Öğrenme Güçlüğü Çeken Öğrencilerin İhtiyaçlarını Anlama

 

Understanding The Needs Of Struggling Learners

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler çeşitli adlarla nitelendirilmektedir. “Yavaş öğrenenler” teriminin beceriksiz veya tembel gibi olumsuz bir çağrışımı vardır ama aslında öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin birçoğu çok ve düzenli çalışır – özellikle de görev sıkıcı (sürekli tekrarlanan alıştırmalar ve beceriler gibi) veya kaygılandırıcı (çok çalışsa bile yapamayacağı kadar zor görevler gibi)  olduğunda. “Risk altındaki” terimi öğrencinin “ümit vaat eden” tarafını göz ardı etmektedir. Bir çocuğun zorlanmasının nedeni bir öğrenme güçlüğü, başka bir çocuğunki evdeki koşullar ve bir diğerininki de bir ders olabilir.

Labels are tricky with struggling learners. The term “slow learners” often carries with it a negative connotation of being shiftless or lazy, yet many struggling learners work hard and conscientiously—especially when tasks are neither boring (such as a steady diet of drill and skill) nor anxiety-producing (such as tasks that require more than they can deliver even when they work hard). The term “at-risk” overlooks the portion of the learner that may well be “at-promise.” One child’s struggle stems from a learning disability, another’s home life takes all her energy, and another just finds a subject his nemesis.

Ayrıca, ileri seviyedeki bir öğrenci gibi, öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencinin de öğrenme profili zaman içinde değişebilir. Örneğin; çözümlemede ve okuduğunu anlamada sınıfın gerisinde kalan bir öğrenci birden okumaya istekli hale gelebilir. “Yavaş” olduğunu, “risk altında” olduğunu veya “öğrenme güçlüğü” çektiğini düşündüğümüz birçok öğrenci aslında okulların genellikle ikinci plana attıkları mahalledeki arkadaşları arasında liderlik, hikaye anlatma veya atık malzemelerden mekanizmalar yapma gibi alanlarda oldukça yeterli olabilmektedir.

Further, just like with an advanced learner, the learning profile of a struggling learner may shift over time; for example, suddenly a student becomes an eager reader after trailing the class in decoding and comprehension for some time. Many students whom we perceive to be “slow,” “at-risk,” or “struggling,” may actually be quite proficient in talents that schools often treat as secondary, such as leadership among neighborhood peers, story telling, or building contraptions out of discarded materials.

Bununla birlikte, birçok öğrenci okul görevlerinde zorlanır. Öğrenciler, en usta öğretmeni derinlemesine dinleme, koşulsuz inanma ve anlamak için birçok yol ve program sunan sınıflar oluşturmak için belli bir öğretim yaklaşımının ötesine geçmeye zorlayabilecek çeşitli bir gruptur.

Nonetheless, many students do struggle with school tasks. They are a diverse group who can challenge the artistry of the most expert teacher in listening deeply, believing unconditionally, and moving beyond a recipe or blueprint approach to teaching to shape classrooms that offer many avenues and timetables to understanding.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin okuldaki kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak bazı ilkeler:

Some principles that can be helpful in ensuring that struggling learners maximize their capacity in school:

 

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin olumlu yanlarına bakın.

Her öğrenci bazı şeyleri daha iyi yapar. Önemli olan bunları bulmak, birebir konuşmalarda ve arkadaşlarının önünde bunları onaylamak, bu güçlü yanlara dayalı görevler tasarlamak ve öğrencinin güçlü yanlarını zorlandığı alanlarla baş etme yolu olarak kullanmasını sağlamaktır. Örneğin; kinestetik yeteneğe sahip ve okuması zayıf olan bir öğrenci bir hikayeyi başka biri okurken hikayedeki olayları pandomimle canlandırarak ve sonra hikayeyi kendi başına okuyarak daha iyi anlayabilir.

Look for the struggling learner’s positives.

Every student does some things relatively well. It’s important to find those things, to affirm them in private conversations and before peers, to design tasks that draw on those strengths, and to ensure that the student can use strengths as a means of tackling areas of difficulty. A student with kinesthetic ability and a weakness in reading, for example, may find it easier to comprehend a story by pantomiming the events in it as someone else reads aloud, and then reading the story to herself.

İşlemeyen şeyin işleyeni engellemesine izin vermeyin.

Az sayıda yetişkin zamanının çoğunu yapamadıkları şeyler için pratik yaparak geçirir. Bizler ve öğrenciler arasındaki fark bizim bir seçeneğe sahip olmamızdır. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin kendilerini daha güçlü hissettiren görevlere odaklanabildikleri zamanlarda öğrenme motivasyonlarını koruma olasılıkları daha fazladır. Örneğin; birçok öğrenme özürlü üstün yetenekli öğrenci, öğretmenler bu öğrencilerin eksikliklerini “gidermek” için çok zaman harcamaktan güçlü yanlarını geliştirmeye vakit bulamadıkları için okulu çekilmez bulmaktadır. Genel olarak öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin bu eğilimini engellemek önemlidir.

Don’t let what’s broken extinguish what works.

Few adults elect to spend the majority of their days practicing what they can’t do. The difference between us and students is that we have a choice. Struggling learners are more likely to retain motivation to learn when their days allow them to concentrate on tasks that are relevant and make them feel powerful. Many learning-disabled gifted learners, for example, find school intolerable because educators spend so much time “remediating” their flaws that there’s no space for enhancing their strengths. It’s important to avoid this temptation with struggling learners in general.

Öğrencilerin ilgisine dikkat edin.

Öğrenme güçlüğü çeken birçok öğrencinin okulun kendileri için “uygun bir yer olmadığını” düşünmesinin nedenini anlamak kolaydır. Bugün okulda “günleri iyi geçmemektedir” ve biz ısrarla devamlılığın “bir gün” -çoğunlukla çocuğun başarı olasılığının düşük olduğunu düşündüğü başka bir sınıfta-  işe yarayacağını düşünürüz. Dewey (1938) bugünün okula gitmek için iyi bir gün değilse, çoğu zaman hiçbir şey için iyi bir gün olmadığını hatırlatmaktadır. Dewey bunun tüm öğrenciler için geçerli olduğunu düşünmektedir. Şüphesiz öğrenme güçlüğü çeken birçok öğrenci için de geçerlidir. İyi bir öğretmen okuldaki her günü öğrenciler için ilgi çekici hale getirmek için sürekli çalışır.

Pay attention to relevance.

It’s easy to understand why many struggling learners believe school is not “their place.” They don’t “do school” well today, and we keep insisting that persistence will pay off “someday”—often in another grade or level of school in which the child believes he has little prospect for success. Dewey (1938) reminds us that if school isn’t for today, it will often turn out to be for nothing. He believed this to be true for all learners. Certainly it is so for many struggling learners. A skilled teacher conscientiously works to make each day’s explorations compelling for that day.

Güçlü öğrenmenin üzerine gidin.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler her şeyi öğrenemiyorlarsa, işlenen konuyla ilgili büyük fikirleri, temel kavramları ve ilkeleri öğrenmelerini sağlayın. Bu yaklaşım hem öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin konuyla ilgili büyük resmi görmelerine hem de ileride başarılı olabilmeleri için bir önkoşul olan anlam yapılandırması yapmalarına yardımcı olur.

Go for powerful learning.

If struggling learners can’t learn everything, make sure they learn the big ideas, key concepts, and governing principles of the subject at hand. Not only does this approach help struggling learners see the big picture of the topic and subject, but it also helps build a scaffolding of meaning, a requisite framework for future success.

Öğretin.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerinizin öğrenim profilini bilin. Öğrenme güçlüğü çekenler (benzer profillere sahip bireyler veya gruplar) için başarabileceklerini düşündüğünüzden daha zor görevler hazırlayın. Sonra, başarılamayacak gibi görünenlerin öğrencinin erişebileceği hale gelmesi için başarıya yönelik öğretin (teşvik ederek, destekleyerek vb.). Güçlü bir öz-saygı duygusu bize harika olduğumuzun söylenmesinden değil, başaramayacağımızı düşündüğümüz bir şeyi başardığımızı kendimizin kabul etmesinden gelir.

Teach up.

Know your struggling students’ learning profiles. Create tasks for struggling learners (individuals or groups with similar profiles) that are a chunk more difficult than you believe they can accomplish. Then teach for success (by encouraging, providing support, guiding planning, delineating criteria, and so on.) so that the seemingly unattainable moves within the learners’ reach. A strong sense of self-efficacy comes not from being told we’re terrific, but rather from our own recognition that we’ve accomplished something we believed was beyond us.

Farklı öğrenme yolları kullanın.

Bazı öğrenciler en iyi duyarak, bazıları görerek, bazıları dokunarak veya hareket ederek öğrenir. Bazıları kendi başına öğrenir, bazıları ise arkadaşlarıyla etkileşim kurarak öğrenebilir. Bazı öğrenciler detayları toplayıp konuyla ilgili genel bir görüş oluşturarak iyi çalışır. Bazıları ise, detayları toplamadan önce konuyla ilgili genel bir görüş olmadan öğrenemez. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, sadece öğrenme yolları hem öğretmen tasarımı hem de öğrenci tercihi bakımından erişilebilir olduğu için daha başarılı olurlar.

Use many avenues to learning.

Some students learn best with their ears, some with their eyes, some with touch or movement. Some are solitary learners, some must interact with friends in order to learn. Some students work well by gathering details and constructing a bird’s-eye view of what is being studied. Others will not learn unless the bird’s-eye view is clear to them before they encounter the details. Struggling learners sometimes become more successful learners just because their way of learning is readily accessible through both teacher design and student choice.

Sevgiyle bakın.

Bazı çocuklar dünyaya kavga etmek için gelir. Etraflarındaki saldırganlık içlerinde de saldırganlık doğurduğu için hayat onlar için bir kavgadır. Bir öğretmen için bu çocukları kucaklamak diğer çocukları kucaklamak kadar zordur. Ancak öfkeli çocuğun dünyasındaki gerginliğin ve kavgacılığın arkasında kabul ve çocuğun reddettiği şefkat vardır. Arkadaşı belki bizi olduğumuz gibi seven ve gören biri olarak tanımlanabilir.  Öyleyse, bu öğrencilerin arkadaş gibi öğretmenlere ihtiyacı vardır. Sevgiyle bakan gözler hem koşulsuz kabulü hem de tüm potansiyelin olduğu gibi görünüşünü yansıtır. Kolay değildir ama çok önemlidir.

See with the eyes of love. 

Some kids come at the world with their dukes up. Life is a fight for them in part because the belligerence that surrounds them spawns belligerence in them. These kids are no less difficult for a teacher to embrace than for the rest of the world. But behind the tension and combativeness abundant in the world of the angry child, what’s lacking is the acceptance and affection he disinvites. Perhaps a good definition of a friend is someone who loves us as we are, and envisions us as we might be. If so, these students need a teacher who is a friend. The eyes of love reflect both unconditional acceptance and unwavering vision of total potential. It’s not easy, but it is critical.

 

Okulda öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerinizin başarılı olabilmesi için plan yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli hususlar:

  • Öğrencilerin bir konuyu daha iyi anlamaları için ne bilmeleri, anlamaları ve ne yapabiliyor olmaları gerektiği konusunda açık olun. Öğretmenin belirsizliği öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için zaten zor olan bir şeyi daha da belirsiz hale getirir.
  • Önemli anlama hedefleri belirleyin ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin fikirlerini kullanın, sonra da öğrencilerin bu hedeflerde başarılı olabilmelerini sağlayan bir yapıyı nasıl oluşturabileceğinizi düşünün. Hedefleri basitleştirmeyin.
  • Bağlama dayalı öğrenmeyi sağlamaya çalışın. Başka bir deyişle, öğrencilerin düşüncelerin ve becerilerin kendi ailelerinin, yaşadıkları yerin ve geleceklerinin birer parçası olduğunu görmelerine yardımcı olun. Öğrencilerin yaşamlarıyla düşünce ve beceriler arasında ilişki kurmasına yardım etmek, öğretmenler olarak öğrencilerin yaşadıkları yeri, kültürlerini ve ailelerini ve ne tür bağlantılar kurulabileceğini anladığımızı gösterir.
  • Öğretim ve öğrenimi farklı yollarla planlayın. Bir öğrenci bir düşünceyi duyduysa, bu düşünce hakkında şarkı söylediyse, sunum yaptıysa ve bir şeyler okuduysa, bu düşünceyi öğrenme olasılığı tek bir öğrenme yoluyla öğrenme olasılığına kıyasla çok daha fazladır.
  • Öğrenciye ona inandığınızı göstermenin yollarını bulun – ve her fırsatta başarıyı teşvik edin. Sana inanırsam, başarılı olmanı sağlamanın bir yolunu bulacağım ve özgün ve hak edilen her başarıda bunu sana göstereceğim mesajını verin.

Here are a few important principles to recall as you plan for success for students who struggle with school:

 

  • Be clear on what students must know, understand, and be able to do in order to grow in their grasp of a subject. Teacher fog will only obscure an already difficult view for struggling students.

 

  • Set important goals of understanding and use of ideas for struggling students, then figure out how to build scaffolding leading to student success in those goals. Don’t dilute the goals.

 

  • Work for learning-in-context. In other words, help the student see how ideas and skills are part of their own families and neighborhoods and futures. Helping students connect their lives with ideas and skills presupposes that, as teachers, we understand the students’ neighborhoods, cultures, and families and what connections are possible.

 

  • Plan teaching and learning through many modalities. If a student has heard about an idea, sung about it, built a representation of it, and read about it, success is far more likely than if one avenue to learning predominates.

 

  • Continually find ways to let the student know that you believe in him or her—and reinforce legitimate success whenever it happens. If I believe in you, I’ll find a way to ensure that you succeed, and will be sure to point out that success to you whenever it is genuine and earned.

 

 

http://www.ascd.org/publications/books/101043/chapters/The_Rationale_for_Differentiated_Instruction_in_Mixed-Ability_Classrooms.aspx

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s