Eleştirel Düşünme Becerileri Tam Olarak Nedir? Nasıl Öğretilir?

 

Eleştirel düşünme sadece sağlıklı veya rasyonel düşünmekten fazlasıdır – eleştirel düşünme bağımsız olarak düşünmekle ilgilidir.

What exactly are critical thinking skills, anyways?

It’s more than just thinking clearly or rationally—it’s about thinking independently.

Bir şey hakkında eleştirel düşünme fikri konu hakkında dış etkilerden bağımsız olarak kendi görüşlerinizi oluşturmak ve kendi sonuçlarınızı çıkarmaktır. Eleştirel düşünme aynı zamanda zihinsel analiz disipliniyle ve fikirler arasındaki bağlantıları görebilmekle ilgilidir. Eleştirel düşünme son derece önemli bir yaşam becerisidir ve her öğretmen eleştirel düşünmeyi derslerine daha fazla entegre etmenin yollarını aramaktadır.  

The idea with critically thinking about something is to formulate your own opinions and draw your own conclusions about it, regardless of outside influence. It’s also about the mental discipline of analysis, and being able to see the connections between ideas.Critical thinking is a crucial skill for life, and every teacher is looking for more ways to integrate it into the classroom. 

Aşağıdaki video Youtube’da eleştirel düşünmeyle ilgili yayınlanan bir dizinin ilk videosudur. Bu video serisi Bridge8 tarafından hazırlanmıştır ve belki de eleştirel düşünmeyi en iyi açıklayan çalışmalardandır.

https://bridge8.wordpress.com/2012/01/30/critical-thinking-animations/

The video below is the first in a series featured on YouTube. The series was produced by Bridge8 and is probably one of the best explanations of critical thinking.

https://bridge8.wordpress.com/2012/01/30/critical-thinking-animations/

Neyse ki, bu beceriyi öğretmek saatlerce ders planlamayı, pahalı donanımlar veya konuk konuşmacılar gerektirmemektedir.  Eleştirel düşünme becerilerini normal derslerde ve her konuda öğretmek için bazı teknikler kullanabilirsiniz. İşte başlangıçta kullanabileceğiniz 12 fikir.

Luckily, teaching this skill doesn’t require hours of lesson planning, expensive equipment or guest speakers. You can employ techniques to teach critical thinking skills in everyday lessons, and in every subject. Here are 12 out-of-the-box ideas to get you started.

 1. Sorgulayarak Başlayın

Soru, eleştirel düşünmeye girmenin en kolay yoludur. Ne araştırmak ve tartışmak istiyorsunuz? Soracağınız soru “evet” veya “hayır” diye cevaplanabilecek bir soru olmamalı. Bilgi ve problem çözme arayışına sevk eden temel sorular eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini destekler. Temel sorular bir konunun kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasılıyla ilgilidir. Beyin fırtınası yapmaya teşvik edin ve olası cevapları tahtaya veya büyük bir tablete yazın.

 1. Start with Questioning

A question is the simplest foray into critical thinking. What do you want to explore and discuss? It shouldn’t be the kind of question you can answer with a ‘yes’ or a ‘no.’Essential questions—questions that inspire a quest for knowledge and problem-solving—support the development of critical thinking skills beautifully. They’re all about the who, what, when, where, why, and how of any issue.Encourage brainstorming and write down possible answers on a board or oversized pad as a student reference.

 1. Sağlam Bir Temel Oluşturun

Öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiye sahip değilse eleştirel düşünemezler. Konuyla ilgili bilgileri hatırlamalarını sağlamak için ilgili bilgileri gözden geçirdiğiniz bir eleştirel düşüme alıştırmasıyla başlayın.

 1. Build a Solid Foundation

Students cannot think critically if they do not have the information they need. To ensure they can recall facts pertinent to the topic, begin any critical thinking exercise with a review of related information.

Okuma ödevleri, ev ödevi, önceki ders, bir video veya metin veya başka bir kaynak kullanılabilir. Öğrencilerin konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için yukarıdaki soru sorma stratejisini kullanın.

These may stem from reading assignments, homework, previous lessons, a video or text, or another source. Employ the above strategy of questioning to ensure students are up to speed.

 1. Klasikleri Kullanın

Büyük edebi eserler merak uyandıran anlatımlar ve derin karakterleştirme içerirler ve eleştirel düşünme için mükemmel bir başlangıç noktalarıdır. Klasikleri belli derslerde karakter motivasyonu, olay örgüsü tahminleri ve tema için kullanın.

 1. Use the Classics

The great literary works boast challenging narratives and deep characterization, and are a perfect launch pad for critical thinking. Use them for specific lessons on character motivation, plot predictions, and theme.

 1. Bir Ülke Yaratın

Öğrencilere bir ülke yaratma görevi vermek “bir ülkeyi ülke yapan” şeyleri öğrenmek için yeterince araştırma yapmalarını gerektirir. Bu görevi birkaç gün veya hafta açık uçlu bırakmak öğrencilerin gerçekten derinlemesine araştırma yapmalarını sağlar.

 

 1. Create a Country

Assigning students to create a country requires they do enough research to discover what actually “makes” a country. Leaving this assignment open-ended over a couple of days or weeks allows them to really dig deep.

 1. Bilgi Akıcılığını Öğretin

Eleştirel düşünmenin bir parçası da bilgiyi ne zaman arayacağını ve ne zaman bırakacağını bilmektir. Eleştirel düşünmeyi öğrenmek için öğrencilerin bu düşünceyi besleyecek uygun bilgiyi toplamayı öğrenmeleri gerekmektedir.

Bilgiyi düzgün kullanma sanatını kavramak öğrencilerimizin okuldaki ve okul dışındaki başarısı için çok önemlidir. Bu, bir problemi çözmek için en faydalı ve uygun bilgileri bulmak için bol miktardaki bilgiyi nasıl anlayacağını bilmekle ilgilidir.

Bilgi akıcılığının başlıca beş özelliği şunlardır: Sorma, Edinme, Analiz Etme, Uygulama ve Değerlendirme. Bu videoda bu beş unsurun her gün karşılaştığımız çok miktardaki online bilgileri öğrenmenize nasıl yardım edebilecekleri gösterilmektedir. Videoyu izleyin https://globaldigitalcitizen.org/information-fluency-video

 1. Teach Information Fluency

Part of critical thinking is knowing when to pursue and when to discard information. In order to learn critical thinking, students must learn to amass the appropriate knowledge to inform that thinking.

Mastering the art of using information properly is crucial to our students’ success in school and beyond. It’s about learning how to dig through a wealth of knowledge in order to find the most useful and appropriate facts for solving a problem.

The 5As of Information Fluency are Ask, Acquire, Analyze, Apply, and Assess. This video shows how they can help you master the staggering quantity of online information we face every day. Watch the Video https://globaldigitalcitizen.org/information-fluency-video

SORMA  ASK

Hangi bilgilerin veya verilerin arandığıyla ilgili bir önemli sorular listesi oluşturmayı içermektedir. Burada önemli olan iyi sorular sormaktır çünkü ancak iyi sorular sorarak iyi cevaplar alabilirsiniz.

This involves compiling a list of critical questions about what knowledge or data is being sought. The key here is to ask good questions, because that’s how you get good answers.

EDİNME ACQUIRE

Bilgiye erişmek artık bir kataloğa bakmak veya bir kitap veya başka kâğıt üzerinde bir kaynak almak kadar kolay. Bu aşamada en uygun dijital ve dijital olmayan kaynaklardan bilgi materyallerine erişilir ve bilgi toplanır.

Accessing information is no longer as easy as going to a card catalog and getting a book or other paper-based resource. This stage involves accessing and collecting informational materials from the most appropriate digital and non-digital sources.

ANALİZ ETME ANALYZE

Bir sonraki aşamada, toplanan tüm ham veriler tüm bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak, bilgileri organize etmek ve düzenlemek üzere incelenir. Bu aşamada ayrıca bilgilerin doğru olup olmadığı belirlenir.

With all the raw data collected, the next step is to navigate through the information to authenticate, organize, and arrange it all. This stage also involves ascertaining whether information is true or not, and distinguishing the good from the bad.

UYGULAMA APPLY

Veriler toplanıp doğrulandıktan ve bir çözüm belirlendikten sonra bilgi, bilgi arayışının asıl amacı bağlamında uygulanmalıdır.

Once data is collected and verified, and a solution is created, the knowledge must then be practically applied within the context of the original purpose for the information quest.

DEĞERLENDİRME ASSESS

Son aşama hem ürünü hem de süreci eleştirel bir şekilde yeniden gözden geçirmektir. Bu, problem çözme sürecinin nasıl daha etkili olabileceği ve bulunan çözümün benzer sorunlara nasıl uygulanabileceği hakkında açık ve canlı tartışmaları kapsamaktadır.

The final stage is about thoroughly and critically revisiting both the product and the process. This involves open and lively discussions about how the problem-solving journey could have been made more efficient, and how the solution created could be applied to challenges of a similar nature.

 1. Akran Gruplarını Kullanın

Dijital çocuklar eleştirel düşünme becerilerinin takım çalışması ve işbirliğiyle geliştirilebildiği ortamlarda yetişmektedir. Çocuklara daima akranlarının mükemmel birer bilgi, tahmin, öngörü, soru ve problem çözme teknikleri kaynağı olduğunu öğretin.

 1. Utilize Peer Groups

Digital kids thrive on environments in which critical thinking skills can be developed through teamwork and collaboration. Always teach kids their peers are an excellent source of information, guesses, predictions, questions, and problem-solving techniques.

 1. Bir Cümle Yazın

Şu alıştırmayı deneyin: 8-10 öğrencilik gruplar kurun. Her öğrenciden bir kâğıda işlenen konuyu tanımlayan bir cümle yazmasını ve kâğıdı diğer öğrenciye vermesini isteyin. Bir sonraki öğrenci tek bir cümleyle konudan kendisinin ne anladığını yazacak ve kâğıdı sadece kendi cümlesi görünecek şekilde katlayarak diğer öğrenciye verecek.

Böylece, öğrenciler kâğıdı bir sonraki öğrenciye her verişinde sadece bir cümle görebilecekler ve bu cümleye kendi anladıklarını ekleyecekler. Bu çalışma öğrencilere belli bir sürede bir şeye odaklanmayı ve sürecin bu kısmını açıklamak için bilgilerini ve mantıklarını eleştirel bir şekilde kullanmayı öğretmektedir.

 1. Write One Sentence

Try this exercise: form groups of 8-10 students. Instruct each student to write one sentence describing the topic at hand on a piece of paper, then pass the paper. The next student will add their understanding of the next step in a single sentence, then fold the paper down so only their sentence is visible.

 

In doing so, each time they pass, students can only see one sentence, to which they must add the next step of their understanding. This teaches them to really home in on a specific moment in time, and critically apply their knowledge and logic to explaining that part of the process as clearly as possible.

 1. Bir Problem Çözün

Belli bir problem vermek öğrencilerin eleştirel düşünmesini sağlamanın en iyi yollarından biridir. Olabilecek en geniş yaklaşım için hedefi veya “cevabı” açık uçlu bırakın. Bu, kolay bir cevabı olmayan ve eleştirel düşünmeyle bilginin keşfedilmesini ve sentezlenmesini gerektiren temel sorular sormanın esasıdır.

 1. Solve a Problem

Assigning a specific problem is one of the best ways to get students thinking critically. Leave the goal or “answer” open-ended for the widest possible approach. This is the essence of asking essential questions that have no easy answer and require a process of discovery and synthesis of knowledge through critical thinking.

 1. Rol Yapma

Öğrencileri ikili olarak eşleştirin, bir çatışma açıklayın, sonra çiftlerden her birine bu çatışmadan karşıt görüşler verin. Birbirlerinin bakış açısını karşılıklı olarak açıklayıp bir anlaşma önerene kadar tartışmaya devam ettirin.

 1. Role Play

Pair students up, explain a conflict, then assign pairs opposite points of view in this conflict. Have them discuss until they can mutually explain the other’s point of view, and offer a compromise.

 1. Çizin

Resimle açıklayın. Düşünceleri resme çevirmek hem derin düşünmeye teşvik eder hem de çocukları farklı zihinsel beceriler kullanıp anlayışlarını genişleterek bu düşünceyi ele almaya zorlar.

 1. Draw It Out

Illustrate, illustrate. Translating thoughts to picture form not only encourages deep thinking, it forces kids to go about that thinking using a different mental skill set, widening understanding.

 1. Önceliklendirin.

Eleştirel düşünmeyi daima ders planınızın ve öğretiminizin ön sırasına koyun. Eğer dikkatlice bakarsanız, her ders eleştirel düşünme fırsatı sunmaktadır. Daima öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol edin ve kısa süreli de olsa tartışmaya zaman ayırın. Böylece, eleştirel düşünmeyi bir aktiviteden ziyade bir kültür olarak yerleştirmeye başlayacaksınız.

 1. Prioritize It

Always put critical thinking at the forefront of your lesson planning and teaching. Every subject offers opportunities for critical thinking if you look for them. Always check understanding and offer room for discussion, even if these periods are short. You will begin to institute critical thinking as a culture rather than an activity.

 1. Kavram Yanılgılarını Düzeltin

Eleştirel düşünme derin çalışma içerdiği için öğrenciler sürecin çoğu kısmında kendi başlarına bırakılmalıdır. Bununla birlikte, kavram yanılgılarını düzeltmek veya yeniden yönlendirmek için ara sıra müdahale etmek ve sona doğru özetleyip anlayıp anlamadıkların kontrol etmekte fayda vardır.  Eleştirel düşünme becerileri gerekli yaşam boyu becerilerdir ve öğrenciler için eleştirel düşünme becerilerine çok ve uzun süre maruz kalmak faydalıdır. Yaklaşımınızı değiştirin ve daha zengin dersler, daha derin araştırma ve yaşam boyu öğrenme için eleştirel düşünmeyi tüm öğretim çalışmalarınızın en ön sırasında tutun.

 1. Adjust Misconceptions

Since critical thinking involves deep work, students should be left to themselves for much of the process. However, it can be helpful to step in partway through to correct misconceptions or redirect, and toward the end to sum up and check understanding. Critical thinking skills are necessary lifelong skills, and students will benefit from wide, continuous exposure to them. Vary your approach and keep critical thinking at the forefront of all your teaching for richer lessons, deeper exploration and lifelong learning.

https://globaldigitalcitizen.org/12-ways-to-teach-critical-thinking-skills

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s