Teaching for Understanding(Anlamak için Öğretmek) Nedir?

 

Anlamak için öğretmek nasıl ortaya çıktı?

Harvard Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu’ndan eğitim uzmanları profesör David Perkins, Howard Gardner ve Vitto Perone altmıştan fazla okul ve sistemdeki öğretmenin dahil olduğu beş yıllık bir araştırma projesini yönetmişlerdir.  Amaçları, anlamak için öğretmeye yönelik araştırmaya dayalı ve sınıfta test edilmiş bir yaklaşım geliştirmekti.

Where did it come from?

Education experts, professors David Perkins, Howard Gardner and Vitto Perone of the Harvard Graduate School of Education, directed a five-year research project involving teachers in over sixty schools and systems. Their mission was to develop a research-based and classroom-tested approach to teaching for understanding.

Anlamak için Öğretmek çerçevesi öğrencilerin anlamasını destekleyen sınıf uygulamalarını tasarlamaya, yürütmeye ve bunlar üzerine düşünmeye yönelik bir araçtır. Anlamak için Öğretmek yaklaşımının arkasındaki teori düşünülünce çoğu insanı şaşırtan şey bunun öğretmeni öğrenme ve öğretme yolunu bulmakla sınırlayan bir “tarif” veya bir dizi aşamadan ibaret olmamasıdır.  Bunun yerine, öğrenme süreciyle anlayışı ortaya çıkarma zihinsel uygulamasına düşünerek katılmayı kolaylaştırmaktadır.

The Teaching for Understanding (TfU) framework is a tool for designing, conducting and reflecting on classroom practices that promote student understanding. In considering the theory behind Teaching for Understanding, what surprises most people is that it is not a “recipe” or a series of steps that confines the teacher to ascertain learning and teaching pathway. Instead, it facilitates thoughtful engagement in the intellectual exercise of unlocking understanding through the learning process.

Neden anlamaya odaklanılıyor?

Öğretmenler ve okullar aşağıdakilerle ilgili eksikliklerin uzun zamandır farkındadır:

 • İçerik işlemeye aşırı önem verilmesi, üstelik öğrenciler “önceki gün ne işlendiğini” hatırlamıyorken.
 • Yoğun müfredat ve neyin önemli olduğuna karar vermek; mesela “Çalışmayı bitiremiyorum” ve “Geçmem lazım yoksa bitiremeyeceğiz” gibi.
 • Gizli müfredatın istenen müfredata el koyması.
 • Öğrencilerin neden öğrendiklerini anlamaması; mesela, “Neden bunu öğrenmek zorundayız?”
 • Öğrenci öğrenimindeki azim eksikliği. Öğrenciler iyi düşünemedikleri zaman, gayret etmeye çalışmazlar ve problemleri çözmeye nasıl başlayacaklarını bilmezler.
 • Bazı öğretmenlerin bir öğrencinin yeteneğinin gösterdiği gayretten daha önemli olduğunu düşünmesi; mesela, “Ya anlarsın ya anlamazsın” ve “Belki de öğrenci bu dersi yapamıyordur.”

Anlamak için Öğretmek bu sorunları kökünden çözmeyi amaçlamaktadır.

Why is there a focus on understanding?

Teachers and schools have long been aware of the shortfalls associated with:

 • An over-emphasis on covering content, particularly when students don’t seem to remember “what we covered just the other day”.
 • The crowded curriculum and deciding what is important, e.g. “I can’t get through the work” and “I have to move on or we won’t finish”;
 • The hidden curriculum usurping the intended curriculum.
 • Students not seeing the point in their learning, e.g. “Why do we have to learn about this?”
 • A lack of resilience in student learning. When students don’t seem to think well, don’t persist in their efforts and don’t seem to know how to start solving problems.
 • Some teachers appear to believe that a student’s ability counts more than their effort, e.g. “You either get it or you don’t” and “Maybe the student just can’t do this subject”.

Teaching for Understanding goes to the heart of these problems.

Kendinize ve Öğrencilerinize Sormanız Gereken Sorular

 1. Anlamak ne anlama gelir?
 2. Anlamak için nasıl öğretiriz?
 3. Anlamayı nasıl değerlendiririz?

Questions to Ask Yourself and Your Students

 1. What does it mean to understand?
 2. How do we teach for understanding?
 3. How do we assess understanding?

Öğretmenler öğrencilerin derinlemesine anlama yeteneğini geliştirmek için ne yapabilir:

 • Müfredatınızı üretken, öğrencilerin ilgi alanlarıyla ve deneyimleriyle çok bağlantılı ve disiplinin özündeki temel konular etrafında tasarlayın.
 • Anlama hedeflerini, öğrencilerin sizinle yaşayacakları deneyimden en çok ne anlamaları gerektiğini açıkça ifade edin ve öğrencilerinizle paylaşın.
 • Öğrencilerinizin anlama performanslarına, öğrencilerin bildiklerini zorlayıcı ve disiplinli çalışmalarda kullanırken, uygularken ve arttırırken çok düşünmelerini gerektirecek performanslara katılmalarını sağlayın.
 • Öğretim boyunca sürekli değerlendirme yapın ve öğrenme odaklı değerlendirme yapın, böylece siz ve öğrencileriniz öğrenilenler üzerine ve nasıl ve neden öğrenildikleri hakkında sürekli olarak aktif bir şekilde düşüneceksiniz.

Anlamak için öğretmek çerçevesi kişinin kendi uygulamasına bakıp bunun üzerine düşünebileceği bir aynadır. Özünde kolay olmayan bir soru yatmaktadır: Müfredatım, öğretimim ve değerlendirmem kesinlikle öğrencilerin anlamasıyla sonuçlanacak şekilde tasarlanıyor ve uygulanıyor mu?

What teachers can do to develop students’ ability to understand deeply:

 • Design your curriculum around generative topics, topics that have great connections to students’ interests and experience, and that are central to the discipline.
 • Clearly articulate and share with your students your goals of understanding, what you most want your students to understand from their experience with you.
 • Engage your students in performances of understanding, performances that cause students to do a great deal of thinking when using, applying, and enriching what they know in challenging, disciplinary work.
 • Practice ongoing assessment, learning-centered assessment throughout instruction that actively involves you and your students in constant reflection about what is being learned, how it is being learned, and why it is being learned.

The teaching-for-understanding framework is a mirror to look at and reflect on one’s own practice. At the heart of it is one question that is not a simple one:  Is my curriculum, instruction, and assessment designed and practiced in a way that truly results in student understanding?

Bu soruyu takiben aşağıdaki sorular gelmektedir:

 • Öğrencilerimi kendi anlayışlarını tam olarak oluşturabilecekleri performanslara dâhil ediyor muyum?
 • Öğrencilerimin gerçekten anlamasını istediğim şeylerden emin miyim?
 • Bu hedefleri gerçekleştirmeye aktif olarak katılabilmeleri için öğrencilerimle açıkça paylaştım mı?
 • Öğrencilerimi gerçekten önemsedikleri, benim gerçekten önemsediğim ve öğrettiğim disiplin içinde önem teşkil eden bir konu hakkında sorgulamaya teşvik ediyor muyum?
 • Öğrencilerimin açıkça belirtilen hedeflere dayalı olarak kendilerini değerlendirdikleri öğrenme odaklı değerlendirme uyguluyor muyum?

From that one question, others follow:

 • Am I engaging my students in performances that help them to truly build their own understanding?
 • Am I sure about the few things I really want my students to understand?
 • Have I clearly shared those goals with my students, so that they can actively participate in achieving them?
 • Am I engaging them in inquiry about a topic that they truly care about, that I care about, and that ultimately is at the heart of the discipline I teach?
 • Am I practicing learning-centered assessment, involving my students in their own assessments based on criteria that are clearly articulated?

Anlamak için öğretmek çerçevesi kendinize bu soruları sormanızı tavsiye etmektedir. Bunları kendi kendinize cevaplamak ve cevaplarınızı arkadaşlarınızla tartışmak size yardımcı olacaktır. Öğretmenler bu soruları sorma ve bunlar hakkında düşünme fırsatı verildiğinde öğretimlerinin daha planlı, odaklı ve düşünmeye dayalı olduğunu düşünmektedirler. Yüz tane şeyi işlemeye çalıştıklarını düşünmek yerine, en önemli olanları öğrettiklerini düşünmektedirler. Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktarmak yerine, öğrencilerin kendi anlayışlarını oluşturmalarına yardım etmektedir.

Sonuç: Öğrenciler anlamaktadır. Bilgiyi biriktirmenin ötesine geçip, bilgiyi yeni ve anlamlı bağlamlarda uygulayabilmektedirler. Öğretmenlerin öğrencilere ne öğrendiklerini ve neden öğrendiklerini açıklayan sorular geliştirmelerinin ve sormalarının yararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sorulara kilit sorular diyoruz.

The teaching-for-understanding framework recommends you ask yourself these questions. It will help you answer them for yourself and discuss your answers with friends. When teachers are given the opportunity to ask and reflect on these questions, they feel that their teaching is more deliberate, focused, and reflective. Rather than feeling that they are attempting to cover a hundred things, they feel that they are teaching what is most important. Rather than handing knowledge down, teachers are helping students build up their own understanding.

The result: Students understand. They are able to go beyond accumulating knowledge to applying it in novel and meaningful contexts. We have found it useful for teachers to develop and post questions that make clear to students what they are learning and why. We call these questions throughlines.

Bu kilit soruları nasıl kullanabilirsiniz?

Öğrenirken öğrencilerinize faydalı olacağını düşündüğünüz dört ila sekiz soru belirleyebilirseniz, bu kilit soruları sene boyunca kendi öğretim ve öğrencilerin öğrenme yolculuğuna yön vermek için kullanabilirsiniz.  Önemli olan bir cevaba hızlı ulaşmayıp çeşitli öğrenme ve düşünme deneyimleriyle zaman içinde daha zengin ve çok yönlü cevaplar geliştirmektir.

 

How can you use these throughlines?

If you can identify the four to eight central questions that you feel would ultimately benefit your students in their learning then you can use those central questions to guide or map the journey of your teaching and their learning throughout the year. The point is not to arrive quickly at one, single answer, but to develop richer and more sophisticated answers over time through several experiences of learning and reflection.

Sene boyunca kullanılabilecek kilit sorular

Öğretmenlerle yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan şeylerden biri “başlıca sorgulama soruları” anlamında kullanılan kilit sorular kavramıydı. Mesela, Lois Hetland on iki sorudan oluşan bir set hazırlamıştı. Sene başında, sınıfına “Bunlar cevaplarını öğrenmenizi istediğim sorular” dedi. Ve sene boyunca, öğrenciler bunları öğrendiler. Sene başında, ortasında ve sonunda bu cevaplar hakkında yazı yazdılar. Lois’in öğrencileri çalışmaları esnasında bunlara defalarca dönüp baktılar. Tüm aktivitelerini ve düşüncelerini defalarca bu sorularla ilişkilendirerek bunları sorgulamalarının mihenk taşı olarak kullandılar. Sonuç müthiş bir başarıydı. O zamandan beri, yüzlerce öğretmen kendi sınıflarında sene boyunca kullanılmak üzere kilit sorular geliştirdi.

Throughlines for the Year

One of the things that grew out of work with teachers was the notion of throughlines, or “central questions of inquiry.” Lois Hetland, for example created a set of twelve questions. At the beginning of the year, she told her class, “These are the answers I want you to get smarter about.” And over the course of the year, they did. They wrote about them at the beginning, middle, and end of the year, Her students referred to them again and again in the middle of their work. They used them as their touchstones of inquiry, relating all of their activities and reflections to them again and again. The result was enormous success. Since then, hundreds of teachers developed their own throughlines for their classes for the year.

Anlamak için öğretmenin geleneksel öğretimden ne farkı var?

Anlamak için Öğretmek

 • Anlamak bir süreçtir
 • Öğretmek yetiştirmektir
 • Öğrenmek oluşturmaktır
 • Öğrenciler düşünür, uygular, yaratır, eleştirir
 • Sınavlar bilgiyi değerlendirir/destekler
 • Öğrenme toplulukları üyeleri arasında yetki ve sorumlulukları paylaşır
 • Okullar sorgulama topluluklarıdır

Yazar Hakkında

Chris Unger Harvard Eğitim Yüksekokulunda yürütülen Zerro Projesinin Mesleki Gelişim Direktörüdür. Washington, Seattle’da yaşamakta ve Seattle Okul Bölgesinde çalışmaktadır.

About the Author

Chris Unger was the Professional Development Director at Project Zero, Harvard Graduate School of Education. He now resides in Seattle, Washington, where he works for the Seattle School District.

http://www.barker.nsw.edu.au/About-Barker/Our-Approach-to-Teaching-and-

Learning/Teaching—Learning/what-is-teaching-for-understanding-

tfuhttp://education.jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/topics/teaching-for-understanding/questions-1/index.html

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s