“Responsive Classroom” Yaklaşımı Nedir?

Duyarlı Sınıf Yaklaşımı

The Responsive Classroom® Approach

Duyarlı Sınıf yaklaşımı Northeast Foundation for Children (NEFC) tarafından geliştirilen yenilikçi bir öğretim şeklidir. NEFC, 1981 yılında uzun yıllar süren öğretmenlik kariyerleri boyunca kazandıkları bilgileri, becerileri ve felsefeleri paylaşmak isteyen bir grup devlet okulu öğretmeni tarafından kurulan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Deneyimlerini birleştirerek ilköğretim öğrencilerinin kuvvetli ve güvenli bir öğrenme ortamındaki sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri üzerinde duran Duyarlı Sınıf yaklaşımını geliştirmişlerdir.

The Responsive Classroom approach is an innovative way of teaching developed by the Northeast Foundation for Children (NEFC). The NEFC is a nonprofit organization founded in 1981 by a group of public school educators seeking to share the knowledge, skills, and philosophies they had acquired through years of teaching. The result of their combined experiences is the Responsive Classroom approach, which emphasizes the social, emotional, and academic growth of elementary school students in a strong and safe learning environment.

Duyarlı Sınıf yaklaşımı, çocukların en iyi sosyal etkileşimle ve akademik derslerle birlikte sosyal ve duygusal becerileri de öğrendiklerinde öğrendikleri düşüncesinden yola çıkarak, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini akademik öğrenimleriyle birleştirmektedir. Bu yaklaşımın amacı sınıf ve okul çapındaki çalışmaların uygulanması ve iyileştirilmesiyle ideal öğrenci öğrenimini sağlamaktır. Duyarlı Sınıf yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarısını arttırdığı, sorunlu davranışları azalttığı, sosyal becerileri geliştirdiği ve öğretimin kalitesini arttırdığı görülmüştür.

The Responsive Classroom approach incorporates the students’ social and emotional growth into their academic learning, stemming from the notion that children learn best through social interaction and when they are explicitly taught social and emotional skills along with their academic lessons. The goal is to enable optimal student learning, and through the implementation and refining of classroom and school-wide practices, the Responsive Classroom approach has been shown to increase academic achievement in elementary school students, decrease problem behaviors, improve social skills, and raise the quality of instruction.

DUYARLI SINIF YAKLAŞIMININ ÖZÜ

Duyarlı Sınıf yaklaşımı nasıl bir yaklaşımdır? Tüm ilköğretim okulları bu ilkeleri ve uygulamaları programlarına dâhil edebilir ve böylece çok farklı öğrencilere ulaşıp mevcut sınıfları ideal birer öğrenme ortamına dönüştürebilirler.

Duyarlı Sınıf yaklaşımı öğrencilerin eğitiminin tamamen kapsamlı olmasını, hayatlarını her açıdan şekillendirmesini sağlamak için sosyal ve duygusal gelişimi akademik programla bütünleştirmektedir.

INSIDE THE RESPONSIVE CLASSROOM APPROACH

What does the Responsive Classroom approach look like? Any elementary school can incorporate these principles and practices into their curriculum, thus reaching the widest range of students and transforming already existing classrooms into spaces of optimal learning.

The Responsive Classroom approach builds social and emotional growth into an academic curriculum so that students’ education becomes truly well rounded–shaping every aspect of their lives.

Öğretmen sınıfı daha uyarıcı, zorlayıcı, güvenli ve mutlu bir yer haline getirmeye yönelik uygulamalara yer verir.

Güne başlarken yapılan Sabah Toplantıları veya tüm aileyi çocuklarının eğitimine dâhil etmek için velilerle daha çok iletişim kurma gibi bazı uygulamalar doğrudan topluluk anlayışını desteklemektedir. Sınıf, öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olarak ve güvenli, zorlayıcı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı olacak şekilde yeniden düzenlenir.

Teachers incorporate practices designed to make the classroom more stimulating, challenging, safer, and happier.

Some of these practices directly foster a sense of community, such as Morning Meetings to start the day, or increased communication with parents to involve the entire family in their child’s education. The classroom is also often physically rearranged to fit where children are developmentally and also to be conducive to safe, challenging, and joyful learning.

Bu yaklaşımın unsurları öğrencilere onları kendi öğrenimlerine daha çok dâhil eden ve sınıf ve sınıfın içindeki yerleri hakkında daha iyi hissetmelerine yardımcı olan bir özerklik seviyesi de kazandırmaktadır.

Öğrenciler sınıf kurallarını şekillendirmeye katılırlar ve öğretmenler çocukları sınıf kurallarını unuturlarsa veya kurallara uymamayı seçerlerse ne olacağını anlamalarını sağlayan tartışmalara dâhil ederler.  Öğretmenler bir çocuğun uygunsuz davranışı karşısında hangi tekniği seçerse seçsin, amaç uygunsuz davranışa bir an önce son verirken çocuğun gururunu kırmamak ve tüm çocukların öğrenmeye devam edebilmesi için olumlu davranışı yeniden sağlamaktır.

Elements of this approach also offer students a level of autonomy that involves them more in their own learning and helps them feel better about their classroom and their place in it.

Students partake in shaping the rules of the classroom, and teachers engage children in discussions that help them understand what will happen when they forget or choose not to follow classroom rules. No matter which of several techniques teachers choose when responding to a child’s misbehavior, their goal is always to protect the child’s dignity while quickly stopping the misbehavior and restoring positive behavior so that all the children can continue learning.

Motivasyonu arttırmak ve öğrencilerin öğrenme heyecanı duymasını sağlamak için öğretmenler öğrencilere ne öğrenecekleri ve nasıl öğrenecekleri hakkında bazı yapılandırılmış, gelişimlerine uygun seçenekler de sunar.

Örneğin; bir böcek inceleme çalışması için üçüncü sınıf öğrencileri incelemek istedikleri böceğe ve öğrendiklerini kilden model yaparak mı yoksa poster hazırlayarak mı göstereceklerine kendileri karar verebilirler.

To increase motivation and help get students excited about learning, teachers also give them some structured, developmentally appropriate choices about what and how they will learn.

For example, for an insect study, third graders may be invited to choose which insect they want to study and whether they will represent what they learn by making a clay model or a poster.

Öğretmenin Duyarlı Sınıf yaklaşımını uyguladığı bir sınıf öğrencilerin seslerini duyurdukları ve kendi eğitimlerinde aktif bir rol oynadıkları olumlu bir mekândır. Öğretmen aynı zamanda bir kolaylaştırıcı olur ve öğrencileri dinleyip birlikte çalışmalarına yardım ederek işbirliği, bağımsızlık, sorumluluk ve hesap verebilirlik değerleri daha iyi öğretilir.

A classroom where the teacher follows the Responsive Classroom approach is a positive space where students’ voices are heard and where they play an active role in their education. The teacher also becomes a facilitator, and through listening to the students and helping them work together, the values of cooperation, independence, responsibility, and accountability are further instilled.

SINIF KURALLARI GELİŞTİRME  

Öğretmenler her eğitim öğretim yılının ilk birkaç haftası boyunca öğrencileriyle beraber sınıf kuralları belirlerler. Süreç çocukların yeni eğitim öğretim yılından beklentilerini sıralamalarıyla başlar. Sonra, öğrenciler ve öğretmen kuralları belirlerler ve kuralları ihlal etmenin “mantıklı sonuçlarını” tartışırlar. NEFC’ye göre, çocuklar kuralları belirleme sürecine katılırlarsa ve kuralların amacını anlarlarsa, kurallara uyma eğilimleri daha fazla olmaktadır. Öğrencilerin kuralları uygulama ve modelleme fırsatları da vardır.

Mesela, Four Corners okulundaki bir birinci sınıfın kuralları şöyledir:

 • Herkese ve her şeye karşı saygılı olun.
 • Elinizden gelenin en iyisini yapın. İşinize odaklanın.
 • Nazik ve cömert olun.

DEVELOPING CLASSROOM RULES

Teachers spend the first few weeks of every school year developing classroom rules with their students. The process starts with children listing their hopes and dreams for the academic year. Then students and the teacher formulate the rules, and discuss the “logical consequences” for violating the rules. If children participate in creating rules and understand the purpose for them, they are more inclined to follow them, according to NEFC. Students also have opportunities to practice and model the rules.

The rules for one first grade class at Four Corners School, for example read:

 • Respect everyone and everything.
 • Do your personal best. Stay focused.
 • Be kind and generous.

Okullar el çırpma veya sallama, parmak şıklatma, çan çalma veya zil çalma gibi öğrencilerin dur ve dinle anlamına geldiğini anladıkları işaretler de belirlerler.

Her sınıfta sınıf kurallarının tüm öğrenciler tarafından imzalanan, görünecek bir yerde asılı bir kopyası ve problem çözme aşamaları listesi bulunur.

Flanders okulunda öğrencilerin çatışma çözmek için başvurdukları sürece HELPS denmektedir. Bu kısaltmada aşağıdakileri temsil etmektedir:

 • Sakinleşeceğiniz ve birbirinizle konuşacağınız bir yeriniz olsun.
 • Sizi neyin üzdüğünü açıklayın. “Sen ____________ yaptığın zaman, ben _____________ hissediyorum” gibi “ben mesajları” kullanın.
 • Karşınızdakinin sözünü kesmeden dinleyin.
 • Sorunu düzeltmek için ne yapacağınızı planlayın.
 • El sıkışın veya problemin başka bir şekilde çözüldüğünü kabul edin.

Okul gününün her anı zaten artan akademik sorumluluklarla geçtiği için kural belirlemek için günlerce uğraşmak pratik görünmeyebilir. Ancak, uygulayıcılar kurallara ayrılan zamanın sene boyunca disipline harcanacak zamanı katbekat azalttığını ifade etmektedir.

Schools also establish signals, such as a hand clap or wave, finger snap, trilling chime or ringing bell, that students understand means freeze and listen.

Each classroom has a copy of its rules, signed by all the students, posted prominently, as well as a list of steps for problem solving.

At Flanders, the process for students resolving conflicts is called HELPS:

 • H: Have a place to go to cool down and talk to each other.
 • E: Explain what made you unhappy. Use “I messages” such as “I feel _______when you ______.”
 • L: Listen, without interrupting.
 • P: Plan what to do to fix it.
 • S: Shake hands, or agree that the problem is resolved in some other way.

Spending days crafting rules may seem impractical when increasing academic demands already are consuming every spare minute of the school day. But practitioners say the time invested on rules upfront exponentially reduces time spent throughout the year on discipline.

MANTIKLI YAPTIRIMLAR UYGULAMA

Kural belirlemenin yanı sıra, Duyarlı Sınıf yaklaşımının altında yatan bir diğer önemli bölümü de Mantıklı Yaptırımlardır. Tüm Mantıklı Yaptırımlar kırarsan, tamir edersin fikrine dayalıdır – kırılan bir eşya da olabilir, duygular da olabilir. Kullanılan Mantıklı Yaptırımlar mola, bir sorunu çözmek için başka bir öğrenciyle ve/veya öğretmenle görüşme, sözlü özür dileme veya birinin incinen duygularını anladığını gösteren bir jest yaparak bir eylemle özür dilemedir.

IMPLEMENTING LOGICAL CONSEQUENCES

Besides setting rules, the other critical part of the Responsive Classroom approach underpinning is Logical Consequences. The basis for all Logical Consequences is the idea that if you break it, you fix it — whether it is equipment or feelings. Among the Logical Consequences used are time outs, meeting with another student and/or teacher to resolve a problem, a verbal apology, or an apology of action, which is a gesture acknowledging another’s hurt feelings.

Flanders okul müdürü okullarında uygulanan McLaughlin Mantıklı Yaptırımlardan biri olarak “Ödev yapmayanlar Sabah Toplantısına katılamaz” uygulamasını örnek göstermiştir. “Çocuklar içsel motivasyonla çalışmayı öğrenirse, bunun büyük faydasını göreceklerdir.” Öğrenciler dikkatlerini kaybettiklerini veya biraz molaya ihtiyaçları olduğunu hissediyorlarsa, sınıfta veya koridorda bunun için ayrılmış bir yere gidip dikkatini yeniden toplayabileceklerini de bilmektedirler.

“If their homework isn’t done, they can’t join the Morning Meeting,” Flanders’ principal McLaughlin said, explaining one common Logical Consequence. “If children learn to work for internal motivation, there are tremendous benefits.”Children also know that if they are losing focus or need a self-imposed time out, they can go to a designated place in the classroom or in the hall to regroup before they rejoin the class.

Duyarlı sınıf uygulamalarını kullanan okullar yapılandırılmamış görünürken – tek bir odada, öğrenciler bilgisayarda çalışıyor, okuyor, çiziyor veya satranç oynuyor olabilir – net ve herkes tarafından anlaşılan kurallar esnektir. Öğrenciler sınıf kurallarını ve bu kurallara uymamanın yaptırımlarını anlayınca kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenirler. Böylece akademik ve sosyal problemleri çözmek için daha bağımsız bir şekilde çalışırlar. Öğretmenler de öğrencilere müdahaleden çok öğretime zaman ayırabilirler.

While schools using Responsive Classroom practices appear unstructured — in a single room, students can be working on computers, reading, drawing, or playing chess — flexibility exists within a concise, universally understood set of rules. Once students understand the class rules and consequences for breaking them, they take responsibility for their own behavior. Children then work more independently to solve academic and social problems. And teachers spend more time on instruction than intervention.

Duyarlı Sınıf Çerçevesi
Duyarlı Sınıf yaklaşımının başlıca yedi ilkesi Northeast Foundation for Children tarafından şöyle belirlenmiştir:

* Sosyal müfredat akademik müfredat kadar önemlidir.

* Çocukların nasıl öğrendikleri ne öğrendikleri kadar önemlidir: süreç ve içerik el eledir.

* En büyük bilişsel gelişim sosyal etkileşimle gerçekleşir.

* Çocuklar akademik ve sosyal olarak başarılı olmak için belli sosyal becerilere ihtiyaç duyarlar. Bu beceriler: işbirliği, açıklama, sorumluluk, empati ve otokontroldür.

* Öğrencileri tanımak –bireysel, kültürel ve gelişimsel açıdan—öğrettiğimiz içeriği bilmek kadar önemlidir.

* Öğrencilerimizin ailelerini tanımak ve onları katılıma davet etmek çocukların eğitimi için son derece önemlidir.
* Okuldaki yetişkinlerin birlikte nasıl çalıştıkları bireysel yeterlik kadar önemlidir: kalıcı değişiklik yetişkin topluluğuyla başlar.

The Responsive Classroom Framework
The seven key principles of the Responsive Classroom approach, as outlined by the Northeast Foundation for Children, are:

* The social curriculum is as important as the academic curriculum.

* How children learn is as important as what they learn: process and content go hand in hand.

* The greatest cognitive growth occurs through social interaction.

* Children need certain social skills in order to be successful academically and socially. These include: cooperation, assertion, responsibility, empathy, and self-control.

* Knowing the children we teach — individually, culturally, and developmentally — is as important as knowing the content we teach.

* Knowing the families of the children we teach, and inviting their participation, is essential to children’s education.

* How the adults at school work together is as important as individual competence: lasting change begins with the adult community.

NEFC’ye göre, Duyarlı Sınıf felsefesinin başlıca öğretim uygulamaları şunlardır:

 • Sabah Toplantısı:

Topluluk oluşturan, olumlu bir öğrenme ortamı yaratan ve akademik ve sosyal becerileri pekiştiren günlük bir rutindir. Öğrenciler ve öğretmenler çember halinde oturup birbirlerini isimleriyle selamlarlar, sırayla anekdotlarını “       paylaşırlar,” şarkı söylerler veya bir oyun oynarlar.

 • Kurallar ve Mantıklı Yaptırımlar:

Sorumluluğu ve otokontrolü destekleyen açık ve tutarlı bir disiplin yaklaşımıdır.

 • Yönlendirilmiş Keşif:

Sorgulamaya teşvik eden, ilgiyi arttıran ve okul ortamıyla ilgili sorumluluk öğreten materyaller sunma formatıdır.

 • Akademik Seçim:

Çocuklara ilgili, kendini motive eden öğrenenler olma fırsatı veren öğrenme seçenekleri sunma yaklaşımıdır.

 • Sınıf Organizasyonu:

Materyalleri, eşyaları ve sergilenen şeyleri bağımsızlığı teşvik edecek, ilgilenmeyi destekleyecek ve öğrenimi en üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenleme stratejilerini içermektedir.

 • Aile İletişim Stratejileri:

Aileleri çocuklarının eğitimine gerçek anlamda ortak etme fikirleridir.

The key teaching practices of the Responsive Classroom philosophy, according to NEFC, are:

 • Morning Meeting:

This is a daily routine that builds community, creates a positive climate for learning, and reinforces academic and social skills. Students and teachers sit in a circle and greet each other by name, take turns “sharing” anecdotes, sing, and or play a game.

 • Rules and Logical Consequences:

A clear and consistent approach to discipline that fosters responsibility and self-control.

 • Guided Discovery:

A format for introducing materials that encourages inquiry, heightens interest, and teaches responsibility for the school environment.

 • Academic Choice:

An approach to giving children choices in their learning that helps them become invested, self-motivated learners.

 • Classroom Organization:

This involves strategies for arranging materials, furniture, and displays to encourage independence, promote caring, and maximize learning.

 • Family Communication Strategies:

Ideas for involving families as true partners in their children’s education.

http://teach.com/what/teachers-teach/the-responsive-classroom-approach

http://www.educationworld.com/a_issues/schools/schools016.shtml

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s