Küresel Farkındalık Nedir? Nasıl Öğretilir?

What Is Global Awareness?

Küresel Farkındalık, küresel ve kültürel bakış açılarına dair uygulanabilir bilgiye dayalı kavramsal bir anlayıştır. Dünyayı etkileyen kavramlaın anlaşılması çevresel, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik ilkişkileri kapsamaktadır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.  Çeşitlilik insanların birbirlerini anlamaya başlamak için hareket noktası olabilecek olan aralarındaki farklılıkların ve ortak noktaların tanınmasıdır. Bu farklılıklar ve ortaklıklar etnik köken, din, yaş, cinsiyet, kültür, bilişsel yetenek, yaşam tecrübeleri, aile durumları ve cinsel eğilimleri içermekle birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir.

Global Awareness is a conceptual understanding based upon an applicable knowledge of global and cultural perspectives. The understanding of concepts that impact the world encompasses, but is not limited to, environmental, social, cultural, political, and economic relations. Diversity is the recognition of differences and commonalities among people from which they can begin to understand each other. These differences and commonalities include, but are not limited to, ethnicity, religion, age, gender, culture, cognitive ability, life experiences, family situations, and sexual orientation.

Kirkwood (2001) küresel anlamda eğitimli insanları şöyle tanımlamaktadır: “yüksek teknoloji becerilerine, çağdaş dünya hakkında kapsamlı disiplinler arası bilgiye ve küresel dünyaya etkin olarak katılabilecek uyumluluk, esneklik ve dünya görüşüne sahip kişiler.”  “Küresel farkındalık” kavramını kapsamlı bir biçimde tanımlayan ilk akademisyenlerden olan Hanvey ise (1976) , öğrencileri küresel farkındalığa hazırlayan beş boyuttan bahsetmektedir.  Bunlar: perspektif farkındalığı, dünyanın durumunun farkında olmak, kültürlerarası farkındalık, küresel dinamikleri bilmek ve insan tercihlerinin farkında olmak.

Kirkwood (2001) describes globally educated people as “those who possess high-tech skills, broad interdisciplinary knowledge about the contemporary world, and adaptability, flexibility, and world mindedness to participate effectively in the globalized world”. Hanvey (1976), one of the first scholarly experts to give a comprehensive definition of the concept “global awareness”, proposes five dimensions that prepare students to achieve global awareness. These include perspective consciousness, state-of-the-planet awareness, cross-cultural awareness, knowledge of global dynamics, and awareness of human choices.

Perspektif farkındalığı ile başka dünya görüşlerinin farkında olmak ve bunları takdir etmek ile bir kişinin dünya görüşünün evrensel olarak paylaşılmadığının, doğru olmak zorunda olmadığının ve çok farklı olabileceğinin bilincinde olmak kastedilmektedir. Perspektif farkındalığı bir bireyin dünya görüşünün hem bilinçli görüşler ve fikirler meselesi hem de daha önemlisi bilinçaltı değerlendirmeler, algılamalar ve incelenmeyen varsayımlar meselesi olduğunun idrak edilmesidir.  Perspektifler etnik faktörler; dini faktörler; yaş, cinsiyet ve sosyal statü farklılıkları gibi birçok faktör tarafından şekillendirilir. Haavenson ve arkadaşlarının (1998/99) da ifade ettiği gibi, bu farklılıklar “insanlık tarihindeki çatışma ve sürtüşmelerin başlıca nedenlerinden biri olmuştur”. Yazarlar sözlerine şöyle devam etmektedir: “Öğrencileri kendilerininkinden farklı inançlara, geleneklere ve değerlere saygı duymaya ve bunları takdir etmeye teşvik etmek için belli bir olguya veya olaya farklı bakış açılarıyla bakmayı öğretmek önemlidir.” Mesele sadece ırksal veya kültürel farklılıklar değildir; küresel bakış açıları incelenirken çoğulcu bir yaklaşım benimsenmelidir.

Perspective consciousness refers to an awareness of and appreciation for other images of the world and that a person’s worldview is neither universally shared, nor necessarily right, yet may be profoundly different. It is the realization that an individual’s worldview is both a matter of conscious opinions and ideas and more importantly to subconscious evaluations, conceptions and unexamined assumptions. Perspectives are shaped by ethnic, religious, differences in age, sex, and social status, among many other factors. These differences, as stated by Haavenson et al. (1998/99), “have been one of the main causes of conflict and confrontation in the history of mankind”. The authors go on to say that, “It is important to teach students to look upon a certain phenomenon or event from different perspectives so as to encourage respect and appreciation for beliefs, customs, and values different from their own”. It is not only about racial and cultural differences, instead, a pluralistic view needs to be taken when looking at global perspectives.

Dünyanın durumunun farkında olmak dünyayı ilgilendiren koşulları, gelişmeleri, eğilimleri ve sorunları anlamayı gerektirmektedir. Nüfus artışı, göçler, ekonomik eşitsizlikler, kaynakların tükenmesi gibi küresel meseleleri ve uluslararası çatışmaları derinlemesine anlamayı ve küresel öğrenenlerin içinde yaşadıkları dünyadaki bu gibi meselelerin farkında olmalarını gerektirmektedir. Çocukların dünyayı etkileyen her şeyin kendilerini de etkilediğinin farkında olması gerekmektedir.

State-of-the-planet awareness requires comprehension of prevailing world conditions, developments, trends, and problems that are confronting the world community. It includes an in-depth understanding of global issues such as population growth, migrations, economic disparities, depletion of resources, and international conflicts, that require global learners to be aware of the world around them. Children need to be made aware that what affects the world affects them as well.

Kültürlerarası Farkındalık boyutu insan toplumlarındaki düşünce ve uygulama çeşitliliği ile birinin kendi toplumuna başka bir bakış açısıyla baktığında onu nasıl görebileceği kavramları gibi bu düşünce ve uygulamaların dünyadaki insan toplumlarında nasıl olduğunu içermektedir.

Cross-cultural awareness dimension includes the diversity of ideas and practices in human societies and how these ideas and practices are found in human societies around the world, including concepts of how others might view one’s own society as perceived from other vantage points.

Küresel dinamikleri bilmek ile dünyanın birbirine bağlı bir karmaşık özellikler, mekanizmalar ve öngörülemeyen sonuçlar sistemi olarak anlaşılması kastedilmektedir. Öğrencinin çok bilgili olması gerekmektedir çünkü bu süreçlerin anlaşılması insanlar üzerindeki öngörülemeyen etkilerinden ötürü zordur. Küresel dinamikleri bilmek küresel değişimin farkında olmayı gerektirir ve bu farkındalık kitlesel medya ile kazanılamaz. Haavenson ve arkadaşları (1998/99) şunu belirtmektedir: “öğrenciler hemen fark edilmeyen neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi, yan etkileri öngörmeyi, süreçleri biçimlendirmeyi ve istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak veya değiştirmekle ilgili kararlar almayı öğrenirler.”  Öğrencilerden konuyu etkileyen etkenler ağlarını oluşturmaları, uygulanabilir sonuçlar önermeleri ve bu gibi eylemlerin olası yan etkilerini tahmin etmeleri istenebilir.

Knowledge of global dynamics refers to an understanding of the world as an interconnected system of complex traits and mechanisms and unanticipated consequences. A high level of sophistication on the part of the student is required because understanding these processes is difficult to achieve due to the unanticipated effects on the human condition. It includes a consciousness of global change and cannot be acquired through mass media. Haavenson et al. (1998/99) explain that “[s]tudents learn to identify subtle cause-effect relationships, anticipate side effects, model processes and make decisions about eliminating or altering undesirable consequences”. Students may be asked to create webs of the factors influencing the issue, to suggest feasible solutions, and to foresee possible side effects of such actions.

İnsan Tercihlerinin Farkında Olmak

Hanvey (1976) küresel düşünürleri küresel sistemler farkındalığı ve bilgisi arttıkça bireylerin ve ulusların karşı karşıya kaldığı tercih sorunlarına dikkat etmeye çağırıyor. Bu husus, tercih yapmaya odaklandığı ve gelecek nesilleri etkileyen kararlar alma konusunda bir sorumluluk duygusu geliştirdiği için küresel dinamiklerle ilgilidir. Bireysel, ulusal ve uluslararası unsurların birbirine bağlı olduğunun farkında olmayı da içermektedir. Yerel ve küresel seviyelerde sorumluluk sahibi bir vatandaş olma anlayışını desteklemektedir. Öğrenciler insanoğlu ve dünya arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere bakarak düşünce ve davranış ile ilgili alternatiflerle tanıştırılabilirler. Öğrencilerden kendi tercihlerinin sebebini açıklamaları istenmekte ve öğrencilere başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü olmak öğretilmektedir.

Awareness of human choices

Hanvey (1976) challenges global thinkers to realize the problems of choice confronting individuals and nations as consciousness and knowledge of global systems expand. It is related to global dynamics in such a way that it focuses on making choices and develops a sense of responsibility for making decisions made which affect future generations. It also includes an awareness of the interconnectedness of individual, national, and international settings. It fosters a sense of responsible citizenship on the local and global levels. Students may be introduced to alternatives on thought and behaviour by looking at relationships and interactions between man and the world. Students are asked to account for their choices and are taught to be tolerant toward the view of others.

Öğrencilerin aklını ezberlemeleri ve hatırlamaları istenen gerçekler ve bilgilerle doldurma şeklindeki geleneksel yaklaşım küresel farkındalığı desteklememektedir ve öğretmenlerin öğretim programlarını planlarken bunu unutmaması gerekmektedir. Öğrencilerin, bu geleneksel yaklaşım yerine, eleştirel düşünme, kültürlerarası deneyimlere katılma, kararlar alma ve aldıkları kararların nedenlerini gösterme deneyimlerine ihtiyaçları vardır.

The traditional approach of filling the minds with facts and information that students are simply asked to memorize and reproduce does nothing to promote global awareness and teachers must keep this in mind when working to plan curriculum. Instead, students need experience in critical thinking, in taking part in cross-cultural experiences, and to make decisions and substantiate them. Global Awareness and Perspectives in Global Education

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s