Fen, Matematik ve Teknoloji Öğretimi

 

TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS, AND TECHNOLOGY

 

Fen, matematik ve teknoloji ne yaptıkları ve nasıl yaptıkları kadar elde ettikleri sonuçlarla da tanımlanmaktadır. Fen, matematik ve teknolojiyi birer düşünme ve yapma yolu ve bilgi bütünü olarak anlamak için öğrencilerin bu alanlara ait tipik düşünce ve eylem türleri hakkında biraz deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin şunları yapmaları gerekmektedir:

Science, mathematics, and technology are defined as much by what they do and how they do it as they are by the results they achieve. To understand them as ways of thinking and doing, as well as bodies of knowledge, requires that students have some experience with the kinds of thought and action that are typical of those fields. Teachers, therefore, should do the following:

Doğayla İlgili Sorularla Başlayın

Sağlıklı öğretim genellikle ilginç ve öğrencilere tanıdık gelen sorular ve olgularla başlar, soyutlamalarla veya öğrencilerin algısının, anlayışının veya bilgisinin dışındaki olgularla değil. Öğrencilerin çevrelerindeki şeylerle –araçlar, organizmalar, materyaller, şekiller ve sayılar- tanışmaları ve bunları gözlemlemeleri, toplamaları, tutmaları, tanımlamaları, bunlara şaşırmaları, bunlar hakkında sorular sormaları, tartışmaları ve sonra da kendi sorularının cevaplarını bulmaya çalışmaları gerekmektedir.

Start With Questions About Nature

Sound teaching usually begins with questions and phenomena that are interesting and familiar to students, not with abstractions or phenomena outside their range of perception, understanding, or knowledge. Students need to get acquainted with the things around them—including devices, organisms, materials, shapes, and numbers—and to observe them, collect them, handle them, describe them, become puzzled by them, ask questions about them, argue about them, and then to try to find answers to their questions.

Öğrencilerin Aktif Katılımını Sağlayın

Öğrencilere birçok ve farklı toplama, sıralama ve kataloglama; gözlemleme, not alma ve taslak yapma; mülakat yapma, nabız yoklama ve anket yapma; büyüteç, mikroskop, termometre, kamera ve diğer yaygın araçları kullanma fırsatları verilmelidir. Parçalara ayırmalı, ölçmeli, saymalı, grafik yapmalı ve hesaplamalı; ekip biçmeli ve insanların ve diğer canlıların sosyal davranışlarını sistematik olarak gözlemlemeliler. Bu aktivitelerden hiçbiri ölçmeden daha önemli değildir çünkü ne ölçüleceğini, hangi araçların kullanılacağını, ölçümlerin doğruluğunun nasıl kontrol edileceğini ve sonuçların nasıl doğrulanacağını ve anlamlandırılacağını belirlemek bilim ve mühendisliğin esasıdır.

Engage Students Actively

Students need to have many and varied opportunities for collecting, sorting and cataloging; observing, note taking and sketching; interviewing, polling, and surveying; and using hand lenses, microscopes, thermometers, cameras, and other common instruments. They should dissect; measure, count, graph, and compute; explore the chemical properties of common substances; plant and cultivate; and systematically observe the social behavior of humans and other animals. Among these activities, none is more important than measurement, in that figuring out what to measure, what instruments to use, how to check the correctness of measurements, and how to configure and make sense out of the results are at the heart of much of science and engineering.

Delil Toplamaya ve Kullanmaya Odaklanın

Öğrencilere kendi olgunluk seviyelerine uygun ve hangi delillerin ilgili olduğuna karar vermelerini ve delilin ne anlama geldiğini yorumlamalarını gerektiren problemler verilmelidir. Bu, tıpkı bilim gibi, dikkatli gözlem ve düşünerek analiz yapmaya teşvik etmektedir. Öğrencilerin delilleri toplarken, sıralarken ve analiz ederken ve bu analize dayalı iddialar oluştururken rehberliğe, teşvike ve alıştırma yapmaya ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, bu tür çalışmaların sıkıcı olmaması için öğrencilerin önemsedikleri entelektüel anlamda tatmin edici bir karşılığı olmalıdır.

Concentrate on the Collection and Use of Evidence

Students should be given problems—at levels appropriate to their maturity—that require them to decide what evidence is relevant and to offer their own interpretations of what the evidence means. This puts a premium, just as science does, on careful observation and thoughtful analysis. Students need guidance, encouragement, and practice in collecting, sorting, and analyzing evidence, and in building arguments based on it. However, if such activities are not to be destructively boring, they must lead to some intellectually satisfying payoff that students care about.

Tarihi Bakış Açıları Sunun

Öğrenciler öğrencilik yıllarında tarihsel bağlamda sunulan birçok bilimsel fikirle karşılaşmalıdır. Öğrenciler bilimsel fikirlerin doğuşundan, bu fikirlerin şimdi anladığımız hale gelene kadarki ayrıntılardan, farklı araştırmacıların ve yorumcuların oynadığı rollerden ve delil ve teori arasındaki zaman içinde karşılıklı etkileşimden bilimin nasıl gerçekleştiğini anlayabilirler.

Fen, matematik ve teknolojinin etkili öğretimi için tarihin önemli olmasının bir diğer nedeni de sosyal bakış açılarına yol açabilmesidir – toplumun bilim ve teknolojinin gelişimi üzerine etkisi ve bilim ve teknolojinin toplum üzerine etkisi. Örneğin; öğrencilerin kadınların ve azınlıkların toplum tarafından önlerine koyulan engellere rağmen önemli katkılarda bulunduklarını; bilim, matematik ve teknolojinin köklerinin eski Mısır, Yunan, Arap ve Çin kültürlerine dayandığını ve bilim adamlarının çalışmalarına yaşadıkları kültürlerin değerlerini ve önyargılarını kattıklarını bilmeleri önemlidir.

Provide Historical Perspectives

During their school years, students should encounter many scientific ideas presented in historical context. Students can develop a sense of how science really happens by learning something of the growth of scientific ideas, of the twists and turns on the way to our current understanding of such ideas, of the roles played by different investigators and commentators, and of the interplay between evidence and theory over time.

History is important for the effective teaching of science, mathematics, and technology also because it can lead to social perspectives—the influence of society on the development of science and technology, and the impact of science and technology on society. It is important, for example, for students to become aware that women and minorities have made significant contributions in spite of the barriers put in their way by society; that the roots of science, mathematics, and technology go back to the early Egyptian, Greek, Arabic, and Chinese cultures; and that scientists bring to their work the values and prejudices of the cultures in which they live.

Açık İfade Üzerinde Durun

Etkili sözlü ve yazılı iletişim hayatın her alanında o kadar önemlidir ki her branştan ve her sınıf seviyesinden öğretmenin tüm öğrencilerde buna büyük öncelik vermesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, fen bilgisi öğretmenlerinin açık ifade üzerinde durmaları gerekmektedir çünkü delilin rolü ve delilin belirgin bir şekilde tekrarlanması kişi kendi prosedürlerini, bulgularını ve fikirlerini net bir şekilde açıklayamazsa ve başkalarının hesaplarını çözemezse anlaşılamaz.

Insist on Clear Expression

Effective oral and written communication is so important in every facet of life that teachers of every subject and at every level should place a high priority on it for all students. In addition, science teachers should emphasize clear expression, because the role of evidence and the unambiguous replication of evidence cannot be understood without some struggle to express one’s own procedures, findings, and ideas rigorously, and to decode the accounts of others.

Takım Yaklaşımı Kullanın

Bilimsel ve teknolojik çalışmaların işbirlikçi yapısı sınıfta grup çalışmalarına sık sık yer vererek pekiştirilmelidir. Bilim adamları ve mühendisler çoğunlukla grup halinde çalışırlar, izole bir şekilde araştırma yaptıkları nadirdir. Benzer şekilde öğrenciler de öğrenmek için birbirleriyle sorumluluk paylaşmayı deneyimlemelidir. Ortak anlayışa varma sürecinde bir gruptaki öğrenciler birbirlerine prosedürler ve anlamlar hakkında sık sık bilgi vermeli, bulguları tartışmalı ve çalışmanın nasıl ilerlediğini değerlendirmelidirler. Takım sorumluluğu bağlamında, geribildirim ve iletişim daha gerçekçi bir hal alır ve genel bireysel ders kitabı-ödev-ezber yaklaşımından çok farklı bir karaktere bürünür.

Use a Team Approach

The collaborative nature of scientific and technological work should be strongly reinforced by frequent group activity in the classroom. Scientists and engineers work mostly in groups and less often as isolated investigators. Similarly, students should gain experience sharing responsibility for learning with each other. In the process of coming to common understandings, students in a group must frequently inform each other about procedures and meanings, argue over findings, and assess how the task is progressing. In the context of team responsibility, feedback and communication become more realistic and of a character very different from the usual individualistic textbook-homework-recitation approach.

Bilmeyi Bulmaktan Ayırmayın

Bilimde sonuçlar ve sonuçlara götüren yöntemler birbirine sıkıca bağlıdır. Sorgulamanın yapısı araştırılan şeye, öğrenilen de kullanılan yönteme bağlıdır. Sadece öğrencilere bir alanda biriken bilgiyi vermeyi amaçlayan bir fen öğretimi çok az anlayışa yol açar ve entelektüel bağımsızlığın ve becerinin gelişimini kesinlikle sağlamaz. Fen bilgisi öğretmenleri öğrencilerin hem dünyadaki bilimsel bilgileri hem de bilimsel akıl alışkanlıklarını kazanmalarına yardım etmelidir.

Do Not Separate Knowing From Finding Out

In science, conclusions and the methods that lead to them are tightly coupled. The nature of inquiry depends on what is being investigated, and what is learned depends on the methods used. Science teaching that attempts solely to impart to students the accumulated knowledge of a field leads to very little understanding and certainly not to the development of intellectual independence and facility. Science teachers should help students to acquire both scientific knowledge of the world and scientific habits of mind at the same time.

Teknik Kelimelerin Ezberlenmesi Üzerinde Durmayın

Fen öğretiminin asıl amacı kelime bilgisinden çok anlayış kazandırmak olmalıdır. Bununla birlikte, bilimsel iletişimde –ve nihayetinde anlamak için- net terminoloji kullanmak da önemlidir. Bu yüzden bazı teknik terimler herkes için faydalıdır ama temel olanların sayısı nispeten azdır. Öğretmenler teknik terimleri sadece gerektiğinde düşünceyi netleştirmek ve etkili iletişimi teşvik etmek için verirlerse, öğrenciler de bir sonraki sınavdan sonra da akıllarında kalacak işlevsel kelime hazinelerini geliştireceklerdir. Bununla birlikte, öğretmenlerin kelime bilgisine odaklanmaları bir süreç olarak bilimden uzaklaşmak, anlayarak öğrenmeyi tehlikeye atmak ve öğrencilerin ne öğrendikleri hakkında yanlış yönlendirilme riskini taşımaktır.

Deemphasize the Memorization of Technical Vocabulary

Understanding rather than vocabulary should be the main purpose of science teaching. However, unambiguous terminology is also important in scientific communication and—ultimately—for understanding. Some technical terms are therefore helpful for everyone, but the number of essential ones is relatively small. If teachers introduce technical terms only as needed to clarify thinking and promote effective communication, then students will gradually build a functional vocabulary that will survive beyond the next test. For teachers to concentrate on vocabulary, however, is to detract from science as a process, to put learning for understanding in jeopardy, and to risk being misled about what students have learned.

Fen Öğretimi Bilimsel Değerleri Yansıtmalıdır

Bilim sadece bir bilgi bütününden ve bilgi biriktirme ve bu bilgiyi doğrulamanın bir yolu olmaktan fazlasıdır. Bilim aynı zamanda belli insani değerleri bünyesinde barındıran bir sosyal aktivitedir. Merak, yaratıcılık, hayal gücü ve güzelliği el üstünde tutmak kesinlikle bilimle, matematikle ve mühendislikle sınırlı değildir. Bununla birlikte, bunların hepsi çalışmaların çok karakteristik özellikleridir. Öğrenciler fen bilgisi öğrenirken bu gibi değerlerle deneyimlerinin bir parçası olarak karşılaşmalıdır, boş iddialar olarak değil. Bu yüzden, öğretmenlerin aşağıdakileri yapmaya çalışmaları gerekmektedir:

Science Teaching Should Reflect Scientific Values

Science is more than a body of knowledge and a way of accumulating and validating that knowledge. It is also a social activity that incorporates certain human values. Holding curiosity, creativity, imagination, and beauty in high esteem is certainly not confined to science, mathematics, and engineering. However, they are all highly characteristic of the scientific endeavor. In learning science, students should encounter such values as part of their experience, not as empty claims. This suggests that teachers should strive to do the following:

Merakı Hoş Karşılayın

Fen, matematik ve teknoloji merak yaratmaz. Merakı kabul eder, besler, ödüllendirir ve disipline ederler – iyi fen öğretimi de böyle yapar. Bu nedenle, fen bilgisi öğretmenleri öğrencileri işledikleri materyal hakkında sorular sormaya teşvik etmeli, onlara cevapları bulmanın verimli yollarını önermeli ve ilginç fakat konuyla ilgili sorular sorup bu soruların izinden gidenleri ödüllendirmelidir. Fen sınıfında merak etmek, bilmek kadar çok önemsenmelidir.

Welcome Curiosity

Science, mathematics, and technology do not create curiosity. They accept it, foster it, incorporate it, reward it, and discipline it—and so does good science teaching. Thus, science teachers should encourage students to raise questions about the material being studied, help them learn to frame their questions clearly enough to begin to search for answers, suggest to them productive ways for finding answers, and reward those who raise and then pursue unusual but relevant questions. In the science classroom, wondering should be as highly valued as knowing.

Yaratıcılığı Ödüllendirin

Bilim adamları, matematikçiler ve mühendisler hayal gücünün yaratıcı bir şekilde kullanılmasına çok değer verirler. Fen sınıfı yaratıcılığın ve yeniliğin –akademik mükemmeliyetten farklı nitelikler olarak- fark edildiği ve teşvik edildiği bir yer olmalıdır. Aslında, öğretmenler öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini açığa çıkaracak aktiviteler geliştirerek kendi yaratıcılıklarını ifade edebilirler.

Reward Creativity

Scientists, mathematicians, and engineers prize the creative use of imagination. The science classroom ought to be a place where creativity and invention—as qualities distinct from academic excellence—are recognized and encouraged. Indeed, teachers can express their own creativity by inventing activities in which students’ creativity and imagination will pay off.

Sağlıklı Sorgulama Ruhunu Teşvik Edin

Fen, matematik ve mühendislik, uygulayıcılarının şüpheciliği sayesinde gelişmektedir. Uygulayıcıların başlıca prensibi birinin delillerinin, mantığının ve iddialarının sorgulanacağı, deneylerinin tekrara tabi tutulacağıdır. Fen derslerinde şu gibi sorular sormak öğretmenlerin normal uygulamaları arasında olmalıdır: Nereden biliyoruz? Delili nedir? Delili yorumlayan iddia nedir? Problemi çözmenin alternatif açıklamaları veya başka daha iyi yolları var mı? Amaç öğrencilere bu gibi sorular sorma ve cevapları düzenleme alışkanlığı kazandırmaktır.

Encourage a Spirit of Healthy Questioning

Science, mathematics, and engineering prosper because of the institutionalized skepticism of their practitioners. Their central tenet is that one’s evidence, logic, and claims will be questioned, and one’s experiments will be subjected to replication. In science classrooms, it should be the normal practice for teachers to raise such questions as: How do we know? What is the evidence? What is the argument that interprets the evidence? Are there alternative explanations or other ways of solving the problem that could be better? The aim should be to get students into the habit of posing such questions and framing answers.

Dogmacılıktan Kaçının

Öğrenciler bilimi değiştirilemez bir gerçeklik olarak değil, anlayışlarını arttırma süreci olarak deneyimlemelidir. Bu, öğretmenlerin kendilerinin veya ders kitaplarının sonuçları daima doğru olan mutlak otoriteler olduğu izlenimini vermemeye dikkat etmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Bilimsel iddiaların güvenilirliği, kabul edilen bilimsel inanışların reddedilmesi ve bilim adamları arasındaki anlaşmazlıklardan ne çıkarılması gerektiği ile ilgilenerek fen bilgisi öğretmenleri öğrencilerin açık görüşlü olmanın önemi inancı karşısında bilimi büyük ölçüde kabul etme gerekliliğini dengelemelerine yardım edebilirler.

Avoid Dogmatism

Students should experience science as a process for extending understanding, not as unalterable truth. This means that teachers must take care not to convey the impression that they themselves or the textbooks are absolute authorities whose conclusions are always correct. By dealing with the credibility of scientific claims, the overturn of accepted scientific beliefs, and what to make out of disagreements among scientists, science teachers can help students to balance the necessity for accepting a great deal of science on faith against the importance of keeping an open mind.

Estetik Cevapları Teşvik Etme

Birçok insan bilimi soğuk ve sıkıcı bulur. Ancak, örneğin yıldızların oluşumunu, gökyüzünün mavisini veya insan kalbinin yapısını bilimsel olarak anlamak bu gibi olguların romantik ve manevi anlamlarını ortadan kaldırmaz. Ayrıca, bilimsel bilgi sokak ışıklarının perdenin arasından görünen kırık örüntüsü, mikroskobik bir canlının nabzı, bir köprünün kolonlar üzerinde uzaması, canlı hücrelerdeki yanma verimliliği, bir kayanın veya ağacın yaşı, şık bir matematiksel kanıt gibi daha estetik karşılıkları mümkün kılmaktadır. Fen, matematik ve teknoloji öğretmenleri öğrencilerin cevaplarını fikirlerin, yöntemlerin, araçların, yapıların, nesnelerin ve canlıların güzelliğine göre genişletebilecekleri ve derinleştirebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlamalıdır.

Promote Aesthetic Responses

Many people regard science as cold and uninteresting. However, a scientific understanding of, say, the formation of stars, the blue of the sky, or the construction of the human heart need not displace the romantic and spiritual meanings of such phenomena. Moreover, scientific knowledge makes additional aesthetic responses possible—such as to the diffracted pattern of street lights seen through a curtain, the pulse of life in a microscopic organism, the cantilevered sweep of a bridge, the efficiency of combustion in living cells, the history in a rock or a tree, an elegant mathematical proof. Teachers of science, mathematics, and technology should establish a learning environment in which students are able to broaden and deepen their response to the beauty of ideas, methods, tools, structures, objects, and living organisms.

Fen Öğretimi Öğrenme Kaygılarını Gidermeyi Hedeflemeli

Öğretmenler birçok öğrenci için matematik ve fen öğrenmenin ciddi kaygı ve başarısızlık korkusu duygularını içerdiğini kabul etmelidir. Şüphesiz bu kısmen öğretilen şeyden ve nasıl öğretildiğinden, kısmen de zamanında fen ve matematikte zorlanan velilerden ve öğretmenlerden öğrenciliğin ilk dönemlerinde farkında olmadan alınan tutumlardan kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin matematik ve fen kaygısını göz ardı etmeyerek öğrencileri sorunlarını anladıklarına ve bu sorununun üstesinden birlikte geleceklerine inandırmaları gerekmektedir. Öğretmenler şu gibi önlemler alabilirler:

Science Teaching Should Aim to Counteract Learning Anxieties

Teachers should recognize that for many students, the learning of mathematics and science involves feelings of severe anxiety and fear of failure. No doubt this results partly from what is taught and the way it is taught, and partly from attitudes picked up incidentally very early in schooling from parents and teachers who are themselves ill at ease with science and mathematics. Far from dismissing math and science anxiety as groundless, though, teachers should assure students that they understand the problem and will work with them to overcome it. Teachers can take such measures as the following:

Başarı Anlayışı Geliştirin

Öğretmenler öğrencilerin fen ve matematik öğreniminde bir başarı anlayışına sahip olmalarını sağlamalı ve başarının ana kriterinin her soruya doğru cevap vermek olduğu vurgusunu azaltmalıdır. Sonuçta, Alfred North Whitehead’in de dediği gibi, bilimin kendisi asla çok doğru değildir.  Herhangi bir şeye dair anlayışımız asla mutlak değildir ve birçok şekilde gerçekleşir. Buna göre, öğretmenler tüm öğrencilerin – özellikle de kendine daha az güvenenlerin- kaydettikleri ilerlemenin farkında olmalarını sağlamalı ve öğrencileri çalışmaya devam etmeye teşvik etmelidir.

Build on Success

Teachers should make sure that students have some sense of success in learning science and mathematics, and they should deemphasize getting all the right answers as being the main criterion of success. After all, science itself, as Alfred North Whitehead said, is never quite right. Understanding anything is never absolute, and it takes many forms. Accordingly, teachers should strive to make all students—particularly the less-confident ones—aware of their progress and should encourage them to continue studying.

Çok Sayıda Araç Kullanma Deneyimi Sunun

Birçok öğrenci laboratuvar araç-gereçlerini ve diğer araçları kullanmaktan korkar. Bu korku öncelikle öğrencilerin birçoğunun daha önce bu araçları güvenli ortamlarda kullanma fırsatına sahip olmamış olmalarından kaynaklanabilir. Tüm öğrenciler ilkokuldan itibaren yavaş yavaş araç gereçlere ve nasıl kullanıldıklarına aşina olmaları gerekmektedir. Tüm öğrenciler okulu bitirene kadar el aletleri, el havyası, elektrikli ölçücü, çizim aletleri, görme ve ses ekipmanı, hesap makinesi ve bilgisayar kullanma deneyimi yaşamış olmalıdır.

Provide Abundant Experience in Using Tools

Many students are fearful of using laboratory instruments and other tools. This fear may result primarily from the lack of opportunity many of them have to become familiar with tools in safe circumstances. Starting in the earliest grades, all students should gradually gain familiarity with tools and the proper use of tools. By the time they finish school, all students should have had supervised experience with common hand tools, soldering irons, electrical meters, drafting tools, optical and sound equipment, calculators, and computers.

Grup Olarak Öğrenmeyi Vurgulayın

Grup yaklaşımının bilim ve mühendisliğin nasıl işlediğini anlamayı desteklemek için takım öğrenimini kullanmanın dışında motivasyon değeri vardır. Öğrenciler arasında yüksek not alma rekabetine aşırı vurgu yapmak fen çalışmalarının birincil amacı olması gereken şeyi çarpıtmaktadır: anlamak. Fen derslerinde öğrenciler arasındaki rekabet birçok öğrencinin fen bilgisini sevmemesiyle ve fen öğrenimi konusunda kendilerine duydukları güveni kaybetmeleriyle de sonuçlanabilir. Grup yaklaşımları kavramının eğitimde pek çok avantajı vardır; örneğin, gençlerin ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine herkesin katkıda bulunabileceğini ve gelişme kaydetmenin herkesin aynı yeteneklere sahip olmasına bağlı olmadığını anlamalarını sağlar.

Emphasize Group Learning

A group approach has motivational value apart from the need to use team learning  to promote an understanding of how science and engineering work. Overemphasis on competition among students for high grades distorts what ought to be the prime motive for studying science: to find things out. Competition among students in the science classroom may also result in many of them developing a dislike of science and losing their confidence in their ability to learn science. Group approaches, the norm in science, have many advantages in education; for instance, they help youngsters see that everyone can contribute to the attainment of common goals and that progress does not depend on everyone’s having the same abilities.

Fen Öğretimi Okul Dışına da Taşınmalı

Çocuklar öğretmenlerinden olduğu kadar anne babalarından, kardeşlerinden, akrabalarından, akranlarından ve yetişkin otoritesi olarak gördükleri figürlerden de öğrenirler. Ders kitapları ve okul ortamı kadar filmlerden, televizyondan, radyodan, kasetlerden, alışveriş kitapçıklarından ve dergilerden, evdeki bilgisayardan, gittikleri müzelerden ve hayvanat bahçelerinden, partilerden, kulüplerden, rock konserlerinden, spor müsabakalarından da öğrenirler. Fen bilgisi öğretmenleri toplumdaki zengin kaynakları kullanmalı ve velileri ve diğer ilgili yetişkinleri çocukların öğrenimine faydalı şekillerde dâhil etmelidir. Öğretmenlerin öğrencilerinin okul dışında öğrendikleri bazı şeylerin yanlış, eksik, iyi anlaşılmamış veya yanlış anlaşılmış olduğunu ve örgün eğitimin öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaya ve yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olabileceğini kabul etmeleri önemlidir.

Science Teaching Should Extend Beyond the School

Children learn from their parents, siblings, other relatives, peers, and adult authority figures, as well as from teachers. They learn from movies, television, radio, records, trade books and magazines, and home computers, and from going to museums and zoos, parties, club meetings, rock concerts, and sports events, as well as from schoolbooks and the school environment in general. Science teachers should exploit the rich resources of the larger community and involve parents and other concerned adults in useful ways. It is also important for teachers to recognize that some of what their students learn informally is wrong, incomplete, poorly understood, or misunderstood, but that formal education can help students to restructure that knowledge and acquire new knowledge.

Öğretimde Acele Edilmemeli

Fen öğrenirken öğrencilerin araştırmak, gözlem yapmak, hata yapmak, fikirleri test etmek, bir şeyleri yeniden yapmak, bir şeyler oluşturmak, araçları ayarlamak, bir şeyler toplamak, fikirleri test etmek için fiziksel ve matematiksel modeller yapmak; matematiğin, teknolojinin ve bilimin ne olduğunu öğrenmek; ellerindeki fen ve matematik problemlerini çözmek; sormak, okumak ve tartışmak; aşina olmadıkları ve mantığa aykırı fikirlerle baş etmek ve farklı bir şekilde düşünmenin avantajını görmek için zamana ihtiyacı vardır. Ayrıca, fen, matematik veya teknolojideki sadece bir derste veya ünitede öğretilen herhangi bir konu eğitim hayatı bitene kadar iz bırakamayabilir. Kavramların yerleşmesi ve olgunlaşması için öğrencilere ara sıra değil, periyodik olarak farklı bağlamlarda ve gittikçe karmaşıklaşan seviyelerde sunulması gerekmektedir.

Teaching Should Take Its Time

In learning science, students need time for exploring, for making observations, for taking wrong turns, for testing ideas, for doing things over again; time for building things, calibrating instruments, collecting things, constructing physical and mathematical models for testing ideas; time for learning whatever mathematics, technology, and science they may need to deal with the questions at hand; time for asking around, reading, and arguing; time for wrestling with unfamiliar and counterintuitive ideas and for coming to see the advantage in thinking in a different way. Moreover, any topic in science, mathematics, or technology that is taught only in a single lesson or unit is unlikely to leave a trace by the end of schooling. To take hold and mature, concepts must not just be presented to students from time to time but must be offered to them periodically in different contexts and at increasing levels of sophistication.

http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap13.htm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s