İyi Yazılı Sınav Soruları Hazırlama ve Yazılı Sınavları Puanlama Önerileri

 

Suggestions For Writing Good Essay Items and Scoring Essays

 Yazılı Sınav Sorularının Güçlü Yanları

 1. Yazılı sınav soruları üst düzey bilişsel hedefleri ölçmek için etkili bir yoldur. Öğrencilerin içerik seçme, içeriği düzenleme ve entegre etme ve mantıklı bir yazıyla sunma becerilerini ölçme bakımından eşsizdirler.
 1. Hazırlanmaları daha az zaman alır.
 1. Öğrencilerin öğrenimi üzerinde iyi bir etkileri vardır. Öğrenciler bilgileri ezberlemezler, karmaşık fikirleri genel olarak anlamaya, ilişkileri görmeye, vb. çalışırlar.
 1. Öğrenci için daha gerçekçi çalışmalardır. Gerçek hayatta, sorular çoktan seçmeli bir formatta sunulmayacak, öğrencilerin düşüncelerini düzenlemelerini ve aktarmalarını gerektirecektir.

 Strengths of Essay Items

 

 1. Essay items are an effective way to measure higher-level cognitive objectives. They are unique in measuring students’ ability to select content, organize and integrate it, and present it in logical prose.

 

 1. They are less time-consuming to construct.

 

 1. They have a good effect on students’ learning. Students do not memorize facts, but try to get a broad understanding of complex ideas, to see relationships, etc.

 

 1. They present a more realistic task to the student. In real life, questions will not be presented in a multiple-choice format, but will require students to organize and communicate their thoughts.

 

Yazılı Sınav Sorularının Kısıtlı Yanları

 

 1. Her soruya cevap vermek için gereken zamandan dolayı yazılı sınav sorularında daha az içeriğe yer verilir.

 

 1. Yazılı sınavları okumak ve puanlamak uzun zaman gerektirir.

 

 1. Objektif ve güvenilir bir şekilde puanlandırılmaları zordur. Araştırmalar puanlamada birkaç faktörün ön yargıya neden olabileceğini göstermektedir:
 2. A) Farklı okuyucular tarafından veya aynı okuyucu tarafından farklı zamanlarda farklı puanlar verilebilir.
 3. B) Bir bağlam etkisi olabilir; çok başarılı bir sınav kâğıdından sonra okunan bir sınav, kötü bir sınav kâğıdından sonra okunan sınavdan daha düşük bir not alır.
 4. C) Sınav kâğıdı, kâğıt yığınında ne kadar yukarılardaysa, o kadar yüksek puan verilir.
 5. D) Sınavın başlangıç bölümündeki sorulara kuvvetli cevapların verildiği ve sonlara doğru olan sorulara daha zayıf cevapların verildiği sınav kâğıtları daha zayıf cevapların başlangıçtaki sorulara verildiği kâğıtlardan daha iyi puanlar alacaktır.
 6. E) Puanlar okuyucunun öğrencinin performansıyla ilgili beklentilerinden etkilenir. Okuyucunun beklentileri yüksekse, beklentilerinin düşük olduğu duruma göre daha yüksek puanlar verilir. Öğrenciyle ilgili iyi bir izlenimimiz varsa, öğrenci hakkında olumlu düşünme eğiliminde oluruz.
 7. F) Puanlar el yazısının düzgünlüğü, kâğıdın düzenliliği, imla ve dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime kullanımı vb. faktörlerden etkilenir.

 

Limitations of Essay Items

 

 1. Because of the time required to answer each question, essay items sample less of the content.

 

 1. They require a long time to read and score.

 

 1. They are difficult to score objectively and reliably. Research shows that a number of factors can bias the scoring:
 2. A) Different scores may be assigned by different readers or by the same reader at different times.
 3. B) A context effect may operate; an essay preceded by a top quality essay receives lower marks than when preceded by a poor quality essay.
 4. C) The higher the essay is in the stack of papers, the higher the score assigned.
 5. D) Papers that have strong answers to items appearing early in the test and weaker answers later will fare better than papers with the weaker answers appearing first.
 6. E) Scores are influenced by the expectations that the reader has for the student’s performance. If the reader has high expectations, a higher score is assigned than if the reader has low expectations. If we have a good impression of the student, we tend to give him/her the benefit of the doubt.
 7. F) Scores are influenced by quality of handwriting, neatness, spelling, grammar, vocabulary, etc.

 

İyi Yazılı Sınav Soruları Yazma

 

Soruyu, görevi öğrenciye açıkça tanımlayacak şekilde hazırlayın. Öğrencinin yönelmesini istediğiniz yaklaşımı “amaçlayan” sözcükler kullanın. Tartışın ve açıklayın gibi kelimeler belirsiz olabilir. “Tartışın” kelimesini kullanırsanız, o zaman hangi konuların tartışılması gerektiğine dair belirgin yönergeler verin.

Zayıf: Karl Marx’ın felsefesini tartışın.

Daha İyi: Marx ve Nietzsche’yi 19. yüzyılın Avrupa toplumunun sorunlarına dair analizleri bakımından karşılaştırın.

Açıkça ifade edilen sorular sadece yazılı sınavların öğrenciler tarafından daha kolay cevaplanmasını sağlamaz, aynı zamanda öğretmenler tarafından da daha kolay puanlanmalarını sağlar.

 

Ders içeriğinin daha kapsamlı bir örneklemini almak için, uzun cevaplar (2-3 sayfa) gerektiren birkaç soru sormak yerine, daha kısa (yarım sayfa) cevaplar gerektiren nispeten daha fazla sayıda soru sorun.

 

Yazılı sınavlarda seçmeli soru kullanmaktan kaçının. Öğrenciler farklı soruları cevapladıkları zaman, aslında farklı sınavlara girmektedirler. Beş sınav sorusu varsa ve öğrencilerden bu sorulardan üç tanesini cevaplamaları isteniyorsa, olası on farklı sınav vardır. Bu durumda, beş sorunun tamamına doğru cevap verebilen ve sadece üç soruya cevap verebilen öğrencileri ayırt etmek zorlaşır. Seçmeli sorular kullanmak puanlamanın güvenilirliğini de etkiler. Öğrencileri puanlama maksadıyla karşılaştıracaksak, o zaman tüm öğrencilerin aynı görevi tamamlaması gerekir. Bir diğer sorun da, öğrencilerin sorular arasından seçim yapma şansı olduğunu bildikleri zaman konuların hepsine çalışmayabilecek olmalarıdır.

 

Her soruya doğru cevap verildiğinde alınacak puanı belirtin. Süre azalınca, öğrenciler cevap verecekleri soruyu buna göre seçmek durumunda kalabilirler. En çok puan alacakları soruyu cevaplayacaklardır.

 

Öğrencilerin sadece belirli olgusal bilgileri sergilemelerini gerektiren yazılı sınav soruları sormaktan kaçının. Olgusal bilgi objektif sorularla daha etkili ölçülebilir.

 

Writing Good Essay Items

 

Formulate the question so that the task is clearly defined for the student. Use words that “aim” the student to the approach you want them to take. Words like discuss and explain can be ambiguous. If you use “discuss”, then give specific instructions as to what points should be discussed.

Poor: Discuss Karl Marx’s philosophy.

Better: Compare Marx and Nietzsche in their analysis of the underlying problems of their day in 19th century European society.

Clearly stated questions not only make essay tests easier for students to answer, but also make them easier for instructors to score.

 

In order to obtain a broader sampling of course content, use a relatively large number of questions requiring shorter answers (one-half page) rather than just a few questions involving long answers (2-3 pages).

 

Avoid the use of optional questions on an essay test. When students answer different questions, they are actually taking different tests. If there are five essay questions and students are told to answer any three of them, then there are ten different tests possible. It makes it difficult to discriminate between the student who could respond correctly to all five, and the student who could answer only three. Use of optional questions also affects the reliability of the scoring. If we are going to compare students for scoring purposes, then all students should perform the same tasks. Another problem is that students may not study all the course material if they know they will have a choice among the questions.

 

Indicate for each question the number of points to be earned for a correct response. If time is running short, students may have to choose which questions to answer. They will want to work on the questions that are worth the most points.

 

Avoid writing essay items that only require students to demonstrate certain factual knowledge. Factual knowledge can be measured more efficiently with objective-type items.

 

Bloom Taksonomisinin Farklı Düzeylerine Göre Yazılı Sınav Soruları Hazırlama

Amaç üst düzey bilişsel süreçleri ölçen yazılı sınav soruları yazmaktır. Soru öğrencinin bilgiyi analiz etmek, gerekçe göstermek, açıklamak, kıyaslamak, değerlendirmek, vb. için kullanabilme kabiliyetini sınayan bir problem durumu sunmalıdır. Öğrencilerin göstermelerini istedikleri düşünme şeklini ortaya koyacak kelimeler kullanmaya çalışın. Öğretmenler sık sık her sorunun hangi bilişsel beceriyi ölçtüğü hakkında en iyi değerlendirmelerini kullanmak zorunda kalırlar. Bir öğretmen arkadaşınızdan sorularınızı okumasını ve Bloom taksonomisine göre sınıflandırmasını isteyebilirsiniz.

 

Üst düzey bilişsel süreçleri ölçen soruları yazarken üzerinde durulması gereken bir diğer husus, bu süreçlerin daha alt seviyelerdeki bilgiye ve kavramaya dayalı olduğu ve dolayısıyla bunları içerdiğidir. Örneğin; bir öğrenci analiz gerektiren bir yazı yazmadan önce sorun hakkında bilgiye ve temel anlayışa sahip olmalıdır. Daha alt seviyedeki süreçler yetersizse, üst düzeydekiler azami düzeyde işlemeyecektir.

 

Writing Essay Items at Different Levels of Bloom’s Taxonomy

 

The goal is to write essay items that measure higher cognitive processes. The question should represent a problem situation that tests the student’s ability to use knowledge in order to analyze, justify, explain, contrast, evaluate, and so on. Try to use verbs that elicit the kind of thinking you want them to demonstrate. Instructors often have to use their best judgment about what cognitive skill each question is measuring. You might ask a colleague to read your questions and classify them according to Bloom’s taxonomy.

 

Another point that should be emphasized when writing items that measure higher cognitive processes is that these processes build on and thus include the lower levels of knowledge and comprehension. Before a student can write an essay requiring analysis, for example, he/she must have knowledge and a basic understanding of the problem. If the lower level processes are deficient, then the higher-level ones won’t operate at the maximum level.

 

Yazılı Sınavları Puanlama

 

Yazılı sınavları puanlamanın en önemli kısmı tutarlılığı korumak, eşit nitelikteki cevaplara aynı puanı vermektir. Yazılı sınav sorularını puanlarken benimsenebilecek iki yaklaşım vardır:

(1) analitik yöntem veya puan yöntemi ve (2) bütünsel veya derecelendirme yöntemi.

 

 1. Analitik: Puanlamadan önce, başlıca bileşenlerin tanımlandığı ve puanlarının belirlendiği bir ideal cevap hazırlanır. Öğrencinin verdiği cevap örnek cevapla karşılaştırılarak okunur. Gereken tüm unsurlar varsa, öğrenciye en yüksek puan verilir. Cevapta değinilen unsurlara göre kısmi puan verilir. Genel sınav puanını belirlemek için öğretmen her soruya verilen puanları toplar.

 

 1. Bütünsel: Bu yöntemde öğrencinin cevabı bir bütün olarak düşünülür ve cevabın toplam kalitesi diğer öğrencilerin verdiği cevaplara veya geliştirdiğiniz belirli kriterlere dayalı toplam kaliteye göre belirlenir. Öğretmen bir soruya verilen cevapları okurken, sınav kağıtlarını genel kaliteye göre öbeklere ayırır. En iyi cevaplar birinci yığına, ortalama cevaplar ikinci yığına ve en zayıf cevaplar üçüncü yığına eklenir. Her öbekteki cevaplar iyice incelendikten sonra, bu öbeklere yenileri eklenebilir. Sonra, her kâğıda içinde bulunduğu öbeğe uygun bir puan verilir.

 

Scoring Essay Tests

 

The major task in scoring essay tests is to maintain consistency, to make sure that answers of equal quality are given the same number of points. There are two approaches to scoring essay

items: (1) analytic or point method and (2) holistic or rating method.

 

 1. Analytic: Before scoring, one prepares an ideal answer in which the major components are defined and assigned point values. One reads and compares the student’s answer with the model answer. If all the necessary elements are present, the student receives the maximum number of points. Partial credit is given based on the elements included in the answer. In order to arrive at the overall exam score, the teacher adds the points earned on the separate questions.

 

 1. Holistic: This method involves considering the student’s answer as a whole and judging the total quality of the answer relative to other student responses or the total quality of the answer based on certain criteria that you develop. As a teacher reads the answers to a particular question, he/she sorts the papers into stacks based on the overall quality. The best answers go into the first stack, the average go into the second stack, and the poorest into the third stack. After further examination of the answers in each stack, one may want to divide some of these stacks to make additional ones. Then points are written on each paper appropriate to the stack it is in.

 

Yazılı Sınavları Puanlama Önerileri

 

 1. Kâğıtlara isimleri kapalı tutarak not verin. Bu, cevabı değerlendirirken öğrenciden beklentilerimizin etkisini kontrol etmemize yardım edecektir.

 

 1. Bir sonraki soruya geçmeden önce, bir soruya verilen bütün cevapları okuyun ve puan verin. Başka bir deyişle, 2. soruya geçmeden önce, bütün öğrencilerin 1. soruya verdiği cevapları okuyun. Böylece, bütün kâğıtları okurken tek bir referans çerçeveniz ve belirli kriterleriniz olur, bunun neticesinde de kâğıtlara daha tutarlı not vermiş olursunuz. Aynı zamanda, bir cevabı okurken edindiğimiz izlenimi öğrencinin bir sonraki cevabına yansıtmamız da engellenir. Bir öğrenci örneğin birinci soruya çok iyi bir cevap veremediyse, bu izlenimin öğrencinin ikinci cevabının değerlendirmesini etkilemesine izin verebiliriz. Fakat araya başka öğrencilerin kâğıtları girerse, ilk izlenimimizden etkilenme olasılığımız daha az olur.

 

 1. Mümkünse, bir soruya verilen tüm cevapları aralıksız değerlendirmeye çalışın. Standartlarımız sabahtan akşama veya günden güne farklılık gösterebilir.

 

 1. Tüm kâğıtlardaki bir cevaba puan verdikten sonra kâğıtları karıştırın. Kâğıtların sırasını değiştirmek bağlam etkisini ve bir öğrencinin puanının sınav kâğıdının diğer kâğıtlara göre bulunduğu yerden kaynaklanması olasılığını azaltır. Mary’nin 4 alan kâğıdı daima John’ın 5 alan kâğıdından sonra geliyorsa, Mary’nin 4’ü daha çok 3 gibi görünebilir ve notu kâğıt yığınının başka bir yerinde bulunsa alacağı nottan daha düşük olabilir.

 

 1. Dış faktörlerle nasıl baş edeceğinize önceden karar verin ve kuralı uygularken tutarlı olun. Öğrenciler yanlış yazılan kelimeler, düzenlilik, el yazısı, dilbilgisi kuralları, vb. şeyleri nasıl değerlendirdiğinizi bilmelidir.

 

 1. Blöfe karşı dikkatli olun. Sorunun cevabını bilmeyen bazı öğrenciler iyi düzenlenmiş, tutarlı ama sorunun cevabıyla ilgilisi olmayan şeyler içeren bir yazı yazabilirler. Öğrencilerin cevaplarındaki alakasız veya yanlış bilgiler konusunda ne yapacağınıza karar verin. Alakasız bilgilere puan vermemeliyiz. Bu, tercih ettikleri bir konu hakkında yazı yazmak yerine soruda istenen şeye göre yazı yazan öğrencilere karşı haksızlık olur.

 

 1. Öğrencilerin cevaplarının üstüne yorumlar yazın. Öğretmen yorumları yazılı sınavları öğrenciler için iyi bir öğrenme deneyimi haline getirir. Ayrıca, öğrenci aldığı nota itiraz ederse, sizin de değerlendirme hafızanızı tazelemenize yarar.

 

Suggestions for Scoring Essays

 

 1. Grade the papers anonymously. This will help control the influence of our expectations about the student on the evaluation of the answer.

 

 1. Read and score the answers to one question before going on to the next question. In other words, score all the students’ responses to Question 1 before looking at Question 2. This helps to keep one frame of reference and one set of criteria in mind through all the papers, which results in more consistent grading. It also prevents an impression that we form in reading one question from carrying over to our reading of the student’s next answer. If a student has not done a good job on say the first question; we could let this impression influence our evaluation of the student’s second answer. But if other students’ papers come in between, we are less likely to be influenced by the original impression.

 

 1. If possible, also try to grade all the answers to one particular question without interruption. Our standards might vary from morning to night, or one day to the next.

 

 1. Shuffle the papers after each item is cored throughout all the papers. Changing the order reduces the context effect and the possibility that a student’s score is the result of the location of the paper in relationship to other papers. If Mary’s B work always followed John’s A work, then it might look more like C work and her grade would be lower than if her paper were somewhere else in the stack.

 

 1. Decide in advance how you are going to handle extraneous factors and be consistent in applying the rule. Students should be informed about how you treat such things as misspelled words, neatness, handwriting, grammar, and so on.

 

 1. Be on the alert for bluffing. Some students who do not know the answer may write a wellorganized coherent essay but one containing material irrelevant to the question. Decide how to treat irrelevant or inaccurate information contained in students’ answers. We should not give credit for irrelevant material. It is not fair to other students who may also have preferred to write on another topic, but instead wrote on the required question.

 

 1. Write comments on the students’ answers. Teacher comments make essay tests a good learning experience for students. They also serve to refresh your memory of your evaluation should the student question the grade.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s