Eğitimde Değişim

 

Biz harekete geçsek de geçmesek de değişim olur. Değişime direnmek sıklıkla değişimin alacağı yönde söz sahibi olmadığımız düşüncesiyle beraber gelmektedir. Ancak, öğretmenler aktif bir görev üstlenerek değişimin yönünü belirlemede rol oynayabilirler. Bunu yapmazlarsa, değişim onlarsız gerçekleşecektir. Değişim bir kişiyle (ya da bir kurum veya kanunla) yapılacak bir iş değildir.   Değişim pek çok kişinin ve kurumun (eylemleriyle veya eylemsizlikleriyle) dâhil olduğu ve katkıda bulunma fırsatını yakaladığı bir süreçtir.

Change happens, whether we take action or not. Resistance to change often goes hand in hand with the feeling that we do not have a say in the direction the change will take. However, by taking an active role teachers can have a part to play in the choice of orientation of the change. If they do not, the change will happen without them. Change is not the work of one person (or of one institution, or of one law). Change is a process in which many people and institutions are involved (through their action or the absence thereof) and seize the opportunity to contribute.

Eğitimde değişim, eğitimde payı olan herkesin ortak sorumluluğudur: öğrenenlerin, anne-babaların, öğretmenlerin, öğretmen yetiştirenlerin, okulların, üniversitelerin, eğitim politikasının, öğretmen derneklerinin ve kuruluşlarının, sivil toplumun, vs.

Change in education is a shared responsibility of all those who have a stake in it: learners, parents, teachers, teacher trainers, schools, higher education, education policy, teacher associations and organisations, civil society, etc.

Yenilenen bilgiye erişim  

Nesiller boyu okul çocukların kabul edilmiş ve onaylanmış (akademik) bilgiye erişebildikleri bir yerdi: bilgi, bilgiye sahip olmayan ve bilgiyi edinmek zorunda olan öğrenenlere bilgiye sahip olan bir uzman tarafından aktarılıyordu. Bilginin uygun bir şekilde edinildiğini belgeleyen bir diploma alıyorlardı. Bu dikey aktarma günümüzde var olan bilgi kaynaklarının çokluğu ve yaşam boyu öğrenme kavramı ve gerekliliği sonucunda büyük bir değişim geçirmiştir.

Bilgi artık bir insanın hayatının erken bir döneminde edinilecek bir sermaye, “eşya” gibi düşünülemez. Bilgi, bir yerle sınırlı olmayan ve insanın hayatına yayılan devamlı bir akıştır. Bu değişim yetişkinleri ve gençleri, öğretmenleri ve öğrencileri etkilemektedir. Öğrenciler kadar öğretmenler de kendilerini dünyaya açılmalarını sağlayan araştırmaların etkisi altında aynı bilgi evrimi mantığının içinde bulmaktadır. Bu nedenle mesele, kafaları mevcut bilgiyle doldurmaktan çok herkesin ömür boyu öğrenmesini ve bilginin oluşturulmasında yer almasını sağlamaktır.

Access to renewed knowledge

For generations of children, school was the place where they gained access to recognised and validated (academic) knowledge: knowledge was transmitted by a master, who possessed it, to learners, who did not, and consequently had to acquire it. They received a diploma certifying that knowledge was acquired properly. This vertical transmission, located in time, is strongly modified by the multiplicity of the sources of knowledge available today and by the concept and necessity of lifelong learning.

Knowledge can no longer be considered a definite capital, “baggage” to acquire early in one’s life. It is a continuous flow, not limited to one place, and spread over one’s life. This change impacts adults and youth, teachers as well as students. The teachers as well as the learners find themselves in the same logic of evolution of knowledge under the influence of research, opening up to confrontations with the world. It is therefore not so much a question of filling heads with preset knowledge than to allow everyone to learn, to participate in the construction of knowledge, throughout their life.

Okul bu süreçte yapısal anlamda önemli konumunu koruyacaktır, ancak (körü körüne) bir savunma mantığı benimsemek yerine bu değişimi kabul etmek aynı derecede önemlidir.

Bilgiyle başka bir ilişki kurmak ve salt bir aktarma yaklaşımından şunları yaparak bilgiyi oluşturma, edinme, kendini değerlendirme ve geçerli kılma sürecine geçilebilir: – öğrenenleri hem kişisel hem de birlikte öğrenme süreçlerini ve içeriğini kapsayan düşünme ve araştırma sürçlerine dâhil ederek; – üstbiliş süreçlerine zaman ayırarak; – okullarda ve sınıflarda inisiyatif almaya ve ileriye dönük bağımsızlık kazanmaya teşvik ederek; – eleştirel analiz ve seçim yapmayı sağlayan öğrenme durumları yaratarak; – çalışma durumlarında ve ortak üretimlerde işbirliği kapasitesini destekleyerek ve arttırarak.

While school will continue to keep a structurally important place in this process it is equally important to accept this change instead of following a logic of (blind) defense.

Building another relationship to knowledge and moving from a pure transmission approach to a process of construction, acquisition, self-evaluation and validation by: – initiating learners to processes of reflection and research, covering both personal and collective learning processes and content; – allowing time for processes of metacognition; – promoting initiative taking and progressive acquisition of autonomy in schools and classrooms; – creating learning situations that allow critical analysis and choice; – promoting and enhancing capacities for co-operation in work situations and collective productions.

Aşağıdakiler yapılarak bilgiye çoklu erişim desteklenebilir ve geliştirilebilir:

 • değişen bilgi kaynaklarını emin, meraklı ve profesyonel bir şekilde gözlemleyip çeşitli bilgi yerlerini bilgi ve becerileri edinmek için geçerli kaynaklar olarak kabul ederek;
 • bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı bağlamında öğrenme ilgi alanları, özellikleri ve öğrenmenin sınırları üzerine çalışarak. Dijital alan bir çalışma ortamı sunmaktadır; kendi başına bir amaç değildir;
 • okul mekânını ve saatlerini (bir oda, bir saat, bir disiplin?) düzenleyerek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına düzenli olarak yer vererek;
 • okulu gayri resmi öğrenme deneyimlerine açarak.

Promoting and enhancing multiple accesses to knowledge by:

 • observing with confidence, curiosity and professionalism the changing sources of knowledge and recognising the multiple places of information as valid sources for the acquisition of knowledge and skills;
 • working on the interest, specifications and limits of learning in the context of a widespread use of information technologies and communication. The digital space offers a working environment; it is not an aim in itself;
 • organising the space and time of the school (a room, an hour, a discipline?) and integrating regular use of information and communication technology;
 • opening the school to integrate experiences of informal learning.

Aşağıdakiler yapılarak disiplinler arasındaki geçirgenlik arttırılabilir ve disiplinler arasında bağlantılar kurulabilir:

 • özellikle geçirgenlik ve disiplinlerarasılık gerektiren programlar oluşturarak;
 • farklı alanlar arasındaki ilişkileri açıklayarak ve örneklendirerek;
 • yeri geldiğinde, bilgileri öğrencileri deneyimlediği gerçekliklerle ilişkilendirerek;
 • farklı disiplinlere ait bilgileri ve becerileri içeren problem çözme yaklaşımları geliştirerek.

Increasing the permeability between disciplines and create links between them by:

 • building programmes that specifically call for permeability and inter-disciplinarity;
 • explaining and exemplifying the relationship between different subject areas;
 • linking, whenever relevant, the knowledge with the realities experienced by learners;
 • developing approaches to problem solving that involve knowledge and skills from different disciplines.

Pedagojik ve eğitimsel ilişki  

Bu ilişki karşılıklı saygıya ve sevgiye dayalı olacaktır. Öğrenenler aynı zamanda kendi enerjisi ve iradesi olan birer çocuk, ergen veya yetişkindir. Öğrenenler bedenlerinden bağımsız birer beyin değildir. Öğrenmek temel bir önkoşul olarak ilişkiye girmeyi gerektirir, bu da istek ve bağlılık uyandırır.

Pedagogical and educational relationship

This relationship shall be based on mutual respect and caring. Learners are also children, adolescents or adults who have their own energy and will. They are not disembodied brains. Learning requires, as an essential precondition, entering into a relationship, which provokes willingness and commitment.

Aşağıdakiler yapılarak motivasyon ve anlam üzerinde çalışılabilir:

 • öğrenmeyi bir yolculuk olarak görerek: önce ne olduğunu düşünüp sonra ne olacağını anlayarak;
 • öğrencilerle beraber değerlendirme ve başarı işlevlerini ve kriterlerini belirleyerek;
 • hangi olumlu unsurlara dayanarak hareket edileceğini belirleyerek: öğrencilerin bir gruba ait olma duygusu; grup içinde bir saygınlık kazandırma; bilgi alışverişinde bulunma ve sohbetlere katılma; kimlik gelişimlerinde ilişkiler önemli rol oynar;
 • her bir öğrenenin motivasyonunu ve katkısını desteklemek için bu unsurlara dayanarak (bireysel çalışma ve grup çalışması arasında, anında ve uzun vadeli öğrenme isteği arasında bir denge kurma).

Working on motivation and meaning by:

 • viewing learning as a journey: considering what happened before, opening up to and allowing what will happen afterwards;
 • clarifying together with the students the functions and criteria of evaluation and success;
 • identifying the positive elements on which to build: students’ sense of belonging to a group; nurturing a reputation within the group; engaging in exchanges and conversations; relationships play an important role in the construction of their identity;
 • building on these elements to promote motivation and the contribution of each and every learner (balance between individual work and group work; between the desire for immediacy and long-term learning).

Aşağıdakiler yapılarak ilgili ve çaba gerektiren bir ilişki kurulabilir ve öğrenme sevinci paylaşılabilir:

 • bilgi paylaşımı sorularını tekrar düşünerek (kim ne biliyor?);
 • ilişkiler üzerinde çalışarak: Dikey bir ilişkiyi desteklemek için uygun zaman ne zaman? Yatay ilişkiyi desteklemenin uygun zamanı ne zaman? Ne zaman network (ağ) oluşturulmalı?
 • işbirliği ilkelerini ve yapılarını, rekabetçi olmayan yaklaşımları ve aktiviteleri uygulayarak ve kolektif zekâya hitap ederek.

Establishing a caring and demanding relationship and sharing the joy of learning by:

 • rethinking questions of knowledge sharing (who knows what?);
 • working on relationships: When is it appropriate to promote a vertical relationship? When horizontal? When networked?
 • applying co-operative principles and structures and non-competitive approaches and activities, and appeal to collective intelligence.

Aşağıdakiler yapılarak okul bir bütün olarak (oyun alanları, sınıflar, kantin, dokümantasyon merkezi, vs.) ve bir sosyal yaşam alanı olarak düşünülebilir:

 • hoşgörüye ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmeye zaman ve kaynak ayırarak;
 • okulun çatışmaların, çatışma önlemenin ve çözmenin öğrenileceği bir yer olmasını sağlayarak;
 • kişisel ve ortak sorumluluk anlayışını kazandırmaya çalışarak;
 • okulu çocukların görüşlerine kulak verilen demokratik bir yer haline getirerek;
 • okulu bulunduğu muhitin sosyal hayatına ve dış aktörlerle işbirliğine açarak;

Considering school as a whole (playgrounds, classrooms, canteen, documentation centre, etc.) and as a place of social life by:

 • taking the time and resources to build relationships of tolerance and respect;
 • allowing school to be a learning space for conflicts and their prevention and resolution;
 • endeavoring to educate for a sense of personal and collective responsibility;
 • making school into a democratic environment where children’s views are listened to;
 • opening school to the social life of the neighborhood and to the cooperation with external actors;

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/T21/FinalManifesto_En.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s