Öğrenci Profili Geliştirme 

Öğrenci profili her bir öğrencinin öğrenme açısından güçlü yanları ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı, derinlemesine bilgi vermektedir. Belli öğrenme alanlarında ekstra dikkat edilmesi ve desteklenmesi gereken öğrenciler için doğru ve kişiye özel değerlendirme ve öğretim planlamak için bir araç olarak sınıf profilini tamamlamaktadır. Bireysel öğrenci profili değerlendirme araçlarını, öğretim stratejilerini ve uygun olduğunda bu öğrencinin öğrenme stiline, tercihlerine, güçlü yanlarına, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve hazırbulunuşluklarına en uygun bireysel desteği belirlemek için kullanılabilecek ayrıntılı bilgileri sunmaktadır. Öğrenci profili öğretmenlerin öğrencinin belirli güçlü yanlarından faydalanırken belirli ihtiyaçlarını dikkate alan değerlendirme ve öğretim geliştirmeleri için gereken ayrıntıları vermektedir.

Esas olarak, öğrenci profili öğrencinin yeteneklerinin belli öğrenme alanlarındaki gelişimin yaşa uygun kısmıyla nerede ilgili olduğunu belirlemek için yapılması gereken “boşluk analizini” kolaylaştırmaktadır. Bu analize dayalı olarak öğretim doğrudan öğrencinin geliştirmesi gereken kritik becerilere yönelik olarak verilebilir.

Developing a Student Profile

The student profile gives detailed, in-depth information about the learning strengths and needs of the individual student. It supplements the class profile as a tool for planning precise and personalized assessment and instruction for students who need extra attention and support in particular areas of learning. The individual student profile provides detailed information about the student to guide the selection of assessment tools, instructional strategies, and, where appropriate, individualized supports that are best suited to that student’s learning style, preferences, strengths, needs, interests, and readiness. A student profile provides the detail teachers need in order to devise assessment and instruction that take into account the student’s particular needs while capitalizing on his or her particular strengths.

Essentially, the student profile facilitates the “gap analysis” that needs to be performed in order to determine where the student’s abilities are relative to the age-appropriate stage of development in particular areas of learning. On the basis of this analysis, instruction can be provided that directly targets the critical skills that the student needs to develop.

Neden Öğrenci Profili Geliştirelim? 

Bireysel öğrenci profili geliştirmek eğitimcilere aşağıdakilerini yapma olanağı verir:

 • Öğrencilerin güçlü yanlarını nasıl kullanabileceğini düşünme;
 • Öğrencinin başka derslerde gösterdiği güçlü yanlarından, çeşitli konular hakkındaki ön bilgisinden, öğrenme stilinden veya tercihinden ve okul dışındaki ilgi alanlarından faydalanarak öğrenciyi belli bir derste motive etme ve öğrenimini destekleme yollarını düşünme;
 • Öğrenciye özel değerlendirme ve öğretim geliştirme;
 • Öğrencinin farklı aktivitelerde belli gruplandırmalardan nasıl fayda göreceğini düşünme;
 • Belirli destekleri ve olanakları, uygun araçları ve teknolojileri ve belli öğretim ve değerlendirme aktivitesi türlerini, araçlarını ve kaynaklarına olan ihtiyacı öngörme ve bunların nasıl kullanılacağını planlama. Bireysel öğrenci profilleri özellikle aşağıdaki özellikleri taşıyan öğrencilere yönelik öğretimde ve değerlendirmede daha çok doğruluk ve kişiye özel hale getirme anlamına gelebilir:
 • Öğrenme potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyen;
 • Sosyo-duygusal, davranışsal veya düzenlemeyle ilgili sorunlar yaşayan;
 • Belli bir geçişte veya genel olarak geçişlerde zorlanan;
 • Öğrenmesine engel olan kişisel koşulları olan;
 • Okul aktivitelerinden kopmuş;
 • Özel eğitim gereksinimleri olan.

Fazladan desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için değerlendirme ve öğretim planlaması entegre ve çoğu zaman işbirlikçi bir süreçtir. Sınıftaki öğretmenle başlar ve gerektiğinde okul içindeki başka gruplar tarafından desteklenir. Seçilen öğretim stratejileri yeterli bir süre uygulandıktan sonra etkililikleri daha çok öneride ve tavsiyede bulunabilecek okuldaki takım üyeleriyle işbirliği içinde değerlendirilir.

Sınıf öğretmenleri, okul müdürü, öğrenci, veli, diğer öğretmenler ve okuldaki takım üyeleri arasındaki sürekli iletişim öğrenciyle ilgili bilgilerin paylaşılması ve çalışmaları koordine edilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Bir bireysel öğrenci profili için toplanan bilgiler okul takımının üyeleri ve ilave desteğe ihtiyacı olan, özellikle de bir Bireysel Eğitim Planı (BEP) hazırlanması düşünülen öğrencilerin ihtiyaçlarını düşünen diğer eğitimciler veya uzmanlar için önemli bir kaynaktır.

Why Develop a Student Profile?

Developing an individual student profile provides educators with the opportunity to:

 • consider how to use and build on the student’s strengths;
 • consider ways of motivating the student and supporting his or her learning in a particular subject by drawing on strengths that the student has demonstrated in other subjects, prior knowledge in various subjects, learning style or preference, and interests outside school;
 • develop specifically targeted assessment and instruction for the student;
 • consider how the student would benefit from particular groupings of students for different kinds of activities;
 • foresee the need for, and plan for the use of, particular supports and accommodations, appropriate media and technologies, and particular forms and modes of instructional and assessment activities, tools, and resources. Individual student profiles can point the way to greater precision and personalization in instruction and assessment, particularly for students who:
 • are not reaching their full learning potential;
 • are facing social-emotional, behavioral, or organizational challenges;
 • are experiencing challenges with a particular transition or with transitions in general;
 • have personal circumstances that are interfering with their learning;
 • have become disengaged from school activities;
 • may have special education needs.

The planning of assessment and instruction for students who need additional support is an integrated and often collaborative process. It begins with the teacher in the classroom, and it is supported as needed by the in-school team(s). When chosen teaching strategies have been applied for an adequate period of time, their effectiveness is reviewed, in collaboration with members of the in-school team, who may provide further advice and recommendations.

Ongoing communication between classroom teachers, the principal, the student, parents, other educators, and members of in-school teams is critical so that information is shared and efforts coordinated successfully on behalf of the student.

The information gathered for an individual student profile is an important resource for members of in-school teams and any other educators or professionals considering the needs of students who require additional support, particularly students for whom an Individual Education Plan (IEP) is being considered.

Öğrenci Profilinin Faydaları 

Bazı okullar öğrenci profillerinin öğrenci hakkında daha bütünsel bir görüşü destekleyerek öğretim uygulamalarını yavaş yavaş değiştirme etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Öğrenci profilleri öğretmenlerin öğrencilerin sadece ihtiyaçlarına değil, güçlü yanlarına da daha çok odaklanmalarına –ve buna göre program yapmalarına- neden olmuştur. Öğrencilerin ihtiyaçlarının zaman içinde hep çok önemli değişiklik göstermediğinin kabul edilmesine rağmen, öğrencilerin güçlü yanları gelişebilmekte ve öğrenimi geliştirmek için kullanılabilmekteydi.

Sonuç olarak, belli öğrencilerin daha çok özgüven geliştirdikleri ve kendilerini gerçekleştirmeye başladıkları görülmüştür.

Benefits of the Student Profile

Some schools found that student profiles had the effect of gradually changing teaching practice by promoting a more holistic view of the student. They caused teachers to focus more on – and to program for – the student’s strengths, and not only his or her needs. There was a recognition that while students’ needs did not always change significantly over time, their strengths could grow and be used to improve learning.

As a result, particular students were seen to develop greater self-confidence and begin to self-actualize.

Öğrenci Profili Geliştirme Süreci 

 1. Bilgi Toplama

Bireysel öğrenci profili için sınıf profili için gereken bilgilere benzer bilgilerin ve aşağıdaki gibi alanları daha derinlemesine ele alan bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi önemlidir:

 • Mevcut başarı seviyeleri ve öğrenme becerileri ve çalışma alışkanlıkları geliştirme konusunda gösterilen gelişme (en son karneye göre);
 • Özellikle belli derslerle ve/veya müfredat beklentileriyle ilgili olarak öğrenmeye hazırbulunuşluk (sınıf gözlemlerinden, anketlerden, ön testlerden, vb.)
 • Öğrenmede güçlü yanları, öğrenme tercihleri ve stilleri;
 • Motivasyon ihtiyaçları ve ilgi alanları (ilgi envanterlerinden, anketlerden, sınıf tartışmalarından);
 • Öğrenme ihtiyaçları ve öğrenciyi öğrenmeye ve öğrendiğini göstermeye motive eden ve bunları yapmasını sağlayan ilave destek ve/veya zorluk türleri;
 • Sosyal ve duygusal açıdan güçlü yanları ve ihtiyaçları, geçişlere uyum sağlama kapasitesi gibi (kendini yönetme, başkalarıyla geçinme, sosyal sorumluluk gibi);
 • Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak mevcut kaynaklar ve destekler;
 • Öğrencinin okul dışında yaptığı faaliyet türleri gibi diğer ilgili bilgiler.

The Process of Developing a Student Profile

 1. Gathering information

For the individual student profile, it is important to gather and record information similar to that required for the class profile, but also to delve deeper into areas such as:

 • current levels of achievement and progress in developing learning skills and work habits (from the most recent provincial report card );
 • readiness to learn, particularly in relation to specific subject areas and/or curriculum expectations (e.g., from classroom observations, surveys, pretests);
 • learning strengths, styles, and preferences;
 • motivational needs and interests (from interest inventories, questionnaires, classroom discussions);
 • learning needs, and any additional support, accommodations, and/or types of challenges that motivate and enable the student to learn and to demonstrate learning;
 • social and emotional strengths and needs (e.g., self-management, getting along with others, social responsibility), including the capacity to adjust to transitions;
 • available resources and supports that help meet the student’s needs;
 • other relevant information, such as the kind of activities the student pursues outside the school.

Profil Geliştirmeyi Destekleyecek Online Bir Veri Tabanı

Bazı okullar aşağıdaki süreçleri destekleyen online veri tabanları geliştirmektedir:

Sınıf/öğrenci profilleri geliştirme;

Öğrenci başarısını takip etme ve izleme;

Daha kişiye özel ve doğru öğretim ve değerlendirme için veri sağlama.

Veri tabanlarının sınıf öğretmenlerinden ve okuldaki takımlardan okul yöneticilerine ve yönetim kurulu yöneticilerine kadar tüm eğitimciler için paha biçilemez bir kaynak olduğu görülmüştür.

An Online Database to Support Profile Development

Some schools develop online databases to support the process of:

developing class/student profiles;

tracking and monitoring student achievement;

providing data to inform more personalized and precise instruction and assessment.

The databases proved to be an invaluable resource for all educators in the boards, from classroom teachers and in-school teams to school and board administrators.

Sınıf gözlemi ve diğer sınıf değerlendirmeleri.

Her dersin öğrenme amaçları ve hedefleriyle yakından ilişkili ve öğrencinin öğrenimini en iyi şekilde gösterebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış çeşitli değerlendirme araçlarının kullanılmasıyla birlikte sürekli sınıf gözlemi öğrencinin mevcut başarı seviyesini ve öğrenme hazırbulunuşluğunu belirlemek için son derece önemlidir. Sınıf gözlemi ve değerlendirmeleri öğrencinin genel öğrenme davranışı hakkında da bilgi vermekte ve öğretmenin öğrencinin öğrenme davranışındaki değişiklikleri izlemesine ve analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler öğretmenin öğretim stratejilerini kişiye özel hale getirmesini ve daha net öğretim stratejileri sunmasını sağlamaktadır.

Classroom observation and other classroom assessments.

Ongoing classroom observation, along with the use of various assessment tools that are closely linked to the learning goals and objectives of each lesson and that are designed in a way that enables the student to best demonstrate his or her learning, is critical for determining the student’s current achievement level and readiness to learn. Classroom observation and assessments also provide information about a student’s general learning behaviour and help the teacher track and analyse changes in the student’s learning behaviour. Such information enables the teacher to personalize and provide more precise instructional strategies.

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yardımcı Olacak Olanaklar Sağlama

Öğrenci profili için toplanan bilgiler eğitimcilere her bir öğrencinin öğrenmedeki güçlü yanları, öğrenme stilleri, tercihleri, ilgi alanları ve öğrenme hazırbulunuşlukları hakkında daha derinlemesine bilgi verecektir. Bu bilgi sınıf dinamiklerini geliştirebilecek düzenlemelerde dikkate alınacak ve sınıftaki her bir öğrencinin öğrenmesine ve öğrendiklerini göstermesine yardımcı olacaktır.

Uygun düzenlemelerin yapılması Öğrenmek için Evrensel Tasarım ilkelerini – yani, planlamanın esnek, destekleyici, ayarlanabilir ve tüm öğrencilerin müfredata daha çok erişebilmesine odaklı olmasını sağlamak- uygulamada önemli bir adımdır.

Bu düzenlemeler ödevlerin ve projelerin zaman çizelgelerinin ayarlanmasını, oturma düzeni ve grup stratejilerini, bilgiye ve iletişim teknolojilerine (ICT) erişimi ve çeşitli düzenleme araçlarına (düzenleyiciler, görsel çizelgeler, vb.) erişimi içerebilir.

Providing Accommodations to Help Meet Student Needs

The information gathered for the student profile will provide educators with more in-depth information about individual students’ learning strengths, styles, preferences, interests, and readiness to learn. This information will inform considerations of the types of accommodations that might enhance classroom dynamics and help individual students in the class learn and demonstrate their learning.

Providing appropriate accommodations is a significant step in applying the principles of UDL – that is, ensuring that planning is flexible, supportive, adjustable, and focused on increasing access to the curriculum by all students.

Accommodations can include adjustment of timelines on assignments and projects, seating arrangements and grouping strategies, access to information and communications technologies (ICT), and access to various types of organizational tools (e.g., advance organizers, visual schedules).

Öğretim Stratejileri, Geliştirmek, Gelişmeyi İzlemek ve Sonraki Aşamaları Belirlemek 

Toplanan tüm bilgilerin incelenmesi öğrenci başarısının belli bir seviyede veya derste beklentileri ne kadar karşıladığını belirlemek için yapılan “boşluk analizinin” temelidir. Öğretim ve müdahaleler doğrudan öğrencinin ihtiyacı olan becerilere yönelik olarak ve öğrenci için uygun başka ilave destekler ve/veya görevler sunmak için buna göre tasarlanır.

Öğrencinin öğretim stratejilerine müdahalelere verdiği karşılık izlenir. Öğrencinin kaydettiği gelişmeyle ilgili toplanan bilgiler kademeli yaklaşımla daha yoğun ve/veya özel müdahalelere ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Devising Instructional Strategies, Monitoring Progress, and Determining Next Steps

A review of all the information gathered serves as the basis for a “gap analysis” to determine where the student’s achievement is relative to the expectations of the curriculum for a particular grade or course. Instruction and interventions are designed accordingly, to target directly the critical skills that the student needs and to provide any additional supports and/or challenges that are appropriate for the student.

The student’s response to the instructional strategies and interventions is monitored. The information gleaned about the student’s progress and growth is used to determine whether there is a need for increasingly intensive and/or specialized interventions, using the tiered approach.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s