Dokuz Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

Her çocuk fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak kendi hızında büyür ve gelişir. Bazı çocuklar erken olgunlaşabilir. Yani, kronolojik yaşlarının ötesinde bir duygusal veya fiziksel gelişim aşamasına gelebilirler.

Physically, emotionally, and intellectually, each child grows and develops at his own rate. Some youngsters may be early bloomers. That is, they may have reached a stage of emotional or physical development beyond their chronological years.

Genel                                                                     

Dokuz yaş gelişim açısından ara bölgedir. Dokuz yaşındaki çocuk yeni bir olgunluk, özgüven ve yetişkinlerden bağımsızlık sergiler. Davranış olgunluğu ve düzgünlüğü artar. Dokuz yaşındaki çocuklar kendilerini değerlendirebilir, eksik yanlarını bulabilir ama bunun için suçlu hissetmezler.

General                                                                     

Nine is a developmental middle zone. The nine-year-old shows a new maturity, self-confidence, and independence from adults. There is an increase in maturity and refinement of behavior. Nineyear- olds can evaluate themselves, find that they are lacking, but not feel guilty about it.

Benlik Algısı ve Bağımsızlık

Dokuz yaşındaki çocuklar genellikle kendi kendilerini yönlendirirler ve motive ederler.

Bazen aşırı duygusal ve sabırsız olurlar ama duygu patlamaları daha nadirdir ve daha çok oto kontrol sahibidirler.

Davranışlarını içsel olarak yönlendiriyor olmaları dokuz yaşındaki çocukların aktivitelere isteyerek katılmalarını sağlar.

Kendilerini düşünebilirler.

Bu yaştaki çocuklara güvenilebilir.

Benlik algısı edinmek için ortamlardan uzak durabilirler ama yedi yaşında yaptıkları kadar bir köşeye çekilmezler.

Self-Concept and Independence

Nine-year-olds tend to be inner-directed and self-motivated.

They have occasions of intense emotion and impatience, but their outbursts are less frequent and they show greater self-control.

The inner-directed quality of their behavior allows nine-yearolds to become intently involved in activities.

They can think and reason for themselves.

They can be trusted.

They may withdraw from surroundings to get a sense of self. They do not, however, retreat

as much as they did when they were seven.

Başka Çocuklarla ve Yetişkinlerle İlişki Kurma

Yetişkinler ve akranlarıyla olan ilişkilerinde daha küçük yaşlarda gösterilenin ötesinde bir düşüncelilik ve adalet anlayışı sergilerler. Hatalarını kabul edebilirler ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek isterler. Dokuz yaşındaki çocukların cinsiyet ve cinsiyete göre farklılaşan davranışlar hakkındaki farkındalığı daha fazladır. Kızlar kıyafetleri ve dış görünüşlerini daha çok düşünmeye başlayabilirler. Modayla daha çok ilgilenirler.

Arkadaşlıklar daha sağlamdır ama dokuz yaşındaki çocuklar bazen karşı cinsi yoğun bir şekilde sevmeyebilir, kendi yaşında ve cinsiyetinde çocuklarla olmayı tercih edebilirler.  Erkekler de kızlar da çeşitli aktiviteler etrafında kulüpler kurmaya başlayabilirler.

Bağımsızlıkları bazen zorlayıcı olsa da, yetişkinlerden çok şey talep eden küçük çocuklara göre dokuz yaşındaki çocuklarla çalışmak sıklıkla daha kolaydır.

Sekiz yaşında görülen anne-çocuk çatışmasının çoğu ortadan kalkmıştır ve dokuz yaşındaki çocuklar ebeveynlerinden daha az şey talep ederler.

Dokuz yaşındakiler küçük çocuklarla veya kendilerinden büyük kardeşleriyle genellikle sorun yaşamazlar. Aslında, kardeşlerine çok bağlı olabilirler.

Relating to Other Children and Adults

In their relationships with both adults and peers, they show consideration and fairness beyond

that shown at a younger age.

They can accept their own failures and mistakes, and they are wiling to take responsibility for

their own actions.

Nine-year-olds have an increased awareness of sex and sex-differentiated behaviors.

Girls can become concerned about their clothing and appearance. They take more interest in

the “right” fashion.

Friendships tend to be more solid, but occasionally nine-year-olds can have an intense dislike of the opposite sex, preferring to be with children of their own age and sex. Boys and girls both may begin to form clubs around various activities.

Although their independence can be trying at times, they are often easier to work with than younger children who make great demands on adults.

Most of the mother-child conflict of the eight-year-old has disappeared, and the nine-year-old makes fewer demands on parents.

Nine-year-olds usually have no problems with young children or older brothers and sisters. In fact, they can be very loyal to siblings.

Oyunlar ve Aktiviteler

Dokuz yaşındaki çocuklar kendi seçtikleri ve tek başına yapabilecekleri aktivitelere çok zaman ayırırlar.

Bisiklete binmek, paten ve buz pateni ve yüzme sevdikleri fiziksel aktivitelerdendir.

Materyaller ve bilgi dokuz yaşındakilerin ilgisini çeker.

Beyzbol, futbol ve basketbol gibi organize oyunlar veya aktiviteler popülerdir.

Bu yaştaki birçok çocuk temel okuma ve matematik becerilerini de iyice öğrenmiştir ve bu becerileri bilgi edinmek, problem çözmek ve oyunlara ve eğlenceli aktivitelere katılmak için kullanabilirler.

Dokuz yaşındaki çocuklar ergenliğin eşiğindedir. Gelecek birkaç yıl içinde ergenliğe ve ergenlik öncesi döneme girerek fiziksel gelişim açısından önemli değişiklikler yaşayacaklardır. Anne babalar çocuklarınla ne gibi değişiklikler yaşayacaklarını konuşarak ve çocukların sorularını yanıtlayarak bu geçişi daha kolay ve rahat hale getirebilirler.

Games and Activities

Nine-year-olds spend much time in solitary activities of their own choosing.

Bicycling , roller and ice-skating, and swimming are physical activities they enjoy.

Materials and information attract the nine-year-old.

Organized games or activities such as baseball, football, and basketball are popular.

Many children at this age also have mastered basic reading and arithmetic and can use these skills to gain information, to solve problems, and to participate in games and recreation.

Nine-year-old children are on the brink of adolescence. In the next few years, they will experience significant changes in physical development as they enter puberty and their preteen years. Parents can help make this transition easier and smoother by talking to their children about what changes they can expect and answering any questions they may have.

Büyüme
Dokuz yaşındaki çocuklar bedensel büyüklükleri açısından çok farklılık gösterebilirler. Bazı çocuklar diğerlerinden daha uzun veya kısa olabilirler. Vücut şekillerinde bazı çocukların daha tıknaz veya zayıf olması gibi bazı farklılıklar da görülebilir.

Bu yaştaki bazı çocuklar vücut algısıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Dokuz yaşındaki çocukların hâlâ anne babalarının fiziksel aktiviteye ve vücut algısına yönelik tutumlarından etkilendiğini unutmamakta fayda var. Anne babalar fit olduklarında, sağlıklı yiyecekler yediklerinde ve kilo ve vücut görüntüsü hakkında olumlu tutumlar sergilediklerinde çocuklarına iyi örnek olmuş olurlar.

Growth
Nine-year-old children can vary greatly in size. Some children may be taller or shorter than others. You can also expect to see some differences in body shapes, with some children being naturally stockier or skinnier than others.

Body image issues can arise in some children at this age. The important thing is to remember that 9-year-old children are still influenced by their parents’ attitude toward physical activity and body image. When parents make physical fitness, healthy food, and positive attitudes about weight and body image a priority, they set a good example for their children to follow.

Koordinasyon, Motor Beceriler

9 yaşındaki çocukların motor becerileri daha küçük oldukları yaşlara göre daha düzgün ve daha güçlüdür. Bu artan vücut kontrolü 9 yaşındaki çocukların sporda ve dans gibi diğer fiziksel aktivitelerde sürat ve kuvvet gibi fiziksel beceriler üzerinde çalışmalarını sağlar.

Bu yaştaki çocuklar arasında çok çeşitli fiziksel yetenekler görebilirsiniz. Dokuz yaşındaki bazı çocuklar başka çocuklardan daha iyi koordinasyona, dengeye ve dayanıklılığa sahip olacaktır. Bazıları paten veya yüzme gibi bir sporda rekabet seviyesinde ustalaşırken bazıları sadece beyzbol veya futbol gibi bir takım sporu oynayabilirler.

Coordination, Motor Skills

The motor skills of 9-year-old children are smoother and stronger than when they were younger. This increased body control allows 9-year-olds to work on strengthening physical skills such as speed and strength in sports and other physical activities such as dance.

You can expect to see a wide range of physical abilities among children this age. Some 9-year-olds will have better coordination, balance, and endurance than others. Some may be able to excel in a sport such as skating or swimming on a competitive level while others may simply enjoy playing in a team sport such as baseball or soccer.

Kişisel Bakım ve Hijyen

9 yaşındaki çocukların motor becerilerinin gittikçe daha ince ayarlı hale gelmesi ve olgunluklarının artması kişisel hijyenlerini yetişkin denetimi olmadan yapmalarını sağlayacaktır.

Personal Care and Hygiene

The increasingly finely-tuned fine motor skills and developing maturity of 9-year-old children will make it possible for them to handle their personal hygiene without adult supervision.

Duygusal Gelişim

Dokuz yaşındaki çocuklar hayal kırıklıkları ve çatışmalarla daha iyi başa çıkabilirler. Ertelenmiş tatminin veya başkalarına yardım etmenin değerini anlamak gibi ergenlik öncesi ve ergenlik yıllarını geçirmelerine yardımcı olacak duygusal olgunluğu geliştirmeye başlarlar.

Kendi artan bağımsızlıklarını kullanma özgürlüğünden biraz faydalanacaklar ama hâlâ anne ve babanın duygusal güvencesine ihtiyaç duyacaklardır. Anne babalar 9 yaşındaki çocuklara tahmin edilebilir rutinler ve bire bir zaman sunmaya devam edebilirler. Dokuz yaşındaki çocuklar huysuz da olabilirler ve bir an mutsuz olup bir dakika sonra iyi hissedebilirler. Duyguları kolaylıkla incinebilir ve arkadaşlarıyla ara sıra çatışma yaşayabilirler. Genel olarak, 9 yaşındaki çocuklar çatışmaları kendi aralarında çözebilirler.

Emotional Development

Nine-year-old children are better able to handle frustrations and conflicts. They will begin to develop emotional maturity, such as an understanding of the value of delayed gratification or helping others, which will help them navigate their preteen and teen years.

They will benefit from some freedom to exercise their growing independence but will still need and want emotional reassurance from mom and dad. Parents can continue to provide 9-year-olds with the security of predictable routines and one-on-one time. Nine-year-old children may also be moody, and may be upset one minute and then fine the next. Their feelings may get hurt easily, and they may have occasional conflict with friends. Generally, 9-year-olds will be able to work out conflicts among themselves.

Bağımsızlık
9 yaşındaki birçok çocuk ailelerinden daha bağımsız hale gelecektir ve kendi başlarına daha çok şey yapmak için duygusal olarak hazır olacaklardır. Arkadaşlarının ailesiyle sinemaya gitmekten veya arkadaşlarının evinde kalmaktan keyif alabilirler. Anne babalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendi fikirlerini ve düşüncelerini oluşturmaktan ve paylaşmaktan zevk alacaklardır.

Independence
Many 9-year-old children will become more independent from their families, and will be emotionally ready to do more things on their own. They may enjoy going to movies with a friend’s family or having sleepovers with friends. They will enjoy forming and sharing their own opinions and thoughts about things, independent from what their parents think.

Öz Güven
Genel olarak, 9 yaşındaki çocukların güçlü bir uyum sağlama (böylece kendilerini akran baskısına karşı hassas hale getirirler) arzusu vardır ve eleştiri karşısında kolaylıkla utanabilir veya üzülebilirler. Kendinden şüphe etmeye ve kendilerini eleştirmeye özellikle yatkın olabilirler. Arkadaşlıklar –ve arkadaşların görüşleri—9 yaşındaki çocuklar için duygusal açıdan daha önemli olacaktır.

Çocuklar güçlü bir öz güven anlayışına sahip oldukları takdirde akran baskısının duygusal türbülansıyla baş etmeye daha hazırlıklı olacaklardır.  Anne babalar çocuklarıyla bağımsız düşünmenin ve başkalarının yaptığından farklı olsa bile doğru olduğunu düşündükleri şeyleri yapmanın öneminden bahsedebilirler. Çocukları kendileri için sağlıklı ve iyi tercihlerde bulunmaya ve kendilerine ve başkalarına karşı nazik olmaya teşvik edin.

Self-Confidence
Generally speaking, 9-year-old children have a strong desire to fit in (thus making them susceptible to peer pressure), and may be easily embarrassed or upset by criticism. They may be especially prone to self-doubt and self-criticism. Friendships — and the opinions of their friends — will be more emotionally important to 9-year-old children.

Children will be better equipped to handle the emotional turbulence of peer pressure if they have a strong sense of self-confidence. Parents can talk to their children about the importance of independent thinking and doing what they feel is right, even if it’s different from what others are doing. Encourage them to make choices that are healthy and good for them, and to be kind to themselves and to others.

Stres
Yetişkinler gibi, çocuklar da günlük aktivitelerden dolayı strese girebilirler. 9 yaşında, çocuklar daha zor okul çalışmalarıyla ve ev ödevleriyle meşguldür. Spor veya müzik gibi alıştırma yapmayı ve kendini adamayı gerektiren ders dışı faaliyetlere katılabilirler. 9 yaşındaki çocukların birçoğu için küçük çocuklar olarak yapmak zorunda olduklarından daha çok performans sergileme ve çalışma baskısı biraz gerginliğe ve strese neden olabilir.

Dokuz yaşındaki çocuklar gerçek dünyanın tehlikelerinin ve felaketlerinin daha çok farkına varmaya da başlarlar. Suç veya fırtınalar gibi olaylar hakkındaki korkular veya anne babanın bir gün öleceği endişesi daha küçük yaşlarda yaşadıkları canavarlardan korkma gibi korkuların yerini almış olabilir.

Anne babalar çocuklarının gerginliğini ve stresini onlarla ergenlik veya ortaokul gibi yaklaşan değişiklikleri yaşadıklarında neler bekleyebilecekleri hakkında konuşarak azaltabilirler. Çocukları başarılı olmaya ve çocukların artık aktiviteden zevk almaması pahasına onları kazanmaya aşırı zorlamadan ilgi alanlarına ve aktivitelerine devam etmelerini de sağlayabilirler.

Çocuklarının yeterince uyumalarını çocuklara uygun olmayan veya korkunç TV programları veya filmler izlememelerini de sağlayabilirler. Yeterince uyumamak bir çocuğun ruh halini etkileyebilir ve şiddet içerikli veya üzücü medya 9 yaşındaki çocukların üzülmesine neden olabilir.

Stress
Just as with adults, children can experience stress from the demands of daily activities. At age 9, children are handling more challenging schoolwork and homework assignments. They may participate in extracurricular activities such as sports or music, which may require practice and dedication. For many 9-year-old children, the pressure to perform and work harder than they had to do as younger children can cause some anxiety and stress.

Nine-year-old children are also becoming more aware of real-world dangers and disasters. Fears about events such as crime or storms or anxieties about a parent dying one day may replace fears they may have had as younger kids such as a fear of monsters.

Parents can ease their kids’ anxiety and stress by talking to them about what they can expect when they experience upcoming changes such as puberty or middle school. They can also make sure that they support their child as she pursues interests and activities without pushing them too much to succeed and win at the cost of their child no longer loving that activity.

They can also make sure that their child gets enough sleep and does not watch too much mature or scary TV shows or movies. Not getting enough sleep can affect a child’s mood, and violent or upsetting media can lead to emotional upset in 9-year-old children.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s