Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

 

Kuzey İtalya’da bir şehir olan Reggio Emilia küçük çocukların eğitimiyle ilgili yaklaşımla meşhurdur. Loris Malaguzzi (1920–1994) tarafından kurulan Reggio Emilia üç ay ila altı yaş aralığındaki çocuklara yönelik programlara sponsorluk yapmaktadır. Reggio Emilia yaklaşımı belli temel düşüncelere ve uygulamalara dayalıdır. Bu temel özellikler Reggio Emilia yaklaşımını tanımlamakta, oluşturmacı bir program haline getirmekte ve ABD’deki birçok erken çocukluk dönemi programına uyarlanabilir ve uygulanabilir hale getirmektedir.

Reggio Emilia, a city in northern Italy, is widely known for its approach to educating young children. Founded by Loris Malaguzzi (1920–1994), Reggio Emilia sponsors programs for children from three months to six years of age. Certain essential beliefs and practices underlie the Reggio Emilia approach. These basic features define the Reggio approach, make it a constructivist program, and enable it to be adapted and implemented in many U.S. early childhood programs.

Reggio yaklaşımı her bir çocuğa odaklanmakta ve aileyle, diğer çocuklarla, öğretmenlerle, okul ortamıyla, toplulukla ve toplumla bağlantılı olarak yürütülmektedir.

Her okul bu birbirine bağlantılı ilişkilerin karşılıklı olduğu, harekete geçirildiği ve desteklendiği bir sistem olarak görülmektedir. Başka bir deyişle, Vygotsky’nin de düşündüğü gibi, çocuklar sosyal etkileşim yoluyla öğrenirler.

The Reggio approach focuses on each child and is conducted in relation to the family, other children, the teachers, the environment of the school, the community, and the wider society.

Each school is viewed as a system in which all these interconnected relationships are reciprocal, activated, and supported. In other words, as Vygotsky believed, children learn through social interactions.

Öğretmenler mekânı hazırlarken çocuklara öğretmenlerle ve diğer çocuklarla veya sadece birkaç tanesiyle bir arada olma olanağı sunarlar. Ayrıca, kısa bir süre kendi başlarına kalmak isterlerse yalnız da durabilirler. Ancak, öğretmenler çocukların arkadaşlarıyla olan etkileşimlerinden, özellikle de küçük gruplarda etkileşim kurduklarında, çok şey öğrendiklerinden daima haberdardır. İki, üç, dört veya beş çocuktan oluşan bu küçük gruplar çocuklara birbirine dikkatini verme, birbirini dinleme, merak ve ilgi uyandırma, sorular sorma ve karşılık verme olanakları sunmaktadır. Ayrıca, gruplara anlaşmaya varma ve sürekli dinamik iletişim fırsatları da sunmaktadır.

When preparing space, teachers offer the possibility for children to be with the teachers and many of the other children, or with just a few of them. Also, children can be alone when they need a little niche to stay by themselves. Teachers are always aware, however, that children learn a great deal in exchanges with their peers, especially when they interact in small groups. Such small groups of two, three, four, or five children provide possibilities for paying attention, listening to each other, developing curiosity and interest, asking questions, and responding. Also, groups provide opportunities for negotiation and ongoing dynamic communication.

Yüz Dil

Malaguzzi çocukların birçok dili hakkında bir şiir yazmıştır. Çocuğun yüz dili, yüz eli, yüz düşüncesi, yüz düşünme, oynama ve konuşma şekli vardır. Malaguzzi’nin bahsettiği yüz dil ile çizme, inşa etme, model yapma, heykel yapma, tartışma, icat etme, keşfetme ve daha fazlası kastedilmektedir. Öğretmenler çocukların öğrenmek için yüz dili kullanabilecekleri ortamlar hazırlamaya teşvik edilmektedir.

Hundred Languages

Malaguzzi wrote a poem about the many languages of children. The child has a hundred languages, a hundred hands, a hundred thoughts; a hundred ways of thinking, of playing, of speaking. The hundred languages Malaguzzi was referring to include drawing, building, modeling, sculpturing, discussing, inventing, discovering, and more. Teachers are encouraged to create environments in which children can use all hundred languages to learn.

Zaman

Reggio Emilia öğretmenleri zamanın saatle ayarlanmadığını ve takvimin devamlılığı bölemeyeceğini düşünmektedir. Aktiviteleri ve projeleri planlarken ve uygularken çocukların kendi zaman algısı ve kişisel ritimleri dikkate alınır.

Time

Reggio Emilia teachers believe that time is not set by a clock and that continuity is not interrupted by the calendar. Children’s own sense of time and their personal rhythms are considered in planning and carrying out activities and projects.

Yetişkinlerin Rolü  

Yetişkinler çocukların hayatında çok güçlü bir rol oynamaktadır; çocukların iyiliği anne babalarının ve öğretmenlerinin iyiliğiyle bağlantılıdır.

Adults’ Roles

Adults play a very powerful role in children’s lives; children’s well-being is connected to the well-being of parents and teachers.

Öğretmen  

Öğretmenler çalışmalarını nasıl planlayacaklarına veya yürüteceklerine karar vermek için çocukları yakından gözlemler ve onları dinlerler. Sorular sorarlar ve çocukların fikirlerini, hipotezlerini ve teorilerini keşfederler. Gözlemlerini ve kaydettiklerini birlikte tartışırlar ve esnek planlar ve hazırlıklar yaparlar. Sonra, öğretmenler çocuklarla diyaloğa girerler ve öğrenmenin devamlı bir süreç olduğunu düşündükleri için onlara keşfetme durumları ile deneyimlerini düşünme fırsatları sunarlar. Öğretmenler sürekli bir araştırma ve öğrenme sürecinde çocukların partneridir.

The Teacher

Teachers observe and listen closely to children to know how to plan or proceed with their work. They ask questions and discover children’s ideas, hypotheses, and theories. They collaboratively discuss what they have observed and recorded, and they make flexible plans and preparations. Teachers then enter into dialogues with the children and offer them occasions for discovering and also revisiting and reflecting on experiences, since they consider learning an ongoing process. Teachers are partners with children in a continual process of research and learning.

Stüdyo Öğretmeni

Stüdyo öğretmeni görsel sanatlar eğitimi almış bir öğretmendir, okul öncesi programlarındaki öğretmenlerle ve çocuklarla yakından çalışır ve yuvaları/kreşleri ziyaret eder.

The Atelierista

An atelierista, a teacher trained in the visual arts, works closely with teachers and children in every preprimary school and makes visits to the infant/toddler centers.

Veliler

Veliler programın en önemli bileşenlerindendir ve her okulun danışma kurulunda yer alırlar. Veli katılımı beklenmekte ve desteklenmektedir ve veli katılımı birçok şekilde gerçekleşebilir: günlük etkileşim, okullarda çalışma, eğitimle ve psikolojiyle ilgili konuları görüşme, özel etkinlikler, geziler ve kutlamalar.

Parents

Parents are an essential component of the program and are included in the advisory committee that runs each school. Parents’ participation is expected and supported and takes many forms: day-to-day interaction, work in the schools, discussion of educational and psychological issues, special events, excursions, and celebrations.

Fiziksel Mekân

Fiziksel mekânın düzenlenme şekli ve içeri kim girerse girsin iyi karşılanması iletişimi ve ilişkileri desteklemektedir. Heykellerin, nesnelerin ve aktivitelerin düzenlenme şekli öğrenme sürecinde tercihlerde bulunmaya, problem çözmeye ve bir şeyler keşfetmeye teşvik etmektedir. Reggio Emilia merkezleri ve okulları güzeldir. Güzelliklerinin kaynağı tüm okulun verdiği çocukların ve öğretmenlerin birlikte keyif alarak öğrendikleri mesajıdır. Her yerde ayrıntılara önem verilmiştir: duvarların renklerinde, mobilyaların şekillerinde, raflardaki ve masalardaki basit nesnelerin düzenlenişinde.  Pencerelerden ve kapılardan gelen ışık çocukların yaptığı şeffaf kolajların ve dokumaların içinden geçer. Her yerde sağlıklı yeşil bitkiler vardır. Raflarda sergilenen  nesneler çocukların ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları yansıtmaktadır. Ortam da çok kişiye özeldir. Mesela, okulun duvarında beyaz mukavvadan yapılmış bir dizi küçük kutu asılıdır. Her kutuda bir çocuğun veya öğretmenin adı yazılıdır. Bu kutular birbirlerine küçük sürprizler yapmak veya mesajlar bırakmak için kullanılır.

The Physical Space

The layout of physical space, in addition to welcoming whoever enters, fosters encounters, communication, and relationships. The arrangement of structures, objects, and activities encourages choices, problem solving, and discoveries in the process of learning. The centers and schools of Reggio Emilia are beautiful. Their beauty comes from the message the whole school conveys about children and teachers engaged together in the pleasure of learning. There is attention to detail everywhere: in the color of the walls, the shape of the furniture, the arrangement of simple objects on shelves and tables. Light from the windows and doors shines through transparent collages and weavings made by children. Healthy green plants are everywhere. Behind the shelves displaying shells or other found or made objects are mirrors that reflect the patterns that children and teachers have created. The environment is also highly personal. For example, a series of small boxes made of white cardboard creates a grid on the wall of a school. On each box the name of a child or a teacher is printed with rubber stamp letters. These boxes are used for leaving little surprises or messages for one another.

İletişime her seviyede önem verilmektedir. Reggio Emilia merkezlerindeki ve okullarındaki mekân başka bir açıdan da kişiye özeldir: mekân çocukların çalışmalarıyla doludur. Her yerde resimler, çizimler, kâğıttan heykeller, telden yapılan çalışmalar, ışıkla renklenen şeffaf kolajlar ve asılı durup yavaşça hareket eden objeler vardır. Bu gibi şeylere merdivenler ve tuvaletler gibi hiç umulmadık yerlerde bile rastlanmaktadır. Çocukların çalışmaları göze hoş görünmektedir ama bu çalışmalar dekorasyon amaçlı olarak sergilenmemekte, daha çok çocukların yeteneklerini, çalışmalarının güzelliğini ve öğrenme süreçlerinin karmaşıklığını göstermek ve belgelemek amaçlıdır.

Communication is valued and favored at all levels. The space in the centers and schools of Reggio Emilia is personal in still another way: it is full of children’s own work. Everywhere there are paintings, drawings, paper sculptures, wire constructions, transparent collages coloring the light, and mobiles moving gently overhead. Such things turn up even in unexpected spaces like stairways and bathrooms. Although the work of the children is pleasing to the eye, it is not intended as decoration, but rather to show and document the competence of children, the beauty of their ideas, and the complexity of their learning processes.

Stüdyo

Bir tarafa stüdyo adlı özel bir atölye kurulur ve bu stüdyo okuldaki tüm çocuklar ve öğretmenler tarafından kullanılır. Stüdyoda çok çeşitli araçlar ve materyaller ile eski projelere ve deneyimlere ait kayıtlar vardır. Ancak, aktiviteler ve projeler stüdyoda gerçekleştirilmez. Her sınıfa mini stüdyo adlı daha küçük mekânlar kurulur. Aslında, her sınıf çocukların öğretmenleriyle ve akanlarıyla tartışıp seçtikleri çeşitli materyallerle çalıştıkları ve farklı deneyimler yaşadıkları aktif bir atölye haline gelir. Reggio eğitimcilerine göre, çocukların birçok aracı kullanması sanat veya müfredatın ayrı bir parçası değil, öğrenme sürecindeki tüm bilişsel/sembolik ifadenin ayrılmaz bir parçasıdır.

The Atelier

A special workshop or studio, called an atelier, is set aside and used by all the children and teachers in the school. It contains a great variety of tools and resource materials, along with records of past projects and experiences. The activities and projects, however, do not take place only in the atelier. Smaller spaces called miniateliers are set up in each classroom. In fact, each classroom becomes an active workshop with children involved with a variety of materials and experiences that they have discussed and chosen with teachers and peers. In the view of Reggio educators, the children’s use of many media is not art or a separate part of the curriculum but an inseparable, integral part of the whole cognitive/symbolic expression involved in the process of learning.

Program Uygulamaları

İşbirliği Reggio eğitimcilerini kendileri için koydukları hedefleri gerçekleştirmeyi mümkün kılan kuvvetli bir çalışma şeklidir. Öğretmenler her sınıfta bir partnerle çalışırlar. Kendilerini çocuklarla yaptıkları çalışmalar hakkında devamlı dokümantasyonla bilgi toplamaya çalışan araştırmacılar olarak görürler.

Program Practices

Cooperation is the powerful mode of working that makes possible the achievement of the goals Reggio educators set for themselves. Teachers work in pairs in each classroom. They see themselves as researchers gathering information about their work with children by means of continual documentation.

Müfredat

Müfredat önceden belirlenmez. Öğretmenler aktivitelerin ve projelerin doğrultusunu belirlemek için genel hedefler belirlerler ve varsayımlarda bulunurlar.  Buna dayanarak uygun hazırlıklar yaparlar. Sonra, çocukları uygulamada izledikten sonra, öğretmenler birlikte gözlemlerini karşılaştırır, tartışır ve yorumlarlar ve çocuklarla ne yapacaklarını ve onların keşfetmesini ve öğrenmesini nasıl devam ettireceklerini paylaşırlar. Aslında, müfredat her aktivite veya proje sürecinde ortaya çıkar ve öğretmenlerle çocuklar arasındaki bu sürekli diyalogla duruma göre esnek bir şekilde ayarlanır.

Curriculum

The curriculum is not established in advance. Teachers express general goals and make hypotheses about what direction activities and projects might take. On this basis, they make appropriate preparations. Then, after observing children in action, teachers compare, discuss, and interpret together their observations and make choices that they share with the children about what to offer and how to sustain the children in their exploration and learning. In fact, the curriculum emerges in the process of each activity or project and is flexibly adjusted accordingly through this continuous dialogue among teachers and with children.

Projeler çocukların ve öğretmenlerin öğrenme deneyimlerinin bel kemiğidir. Bu projeler yaparak öğrenmenin çok önemli olduğu ve grup halinde tartışmanın ve fikirleri ve deneyimleri değerlendirmenin daha iyi anlamanın ve öğrenmenin başlıca yolu olduğu yönündeki güçlü kanıya dayalıdır. Proje fikirleri çocukların ve öğretmenlerin beraber bilgi oluştururken yaşadıkları deneyimlerden çıkmaktadır. Projeler birkaç gün de sürebilir, birkaç ay da.

Projects provide the backbone of the children’s and teachers’ learning experiences. These projects are based on the strong conviction that learning by doing is of great importance and that to discuss in groups and to revisit ideas and experiences is the premier way of gaining better understanding and learning. Ideas for projects originate in the experiences of children and teachers as they construct knowledge together. Projects can last from a few days to several months.

Günümüzde erken çocukluk dönemi eğitiminde çok popüler bir yaklaşım olan Proje Yaklaşımının kökleri de kısmen Reggio Emilia uygulamasına uzanmaktadır. Proje Yaklaşımında sınıftaki küçük bir çocuk grubu, bazen bütün sınıf ve bazen de tek bir çocuk bir araştırmaya başlar. Bir projenin başlıca özelliği, hakkında daha çok öğrenmeye değer olan ve çocukların ilgilendikleri bir konuyla ilgiliaki soruların cevaplarını aramaktır.

The Project Approach, which is so popular in early childhood education today, can trace its roots partially to Reggio Emilia practice. With the Project Approach, an investigation is undertaken by a small group of children within a class, sometimes by a whole class, and occasionally by an individual child. The key feature of a project is that it is a search for answers to questions about a topic worth learning more about, something the children are interested in.

Diğer Düşünceler  

Reggio Emilia yaklaşımıyla ilgili akılda bulundurulması gereken birkaç şey vardır. Birincisi, bu yaklaşımın kuramsal temeli oluşturmacılığa dayalıdır ve Piaget, Vygotsky ve Dewey’in fikirlerine uygun fikirleri paylaşmaktadır. İkincisi, belli bir müfredatı yoktur. Birçok kişiye göre bu yaklaşımı uygulamak zordur ve yaklaşım çocukların temel akademik becerileri öğreneceğini garanti etmemektedir. Üçüncüsü,  Reggio Emilia yaklaşımı belli bir kültüre ve topluma uygundur. Bu yaklaşımın bir İtalyan köyünde işe yaraması modern Amerikan çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olmayabilir.

Further Thoughts

There are a number of things to keep in mind when considering the Reggio Emilia approach. First, its theoretical base rests within constructivism and shares ideas compatible with those of Piaget, Vygotsky and Dewey. Second, there is no set curriculum. This approach is, for many, difficult to implement and does not ensure that children will learn basic academic skills. Third, the Reggio Emilia approach is suited to a particular culture and society. How this approach works and flourishes and meets the educational needs of children in an Italian village may not necessarily be appropriate for meeting the needs of contemporary American children.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s