Yedi Yaş Çocuğunun Dil Ve Okuryazarlık Becerileri

LANGUAGE  AND LITERACY SKILLS OF SEVEN-YEAR-OLDS

 Dil

Yedi yaşındaki çocukların dil becerileri, dil ve okuma-yazma öğretiminin artan etkisini yansıtmaktadır. Bu iki alan okuma-yazma aktivitelerinin çocukların dilin sesleri, kalıpları, anlamları ve kullanımları gibi boyutlarını tanımasını desteklemeleri bakımından etkileşim halindedir. Okuryazarlık (okuma ve yazma) becerilerinin gelişmesi bir çocuğun sözcüklerle olan deneyimlerini çok arttıran deneyimler sunmaktadır. Dil, okuryazarlık ve bilişin etkileşimi çocuğun akademik gelişiminin temelini oluşturmaktadır.

Language

The language skills of seven-year-olds reflect the increasing impact of language and literacy instruction. The two areas interact in that literacy activities enhance children’s recognition of language’s dimensions, such as its sounds, patterns, meanings and uses. In turn, improving literacy skills (reading and writing) offer experiences that dramatically expand a child’s experiences with words. The interaction of language, literacy and cognition form the basis for a child’s academic development.

 

Duyulunca ve Görülünce Tanınan Kelimeler

Yedi yaşını doldurana kadar çocuk yaklaşık 3000 yeni kelime öğrenerek kelime bilgisini hızla arttırmaya devam eder. Çocuğun okuma-yazma becerileri geliştikçe, yeni kelimelerle olan deneyimleri de artacaktır.

Ortalama bir çocuk daha çok her gün bağımsız okuma çalışması yaparak günde ortalama 20 yeni kelime öğrenme kapasitesine sahiptir.

“Üstdilbilimsel farkındalık” olarak bilinen, dil hakkında düşünme yeteneğini geliştirmeye devam eder. Çocuk, kelimeleri sadece iletişim için kullanmakla kalmayıp kelimelerden bahsedebilir. Dil sistemi hakkındaki bilgilerini arttırmak çocuğun gelecekteki öğrenimini şekillendirir. Okul deneyimi dil becerileri üzerinde çok etkilidir. Okumayı öğrenmek, özellikle de akıcı bir biçimde okumayı öğrenmek, gelecekteki dil öğrenimini destekler ve yeni kelimelere maruz kalma imkanı verir.

Bağlam ipuçlarını kullanarak farklı kelime türlerinin anlamını öğrenmeye ve anlamaya devam eder. Artık kelime analizi becerilerini de kullanabilmektedir (örneğin; “mutlu” kelimesini biliyorsanız, “mutluluk” kelimesini de anlayabilirsiniz). Kelimelerin çoklu anlamları olabilecğini fark eder. Kelimeleri tanımlamak kelimelerin daha kavramsal tanımlarını ve anlamlarını içerecek şekilde de gelişmektedir (örneğin; “banka” para saklanan bir binadır). Böylece, kelime bilgisi derinlemesine ve genişlemesine artar.

 

Receptive Vocabulary (words recognized when heard or seen)

Continues to rapidly develop vocabulary, with an estimate of about 3,000 new words learned during the year. As the child’s literacy skills develop, experiences with new words will expand as well.

The typical child has the capacity to learn about 20 new words a day on average, largely from reading independently each day.

Continues to develop the ability to think about language, known as “metalinguistic awareness.” The child can talk about words, not just use them for communication. Developing knowledge about the language system shapes the child’s further learning. A major influence on language skills is school experience. Learning to read, especially reading fluently, fuels future language learning and offers important exposure to new words.

Continues to learn and understand the meaning of different types of words by using context clues. Is also able to now use word analysis skills (e.g., if you know the word “happy,” you can understand the word “happiness”). Realizes that verbs can be changed into nouns by adding “-er” or another word (e.g., “teach” to “teacher,” “fish” to “fisherman”). Recognizes also that adverbs come from adjectives when the letters “-ly” are added (e.g., “quick” becomes “quickly”). Begins to understand that words can have multiple meanings (e.g., “country” can be a nation or someplace away from the city). Defining words also improves to include more conceptual descriptions of words and their meanings (e.g., a “bank” is a building where money is kept). As a result, the breadth and depth of vocabulary knowledge is enhanced.

 

Dili Anlama (birçok kelime aynı anda söylendiğinde)

Metafor gibi dil formlarını anlamak için daha gelişmiş kelime tanımlama becerilerini kullanır (örneğin; “keskin zekalı”). Ündeşler (söylenişleri benzeyen, fakat anlamları farklı kelimeler) ve özellikle farklı olası anlamları olabilecek kelimelere dayalı bilmeceler (örneğin; “Meyvelerin şefi hangi meyvedir? Şeftali!”) de kullanmaya başlar. Sözel ironi (yani, kelimeleri sözcük anlamlarının tam ters anlamıyla kullanma) veya kinaye anlayışı sınırlıdır.

Daha karmaşık üç-dört aşamalı yönergeleri doğru sırasında uygular. Oyunların ve aktivitelerin kurallarını öğrenebilir ve uygulayabilir (örneğin; kağıt oyunları, spor).

Yön, yer (örneğin; “altında, “üstünde”), alan (örneğin; “sağ,” “sol”) veya zaman “örneğin; “önce,” “sonra”) bildiren kelimeleri anlar. Sesli okunan bir hikaye ile ilgili sorulara cevap verebilir.

 

Language Comprehension (when several words are spoken at once)

Builds on expanded word definition skills to understand other forms of language, like metaphor (e.g., “sharp as a tack”). Begins to also use puns (i.e., use of words that sound alike but have different meanings, like “hare” and “hair”) and riddles, especially those that draw on words with several possible meanings (e.g., “What dog keeps time best? A watch dog!”). Has a limited sense of verbal irony (i.e., the use of words to convey a meaning that is the opposite of its literal meaning) or sarcasm.

Follows more complex three- to four-step spoken directions in their appropriate order or sequence. Can learn and apply the rules for games and activities (e.g., card games, sports).

Understands words that indicate direction for location (e.g., “under,” “on”), space (e.g., “left,” “right”) or time (e.g., “before,” “after”). Can answer questions about a story that is read aloud.

 

Konuşma Sesi Algısı

Konuşma hızını, ses tonunu (yüksek ve düşük sesler) ve ses seviyesini yerine göre kontrol etmeye ve ayarlamaya devam eder.

 

Speech Sound Perception

Continues to control and adjust speaking rate, voice pitch (i.e., high and low sounds) and volume appropriately.

 

Telaffuz

Dildeki tüm sesleri dinleyicilerin anlayabileceği bir konuşmayla telaffuz edebilir.

 

Pronunciation

Can produce all sounds and sound blends in the English language using speech that is understandable, even to unfamiliar listeners.

 

Dilbilgisel Gelişim

İletişimde karmaşık cümle yapıları kullanır. Genel olarak, cümle uzunluğu hala çocuğun yaşını yansıtmaktadır, bu yüzden sekiz yaşındaki bir çocuk sekiz kelimelik cümleler kuracaktır. Dilbilgisi kullanımında az hata vardır. Zıt benzerlikleri anlar (örneğin; kız/erkek, kısa/uzun, ilk/son, aynı/farklı). “Çünkü” kelimesinin kullanımını ve aktardığı ilişkiyi anlamaya başlar.

Grammatical Development

Uses complex sentence structures in communication. In general, sentence length still mirrors a child’s age, so a child eight years old will produce on average sentences of eight words in length. Few errors in grammatical use. Understands opposite analogies (e.g., girl/boy, short/long, beginning/end, same/different). Begins to comprehend the use of the word “because” and the relationship it conveys.

 

Kişisel Deneyimlerini Paylaşma

Bir hikayenin ana unsurlarını anlatabilir ve daha sonra ne olacağına dair bazı tahminlerde bulunabilir. Bir hikaye anlatırken önce belli bir noktaya dayalı olan ve sonra değerlendirilen ve çözülen klasik anlatım stilini kullanabilir. Hikaye anlatırken başlama ve bitiş ifadelerini (örneğin; “Evvel zaman içinde…” veya “sonsuza dek multu yaşadılar”) ve diğer kelime türlerini kullanır: bağlaçlar (örneğin; “ve), karşılaştırma kelimeleri (örneğin; “daha büyük”). Anlatım formları ve stilleri kültüre bağlıdır; bazı çocukların anlatımları sadece gerçek ifadelerden oluşurken, bazı çocukların anlatımlarında bu gerçekler ek bilgilerle daha ayrıntılı verilebilir.

 

Sharing Personal Experiences

Can explain main elements of a story and make some predictions about what might happen next. Can use a classic narrative style in relating a story, one that builds to a specific or central point and then is evaluated and resolved. Uses beginning and ending markers (e.g., “Once upon a time…” or “…happily ever after.”) in stories told, along with other types of words: conjunctions (e.g., “and”), locatives (e.g., “under,” “on”) and comparatives (e.g., “bigger”). Narrative forms and styles are culturally dependent; some children’s narratives might be made up of only factual statements while other children may approach those facts by offering additional information.

 

Konuşma Becerileri

Konuşmayı uygun bir şekile başlatır ve bitirir. İfade edilen bir fikri veya kullanılan bir sözcüğü belirleyebilir. Sırayla konuşur. Konuşma konusunu sürdürür ve iletişim kurarken göz teması kurar. Bilgilendirici, eğlenceli ve ikna edici gibi amaçlara yönelik dil kullanarak gelişmiş konuşma becerileri sergiler. Üç-dört aşamalı yönergeler verebilir. Bir konuşmada kafası karıştığı zaman bunu fark eder ve konuşmacıdan ne demek istediğini açıklamasını ister. İletişim stilini yetişkinlere ve akranlarına göre değiştirir.

 

Conversational Skills

Begins and ends conversations appropriately. Is able to clarify an idea that is expressed or a word that is used. Takes turns when speaking. Maintains the topic of conversation and uses appropriate eye contact while communicating. Shows improved conversational skills by using language for multiple purposes including for information, entertainment and persuasion. Can offer directions that include three to four steps. Recognizes when he is confused during a conversation and can ask the speaker to clarify the intended message. Changes communication style for adults and peers.

 

Okuduğunu Anlama

Çocuklar kelimeleri otomatik olarak tanıma ve daha hızlı ve daha doğru bir biçimde sesli okuma yeteneklerini geliştirmeye devam ederler. Yedi yaş boyunca, kulağa daha çok doğal konuşma gibi gelen şekillerde sesli okurlar (örneğin; daha hızlı konuşur ve daha çok yüz ifadesi kullanır).

Kelime bilgisini daha da arttırarak ve anlama stratejileri (tahmin etme, özetleme gibi)  uygulayarak anlama yeteneğini geliştirmeye devam eder.

Metni, resimleri ve önceki deneyimlerini kullanarak içeriği, olayları ve sonuçları tahmin eder. Bu gibi tahminleri destekler ve metinden veya geçmişteki bilgilerinden örnekler kullanarak sonuçlar çıkarır. Metinlerdeki bilgileri karşılaştırmak için önceki bilgilerini ve kişisel deneyimlerini de kullanabilir ve metinler arasındaki metin konuları, karakterler ve problemlerle ilgili benzerlik ve farklılıkları belirler. Böyle bir analiz okuma yapmadan önce çocuklarla metnin başlığı hakkında neler bildiklerini konuşarak, metnin içeriği hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyerek ve onları tahminlerinin nedenlerini açıklamaya teşvik ederek desteklenebilir.

Metinde açıkça bahsedilemeyen şeyler hakkında sonuç çıkarma yeteneği artmaktadır (çıkarım yapma).

Hikayelerdeki olayların ve diğer metinlerdeki bilgilerin sırasının önemini anlar.

Bir metnin ana fikrini ve destekleyici detayları belirleybilir ve özet çıkarabilir.

Metin mantıklı gelmediğinde fark ederek kendi anlama yeteneğini izler ve sonra da metni tekrar okur veya sorunu çözmek için başka stratejiler uygular.

Birçok çocuk seviyesine uygun çeşitli metinlerle ilgilenmekte (örneğin; kurgu, halk hikayeleri, masallar, şiir, kurgudışı veya bilgilendirici metinler) ve bunların şekilleri, yapıları ve amaçları hakkında daha bilinçli hale gelmektedirler.

Bir karakterin, olay örgüsünü (problemler ve çözümler gibi), olay yeri ve zamanının ve temanın temel anlatım unsurlarını belirleyebilir. Karakterleri, karakterlerin özelliklerini, ilişkilerini ve değişikliklerini analiz edebilir.

Çocuklar bir hikayeyi daha iyi anlamak, özetlemek ve kendi yazılı anlatımlarını geliştirmek için anlatımsal özelliklerle ilgili bilgilerini kullanırlar.

Basit bilgilendirici metinlerdeki bilgileri özetleyebilir veya yeniden anlatabilir. Yetişkin yardımıyla, ana noktalar ve ayrıntılar arasında ayrım yapabilir, neden-sonuç ilişkilerinden bahsedebilir ve sonuç çıkarabilir.

Daha fazla kaynaktan bulunan bilgiler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirler.

Basit diyagramlardaki, tablolardaki ve grafiklerdeki bilgileri yorumlayabilir.

Bilgiyi yerleştirmek için içerik tablosu ve bölüm başlıkları gibi kitap bölümlerini kullanır.

Yazılı yönergeleri okur ve anlar.

Çocuklar seviyelerine uygun materyalleri okuyarak ve tekrar okuyarak hem akıcılık (yani, doğru, hızlı ve ifadeli okumak) ve anlama stratejileri geliştirir. (Genel kural okuyucunun bir sayfada 5’ten fazla hata yapmaması gerektiğidir.) Yetişkinlerin çocukları daha uzun süre bağımsız okumaya teşvik etmesi gerekmektedir (20-30 dakika).

Bağımsız okuma seviyelerinin üstündeki kitapları dinlemeyi sever. Çocuklara kurgu ve kurgu dışı kitaplar okumak çocukların kelime bilgisini arttırır ve onları daha karmaşık bir dile, kavramlara ve metin yapılarına maruz bırakır.

 

Reading Comprehension

Children continue to build automatic word recognition and their ability to read aloud with greater speed and accuracy. During the year, they read aloud in ways that sound more like natural speech (e.g., speak faster and use more expression).

Continues to improve comprehension by building a larger vocabulary and applying comprehension strategies (e.g., predict, summarize).

Predicts content, events and outcomes by using text, illustrations and prior experience. Supports such predictions and forms conclusions using examples from the text or background knowledge. Can also use prior knowledge and personal experiences to compare and contrast information in texts, and will identify similarities and differences across texts related to text topics, characters, and problems. Such analysis can be stimulated before reading by talking to children about what they already know about the text’s topic, asking them to make predictions about what the text’s contents will include, and encouraging them to give reasons why.

Is able to answer how, why, and what-if questions. Can answer literal questions (e.g., who, what, when, where, and how), as well as questions that provoke deeper thought and analysis (e.g., critical/application questions).

Is becoming more proficient in drawing conclusions about things not explicitly mentioned in the text (drawing inferences).

Understands the importance of the sequence of events in stories and information in other texts.

Can identify the main idea and supporting details of a text and produce summaries.

Monitors own comprehension by recognizing when the text does not make sense, and then rereads or uses other strategies to fix the problem.

Many children show interest in a wide range of grade-level texts (e.g., fiction, folktales, fairy tales, poetry, nonfiction or informational texts) and are becoming more aware of their forms, structures and purposes.

Can identify the basic narrative elements of character, plot (e.g., problems and solutions), setting and theme. Is able to compare these elements across texts. Can analyze characters, including their traits, feelings, relationships and changes.

Children use their knowledge of narrative features to better understand a story, summarize a story and enhance their own writing of narratives.

Can summarize or retell information from simple informational texts. With adult support, can distinguish between main points and details, talk about cause/effect relationships and draw conclusions.

Identifies similarities and differences with information found from more than one source.

Can interpret information from simple diagrams, charts, and graphs.

Uses parts of a book to locate information, including table of contents and chapter titles.

Reads and understands written instructions.

Children develop both fluency (i.e., reading with accuracy, speed and expression) and comprehension strategies by reading and rereading appropriate level materials. (The general rule of thumb is the reader should make no more than 5 errors per page.) Adults should encourage children to read independently for extended periods of time (20-30 minutes).

Enjoys listening to chapter books that are beyond their own independent reading level. Reading both fiction and nonfiction to children increases their vocabulary and exposes them to more complex language, concepts and text structures.

 

Yazı Yazma – İçerik ve Süreç

Yazıyı anlar ve çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanır (örneğin; eğlenmek, hikaye anlatmak, bilgi paylaşmak, yönerge vermek için) ve farklı yazı formları veya türleri kullanır (örneğin; mektup, hikaye, şiir, kişisel anlatımlar). Bazı çocuklar metinlerinde kendini ifade etmeye başlar (örneğin; duygularını, kişisel düşüncelerini).

Dünyadaki kişisel deneyimlerle ve diğer metinlerde (örneğin; kitaplar ve gazeteler) tanımlanan kişisel deneyimlerle ilgili hikayeler yazar. Çoğu çocuk hikaye yazmak için gereken yazı türünü anlar ve olayları bir mantık sıralaması içinde sıralar (örneğin; giriş, gelişme, sonuç). Olay yeri ve zamanını, karakterleri ve olayları daha fazla sıklıkla ve daha ayrıntılı tanımlar.

Konuları, nesneleri, olayları ve deneyimleri tanımlayan raporlar yazar. Yardım alarak, ayrıntıları aktarmak için betimleyici bir dil kullanır ve cümle yapılarını çeşitlendirir (örneğin; cümlelere farklı şekillerde başlar, temel geçişlere ve ifadelere yer verir).

Birbiriyle ilgili fikirleri basit paragraflarda toplayarak ve tutarlı yazarak düzenlemeyi geliştirmeye devam eder. Örneğin; bir rapor yazarken fikirleri kronolojik bir sırada verir veya bir konuyu tanımlar (örneğin; bir kelebeğin yaşam döngüsü).

Yetişkin yardımıyla ve okuma yazma olanaklarıyla birçok çocuk belli bir odak noktasını veya amacı ortaya koyan ve bazı destekleyici ayrıntılar içeren ve bir sonucu olan paragraflar geliştirir.

Yazılı çalışmaları planlamak için yazı öncesi stratejilerini kullanır (örneğin; düşünceleri yetişkinlerle ve akranlarla tartışır; ana fikri, amacı ve hedef kitleyi belirler; karşılaştırma yapmak için beyin fırtınası ağları, listeler ve Venn diyagramları gibi grafik düzenleyiciler kullanır).

İkinci sınıfta, çocuklar yazılı çalışmaları gözden geçirip düzeltebilirler. Çalışmalarını akranlarıyla paylaşırlar ve akranlarının önerilerini çalışmalarının sonraki taslaklarına yansıtırlar.

Yazılı çalışmaları düzeltmek ve yayınlamak için stratejiler kullanır (örneğin; dilbilgisi, büyük/küçük harf kullanımı, noktalamayı kontrol eder ve düzeltir; çizimler ekler; bitirdiği çalışmayı paylaşır).

 

Writing – Content and Process

Understands and uses writing for a variety of different purposes (e.g., to entertain, tell stories, share information, give directions) and uses a variety of forms or genres (e.g., letters, stories, poems, personal narratives, responses to literature). Some children begin to reveal their personal voice (e.g., feelings, personal beliefs) in their texts.

Uses writing to reveal his or her understanding of stories and of informational texts that are read across the curriculum (e.g., science, social studies). Develops an awareness of content and format for different forms of writing. For example, when writing a friendly letter, considers appropriate content and structure (e.g., date, salutation, body, closing and signature).

Writes stories based on personal experiences in the world and those described in other texts (e.g., books and newspapers). Most children understand the form of writing needed for stories and organize events in a logical sequence (e.g., beginning, middle and end). Describes the setting, characters and events more frequently and in greater detail.

Writes reports that describe and explain topics, objects, events and experiences. With support, uses descriptive language to communicate details and varies the structure of sentences (e.g., starts sentences in different ways, includes basic transitions and phrases).

Continues to improve organization by grouping related ideas into simple paragraphs and maintaining a consistent focus. For example, when writing a report, will present ideas in chronological order or describe one topic (e.g., a butterfly’s life cycle).

With adult support and opportunities to read and write, many develop paragraphs that state a clear focus or purpose, include some supporting details and provide a conclusion.

Uses pre-writing strategies to plan written work (e.g., discusses ideas with adults and peers; determines main idea, purpose and audience; uses graphic organizers like brainstorming webs, lists and Venn diagrams to compare/contrast).

In second-grade, children are able to revise their written work. They share their work with peers and incorporate their suggestions into later drafts.

Uses strategies to edit and publish written work (e.g., edits for grammar, capitalization, punctuation; adds illustrations; shares finished product).

 

Yazı Yazma Teknikleri

Tüm büyük ve küçük harfleri okunaklı bir biçimde yazar. Kelimelerdeki harfler arasında ve cümlelerdeki kelimeler arasında uygun boşluklar bırakır.

Özneler ve yüklemler ile büyük harf kurallarını (örneğin; özel isimler, aylar/haftanın günleri) ve noktalama işaretlerini (örneğin; mektupların selamlama bölümünde virgül kullanımı ve listelenen şeyler arasına virgül koyma, kesme işareti, tırnak işareti) kullanarak tam cümleler yazar. Çoğu çocuk kendi yazılarındaki ve başkalarının yazılarındaki tam ve eksik cümleleri ayırt edebilir.

Yardım alarak veya ipucu verilirse, doğru yazım şeklini bulmak için kaynak (sözlük gibi) kullanır.

 

Writing – Mechanics

Prints all uppercase and lowercase letters legibly. Provides appropriate margins and correct spacing between letters in words and words in a sentence.

Writes complete sentences using subjects and verbs, as well as basic capitalization (e.g., proper nouns, months/days of the week) and punctuation (e.g., comma use in the greetings of letters and to separate items in a list, apostrophes, quotation marks). Most children can distinguish between complete and incomplete sentences in their own writing and in the writing of others.

With support or if prompted, uses resources (e.g., dictionary) to find correct spellings.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s