Waldorf Eğitim Programı Nedir?

What Is Waldorf Education?

Rudolf Steiner (1861–1925) eğitim sürecinin spıritüel boyutu ile çok ilgiliydi. Stuttgart Almanya’da bir fabrikanın Müdürü olan Emil Molt, Steiner’ın fikirleri ie ilgileniyordu ve kendisinden işçilerine çocuklarının eğitimi ile ilgili bir konuşma yapmasını istedi. Molt bu konuşmadan o denli etkilendi ki Steiner’dan çalışanlarının  çocukları için bir okul kurmasını istedi. Steiner bu teklifi kabul etti ve ilk Waldorf okulu 17 Eylül 1919’da kapılarını açınca Waldorf hareketi başlamış oldu. Günümüzde Waldorf eğitimi ellibeş ülkede 900’e yakın okulda uygulanan uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Kuzey Amerika’da 157 üzerinde Waldorf Okulu bulunmaktadır. Waldorf okulları çocuğun bütünsel gelişimini vurgular-baş, eller ve kalp.

Rudolf Steiner (1861–1925) was very interested in the spiritual dimension of the education process. Emil Molt, director of a factory in Stuttgart, Germany, was interested in Steiner’s ideas and asked him to give a lecture to the workers regarding the education of their children. Molt was so impressed with Steiner’s ideas that he asked him to establish a school for employees’ children. Steiner accepted the offer, and on September 17, 1919, the first Waldorf School opened its doors and the Waldorf movement began. Today, Waldorf education has developed into an international movement with close to nine hundred independent schools in fifty-five countries. There are over 157 Waldorf schools in North America.  Waldorf schools emphasize the teaching of the whole child—head, hands, and heart.

Temel İlkeler

Basic Principles

Antroposofi  (Rudolf Steiner doktrinlerini esas alan, dünyayı insanın ruhsal doğası açısından açıklayan felsefe) Antroposofi Waldorf eğitiminin temel ilkesidir. Steiner’a gore antroposofi Yunanca insan ve akıl (bellek, us) kelimelerinden türemiştir. Antroposofi her hangi bir dini gelenekle ilişkili değildir.  Öğretmen, gerçek ve bilgiye kendini adayarak, öğrencilerinde güzellik ve gerçeğe saygı uyandırır.

Anthroposophy. Anthroposophy is a basic principle of Waldorf education. Anthroposophy, according to Steiner, is derived from the Greek: anthros “man” and sophia “wisdom.” Anthroposophy is not tied to any particular religious tradition. The teacher, through devotion to truth and knowledge, awakens the student’s reverence for beauty and truth.

Gelişime Saygı

Waldorf eğitimi çocukların gelişim süreç ve aşamalarına saygıya dayalıdır. Çocukların bireysel gelişimi Waldorf öğretmenlerinin müfredat konularını çocuklara nasıl ve ne zaman tanıtacaklarını tayin eder.

Respect for Development.

Waldorf education is based on respect for children’s processes of development and their developmental stages. Individual children’s development determines how and when Waldorf teachers introduce curriculum topics.

Eurythmy.

Ritmik hareket ve düzen

Eurythmy, Steiner’ın hareket sanatı olup  konuşma ve müziği hareket ve jestlerle görünür kılar ve çocuklarda ahenk ve denge duyusunun gelişmesini sağlar. Böylelikle çocuklar okumayı öğrenirken fiziksel hareketlerle harf şeklini alırlar. Steiner’a gore her ses- konuşma veya müzik- vücut hareketi ile anlamlandırılabilir; örneğin, çocuklar o harfini öğrenirken, o sesini çıkarırken kolları ile harfi şekillendirebilirler. Ana ders kitaplarında renkli resimlendirilmiş dağlar ve ağaçlar D ve A harflerine dönüştürülmüştür. Geometrik şekillerin zihinsel imgesi çocukların ince motor becerilerini destekler. Ritim bu etkinliklerin önemli bileşenidir.

Eurythmy is Steiner’s art of movement, which makes speech and music visible through action and gesture and enables children to develop a sense of harmony and balance. Thus, as children learn reading, they are also becoming the letters through physical gestures.

According to Steiner, every sound—speech or music—can be interpreted through gesture and body movement; for example, in learning the letter o, children form the letter with their arms while saying the sound for o. In the main-lesson books that are the children’s textbooks, crayoned pictures of mountains and trees metamorphose into letters M and T. Mental imagery for geometrical designs supports the fine-motor skills of young children. Rhythm is an important component of all these activities.

Hayal Gücünü Geliştirme

Masallar, fabllar, efsaneler Waldorf müfredatına dahil edilmiştir. Bunlar, çocukların bir çok kültürel geleneği keşfetmelerini sağlar ve böylelikle eğitimde çok kültürlü bir yaklaşımı destekler. Tüm bunlar ayrıca küçük cocuğun hayal yaşamına zenginlik katar ve yaratıcılığı ve özgür düşünmeyi teşvik eder.

Nurturing Imagination.

Fairy tales, fables, and legends are integrated throughout the Waldorf curriculum. These enable children to explore the traditions of many cultures, thus supporting a multicultural approach to education. They also enrich the imaginative life of the young child and promote free thinking and creativity.

Müfredatın Özellikleri

Waldorf müfredatının ortak özellikleri: Gelişim aşamasına gore öğretim, doğru zamanda doğru ders, öğrenmede ritim, diğer sanat dallarının, el işi dahil  öğretime dahil edilmesi

Curriculum Features

Common features of the Waldorf curriculum include these: Teaching according to developmental stages, the right subject at the right time, the use of eurythmy in learning, the inclusion of other arts, as well as handwork

Waldorf eğitiminde her öğrenci: Her derse ve etkinliğe katılır. Potansiyelinin tamamını deneyimler. Dünyada güven  ve amaçla ilerleyecek yeteneğe sahiptir.

Central to Waldorf education is the recognition of the individual human being. Every student participates in every subject and every activity, fully experiences all of his or her potential and possesses the ability to move through the world with confidence, and purpose

Bir Waldorf okulunda ideal olan birinci sınıfa gelen bir öğrenciyi selamlayan öğretmenin sekizinci sınıfın sonuna kadar sınıf öğretmeni olmasıdır. Öğrencilerle öğretmenleri arasında kurulan bağ sıradışıdır. Öğretmen öğrencilerle birlikte yetişir ve her bir öğrencinin güçlü ve zorlu yanlarını bilir. 7 ile 14 yaş arasında öğretmenler öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarını karşılar. Tüm bunlar, yapılandırılmış, sosyal anlamda işbirlikçi ve rekabet içermeyen  bir çevrede gerçekleşir.

In a Waldorf school, ideally, the teacher who greets a student on the first day of grade one will be the main-lesson class teacher through grade eight. The bond that is created between students and their teachers is extraordinary. A teacher grows with the children and knows the individual strengths and challenges of each child. Between the ages of seven and fourteen, teachers meet students’ specific developmental needs. These are addressed in a structured, socially cooperative, and noncompetitive environment.

Müfredat, dil ve anlatım, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Almanca, İspanyolca, ses ve enstrümanla müzik, konuşma, drama, ritim, boyama, çizme, model yapma, el işi, ağaç işi derslerini içerir. Beden Eğitimi programı orta okulda rekabetçi takım sporlarına yayılır.

The curriculum includes comprehensive language arts, math, science, and social studies, classes in German and Spanish, vocal and instrumental music, speech and drama, eurythmy, painting, drawing, modeling, handwork, and woodwork. The school provides a physical education program, which in the middle school expands into competitive team sports.

Öğrencilerin ilgi ve çoşkuları ders kitaplarına öğrenilenlerin sanatsal temsili olarak yansır. Standart ders kitabı kullanmak yerine çocuklar sanatsal bir yaklaşımla  konu ile ilgili zengin imge ve metinler oluştururlar. Ana ders kitabı öğrencinin kendisi tarfından hazırlanır, dersin sanatsal yorumunu içerir ve el ile yazılır.

Students’ interest and enthusiasm are reflected in their main-lesson books, an artistic representation of what has been learned. Rather than using a standard textbook, the children artistically re-create the rich images and text from the material presented. A main-lesson book is the handwritten intellectual and artistic interpretation of the lesson recorded by the individual child.

Anaokulu (4-6 Yaş)

Küçük cocuklar dünyayı duyuları aracılığıyla ve vücutlarını kullanarak öğrenirler. Waldorf dersliğindeki oyuncaklar doğal malzemelerden yapılmıştır. (tahta parçaları, deniz kabuğu ve taş sepetleri, boyanmış ipek) Basit bir ipek parçası bir geminin yelkenine, bir  mutfak önlüğüne veya bir battaniyeye dönüşebilir. Waldorf eğitimi çocukları okul ve gelecekteki yaşamlarındaki sorumluluk ve zorluklara hazırlamak için fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlar. Hikaye saatinde anlatılan masala kendini kaptıran öğrenciler sessizce otururlar. Hikaye ile zenginleşen hayal güçleri ile dinlemenin ve ne olacağını keşfetmenin mutluluğunu deneyimlerler. Hikaye ve çember zamanı Anaokulunda eğitimin temelini oluşturur. Öğretmenler dil ve anlatımı hayali resim ve ritim açısından zengin dizeleri tekrar ettirerek öğretirler.  Masal anlatarak öğrencilerde hafızada tutma, dinleme, kelime öğrenimi , sıralama, hayal etme, kendini ifade etme becerilerini teşvik ederler.

Anaokulunda öğrenciler matematik ve fen de öğrenirler. Matematik dersine sayma oyunları, kafiyeler, parmak oyunları, ip atlama, sofra kurma, ekmek yapımı için malzemeleri tartma dahildir. Fen dersleri doğada yürüyüş, bahçecilik, su oyunları, bitkilerin, böceklerin, hayvanların direk gözlemlenmesini içerir.

KINDERGARTEN (AGES 4–6)

Young children learn about the world through their senses and the use of their physical bodies.

The toys in a Waldorf classroom are made from natural materials (i.e., pieces of wood, baskets of shells or stones, beautifully dyed silks). A simple silk becomes a sail for a ship, an apron, or a blanket. Waldorf education nurtures the physical, emotional, spiritual, and social development of the young child in preparation for the responsibilities and challenges of grade school and later life. During story time, the children sit quietly, engrossed in the tale being told. Their imaginations enriched by the story, they eagerly experience the joy of listening and discovering what comes next. Story and circle time provide the foundation for academics in kindergarten. Teachers teach language arts through the repetition of verses rich in imaginative pictures and rhythms. Through the telling of fairy tales, teachers promote the development of memory, listening skills, vocabulary, sequencing, imagination, well-articulated speech, and self-expression.

Kindergarten students also study mathematics and science. Mathematics includes counting games, rhymes, finger plays, jumping rope, setting the table, and measuring ingredients for baking bread. Science studies include nature walks, gardening, water play, and direct experience and observation of plants, insects, and animals.

Sanat ve Hareket

Anaokulunda sanatsal etkinlik ve hareket çok fazladır. Çocuklar haftalık olarak sulu boya, boyama, model yapma, örgü, dikiş derslerine katılırlar. Hareket etkinlikleri ritmik çember oyunlarını, ip atlamayı, sallanmayı, zıplamayı, koşmayı, atlamayı, dengede durmayı, tırmanmayı ve ev işleri yapmayı içerir. Yerleri süpürmek, snack zamanı kullanılan peçeteleri elde yıkamak, kurumaları için çamaşır ipine asmak, bitkilere bakmak, oyun alanı ile ilgilenmek gibi işler öğrencilere zamanlarını geçirdikleri mekana saygı gösterme duygusunu aşılar.

Art and Movement

Artistic activities and movement abound in the kindergarten. Children participate on a weekly basis in watercolor painting, coloring, modeling, knitting, and sewing. Movement activities include eurythmy, rhythmic circle games, jumping rope, swinging, hopping, running, skipping, balancing, climbing, and participating in household tasks. Tasks such as sweeping, hand-washing the cloth napkins used at snack time and then hanging them on a line to dry, caring for the plants and the play area, all instill in the children a sense of respect for the space in which they spend their time.

ANA DERS

Okul günü öğretmenin her çocuğu sınıf kapısında karşılaması  günaydın demesi ve el sıkması ile başlar. Dersler iki saat süreli akademik discipline ayrılan ana dersle başlar. Bu ana ders konuyu derinlemesine işlemek ve ders içeriğini sindirmek amacıyla 3-4 hafta sürer. Ana ders her öğrencinin düşünme, hissetme, arzulama yetilerini angaje edecek sanatsal ve entellektüel bir etkinlikten diğerine geçilen  canlı, interaktif bir zamandır.

THE MAIN LESSON 

The day begins with the class teacher greeting every child at the door of the classroom with “Good morning” and a handshake. The class work begins with the main lesson, a two-hour period devoted to the study of a particular academic discipline. The main lesson is taught in blocks lasting from three to four weeks, allowing the children and the teacher to delve deeply into a subject and then digest the content of the lesson. The main lesson is a lively, interactive time, moving between artistic and intellectual activities that engage each student’s faculties of thinking, feeling, and willing.

KARŞI GÖRÜŞ

Waldorf eğitimi Montessori yaklaşımı gibi özel, paralı okullar için uygun olup, devlet okullarında yaygın olarak uygulanmamaktadır.

Bunun bazı nedenleri vardır. Birinci nedeni devlet okullarının daha fazla  akademik başarı odaklı olmasıdır. Bunun yanısıra bazı eleştirmenlerin karşı olduğu bir kaç özellik arasında  okumayı geciktirme, liseye kadar derslerde bilgisayar ve teknoloji kullanmama, televizyon ve video oyunlarından öğrencileri uzak tutma sayılabilir.

Bazıları Waldorf’u fazla elitçi bulsa da bu tür bir eğitimi tercih eden ebeveynler için popular bir seçenektir.

DEBATE

Waldorf education, like the Montessori approach, seems better suited to private, tuition-based education and has not been widely adopted into the public schools.

Several reasons could account for this limited adoption. First, public schools are much more focused on academic achievement. In addition, there are a number of other features of Waldorf education that some critics object to. These include delaying learning to read, not using computers and other technology in the classroom until high school, and discouraging television viewing and the playing of video games.

Although some see Waldorf as too elitist, the schools remain a popular choice for parents who want this type of education for their children.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s