Yedi Yaş Çocuğu ve Fen Bilimleri

 

SEVEN-YEAR-OLDS AND SCIENCE

Çocukları fen alanında geliştirmekle genel olarak etraflarındaki dünyaya dair kavramsal anlayışlarını derinleştirmek, bilimin nasıl uygulandığını daha iyi anlamalarını sağlamak ve bilimsel araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir. Yetişkinler destekleyici bir ortamla çocukların bu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

The overall goals of children’s development in science are to deepen their conceptual understandings of the world around them, to increase their comprehension of how science is practiced and to develop their abilities to conduct scientific investigations. Adults can help children achieve these goals with a supportive environment.

 

Sorgulama Becerileri

 • Yakın çevresindeki çeşitli olguları merak etmeye devam eder. “….sa ne olur?” gibi sorular sorar ve bunu nasıl deneyebileceğini düşünür. “Bir bardak suyu gece dışarda bırakırsam ne olur?” gibi doğrudan deneyerek yanıtlanabilecek ve “Soğuk havada buz neden donar?” gibi doğrudan deneyle yanıtlanamayacak soruları daha iyi ayırt eder. Bir faktör test edilirken diğer tüm koşulların aynı kaldığı kontrollü deney kullanarak araştırma yeteneğini geliştirir. Doğrudan deneyimi dışındaki olgularla daha çok ilgilenir (örneğin; kasırgalar, volkanlar, uzay yolculuğu). Daha odaklı incelemelerden faydalanır (örneğin; suyun neye benzediğini ve damlalar farklı yüzeylere sıkıldığında suyun nasıl hareket ettiğini görmek için bir damlalık kullanır).
 • Bilgi toplamak için farklı araçlar kullanabilir (örneğin; termometre, ölçü kapları, saatler). Farklı kaynaklardan veri toplayarak sorulara cevaplar bulur (örneğin; doğrudan deneyimlerden, kitaplardan, resimlerden, tablolardan, videolardan, konuk konuşmacılardan, İnternetten). Birden fazla kaynaktan edinilen bilgilerle benzerlikleri ve farklılıkları belirler. Basit diyagramlardaki, tablolardaki ve grafiklerdeki bilgileri yorumlayabilir. İlgili kaynaklardan basit notlar alabilir. Ataç, el, kurşun kalem gibi standart olmayan birimler yerine standart bir cetvel kullanarak nesneleri ölçer.
 • Daha gelişmiş çizimler ve yazılarla bilgileri kaydeder. Konuları, nesneleri, olayları ve deneyimleri tanımlayan ve açıklayan raporlar yazar. Yardım alarak, ayrıntıları aktarmak (örneğin; gözlemleri) için betimleyici bir dil kullanır ve cümlelerin yapısını değiştirir. İlgili fikirleri basit paragraflarda toplayarak ve konudan uzaklaşmayarak yazı düzenlemesini geliştirmeye devam eder. Örneğin; bir rapor yazarken fikirleri kronolojik sıralama içinde sunacak veya bir konuyu (örneğin; kelebeğin yaşam döngüsü) tanımlayacaktır. Bilgi toplama ve bu bilgileri basit grafiklerde, tablolarda, haritalarda ve şemalarda gösterme yeteneği artar. Grafiklerdeki bilgileri sonuç çıkarmak için değerlendirir, düşünceler arasındaki bağlantıları gösterir ve soruları cevaplar.
 • İddiaları delille destekleme yeteneği artar (örneğin; “Bence lastik toplar iyi zıplıyor çünkü lastik topları zıplattığımızda plastik toplardan daha yükseğe zıpladılar.” der). Bilgileri ve önceki bildiklerini kullanarak mantıklı açıklamalar yapma ve sonuç çıkarma yeteneğini geliştirir.
 • Giderek daha zengin bir dil kullanarak sözlü ve yazılı olarak bilgi paylaşma yeteneği artmıştır. Fikirleri gerçek gibi ifade eder (örneğin; “Plastik toplar iyi zıplar.” der), fakat düşüncesini açıklayabilir. Neden/sonuç ilişkilerinden bahsedebilir ve sonuçlar çıkarabilir.
 • Başkalarını dinleme ve başkalarıyla çalışma yeteneği artmıştır. Fende takımla çalışmanın ve bulguları başkalarıyla paylaşmanın faydalı olduğunun farkındadır.

 

Inquiry Skills

 • Continues to wonder about an increasing range of phenomena within the immediate environment. Asks questions like, “What will happen if…?” and thinks about how to test it out. Better distinguishes between questions that can be addressed by direct experimentation, such as, “What will happen if I leave a cup of water outside over night?” and those that cannot, such as, “Why does ice freeze when it is cold?” Shows improved ability to conduct experiments using a “fair test,” or controlled experiment, where one factor is tested and all other conditions remain the same. Is increasingly more interested in phenomena outside of his or her direct experience (e.g., hurricanes, volcanoes, space travel). Benefits from more focused explorations (e.g., uses a dropper to see what water looks like and how it moves when drops are squeezed on to different surfaces).
 • Uses a wider selection of tools to gather information (e.g., thermometers, rulers, balances, measuring cups, clocks, hand lenses). Finds answers to questions by collecting data from a variety of sources (e.g., direct experiences, books, pictures, charts, videos, guest speakers, the Internet). Identifies similarities and differences with information found from more than one source. Can interpret information from simple diagrams, charts and graphs. Is able to take simple notes from relevant sources. Measures items using a standard ruler, rather than non-standard units such as paper clips, hands and pencils.
 • Records information through drawings and writing that are more developed. Writes reports that describe and explain topics, objects, events and experiences. With support, uses descriptive language to communicate details (e.g., observations) and varies the structure of sentences. Continues to improve organization of writing by grouping related ideas into simple paragraphs and maintaining a consistent focus. For example, when writing a report, will present ideas in chronological order or describe one topic (e.g., a butterfly’s life cycle). Shows improved ability to collect and represent information in simple graphs, tables, maps and charts. Evaluates information in graphs to draw conclusions, show connections among ideas and answer questions.
 • “Shows increasing consistency in ability to support claims with evidence (e.g., says, “I think rubber balls are good bouncers because when we bounced them they bounced higher than the plastic ones.”). Improves ability to construct reasonable explanations and draws conclusions using information and prior knowledge.”
 • Shows improved ability to share information verbally and in writing, using increasingly richer language. States ideas as facts (e.g., says, “Rubber balls are good bouncers.”), but can explain his or her thinking. Is able to talk about cause/effect relationships and form conclusions.
 • Shows improved ability to listen to and work with others. Is aware that in science it is helpful to work with a team and to share findings with others.

 

Fen Bilimleri Bilgisi                        

 • Bir ekleme veya çıkarma olmadıkça, görüntüsü değişse bile, bir şeyin miktarının aynı kaldığı konusundaki farkındalığı gelişir (örneğin; bir çamur parçasının şeklinin değişmesine rağmen, çamur miktarı hala aynıdır). Benzer şekilde, sabit bir miktar su veya başka bir sıvı bir kaptan diğer bir kaba boşaltıldığında, sıvı miktarının hala aynı olduğunu daha iyi anlar.
 • Belli etkiler elde etmek için sesin ve ışığın kaynaklarını araştırmaya ve kontrol etmeye devam eder. Sesin özelliklerini ve bu gibi özelliklerin nasıl değiştirilebileceğini daha çok araştırır. Seslerin titreşimlerle nasıl oluştuğunu daha iyi anlar.
 • Suyun hava sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle katı ve sıvı hallerde bulunduğunu fark eder. Suyun gaza dönüştüğünü söyleyebilir ve buna “buharlaşma” dendiğini bilebilir ama bunun nasıl olduğunu sınırlı bir ölçüde anlar. Sıvıların birbirlerinden farklı olmalarına rağmen, hepsinin belli özellikleri olduğunu anlar (örneğin; mısır şurubu sudan daha yoğun bir kıvamdadır ve yavaş akar ama her iki sıvı da akışkandır ve bulundukları kabın şeklini alırlar).
 • Hareket eden bir şeyin iterek veya çekerek nasıl değiştirilebileceğini daha iyi anlar (örneğin; bir topu daha kuvvetli itmek topun daha hızlı hareket etmesini sağlar). Nesnelerin nasıl dengelenebileceğini araştırır (örneğin; kalemi veya silgiyi parmağında dengede tutmaya çalışır, sonra da ağırlığın yerini değiştirmenin dengeyi nasıl etkilediğini görmek için ataçlar veya kil parçaları ekler).

 

Knowledge of Physical Sciences

 • Develops a stronger awareness of how the quantity of something stays the same unless more is added or removed, even if its appearance changes (e.g., even though the shape of a piece of clay has changed, there is still the same amount of clay). Similarly, better understands that when a fixed amount of water or another liquid is poured from one container to another, there is still the same amount of that liquid.
 • “Continues to explore and control light sources and shadows to achieve specific effects. Investigates further the characteristics of sound and how such attributes can be modified. Increases understanding of how sounds are caused by vibrations.”
 • “Recognizes that water changes back and forth between liquid and solid due to changes in temperature. Can state that water turns into a gas, and may know that this is called “evaporation,” but has limited if any understanding of what this involves. Understands that though liquids can differ from one another, they all have certain characteristics (e.g., though corn syrup is thicker than water and flows slowly, both liquids flow and take the shape of their container).”
 • “Develops a greater understanding of how the movement of something can be changed by pushing and pulling (e.g., throwing a ball with more force will make it move faster). Explores further how things can balance (e.g., tries balancing a pencil or ruler on a finger and then adds weights such as paper clips or pieces of clay to see how changing the location of weights affects balance).”

 

Yaşam Bilimleri Bilgisi          

 • Tüm hayvanların ve bitkilerin büyümek, yaşamak ve çoğalmak için gereken farklı işlevlere hizmet eden belli yapıları olduğu konusundaki bilgisini arttırmaya devam eder. Yeni bitkilerin tohumlar gibi soğanlardan ve aşılardan da büyüyebileceğini fark eder.
 • Canlıların hayatta kalmak için nelere ihtiyacı olduğunu daha iyi anlar (örneğin; kral kelebeklerinin yaşamak için sütlü özsuyu olan bitkilere ihtiyacı olduğunu gözlemler veya okur). Bitkilerin ve hayvanların hayatta kalmak için birbirlerine bağlı olabileceğini fark eder (örneğin; örümceklerin böcek veya başka yiyecek kaynakları olan yerlerde yaşamaları gerekir).
 • Canlıların ve cansız nesnelerin özelliklerini belirleyebilir.
 • Bir canlının yaşam alanının canlının hayatta kalmasına yardımcı olan unsurlar içerdiğini öğrenir (örneğin; karıncaların yiyeceklere yakın, tünel kazabilecekleri ve onları avlayabilecek hayvanlardan uzak yerlerde yaşadıklarını görür). Canlıların özellikle kendi çevrelerinde hayatta kalmalarına katkıda bulunan belli özelliklere sahip olduklarını gözlemlemeye devam eder (örneğin; bazı böceklerin yaşam alanlarına uygun kamuflajları olduğunu gözlemler).
 • Bitkilerdeki ve hayvanlardaki çeşitliliğin ve farklılığın daha çok farkına varır (örneğin; farklı yunus türlerinin vücutlarındaki işaretler farklıdır).
 • Tüm canlıların doğum, büyüme ve gelişme, çoğalma ve ölümden oluşan bir döngüden geçtiği hakkında daha çok şey öğrenir.

 

Knowledge of Life Sciences

 • Continues to build knowledge for how each animal and plant has particular structures that serve different functions necessary for growth, survival and reproduction. Recognizes that new plants can develop from bulbs and cuttings as well as from seeds.
 • Develops a greater understanding of what living things need in order to survive (e.g., observes or reads that Monarch butterflies require milkweed). Recognizes that plants and animals can depend on one another for survival (e.g., spiders need to live where there are insects or other food sources).
 • Can identify characteristics of living and nonliving objects.
 • Builds knowledge of how a living thing’s habitat contains elements that help it survive (e.g., sees that ants live where they are near food, where they can dig tunnels and where they can hide from predators). Continues to observe that living things have specific traits or features that help them survive, particularly within their environments (e.g., recognizes that some insects have camouflage that matches what is found in their habitat).
 • Develops an increased awareness of the diversity and variation in plants and animals (e.g., body markings vary on different types of dolphins).
 • Learns more about how living thing goes through a cycle that includes birth, growth and development, procreation and death.

 

Yeryüzü ve Uzay Bilgisi

 • Farklı yeryüzü materyallerinin farklı özelliklere sahip olduğu konusundaki bilgisini arttırır (örneğin; kayaların şekilleri ve büyüklükleri farklıdır, bazı mineraller daha serttir).
 • Havanın bazı özelliklerinin belli araçlar kullanarak ölçülebileceğini fark eder (örneğin; termometre okur, basit bir rüzgar veya yağmur ölçer yapar).
 • Güneşin ve ayın kalıpları hakkında daha derin düşünmeye devam eder (örneğin; ayın her zaman aynı yerde olmadığını gözlemler).

 

Knowledge of Earth and Space

 • Increases knowledge of how various kinds of earth materials have different properties (e.g., rocks come in various shapes and sizes, some minerals are harder than others).
 • Recognizes that some aspects of the weather can be measured using certain tools (e.g., reads a thermometer, makes a rudimentary wind or rain gauge).
 • Continues to think more deeply about the patterns of the sun and moon (e.g., observes that the moon is not always in the same place).

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s