Plans (IPPs) (in Grades 7 through 12).

www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/index.html

Sınıf Profili Geliştirme Süreci

 1. Öğrenciler hakkında bilgi toplama.

Her öğrenci hakkında aşağıdaki kaynaklardan bilgi toplanarak bir sınıf profili oluşturulur:

 • Öğrenci kayıtları
 • Varsa, öğrencinin geçiş planları
 • Varsa, öğrencinin Bireysel Eğitim Planı (BEP)
 • Şimdiki ve önceki öğretmenleriyle yapılan görüşmeler
 • Veli görüşmeleri ve/veya veli-öğrenci anketleri
 • Öğrenci anketleri (ilgi alanı envanterleri, tutum anketleri gibi), görüşmeler veya toplantılar
 • Sınıf gözlemi (anekdot notları gibi)
 • Ön değerlendirmeler (ön testler gibi)
 • Önceki sınıf seviyelerine ait sınıf profilleri

Bu kaynaklardan bilgi toplama sürecinde, belli öğrencilere daha çok ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkabilir. Bu öğrenciler için belki sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve/veya okuldaki diğer öğretmenlerden oluşan bir ekibin işbirliği içinde yapacağı bir çalışmayla bireysel bir öğrenci profili geliştirmek gerekebilir.

The Process of Developing a Class Profile

 1. Gathering information about students.

A class profile is developed by gathering information about each student from the following sources:

 • student Record
 • any transition plans the student may have
 • Individual Education Plan (IEP) if the student has one
 • consultations with current and previous teachers
 • consultations with parents, and/or parent–student questionnaires
 • consultations with students through surveys (e.g., interest inventories, attitudinal surveys) and conferences or interviews
 • classroom observation (e.g., anecdotal notes)
 • initial assessments (e.g., pretests)
 • class profiles from earlier grades

In the course of gathering information from these sources, it may become evident that there is a need for a more intensive focus on particular students. For these students, an individual student profile may need to be developed, perhaps as a collaborative effort by a team of educators that includes the classroom teacher, the special education teacher, and/or other members of an in-school team.

Öğrenme Stili Envanterleri ve Sınıf Profili

Okullar sınıf profilleri geliştirirken bilgi edinmek için Gardner’ın Çoklu Zekâları, Sternberg’in Öğrenme Stilleri, Duyusal Tercihleri gibi çeşitli öğrenme stili envanterleri kullanmaktadır.

 1. Öğrenci bilgilerini sınıf profili şablonunda düzenleme ve kaydetme.

Her öğrencinin öğrenme hazırbulunuşluğu bakımından dersle ve sınıf seviyesiyle, ilgi alanlarıyla ve sosyal-davranışsal özellikleriyle ilgili güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları önceden belirlenmiş bir formatta veya bir şablonda özetlenir ve kaydedilir.

Learning Style Inventories and the Class Profile

Schools use a variety of learning style inventories to inform the development of class profiles, including Gardner’s Multiple Intelligences, Sternberg’s Learning Styles, Sensory Preferences.

 1. Organizing and recording the student information on a class profile template.

Each student’s strengths and areas of need, in terms of his or her learning readiness related to the subject and grade or course, interests, and social-behavioral characteristics, are summarized and recorded in a predetermined format or on a template.

 1. Sınıf profilindeki bilgilere göre öğretim stratejileri ve kaynakları seçme.

Tüm ilgili kaynaklardan alınan bilgiler incelendikten sonra, her öğrencinin güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına uygun öğretim belirlenir. Fikirler bir sınıf profilinde toplandıkça, öğrencilerin bireysel ve ortak güçlü yanları, ihtiyaçları ve ilgi alanları çeşitleri belirlenir. Sınıf profilinin incelenmesi neticesinde öğrenciler arasındaki güçlü yanlar, ihtiyaçlar, stiller ve ilgi alanları örüntüleri ortaya çıkacak ve bunlardan stratejileri ve kaynakları seçerken faydalanılacaktır. Sınıf profilindeki bilgileri analiz etmek öğretmenin dikkatini öğrenmenin belli alanlarına ve/veya dikkat edilmesi gereken belli öğrenci gruplarına da çekebilir.

Öğrenciler öğrenme stillerine, tercihlerine ve öğrenme seviyelerine göre belirlenmiş stratejilerden ve gruplandırmalardan fayda görecektir. Öğrenciler benzer öğrenme stillerine, uygun araçlara ve kaynaklara ve/veya değerlendirme ve öğretim için gereken desteklere göre gruplandırılabilirler.

 

Benzer veya birbirini tamamlayıcı öğrenme stillerine, kişiliklere ve ilgi alanlarına sahip öğrencilerin eşleştirilmesinin veya gruplandırılmasının olası faydaları da belirlenebilir.

 1. Selecting instructional strategies and resources based on information in the class profile.

After information from all relevant sources has been reviewed, appropriate instruction that addresses each student’s strengths and needs is determined. As ideas are compiled in a class profile, the range of students’ individual and shared strengths, needs, challenges, and interests are identified. Patterns of strengths, needs, styles, and interests among students will emerge from a review of the class profile, and can be used to inform the selection of strategies and resources. Analyzing the information in the class profile may also draw the teacher’s attention to specific areas of learning and/or specific groups of students that need attention.

Students will benefit from strategies and groupings that are determined by their learning styles, preferences, and particular stages of learning. Students can be grouped according to similar modalities of learning, appropriate media and resources, and/or supports required for assessment and instruction.

Opportunities for potentially beneficial pairings and groupings of students with similar or complementary learning styles, personalities, and interests can also be detected.

 

Sınıf Profilinin Faydaları 

Okullar sınıf profillerinin kullanılmasının öğrenme hedefleri belirlemek için ön değerlendirme verilerinin daha çok kullanılmasını, ara kontrollerin sayısının artmasını, öğretim sonrası yapılan değerlendirmelerin çeşitlenmesini ve sıralı müdahalenin anlaşılmasını ve daha sık uygulanmasını sağladığını belirtmiştir. Takımlar okullarındaki öğretmenlerin sınıf profillerini statik formlar olarak değil, etkili müfredat, değerlendirme ve öğretim planlaması döngüsünün ayrılmaz bir unsuru olarak değerlendirdikleri yorumunu yapmıştır.

Genel olarak, okul yönetim kurulları sınıf profillerini öğretmenlerin öğretimlerini farklılaştırmak ve kişiye özel hale getirmek, etkili değerlendirme uygulamaları geliştirmek ve öğrencilerin üstbilişi ve nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı olmak için kullanabilecekleri önemli bir araç olduğunu düşünmektedir.

Benefits of the Class Profile

Schools reported that the introduction of class profiles led to an increased use of pre-assessment data for setting learning goals, an increased number of mid-way checks, and rich post-instructional assessments, as well as an improved understanding and more frequent application of tiered intervention. Teams commented that teachers in their schools had developed an appreciation of class profiles not as static forms, but as an integrated element of an effective curriculum, assessment, and instructional planning cycle.

In general, school boards found class profiles to be a valuable tool for teachers in differentiating and personalizing their instruction, devising effective assessment and evaluation practices, and helping develop students’ understanding and use of metacognition.

Öğrenci Profili Geliştirme 

Öğrenci profili her bir öğrencinin öğrenme açısından güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı, derinlemesine bilgi vermektedir. Belli öğrenme alanlarında ekstra dikkat edilmesi ve desteklenmesi gereken öğrenciler için doğru ve kişiye özel değerlendirme ve öğretim planlamak için bir araç olarak sınıf profilini tamamlamaktadır. Bireysel öğrenci profili değerlendirme araçlarını, öğretim stratejilerini ve uygun olduğunda bu öğrencinin öğrenme stiline, tercihlerine, güçlü yanlarına, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve hazırbulunuşluklarına en uygun bireysel desteği belirlemek için kullanılabilecek ayrıntılı bilgileri sunmaktadır. Öğrenci profili öğretmenlerin öğrencinin belirli güçlü yanlarından faydalanırken belirli ihtiyaçlarını dikkate alan değerlendirme ve öğretim geliştirmeleri için gereken ayrıntıları vermektedir.

Esas olarak, öğrenci profili öğrencinin yeteneklerinin belli öğrenme alanlarındaki gelişimin yaşa uygun kısmıyla nerede ilgili olduğunu belirlemek için yapılması gereken “boşluk analizini” kolaylaştırmaktadır. Bu analize dayalı olarak öğretim doğrudan öğrencinin geliştirmesi gereken kritik becerilere yönelik olarak verilebilir.

Developing a Student Profile

The student profile gives detailed, in-depth information about the learning strengths and needs of the individual student. It supplements the class profile as a tool for planning precise and personalized assessment and instruction for students who need extra attention and support in particular areas of learning. The individual student profile provides detailed information about the student to guide the selection of assessment tools, instructional strategies, and, where appropriate, individualized supports that are best suited to that student’s learning style, preferences, strengths, needs, interests, and readiness. A student profile provides the detail teachers need in order to devise assessment and instruction that take into account the student’s particular needs while capitalizing on his or her particular strengths.

Essentially, the student profile facilitates the “gap analysis” that needs to be performed in order to determine where the student’s abilities are relative to the age-appropriate stage of development in particular areas of learning. On the basis of this analysis, instruction can be provided that directly targets the critical skills that the student needs to develop.

Neden Öğrenci Profili Geliştirelim? 

Bireysel öğrenci profili geliştirmek eğitimcilere aşağıdakilerini yapma olanağı verir:

 • Öğrencilerin güçlü yanlarını nasıl kullanabileceğini düşünme;
 • Öğrencinin başka derslerde gösterdiği güçlü yanlarından, çeşitli konular hakkındaki ön bilgisinden, öğrenme stilinden veya tercihinden ve okul dışındaki ilgi alanlarından faydalanarak öğrenciyi belli bir derste motive etme ve öğrenimini destekleme yollarını düşünme;
 • Öğrenciye özel değerlendirme ve öğretim geliştirme;
 • Öğrencinin farklı aktivitelerde belli gruplandırmalardan nasıl fayda göreceğini düşünme;
 • Belirli destekleri ve olanakları, uygun araçları ve teknolojileri ve belli öğretim ve değerlendirme aktivitesi türlerini, araçlarını ve kaynaklarına olan ihtiyacı öngörme ve bunların nasıl kullanılacağını planlama. Bireysel öğrenci profilleri özellikle aşağıdaki özellikleri taşıyan öğrencilere yönelik öğretimde ve değerlendirmede daha çok doğruluk ve kişiye özel hale getirme anlamına gelebilir:
 • Öğrenme potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyen;
 • Sosyo-duygusal, davranışsal veya düzenlemeyle ilgili sorunlar yaşayan;
 • Belli bir geçişte veya genel olarak geçişlerde zorlanan;
 • Öğrenmesine engel olan kişisel koşulları olan;
 • Okul aktivitelerinden kopmuş;
 • Özel eğitim gereksinimleri olan.

Fazladan desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için değerlendirme ve öğretim planlaması entegre ve çoğu zaman işbirlikçi bir süreçtir. Sınıftaki öğretmenle başlar ve gerektiğinde okul içindeki başka gruplar tarafından desteklenir. Seçilen öğretim stratejileri yeterli bir süre uygulandıktan sonra etkililikleri daha çok öneride ve tavsiyede bulunabilecek okuldaki takım üyeleriyle işbirliği içinde değerlendirilir.

Sınıf öğretmenleri, okul müdürü, öğrenci, veli, diğer öğretmenler ve okuldaki takım üyeleri arasındaki sürekli iletişim öğrenciyle ilgili bilgilerin paylaşılması ve çalışmaları koordine edilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Bir bireysel öğrenci profili için toplanan bilgiler okul takımının üyeleri ve ilave desteğe ihtiyacı olan, özellikle de bir Bireysel Eğitim Planı (BEP) hazırlanması düşünülen öğrencilerin ihtiyaçlarını düşünen diğer eğitimciler veya uzmanlar için önemli bir kaynaktır.

Why Develop a Student Profile?

Developing an individual student profile provides educators with the opportunity to:

 • consider how to use and build on the student’s strengths;
 • consider ways of motivating the student and supporting his or her learning in a particular subject by drawing on strengths that the student has demonstrated in other subjects, prior knowledge in various subjects, learning style or preference, and interests outside school;
 • develop specifically targeted assessment and instruction for the student;
 • consider how the student would benefit from particular groupings of students for different kinds of activities;
 • foresee the need for, and plan for the use of, particular supports and accommodations, appropriate media and technologies, and particular forms and modes of instructional and assessment activities, tools, and resources. Individual student profiles can point the way to greater precision and personalization in instruction and assessment, particularly for students who:
 • are not reaching their full learning potential;
 • are facing social-emotional, behavioral, or organizational challenges;
 • are experiencing challenges with a particular transition or with transitions in general;
 • have personal circumstances that are interfering with their learning;
 • have become disengaged from school activities;
 • may have special education needs.

The planning of assessment and instruction for students who need additional support is an integrated and often collaborative process. It begins with the teacher in the classroom, and it is supported as needed by the in-school team(s). When chosen teaching strategies have been applied for an adequate period of time, their effectiveness is reviewed, in collaboration with members of the in-school team, who may provide further advice and recommendations.

Ongoing communication between classroom teachers, the principal, the student, parents, other educators, and members of in-school teams is critical so that information is shared and efforts coordinated successfully on behalf of the student.

The information gathered for an individual student profile is an important resource for members of in-school teams and any other educators or professionals considering the needs of students who require additional support, particularly students for whom an Individual Education Plan (IEP) is being considered.

Öğrenci Profilinin Faydaları 

Bazı okullar öğrenci profillerinin öğrenci hakkında daha bütünsel bir görüşü destekleyerek öğretim uygulamalarını yavaş yavaş değiştirme etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Öğrenci profilleri öğretmenlerin öğrencilerin sadece ihtiyaçlarına değil, güçlü yanlarına da daha çok odaklanmalarına –ve buna göre program yapmalarına- neden olmuştur. Öğrencilerin ihtiyaçlarının zaman içinde hep çok önemli değişiklik göstermediğinin kabul edilmesine rağmen, öğrencilerin güçlü yanları gelişebilmekte ve öğrenimi geliştirmek için kullanılabilmekteydi.

Sonuç olarak, belli öğrencilerin daha çok özgüven geliştirdikleri ve kendilerini gerçekleştirmeye başladıkları görülmüştür.

Benefits of the Student Profile

Some schools found that student profiles had the effect of gradually changing teaching practice by promoting a more holistic view of the student. They caused teachers to focus more on – and to program for – the student’s strengths, and not only his or her needs. There was a recognition that while students’ needs did not always change significantly over time, their strengths could grow and be used to improve learning.

As a result, particular students were seen to develop greater self-confidence and begin to self-actualize.

Öğrenci Profili Geliştirme Süreci 

 1. Bilgi Toplama

Bireysel öğrenci profili için sınıf profili için gereken bilgilere benzer bilgilerin ve aşağıdaki gibi alanları daha derinlemesine ele alan bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi önemlidir:

 • Mevcut başarı seviyeleri ve öğrenme becerileri ve çalışma alışkanlıkları geliştirme konusunda gösterilen gelişme (en son karneye göre);
 • Özellikle belli derslerle ve/veya müfredat beklentileriyle ilgili olarak öğrenmeye hazırbulunuşluk (sınıf gözlemlerinden, anketlerden, ön testlerden, vb.)
 • Öğrenmede güçlü yanları, öğrenme tercihleri ve stilleri;
 • Motivasyon ihtiyaçları ve ilgi alanları (ilgi envanterlerinden, anketlerden, sınıf tartışmalarından);
 • Öğrenme ihtiyaçları ve öğrenciyi öğrenmeye ve öğrendiğini göstermeye motive eden ve bunları yapmasını sağlayan ilave destek ve/veya zorluk türleri;
 • Sosyal ve duygusal açıdan güçlü yanları ve ihtiyaçları, geçişlere uyum sağlama kapasitesi gibi (kendini yönetme, başkalarıyla geçinme, sosyal sorumluluk gibi);
 • Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak mevcut kaynaklar ve destekler;
 • Öğrencinin okul dışında yaptığı faaliyet türleri gibi diğer ilgili bilgiler.

The Process of Developing a Student Profile

 1. Gathering information

For the individual student profile, it is important to gather and record information similar to that required for the class profile, but also to delve deeper into areas such as:

 • current levels of achievement and progress in developing learning skills and work habits (from the most recent provincial report card );
 • readiness to learn, particularly in relation to specific subject areas and/or curriculum expectations (e.g., from classroom observations, surveys, pretests);
 • learning strengths, styles, and preferences;
 • motivational needs and interests (from interest inventories, questionnaires, classroom discussions);
 • learning needs, and any additional support, accommodations, and/or types of challenges that motivate and enable the student to learn and to demonstrate learning;
 • social and emotional strengths and needs (e.g., self-management, getting along with others, social responsibility), including the capacity to adjust to transitions;
 • available resources and supports that help meet the student’s needs;
 • other relevant information, such as the kind of activities the student pursues outside the school.

Profil Geliştirmeyi Destekleyecek Online Bir Veri Tabanı

Bazı okullar aşağıdaki süreçleri destekleyen online veri tabanları geliştirmektedir:

Sınıf/öğrenci profilleri geliştirme;

Öğrenci başarısını takip etme ve izleme;

Daha kişiye özel ve doğru öğretim ve değerlendirme için veri sağlama.

Veri tabanlarının sınıf öğretmenlerinden ve okuldaki takımlardan okul yöneticilerine ve yönetim kurulu yöneticilerine kadar tüm eğitimciler için paha biçilemez bir kaynak olduğu görülmüştür.

An Online Database to Support Profile Development

Some schools develop online databases to support the process of:

developing class/student profiles;

tracking and monitoring student achievement;

providing data to inform more personalized and precise instruction and assessment.

The databases proved to be an invaluable resource for all educators in the boards, from classroom teachers and in-school teams to school and board administrators.

Sınıf gözlemi ve diğer sınıf değerlendirmeleri.

Her dersin öğrenme amaçları ve hedefleriyle yakından ilişkili ve öğrencinin öğrenimini en iyi şekilde gösterebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış çeşitli değerlendirme araçlarının kullanılmasıyla birlikte sürekli sınıf gözlemi öğrencinin mevcut başarı seviyesini ve öğrenme hazırbulunuşluğunu belirlemek için son derece önemlidir. Sınıf gözlemi ve değerlendirmeleri öğrencinin genel öğrenme davranışı hakkında da bilgi vermekte ve öğretmenin öğrencinin öğrenme davranışındaki değişiklikleri izlemesine ve analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler öğretmenin öğretim stratejilerini kişiye özel hale getirmesini ve daha net öğretim stratejileri sunmasını sağlamaktadır.

Classroom observation and other classroom assessments.

Ongoing classroom observation, along with the use of various assessment tools that are closely linked to the learning goals and objectives of each lesson and that are designed in a way that enables the student to best demonstrate his or her learning, is critical for determining the student’s current achievement level and readiness to learn. Classroom observation and assessments also provide information about a student’s general learning behaviour and help the teacher track and analyse changes in the student’s learning behaviour. Such information enables the teacher to personalize and provide more precise instructional strategies.

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yardımcı Olacak Olanaklar Sağlama

Öğrenci profili için toplanan bilgiler eğitimcilere her bir öğrencinin öğrenmedeki güçlü yanları, öğrenme stilleri, tercihleri, ilgi alanları ve öğrenme hazırbulunuşlukları hakkında daha derinlemesine bilgi verecektir. Bu bilgi sınıf dinamiklerini geliştirebilecek düzenlemelerde dikkate alınacak ve sınıftaki her bir öğrencinin öğrenmesine ve öğrendiklerini göstermesine yardımcı olacaktır.

Uygun düzenlemelerin yapılması Öğrenmek için Evrensel Tasarım ilkelerini – yani, planlamanın esnek, destekleyici, ayarlanabilir ve tüm öğrencilerin müfredata daha çok erişebilmesine odaklı olmasını sağlamak- uygulamada önemli bir adımdır.

Bu düzenlemeler ödevlerin ve projelerin zaman çizelgelerinin ayarlanmasını, oturma düzeni ve grup stratejilerini, bilgiye ve iletişim teknolojilerine (ICT) erişimi ve çeşitli düzenleme araçlarına (düzenleyiciler, görsel çizelgeler, vb.) erişimi içerebilir.

Providing Accommodations to Help Meet Student Needs

The information gathered for the student profile will provide educators with more in-depth information about individual students’ learning strengths, styles, preferences, interests, and readiness to learn. This information will inform considerations of the types of accommodations that might enhance classroom dynamics and help individual students in the class learn and demonstrate their learning.

Providing appropriate accommodations is a significant step in applying the principles of UDL – that is, ensuring that planning is flexible, supportive, adjustable, and focused on increasing access to the curriculum by all students.

Accommodations can include adjustment of timelines on assignments and projects, seating arrangements and grouping strategies, access to information and communications technologies (ICT), and access to various types of organizational tools (e.g., advance organizers, visual schedules).

Öğretim Stratejileri, Geliştirmek, Gelişmeyi İzlemek ve Sonraki Aşamaları Belirlemek 

Toplanan tüm bilgilerin incelenmesi öğrenci başarısının belli bir seviyede veya derste beklentileri ne kadar karşıladığını belirlemek için yapılan “boşluk analizinin” temelidir. Öğretim ve müdahaleler doğrudan öğrencinin ihtiyacı olan becerilere yönelik olarak ve öğrenci için uygun başka ilave destekler ve/veya görevler sunmak için buna göre tasarlanır.

Öğrencinin öğretim stratejilerine müdahalelere verdiği karşılık izlenir. Öğrencinin kaydettiği gelişmeyle ilgili toplanan bilgiler kademeli yaklaşımla daha yoğun ve/veya özel müdahalelere ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Devising Instructional Strategies, Monitoring Progress, and Determining Next Steps

A review of all the information gathered serves as the basis for a “gap analysis” to determine where the student’s achievement is relative to the expectations of the curriculum for a particular grade or course. Instruction and interventions are designed accordingly, to target directly the critical skills that the student needs and to provide any additional supports and/or challenges that are appropriate for the student.

The student’s response to the instructional strategies and interventions is monitored. The information gleaned about the student’s progress and growth is used to determine whether there is a need for increasingly intensive and/or specialized interventions, using the tiered approach.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s